صفحه نخست > دیدگاه > زنان و کودکان قربانی جنایت سربازان آمریکایی

زنان و کودکان قربانی جنایت سربازان آمریکایی

رسانه های داخلی افغانستان بخاطری دونرهای غرب از انعکاس واقعیت ها خود داری میکنند واکثرموضوعات را بصورت ساده انعکاس میدهند و هیچگاه سعی نکرده اند که آنچه واقعیت است را منتشر کنند. انتشار خبرهای دروغ ته خالی از سوی رسانه های داخلی افغانستان نشاندهنده جنایت دیگری ازسوی عده ی از خبرنگاران افغانستانی برعلیه مردم ستمدیده افغانستان میباشد. آین خبرنگاران در کشوری که تحت اشغال ده ها کشور اشغالگر قرار دارد وهمواره درآن مردم بیگناه قربانی میگردند، درصف ستمگر و جنایتگر میایستند.
حفیظ بشارت
دوشنبه 12 مارچ 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

جنایت سربازان آمریکایی به خانه های مردم بیگناه رسید برای آولین بار خبری منتشر میشود که هیچ عقل سلیم نمیتواند آنرا باور کند که یک سرباز آمریکایی مجهز با اسلحه دست داشته خویش وارد قریه شده و سپس با ورود به خانه های مردم ، زنان و کودکان بیگناه را قتل عام کرده باشد این خبر درحالی منتشر میگردد که خبرهای قبلی جنایت سربازان اشغالگر امریکایی از صفحات انترنیتی ورسانه های بین المللی برداشته نشده است.

مهمتر از همه رسانه های داخلی افغانستان بخاطری دونرهای غرب از انعکاس واقعیت ها خود داری میکنند واکثرموضوعات را بصورت ساده انعکاس میدهند و هیچگاه سعی نکرده اند که آنچه واقعیت است را منتشر کنند. انتشار خبرهای دروغ ته خالی از سوی رسانه های داخلی افغانستان نشاندهنده جنایت دیگری ازسوی عده ی از خبرنگاران افغانستانی برعلیه مردم ستمدیده افغانستان میباشد. آین خبرنگاران در کشوری که تحت اشغال ده ها کشور اشغالگر قرار دارد وهمواره درآن مردم بیگناه قربانی میگردند، درصف ستمگر و جنایتگر میایستند.

نه تنها این اشغالگران در افغانستان جنایت میکنند بلکه دولت مزدور کرزی ورسانه های دولتی و غیردولتی داخلی بالای جنایت سربازان آمریکایی سرپوش میگذارند و واقعیت هارا انعکاس نمیدهند تا مبادا خشم مردم دامن اینها را نیز بسوزاند. درواقع مردم افغانستان تنها قربانی جنایت های اشغال گران نمیباشند بلکه همچنان قربانی افراد مزدور خاین و وطنفروشی میباشند که در چوکی های نمایشی تکیه زده وفقط در فکر دالر و جیب های خویش میباشند.
تمام رسانه های داخلی افغانستان از جنایت شب گذشته اشغالگران در قریه زنگی آباد والسوالی پنجوایی چنین گذارش داده اند که یک سرباز امریکایی دهها فرد ملکی و بیگناه را به قتل رسانده اند. درحالیکه دلیل قوی وجود دارد که در این جنایت چندین نظامی اشغالگر دست داشته که قربانیان این حادثه نیز تایید کرده اند.
تجربیات گذشته نشان میدهد که هیچ رسانه ی برای انعکاس واقعیت ها به محل حادثه نمی روند وآنچه اشغالگران و حکومت دست نشانده اش اعلان میکنند به ان اتکا کرده منتشر میکنند وفکر نمی کنند که چیطور یک سرباز به تنهای دست به چنین جنایت میزند.

سربازان آمریکایی همواره بخاطر حفظ امنیت خویش دست به عملیات اشتراکی میزنند که تعداد شان به دها نفر میرسد و هیچ سرباز آمریکایی قادر نیست به تنهای از محوطه کمپ خارج گردد زیرا اگر به تنهایی از محوطه نظامی خارج گردد، درآنصورت مرگش حتمی است به همین لحاظ جنایت این سرباز آمریکایی به تنهایی خود سوال برانگیز است زیرا نیروهای ارتش امریکا مطابق اوامر جنرالان و افراد بلند پایه پنتاگون عمل میکنند ونیروهای امریکایی در افغانستان دارای واحد های منظم بوده که دارای قومندان ، معاوین قوماندان و سرگروپ و امثالهم میباشند. به این ترتیب دارای پرسونل منظم بوده که تعداد شان به دهها نفر میرسد. برای عملیات و گشت زنی در مناطق ناامن تنها میتوانند بعد ازگرفتن امرودستور ازقوماندان و سرگروپ واردعمل شده و آنچه را که دیکته شده، میتوانند انجام دهند

