اعتراض، راهپیمایی و تظاهرات

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

آیا کوچی ها بیچاره اند؟

چهار شنبه 9 جون 2010, توسط بصیر آهنگ

جستجو در کابل پرس