آموزش، مکاتب و دانشگاه

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

دختران در ولايت بدخشان

چهار شنبه 1 جولای 2009

کودکان و بويژه دختران کار!

پنج شنبه 11 جون 2009

جستجو در کابل پرس