ازسوی دیگر همه ساکنان قریه برای حفظ امنیت خانواده خویش از سگ استفاده میکنند خانواده هایی که در اطراف قندهار مسکون هستند به همان شیوه ی زندگی کوچیها زندگی میکنند که دارای سلاح های شکاری یا سلاح های پیشرفته تر مجهز اند و سگ هم حتماً دارند. وسگ ها درین قریه جات یک حیوانی مفید ودردرجه اول خط نگهبانی برای حفظ امنیت منطقه محسوب میگردد. بدین دلیل همه خانوار های دهاتی از ان برخوردار میباشند. مثلآ سگ حیوانی بیداری است که هرگاه محل سکونت خودش و صاحب اش در خطر میافتد و یا فرد بیگانه و نا شناخته ای وارد قریه و یا حویلی شود، سروصدا های زیادی را براه میاندازد واحساس خطر میکند از همین لحاط ساکنین قریه از داد وفریاد حیوانش مطلع میشوند که حادثه ی دارد اتفاق میافتد.

علاوتاً تقریبا دوسال قبل همه قریه های نا امن جنوب دارای پولیس محلی گردیده که شامل این قریه نیز میگردد به یقین گفته میوانیم که در همین قریه ی که سربازیا سربازان جنایت کار امریکایی جنایت کرده دهها سرباز محلی یا پولیس محلی وجود داشته ، بنآ چطور امکان پذیر است که در زمان جنایت هیچ یک از پولیس محلی وجود نداشته وافراد مسلح مخالف دولت کجا بوده و چطور مردم ازسلاح های خویش استفاده نکرده و یا چطور با خاطر راحت این عسکر و یا عساکر توانسته اطفال و زنان را با چاقو ازپا درآورد وخیلی از سوال های دیگری است که ارایه ی پاسخ اش مشکل است.
پولیس محلی قبلآ بخاطری حفظ امنیت در مقابل نیروهای وحشی وتربیه شده امپریالیزم (طالبان) ایجاد گردید . و بجایی و درکنار جنایت های طالبان و پولیس و ملیشه های محلی سربازان آمریکایی دست به جنایت های وحشیانه میزنند که تاحال قربانیان بیشماری بجاگذاشته است.

جنایاتی که درگذشته سربازان آمریکایی بالای مردم افغانستان انجام داده اند و مردم بیگناه را بنام طالب وتروریست قتل عام کرده اند و یا بااجساد که بنام طالب عکس های خاطراتی ثبت کرده اند واعضای بدن اجساد را بعنوان یادگاری کشیده اند و یا بالای اجساد که گفته شده طالب است ادرار کرده اند همه اش یک تبلیغات منفی بوسیله ی رسانه های که از سوی آمپریالیزم آمریکا تحت نام آزادی بیان حمایت میشود میباشد درحالیکه همه قربانیان همانند قربانیان حادثه قریه زنگی آباد والسوالی پنجوایی قندهار که توسط سربازان آمریکایی جدیدآ انجام شده است افراد ملکی و غیر نظامیان میباشند.

اگر این جنایت یک جنایت پلان شده قبل از قبل نبوده باشد وفرماندهان ارشد این سربازان در این جنایت دست نداشته باشد میتوان بر مشکلات روانی سربازان اشغالگر آمریکایی مهر تایید زد. وایکاش چنین بود و قربانیان که بوسیله ی افراد مریض قربانی میشوند حداقل تکرارنمیگردید و به خود نیروهای خارجی هم لطمه میزد.درحالیکه چنین نیست درست ست که سربازان زیادی با مشکلات روانی مشت وپنجه نرم میکنند ولی این واقعیت ندارد که سربازان جنایت کار غربی بخاطری مشکلات روانی دست به چنین جنایت میزنند در قانون نظامی سربازان بدون امر مقام های بلند پایه اجازه رفتن به دستشوی را ندارند چه رسد که به تنهای وارد قریه گردد وسپس وارد چندین خانه گردیده ودست به جنایت های ایچنینی بزند. باور داشته باشید که همه جنایات پلان شده است و قبل از قبل بوسیله ی جنرالان و قوماندانان نیروهای اشغالگر طرح و عملی میگردد که تیم گشت زنی شبانه نیروهای اشغالگر آمریکایی مستقر در پنجوایی دست به چنین جنایت وحشیانه زده اند وسپس بیشرمانه اعلام میدارند که یک سرباز روانی چنین جنایت را انجام داده است

نبود استقلال، عدم موجودیت دولت مستقل، کارآمد و مردمی باعث گردیده است که ابتدا این نیروهای اشغالگر و جنایتگروارد افغانستان شود وبه جنایت خویش ادامه دهد. رژیم کرزی چندی یکباروارد میدان شده نعره میزند که نیروهایی اشغالگربحد کافی جنایت کرده اند و دیگر بس است. اما همه میداند که این حرف فقط استفاده فریب توده ها را دارد و بس.
برای بدست آوردن استقلال کشور و بوجود آوردن یک دولت مستقل، کارآمد و مردمی باید برعلیه اشغالگران به مبارزه برخواست و آنان را با شرمساری تمام ازکشور باید خارج کرد. این تنها رهی نجات است. این تنها رهی جلوگیری ازجنایت خارجی ها و مزدوران اجنبی درافغانستان میباشد. برای اینکار باید متحد شوید. برای اینکار باید به سلاح انقلاب چنگ زنید.

