آموزش، مکاتب و دانشگاه

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

يو هلک جوش شوی هگی خرڅوی

شنبه 3 جنوری 2009

په تخار کښی زده کوونکی

يكشنبه 28 دسامبر 2008

دانشجویان دانشگاه بلخ!

يكشنبه 28 سپتامبر 2008

بلخ درآتـش قوماندان عطا!

يكشنبه 28 سپتامبر 2008, توسط رستم بلخی

گیزاب سرزمین فراموش شده!

سه شنبه 23 سپتامبر 2008, توسط محمد محسن ایوبی

جستجو در کابل پرس