ننگ و نفرین باد برهمه اشغالگران و مزدوران افغانستانی شان

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • با تأسف و تأثر نهایت زیاد تیم دیجیتال قومندانی مرکزی ایالات متحده امریکا با دولت و مردم ایالات متحده امریکا حادثه دلخراش دیروز که منجر به کشته و مجروح شدن افراد بیگناه در ولایت قندهار صورت گرفت این عمل را به شدت محکوم می نمایند و به فامیل های قربانیان حادثه تسلیت عمیق خود را ابراز کرده و با ایشان اظهار همدردی مینماید.
  جنرال جان الن قومندان عمومی قوای حافظ صلح بین المللی درافغانستان اظهار تاثرکرده و عامل این قضیه را توقیف نمودند، گفته اند که تحقیق و پیگیری جدی را در این مورد انجام خواهند داد و هم چنان افراد مسؤل در حادثه را تحت پیگرد قانونی قرار خواهند داد.
  خوانندگانی گرامی، باید متذکر شد که این عمل غیر انسانی یک فرد هیچگاهی نمایانگر اهداف صلح جویانه نیروهای امریکائی و بین المللی در افغانستان نمی باشد.

  همچنان باید علاوه کرد که این عملکرد به هیچ وجه نماینده گی از اخلاق و شخصیت قوایی نظامی امریکا نمی نماید. مایان در سنتکام از صمیم قلب اظهار تاسف و تاثر کرده و خود را در سوگ، درد و غم فامیل های قربانیان شریک میداریم.
  بااحترام
  تیم گفتمان دیجیتال ایالات متحده امریکا
  www.centcom.mil

  آنلاین : زنان و کودکان قربانی جنایت سربازان آمریکایی

 • شخصکه مرتکیب این عمل شده است مبتلا به مرض روانی بوده است .
  این قسم حادثات در تمام دنیا روخ داده است تنها در افغانستان نست مثلا در فنلاند و امریکا ما نمیتوانیم تمام سر باز های امریکائی را مقصر بدانیم طلابان هر روز مر تکیب چنین عمل قصدی میشود هیچکس صدای خودرا نمیکشد
  هر گاه شخصی دیگر سهوا یک کار را کرد سر وصدا از چهار گوشه و دنیا بلند میگردد مگر طا لب ها جواز کشتن مردم را دارند یا بخاطر اینکه انها پشتون است کسی نباید چیزی بگوید .

  • این سرباز و بانیان این توطئه کثیف باید به سزای اعمال ننگین اشان برسند و در جواب این( بوسيله ى محاجر) فرقی نمی کند که پشتو یا هزاره یا تاجیک بوده مهم این است که همه از این آب و خاک هستیم. ما باید این حرکت تروریستی را محکوم کنیم واز حقوق این جان باختگان مظلوم دفاع کنیم . کمی احساس هم خوب چیزی است.
   اعزاز

 • جنایت کاران اشغالگر امریکایی بتعقیب وحشت آفرینی های سابق شان بار دیگر این جنایت کاران سیاه دل در منطقه زنگ آباد ولسوالی پنجوایی دست به جنایت خونین زده و افراد بی گناه و مستضعف ملکی را هدف شلیک مستقیم قرار دادند که بقول خود آنان در این واقعه بیش از ۲۰ تن از مردم ملکی شهید شده اند اما حقیقت این است که تعدادشهداء بمراتب بیش از این است .

  تعداد زیادی از این شهدای مظلوم را اطفال معصوم ، زنان و موی سفیدان عمر رسیده تشکیل می دهند که در فیر ظالمانه اشغالگران بی رحم در خون شان غلطیده و از زندگی شیرین شان محروم کرده شدند .

  به اساس گفته شاهدان عینی این واقعه ، اشغالگران وحشی امریکایی در منطقه زنگ آباد ، اعضای سه خانواده را هدف حمله مغرضانه خویش قرار دادند که از لحاظ امنیتی و نظامی ، هیچ مبرر و سببی برای این حمله وجود نداشت و نه هم این افراد برای آنان کدام تهدیدی بوجود آورده می توانستند .

  اشغالگران امریکایی ، عامل این فاجعه وحشیانه را مریض نفسیاتی و ذهنی قلم داد نموده و می خواهند که به این وسیله ، مبرری برای ارتکاب این جنایت به دستش بدهند .

  اگر چنانچه واقعا عامیلن این جنایت وحشیانه دیوانه و مبتلا به امراض دهنی و نفسیاتی اند پس این بجای خود یک جرم اخلاقی دیگری است که اشغالگران وحشی امریکایی در افغانستان به دست دیوانه ها و افراد مبتلا به امراض عصبی و ذهنی اسلحه کشنده داده وسپس بر افغان های بی دفاع آنان را مسلط نموده اند .

  این از روی کدام مقررات نظامی جواز دارد که دیوانه ها در تشکیلات نظامی مسلح شده و سپس مسئولیت به اصطلاح تامین امنیت به آنان سپرده شود ؟!!

  امارت اسلامی در حالی که همدردی انسانی و اسلامی خویش را با قربانیان این واقعه وحشیانه ابراز می دارد ، به وارثین آنان اطمینان می دهد که از جانیان اشغالگر و از قاتلین حتما با یاری الله متعال جل جلاله انتقام هر شهید تان را گرفته و این جنایت کاران را به سزای اعمال وحشیانه شان خواهد رساند.

  امارت اسلامی بار دیگر از مدافعان حقوق بشر وموسسات حقوقی می خواهد که از روی ضمیر انسانی خویش ، در جلوگیری از این جنایات غیر قابل توجیه با افغانان یاری نموده و در برابر محاکمه آنان ، مکلفیت انسانی خویش را انجام دهند .

  • جنایت شما وحشیهای طالب هزار مرتبه بدتر و شنیع تر است. لعنت بر شما.

  • او طالب لالا از کدام آدرس صحبت میکنی ، مثلیکه پیام طالب ها را از صفحه انترنیتی اش برداشت کرده اینجا به اشتراگ گذاشتی چیطور !
   در ضمن اگر واقعآ از ادرس طالبها مینویسی ، خیلی متاسف ام که زیاد کلان کلان میگی ، درحالیکه همه ی تان یک مشت وطن فروش هستید. جنایت های خود را در تقریبا 15سال گذشته فراموش کرده اید ؟
   حالا امدی میگی که من از تجاوز نیروهیا اشغالگر آمریکایی دفاع میکنیم ، یاد تان رفته که افغانستان را بخاطر یک عرب کثسف به 40 کشور اشغالگر تحویل کردید.

 • باقی سمندر
  مارچ سال ۲۰۱۲ میلادی
  حوت سال ۱۳۹۰ خورشیدی

  سلام به خوانندګان ارجمندکابل پرس
  سلام به خانواده شهدا در پنجوایی قندهار
  نخست روان پاک شهدای ایرا که درجنایات اخیر به شهادت رسیده اند ګرامی داشته و به تمام اعضای خانواده شان ومردم فغان ستان تسلیت میګویم و بهشت برین را برای شهدا خواهانم .

  من همچنان به نوبت خود جنایت عسکر یا افسر امریکایی را درپنجوایی قندهار محکوم مینمایم و همه جنایات دیګر شان را نیز. اینکه بروی اجساد کشته شده ګان شاشیده اند برهيچ کدام ما پوشیده نیست.
  اینکه در زندان بګرام قران کریم را سوزانده اند - این هم برَهیچ کسی پوشیده نیست .
  اینکه فرد قاتل در پنجوایی قندهار ګرفتار شده است - این امر نیک است وبایست هرچه زود تر محکمه دایر ګردد و مجرم به کیفر اعمالش رسانیده شود.
  جنګ در افغانستان برای عساکر امریکایی وارد سال یازدهم شده است و دو برابر جنګ در ویتنام و بیشتر از دوران تجاوز شوروی و ارتش هشتم ادامه یافته است .
  این جنګ روزی پایان خواهد یافت زیرا همه میدانیم که جنګ در اخرین تحلیل راه حل نیست . افغانستان نیاز به راه حل سیاسی دارد . راه حل سیاسی کدام راه خواهد بود ؟ جنګ در فغانستان از سال ۱۹۷۸ میلادی تا حال به اشکال ګوناګون ادامه داشته است نخست تجاوز شوروی زیر نام انترناسیونالیزم کارګری بعد از کودتای ثور و در هفتم اکتوبر۲۰۰۱ میلادی تجاوز ایالات متحده امریکا زیر نام تجاوز انساندوستانه اما در نفس تجاوزمیبینیم که این جنګ بیشتر از سی سال است که دوام دارد و جنګ تحمیلی و خانمانسور است .
  طرح ایالات متحده امریکا برای راه حل سیاسی و پایان جنګ وتامین صلح وامنیت و به رسمیت شناختن استقلال سیاسی فغان ستان کدام است ؟
  چګونه یک افغانستان مستقل و بیطرف به معنی اصلی کلمه بوجود خواهد امد ؟
  تضمین منطقوی وبین المللی برای افغانستان مستقل و ازاد واباد و شګوفان ومترقی کدام است ؟
  کی ها و درکجا این ضمانت را در سطح منطقوی وبین المللی خواهند نوشت وبه منصه عمل خواهند ګذاشت؟
  اګر این جنګ بازهم ادامه یابد - چند عسکر دیګر از قوای امریکایی به تکرار این حوادث خونبار ادامه خواهند داد ؟
  اګر این جنګ ادامه یابد چند عسکر و پولیس از فغان ستان بازهم به روی عساکر امریکایی ومتحدین شان آتش خواهند ګشود و یا چند افسر امریکایی دیګر مانند افسران در وزارت داخله فغان ستان کشته خواهند شد ؟
  اګر این جنګ ادامه یابد بازهم طالبان ومتحدین داخلی ومنطقوی حامیان بین المللی شان به کشتار ادامه خواهند داد واین جنګ واشغال و تجاوز وجنایت وبربریت ادامه خواهد یافت .
  اګر قرار است که در سال ۲۰۱۴ میلادی عساکر امریکایی فغان ستان را ترک نمایند بایست از همین حالا برای شرایط بعد از سال ۲۰۱۴ اندیشید و راه حل های منطقی خردمندانه را جستجو نمود و از تکرار حوادث سال ۱۹۹۲ میلادی جلوګیری نمود .
  من یک بار دیګر جنایت ای راکه عسکر امریکایی مرتکب شده است به شدت محکوم مینمایم وامیدوارم بزودی عسکر مذکور به محکمه سپرده شود و تصامیم محکمه اعلان ګردد.
  برای جلوګیری از تکرار حوادٍث یک راه وجود دارد .
  به رسمیت شناختن استقلال سیاسی فغان ستان و تضمین نمودن منطقوی وبین المللی بیطرفی فغانستان .
  تامین استقلال سیاسی فغانستان وتضمین بیطرفی فغانستان تا انتخابات ریاست جمهوری بسال ۲۰۱۵ میلادی میتواند از تکرار جنایات متعدد جلوګیری نماید .

  آنلاین : زنان و کودکان قربانی جنایت سربازان آمریکایی

 • وقتکه طالبان جنایت میکند با انتحار شان شمارا میکشد از امریکای شکایت نکنید . طالب که میکشد خون شان رنگین تر از کشتن یک سرباز روانی امریکای نیست ..

 • فقط در یک جمله:
  جنایات برادران طالب تان را همانند جانفشانی های نیروهای ائتلاف از یاد می برید!!؟
  نباید بخاطر یک اشتباه تمام نظامیان را مقصر دانست.

  http://www.youtube.com/watch?v...

 • طالب در هر جای باشد باید جزا داده شود مهم نیست به هر سن وسال باشد امروز اگر طفل است فردا بزرگ میشود وطالب میشود خوب است که زود تر فیصله شود.
  تجاوز طالب ها را من در شمالی از چشم سر خود دیدم که به کسی رحم نداشت و نمیکرد 16 نفر یا 20 نفر به اندازه 20 سک ارزش ندارد باید همان منطقه را که به طالبان پناه داده است و طالب را اورده به خانه خود جای داده است همگی را باید میکشت و ماشین میکرد بح به بح به.

  • to bi namosi ke ba nam mola omar amadi ba shoma ha bayad che konand taleb da manteqa shoma ham amad wa ba zor jay greftwa bi namosi kard
   BA SHOMA HA CHE BAYED KARD

 • تشکر از سر باز امریکائی دست شما درد نکند چه خوب کار کردی افرین مسا فرت بخیر داشته باشی انها با طالب همدست بودند باید همینطور میشد تا دیگر به طالب نعلتی جای ندهند .
  زنده باد امریکا زنده باد محمد بارک اوباما او با ما او با ما هه هه هه قه قه

 • پیام من متوجه نجرابی گک است آن این که : راستی که سنگ ات خام است و تو ملامت نیستی درین شک نیست که ترا مادرت زاییده است اما به خدا قسم که پدرت معلوم نیست زیرا ضرب المثل معروف است که نجرابی را او بگو خو میشود و تو هم زاده همین قسم انسان هستی باز هم لعنت به تو اولاد سگ که هیچ صله رحمی نداری!!!

 • شما خود تان بلای زنهای خود دعوت نموده اید کرزی تا ن دعوت کرده ما نه کسی دعوت کردم و نه مسئولیت کسی را داریم تمام چور وچپاول در منطقه شما است زنده تانرا سوار میشود بعد که مردار شدید سری مرده تان گو وشاش میکند کرزی تان بخاطر حفظ سر مایه که از مال مردم دزدی کرده اندوخته چون مفعول است اصلا صدایش نمیبراید باز ترا زور داده بالای ما قو میزنی مزه امریکائی ها را برو از خانم هایت پر سان بکو که در همان جاه تشریف دارند و عملیات های اوپراتیفی را انجام مید هند چندسال بعد بچه و دختر های شما همگی چشم سبز و مو های طلائی پشتون که چشمک سبز و مو های طلائی داشته باشد چه مزه دارد ما برایش میگویم اصل امیکائی زایده. تروریست در هر جای باشد باید نابود شود طالب ها همه تروریست ها هستند تمام منطقه طالب باید سم زهر پاشی شود
  که دیگر حتی علف هم سبز نکند باز میشود ادم باز میشود انسان نه اوغان نه خر نه غول دیدی زور را زود قالب ندارد گوی تا را میکشد برو بیبین در هر کوشه وکنار کابل دختر اوغان پرپر است چشک حلال باز اگر گوز زدی عکس انرا تقدیم ات میکنم.

 • خوانندگان عزیز کابل پرس? و بازدید کنندگان این مقاله درود بر شما:

  وقعآ تاسف آور است که همه ی شما چنان به مردابی نژاد پرستی و تعصبات قومی غرق شده اید که قادر به بیرون کشیدن پاهای خویش از این مرداب نمیباشید. بجای اینکه منحیث یک انسان آگاه ووطنپرست در جستجوی راه حل های اساسی از بحران کنونی باشید کوشش میکنید به همدیگر توهین تحقیر ودشنام گویی کنید. این اقدام شما توهین وتحقیر به خود شما است. زیرا شما از آدرس افغانستانی استفاده میکنید و همه ی ناموس افغانستانی ها را ناموس خویش دانسته که درگذشته در مقابل متجاوزین خارجی ایستاده اید و از ناموس خویش مردانه دفاع کرده اید. فلهذا چیطور جرعت میکنید به ناموس خویش توهین و تحقیر کنید وفحش دهید واقعآ شرم اور است. این رفتار شما انسانیت شمارا زیر سوال میبرد.
  بجای اینکه همدیگررا توهین وتحقیر کنید بهتر است علیه اشغالگران و مزدوران داخلی اش مردانه وار ایستاده روسیا کرده از کشور عزیز خویش بیرون بیندازید از سوی دیگر جنایات خلق وپرچم ، گروه های جهادی جنایت کار وجنگسالار وگروه وحشی طالبان را در چند دهه گذشته فراموش نکنید زیرا تمام بدبختی کنونی مردم افغانستان نتیجه جنایات بیشماری این گروه های مرتجع و ووطن فروش است که میهن عزیز ما را با همکاری متجاوزین سوسیال امپریالیزم شوروی ، کشور های مرتجع همسایه وکشورهای عربی کثیف وجهانخوار وجنایت کار بزرگ (امپریالیزم غرب) به جهنم روی زمین مبدل کرده اند.
  پیش به سوی اتحاد ، برابری وبرادری
  ننگ و نفرین باد برهمه اشغالگران و مزدوران افغانستانی شان
  زنده باد مردم افغانستان
  زنده باد آزادی
  برای کسب آزادی به پا خیزید.

 • سلام دوستان عزیز و هموطنان خوبم.
  کشتن افراد بیگناه در هر جا و از طرف هرکی باشد محکوم است و جنایت باید تلقی گردد و من هم خودرا در سوگ این هموطنانم شریک می دانم اگر این جنایات از طرف امریکایی ها باشد و یا طالب و یا مجاهد وغیره وغیره. اما سوال این جاست که چرا یک سرزمین و چند اقلیم؟ اگر جنایتی به امریکایی ها ویا ناتو مرتبط می گردد ناگهان همه در سرک ها می آیند، فیته های سبز بر پیشانی، تایر های کهنه را آتش زدن، دوکان هارا چور کردن و مرده باد و زنده باد گویان فضای شهر هارا به محشر تبدیل می کنند و دانسته ها هم در این مورد قلم می زنند و تیتر تمام روزنامه ها و وبسایت ها در مذمت این جنایات مملو می گردد. اما برعکس وقتی زمانی که جنایت دیگر و آنهم با بعد وسیع تر از جانب طالب ها صورت می گیرد همه وهمه سکوت است فکر کنی هیچ چیزی واقع نشده و آب از آب تکان نمی خورد. در همین دو روز، بعد از واقعه قندهار در دو انفجار جداگانه 21 غیر نظامی کشته و 3 تن هم زخمی است. خوب که طالبان کرام تهدید به انتقام کرده بودند که بیست و یک تن هموطنم را در مارجه و سیاه جوی می کشند. از آنانیکه با تیتر درشت می نویسند ( زنان و کودکان قربانی جنایت سربازان آمریکایی) که با ایشان موافق هم هستم باز هم بنویسند ( زنان و کودکان قربانی جنایت و توحش طالبان).
  لطفأ با این دو لینک برای اثبات این جنایت بروید.

  http://www.bbc.co.uk/persian/a...

  http://www.bbc.co.uk/persian/a...

 • اولا شما زنان تان را با قاطر تبادله نکنید و بعدش عربها و پاکستانیها را هم در خانه های تان جای نداده ونگذارید به زنهای تان ماست مالی کند . تمام بدبختی زیر سر شما پشتونهای بیفرهنگ است هرچه جنایت میشود یکطرف قضیه باید پشتون باشد .

 • اقای بشارت . بخدا قسم از پشتونها کده صد بار شکر در امریکای یهود ونا صارا . شما ببنید همین دیروز ولایت هلمند و ارزگان طالبان و حشی 21 نفر از پشتونها را کشته است. پشتونها بخاطر اینکه جنایت کاران خود شان یعنی طالب است اصلا اعتراض نمیکند و این مردم ادم بشو نیستش . خدا اینها را ازین روز بد تر بگرداند .

 • ای ملت افغانستان ! همانا بسیج شوید زیرا آنچه میتواند هرچه زودتر به این جنایات نقطهء پایانی ببخشد همانا بسیج شدن همهء ملت در یک قیام ملی و اسلامی و همکاری با مجاهدین راه الله در ابعاد مختلف جهاد (مالی وجانی) است و بس.

  زمانیکه بیشتر از ۱۶ هموطن معصوم ما توسط یک وحشی و ناقض حقوق بشر به قتل رسید؛ مقامات آمریکایی ادعا کردند که سرباز نامبرده تکلیف روحی داشته است. به نظر بنده این بهانه، به هیچ وجه معقول و منطقی نمیباشد. زیرا زمانیکه یک کشور به یک مملکت دیگر سرباز میفرستد در قدم نخست کنترول صحی سرباز را انجام میدهد. اگر این عسکر از ابتداء تا حال به همچو یک مرض گرفتار بود که از این به بعد گرفتارش کند، پس چرا آنرا به افغانستان آوردند؟ آیا افغانستان دیوانه خانه است که همچو عساکر را به اینجا می آورند؟ و یا اینکه چرا آنرا تداوی نکردند؟ در حالیکه ما همه میدانیم اگر سر یک عسکر آمریکایی درد بگیرد درهمان لحظه داکتران مؤظف به دادش میرسند؛ پس گه گونه ممکن است که به داد یک مجنون نرسند! عسکری که تکلیف روحی داشته باشد چطور میتواند که به تنهایی مسافه های خیلی زیاد را طی نموده داخل یک قریه گردیده پس از کشتن هموطنان ما دوباره به مرکز تعلیمی خویش برگردد؟ چرا عسکر این کارش را شب انجام داد؟ چونکه او خوب میدانست که در روز انجام همچو یک عمل کار مشکل و نا ممکن میباشد. زیرا ساکنین قریه مانع ان میشدند. در حالیکه برای مجنون و اشخاص مبتلا به مرض روحی شب و روز از هم فرق ندارد.
  سرباز مذکور، فرق بین شب و روز را کرده میتواند؟!!!، در نیمهء شب راه قریه و بعد دوباره راه منزل خویش را پیدا کرده میتواند؟!!!؛ اما وقتیکه کار به کشتن افغانهای بیچاره و بی سرپرست رسید مجنون میشود؟!!!، چی عجب منطقی!!!

  قسمیکه ما بارها گفته و بازهم به صراحت و اطمینان کامل می گوئیم که این وحشت و انسان ستیزی اشغالگران نه بار اول است و نه هم آنرا میتوان بار آخر قلم داد نمود، بلکه این وحشی گریهای ضد اسلامی و انسان ستیزی های این مدعیان کاذب حقوق انسان و بشریت عادات دائمی آنها بوده و قصداً و عناداً تا آخرین رمق حیات شان و به هروسیله ای که بتوانند به این جنایات شان ادامه خواهند داد.

  از زمان شروع اشغال تاحال که مدت اضافه از ده سال میگذرد صدها همچو وقایع مملو از وحشت گرائی را علیه ملت بیچارهء مان از دست این وحشی ها و فرعون صفتان عصر شاهد هستیم که من جمله بمباری ها، هجوم های وحشیانه و کشتار های بی رحمانه مردم ملکی و بیگناه ما در جلال آباد ، کنر ، پکتیا ،نورستان، لغمان ، بغلان ، پروان ، کابل، قندوز،هرات،اورزگان، هلمند و خلاصه در سراسر افغانستان ؛ و بالآخره معذرت خواهی اشغالگران و دنباله روییِ و تکرار عروسکهای دست نشانده آنها به حرف های باداران شان، و بدتر از آن توجیه عده ای ازکارشناسان ، صاحب نظران ،سیاستمداران و اهل قلم را میتوان قلم زد کرد.

  مدتی است که موضوع امضاء پیمان همکاری و استراتژیک افغانستان و آمریکا رسانه ها را مشغول نموده است. هرکس به نوبه و از دیدگاه خویش چیزی در این مورد میگوید وبس. اما دولت آمریکا، سیاستمداران و عساکر وحشی آن در فکر درهم و برهم کردن کشور محبوب میباشند. آنها هیچ گاهی به فکر من و تو و مملکت بیچاره و در بدر ما نشده و نخواهند شد. وقتیکه آمریکا سخن از پیمان و بیعت میزند پس چرا کارهای غیر انسانی را توسط عساکر وحشی مجاز و بی فرهنگش انجام میدهد؟ به آتش کشانیدن قرآن عظیم الشأن توسط عساکر آمریکایی مقیم در بگرام و به قتل رساندن ۱۶ تن از هموطن بی گناه ما بشمول اطفال؛ همهء آینها نمایانگر دشمنی آمریکا بوده و میباشد. فقط ما در اینجا نباید تنها آمریکایی ها را مجرم و مقصر بدانیم تمامی دولتمردان بشمول مزدور ارباب دهکده که به سر چوکی زرین نشسته همیشه لاف از قدرت و آزادی میزند نیز مقصر هست. اگر حکومت مزدور چندتن از ناقضین حقوق بشر را محاکمه نموده به سزای عملش میرساند(که تا ابد نخواهد توانست) امروز نه توهین به کتاب مقدس ما میشد و نه هموطنان بی گناه ما توسط یک جانی شرابخوار به شهادت میرسیدند.

  کلام قابل توجه اینست که البته هنگام توهین به مقدسات ما و یا انجام همچو جنایات اگر عاملین آن محاکمه هم گردند، محکمهء سازمان ملل متحد و سازمان امنیت جهانی که اجازهءاین اشغال را به انها داده است، آنها فقط با گرفتن رتبه های نظامی شان و برگشت به وطن شان محکوم به جرم میشوند ، چیزی که خواهش اصلی خود عساکر آنهاست.

  کجاهستند موسساتی که دفاع از حقوق زن ، که بگویند امریکایی ها در حق زنان بی گناه و در خواب ظلم روا داشته اند و میخواستند به آنها تجاوز نمایند کجاهستند این مزدوران امریکا ؟

  حال با این رژیم مزدور و مکمل شاریده شده چه باید کرد؟!!!. واقعا انسان خجالت میکشد و میشرمد که بگوید در افغانستان حکومتی با رای و انتخاب مردم وجود دارد؟!!! این چگونه ملت و مردمی بودند که چنین کسانی را رای داده و انتخاب نموده اند؟!!! مشخص است که ملت افغانستان نه به چنین کسانی رای داده و نه هم انها را تائید خواهند کرد بلکه انها توسط اربابان دهکدهء جهانی بر اریکهء قدرت تکیه زده اند و حضور اشغالگران نشانهء وجود و بقای انهاست.

 • اکثریت نظر دهنده ایرانی است با خبر باشید که برعلیه ناتو مینوسید

 • هیاتی که از سوی پارلمان افغانستان برای تحقیق قضیه قندهار رفته بود، گفته که عامل کشتار 16 تن از افراد ملکی، یک نفر نه بلکه حدود 20 سرباز امریکایی بوده اند. در گزارش آمده است که عملیات در دو قریه انجام شده است.

  در گزارش این هیات که روز شنبه، 27 حوت 1390/ 17 مارچ 2012، برای نمایندگان پارلمان ارایه شد، آمده است که شاهدان عینی 15 تا 20 سرباز امریکایی را در محل حادثه دیده اند.

  شکیبا هاشمی، نماینده ولایت قندهار و عضو این هیات گفت: «زمانی که این سربازان امریکایی به قریه رسیده اند، دو بال هلیکوپتر و یک طیاره دیگر در هوا بوده و بالای دو قریه که عملیات صورت گرفته، روشن انداز نیز استعمال شده است».

  براساس این گزارش، سربازان امریکایی پس از کشتن افراد ملکی، آنها را در یک اتاق جمع کرده و پس از آن که بر آنها تیل پاشیده، اجساد را آتش زده اند.

  در گزارش هیات پارلمان افغانستان آمده است که در شب عملیات، دو گروپ از سربازان امریکایی در هنگام عملیات حضور داشته اند و این عملیات به صورت عمدی و برنامه ریزی شده انجام شده است.

  خانم هاشمی در این مورد گفت: «این عمل وحشیانه توسط دو گروپ، به طور عمدی و قبلا پلان شده صورت گرفته و بعد از وقوع حادثه در محل حادثه سه نوع پوچک (پارچه گلوله) دریافت گردیده، یعنی که سه نوع سلاح استعمال شده، در حالی که یک تن آنهم دچار مشکلات عصبی، چگونه می تواند سه نوع سلاح را استعمال کند که این همه قابل پرسش می باشد».

  هاشمی افزود که طالبان و امریکا برمردم ولایت قندهار قیود شب گردی وضع کرده به طوری که هیچ کس نمی تواند شبانه از خانه اش بیرون شود.

  خانم هاشمی گفت: «اهالی قندهار از این نوع اعمال امریکایی ها که تکرارا در مقابل شان صورت می گیرد، به ستوه آمده اند و دیگر تحمل این نوع ظلم را ندارند».

  پارلمان افغانستان قبلاً خواستار محاکمه علنی سرباز متهم در افغانستان شده بود.
  در گزارش هیات پارلمان افغانستان آمده است که پیش از این نیز باغ ها، خانه ها و مساجد مردم توسط تانک های نیروهای امریکایی تخریب شده اند.

  هیات پارلمانی خواستار مشخص شدن تعداد افرادی که در این عملیات شرکت داشته اند شده و تاکید کرده که عاملان این قضیه باید در افغانستان محاکمه شوند.

  لالی حمیدزی، دیگر نماینده ولایت قندهار و عضو این هیات تاکید کرد، کسانی که به امریکایی ها اجازه داشتن زندان را داده و سربازان آنها را از محاکمه معاف کرده، به ملت افغانستان پاسخ بگوید.

  آقای حمیدزی گفت: «تا چه زمانی ما بمباران شویم؟ از یک طرف همسایه ها و طالبان و از طرف دیگر هم حکومت و خارجی ها. چی زمانی مردم ما از ظلم ظالم ها رها می شوند؟».

  هیاتی که از جانب حکومت افغانستان برای تحقیق در محل حادثه فرستاده شده بود، از عدم همکاری نیروهای ایالات متحده امریکا در روند تحقیق شکایت کرده است.

  http://www.dw.de/dw/article/0,,15814521,00.html

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس