صفحه نخست > دیدگاه > لر او بر به یک دالر

لر او بر به یک دالر

پرویز "بهمن"
سه شنبه 22 می 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

پیشګفتار: این مقاله به زبان پشتو توسط روزنامه نګار اوغان بنام میرویس افغان مقیم بریتانیا درسایت پندار نشر شده است که این قلم آنرا به زبان فارسی برګردان نموده ام درپایان لینک اصلی مقاله را نیز خدمت خواننده ګان عزیز تقدیم نموده ام:

بااحترام
پرویز بهمن

لر او بر به یک دالر

در رستورانتی درپایتخت پاکستان اسلام همراه یکتعداد دوستان خودم نشسته بودم که همراه دوست مشترک ما آقای نبی بنګش که درسنای پاکستان نمایندهء حزب عوامی نشنل میباشد یک مهمان ناخواندهء دیګر نیزکه باوی بود دستان خودرا برای مصافحه بسوی ما درازکرد این مهمان الیاس بلور نام داشت که همچنان سناتور حزب عوامی نشنل تشریف داشت که ازنظر شکل وفیافهء ظاهری ریش سفید ودرعین حال انسان فهمیده ایی به نظر میخورد.

بعداز احوالپرسی ومصافحه دوستان مرا به وی معرفی کردند که این شخص یک افغان است ودربریتانیا زنده ګی میکند روزنامه نګار ونویسنده است وحالا مهمان ما می باشد بعدازین معرفی نمودن بلورصاحب مطابق رسم پشتونوالی بار دیګر آغوش خویش را باز کرد ومرا دربغل ګرفت وازسر احوالپرسی را شروع نمود، درجریان صحبت ها یکبار به شکل ناګهانی، بلورصاحب بدون هیج مقدمه ایی یکبار اززبانش خارج شد که : یارا! این قوم افغان هم والله اګر کدام خوبایی داشته باشد همهء اینها دزدان، قطاع الطریقان باندیستان وبد ذاتها استند، من درکنار وی نشسته بودم ودرچوکی مقابل وی نبی بنګش قرار داشت نبی بنګش برایش ګفت این چه حرفی را بزبان آوردی توچه چرندیاتی را پف کردی ؟ الیاس بلور بار دیګر سخنان خویش را تکرار کرده وباتاکید ګفت که این یک حقیقت است ازحقیقت چه کسی میتواند منکر شود؟ من حتی این موضوع را با رهبر حزب اسفندیار ولی هم ګفته ام که درحالیکه تو فریاد یکی شدن افغانهای لر وبر(پائین وبالا) را سرداده ایی اما این افغانان چندان مردم قابل باور برای ما نیستند آنها هیچګاه ازما نمیشوند ونه هم با ما جوش میخورند،

حوصلهء من سررفت طاقتم طاق شد روبطرفش نموده ګفتم که این حرف ، نظر شخصی خودت است یا اینکه دیدګاه حزب عوامی نشنیل میباشد؟ وی درجواب ګفت که نمیدانی من کی استم؟ من هم سناتور هستم وهم عضو کمیته مرکزی حزب خود، بناء نظر من نظر حزب میباشد، من درپاسخ برایش ګفتم که درین صورت شما مردم، خیلی مردم نمک حرام می باشید که دولتهای افغانستان ازروزتاسیس پاکستان شروع تا این دم ازحقوق شما همیشه دفاع کرده وازهیچ کمکی برای شما دریغ ننموده است ، بشما کمک های نقدی ومالی نموده وتا امروز هم سلسلهء این کمکها برای تان ادامه داشته است، من آن رقم عددی پولهای کمکی دولت کرزی برای حزب آنها را که خودم آنرا ازمنابع موثق بدست آورده بودم برایش تذکر دادم وبرایش ګفتم طبق اطلاعات من اکنون سلسلهء این کمکها ازمدت چندماه به اینطرف برای حزب تان قطع ګردیده است ، نشود که همین موضوع، سبب شده باشد که حالا خودت علیه افغانها چرندیات ولاطايلات را سرداده ایی؟
الیاس بلور درپاسخ بمن ګفت که پولهای داده شده ازسوی دولت کرزی به حزب ما از اندازهء سرمایهء شخصی من بیش نیست، اګرسرمایه های شخصی خودم رابشماری میشود که بدیګران نیز برسد،

من به آقای بلور ګفتم که درصورتیکه ما اوغانها همه دزد ورهزن وقطاع الطریق وتروریست هستیم شما چرا جنازهء بنیان ګذار حزب تان خان عبدالغفارخان را درخاک ما دفن نمودید؟ بلور که میخواست چیزی بګوید آقای بنګش درسخنش خودرا انداخت .

بنګش صاحب خاک افغانستان را ازخودش می شمرد درحالیکه بلورصاحب به این عقیده بود که اکنون ساحات پشتونخواه اهمیت بین المللی پیدا کرده است ودیګر وی به افغانها ضرورتی ندارد،
من وقتیکه این حرف بلورصاحب را شنیدم فورا صحت وپختګی همان ادعای مهاجرین افغان برایم ثابت شد که آنها قبلا برایم ګفته بودند که حزب عوامی نشنل فقط دربرابر پول وبرای استخبارات نظامی پاکستان کارمیکند

این موضوع اکنون درمیان تمام حلقات روشنفکری پاکستان اظهرمن الشمس است که بهترین نمایندهء دستګاه استخباراتی پاکستان درنظام کنونی باکستان همانا حزب عوامی نشنل میباشد که درراستای تامین منافع علیای باکستان مبارزه میکند اعضای حزب هرکاری که درچارجوب نظام میکنند خیر تمام باکستان وخصوصا ارتش پاکستان را نصب العین خویش قرار میدهند،

این حزب بظاهر قومپرست پشتونی اکنون بخاطر اثبات وفاداری خویش به ارزشهای ملی پاکستانی، به ارزش پنج ملیون کلدار پاکستانی بزرګترین بیرق پاکستان را درشهرپشاور خریده وآنرا به اهتزار درآورده است ودرعین حال درتلاش این است تا در اثبات وفاداری خویش به هویت پاکستانی ازدیګر اقوام ساکن پاکستان عقب نمانده وخودرا بهترین پاکستان معرفی کند.
هرچند این حزب اکنون قدرت ایالتی خیبر پشتونخواه را بدست دارد ولی دربارهء فساد اداری ورشوت خوری این حزب حالا حتی اطفال هم خبر دارند درآنجا یعنی درمناطق خیبر پشتونخوا درمیان مردم یک ضرب المثل مشهور دربارهء سیاستهای حزب عوامی نشنل برسر زبانها افتیده است که میګویند:( لر اوبر په یوډالر) یعنی پشتونهای بالا وبائین به یک دالر!!!!!!!!!!! درحالیکه شعارهای قبلی چنین بود که لر اوبر یو افغان، اما حالا ازبرکت پول پرستی سیاست مداران پشتون این شعار تغیر کرده است.

دردناکترهمه ازاین موضوع است که اعضای حزب قومپرست پشتونی پاکستان بارها این سخن را بزبان آورده اند که طالبان باید جهاد خودشان را در افغانستان ادامه دهند ودرخاک پاکستان خصوصا ساحات خیبرپشتونخواه فساد وتباهی را نکنند، پس مطابق پالیسی حزب عوامی نشنل، جهاد طالبان درباکستان ناجایز ولی درخاک افغانستان جایز میباشد.

حالا بحث اصلی بالای موضوع کمکهای اقتصادی دولت برسراقتدار درکابل است که با این حزب کرده است، من چنان می پندارم که حالا حجم کمکهای اقتصای دولت کرزی به حزب عوامی نشنل باکستان آنقدر آنها را غنی ساخته است وجاغورشان کلان ګردیده است که حالا آن حزب به یک ملیون دالر امریکایی درماه هم قناعت نخواهد کرد، ازین رقم ، بالاتر فکرکنم که دیګر درتوان وطاقت دولت کرزی هم نباشد اما یکتعداد منابع موثق میګویند که تا اخیر سال ۲۰۱۱ میلادی همین اندازه پول درهرماه به حزب عوامی نشنل باکستان پرداخته شده است. اما پرسش اساسی این است که چرا دولت کرزی بالای همچو یک حزب بی معنی سرمایه ګذاری کرده است که نتیجه اش هم تاکنون منفی بوده است چه نفعی دولت کرزی ازین سرمایه ګذاری بالای احزاب قومپرست پشتونی باکستان برده است؟

اینجا برای حامد کرزی تذکر یک نکته نیز لازم است که دکتور نجیب الله احمدزی درزمان حیات وحاکمیت خویش بخاطر عروسی دختر ولی خان به اسم ګلالی مبلغ بیست هزار کلدار پاکستانی را درآن وقت به قسم تحفه برایش داده بود وپاداش این عمل داکتر نجیب الله احمدزی ازطرف اعضای خانوادهء ولی خان بعداز سقوط نجیب الله چنان شد که تا مرګ نجیب الله احمدزی هم پرسان خواهر وی را که درآن وقت درپشاورمتواری ګردیده بود نکردند وحتی یک تیلفون وی را هم جواب ندادند. این بود پاداش آن همه تحایف وهدیه های که نجیب الله احمدزی درزمان قدرت خویش به این خانواده نموده بود.

ګفته میتوانم که حزب عوامی نشنل پاکستان مثل ساير احزاب مذهبی باکستان مخالف حملات هواپیماهای بدون خلبان بالای مناطق قبایلی میباشد، وهمچنان ازمسدود نمودن راه اکمالاتی نیروهای ناتو به افغانستان حمایت میکند، بعداز حملهء نیروهای ناتو بالای پوستهء سلاله، مجلس ایالتی پښتونخواه با اکثریت قاطع ، قانونی را پاس نمودند واین اقدام نیروهای ناتو را به شکل قطعی برضد منافع علیای کشور خویش دانسته وآنرا محکوم نمودند. به همین ترتیب آنها همیشه ازسیاست های عدم تشدد عبدالغفارخان عدول نموده اند ودرخاک پشتونها ازعملیات نظامی قوای باکستان حمایت نموده اند که باعث کشته شدن هزاران انسان بیګناه ګردیده است

قابل یاد دهانی است که از روز تاسیس باکستان تا به امروز سخت تراز ین روزها هیچګاه بالای مهاجرین افغان حالت بد نیامده است که میتوان ګفت این ها قربانی بدترین حوادث روزګار شده اند به آن حد که حتی در بیمارستان نسايی خانمها برای زنهای افغان اجازهء مداوای بیماران شان را نیز نمیدهند ولی باتمام این حوادث دردناک حزب عوامی نشنل که خودش را درظاهر امر حامی منافع قومی پشتونها معرفی کرده است ولی دراصل مطابق سیاسیتهای پالیسی سازان استخبارات نظامی پاکستان عمل نموده و تمام توجه این حزب معطوف به منافع علیای پاکستان است.

اصل مقاله به قلم میرویس افغان درسایت پندار

یاهو

بااحترام
پرویز بهمن

ایمیل تماس:

parvisbehman rocketmail.com

كارنامه

واژه های کلیدی

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • خیلی عالی بود وترجمه خیلی واضح وروان وسلیس بود

  • اين عکس همراه مقاله متعلق به کيست؟ فقط سوال است، به جهت معلومات خودم نه کدام چيز ديگر.

  • ښاغلی فرمان صیب سلامونه۱
   عکس زما دی زه میرویس افغان یم او بهمن صیب چه زماشخصی دوست دي دغه مضمون په ښکلی ډول ترجمه کړی چه ورڅخه ممنون یم، کوریي ودان
   په درناوی
   میرویس افغان/ لندن

 • فرشته حضرتی « پرويز بهمن » ماشا الله صد ماشا الله .
  فرشته بلا کردی !
  تو به لسان پشتو نيز بلديت داريد !!
  ولی يک سوی تفاهم پيدا شده است که خانم بنام « تورپيکی نسيم سحر » در شهر استاکهولم زيست دارد در هر مجلس محفل فاتحه گفته نوشته ميرويس افغان را گويا اين « تورپيکی کمری نسيم سحر » ترجمه نموده است خوب به هر حال کار نيک است و اما اين تورپيکی جان يک با از بقايا رژيم ببرک کارمل جويا شوند که اين عومی نشنل پارتی اين خان های دو سره بنام خدای خدمتگار غفار ، ولی ، غنی ، زن ولی نسيم ولی ، و سگ سگور ديگر اين نوکران انگليس را کی ؟ چرا ؟ چگونه ؟ هدف چی؟ منافع کی؟
  بنام خلق پشتون بالای دولت های ظاهر شاه داؤود و رژيم کوده تايی ۷ ثوری ها تحميل کرده ؟ اين سياست روس های عاشق آب های گرم بود و است و عامل انها درافغانستان ببرک کارمل بود که با دهن کج خود در چهارای پشتونستان جفنگ سر ميداد و وقتی توسط روس ها به قدرت رسيد به غفار خان نام « فخر افغان » نام داد و هر ماه مليون ها دالر چاپ روسی را توسط اجمل ختک جاسوس آی . اس .آی به پشاور ارسال و وقتی خان دوسره پدر ناجايز تورپيکی نسيم سحر بنام خان غفار خان مرد اين کارمل بود که خواست غفار را پذيرفت تا در جلال آباد دفن شود . همايون

  آنلاین : http://humayun@hotmail.com

  • همایون خان ویاهم بایانی هزار چهره!
   غفارخان بینی وقتی مرد دکتورنجیب الله منشی عمومی کمیتهء مرکزی حزب وريیس جمهور واختیاردار کل کشور بود وتا بندر تورخم به استقبال جنازهء خان دوسره شتافت، وسلیمان لایق هم سرقبرش بیانیه داد کارمل آنوقت کجا بود؟ چه بګویم که شما نجییبی ها سخت بی حیا استید مثل همان پسربچهء بداخلاقی که اززیرپای کاته اش میخزد فورا نفریی خودش را متهم بخوابیدن زیرپای خود میکند.
   شما نجیبی ها هم چنین استید میخواهید مرداری خودرا بدامان دیګران پاک کنید، ولی حالا دیګر ممکن نیست.

  • پاچه گیر بایان از این فارسی شرین تان چیزی حاصل مان نشد که نشد . همینقدر دانستیم که به رهبر بی همتا ما از سبب که نسب یهودی نداشت توهین روا داشته یی .

  • جناب بهمن صاحب .
   در همان روزیکه مرده فخر اوغان خان اودل غفارخان را به جلال اباد می اوردند چند سرباز وافسر مظلوم بیچاره فقیر را ماین کشت , اوغان های پاکستانی و اوغانی نیز انفجاری را انجام دادند که انهم کشته و زخمی داشت .

 • بازهم تو همان پاچه گیر بایان استی که هزار چهره داری

 • bahman bachoo braw sare-aab gose-ta bezan ki beq beq konad

 • گويند خدا انسان را از گزند سگ ديوانه ، از زن فاحشه ، ديوار شکسته ، آدم فلوته و سگ های ولگرد کمری نگهدارد .
  برای همه روشن هويدا است روس ها غرض آرمان شوم سوسيال امپرياليستی خود ، پياده سازی هداف سوسيال فاشيستی خود و حفظ غريضه عظمت طلبی خود عنوان مقدس
  را [ آرمان خلقهای بلوچ و پشتون ] را در خور چاکران خود گذاشت تا با استفاده از اين شعار مقدس خود را به بحر هند نزديک کند . نوکران دست برسينه از بد پيدايش ح . د . خ . ا بوقلمون گونه ، و تمساح وار به ياد خلق پشتون ها اشک ريخته و چنان به اين خان های دوسره نزديک گرديد که به انها [ خان صفدر خان ] دوخت خود را سپرد و پيمان ديگر مبنی بر فروش ناموس خود دست زد ذهی خجالت ، ذهی شرم . و قبل از حادثه ننگين و سيه ۷ ثور ديگر اين چاکران کرملين بيشتر از پيش به پاه خان غفار خان ، خان ولی خان ، خان عبدالله اچکزی . خان صفدر خان . خان کروخيل خان . نسيم ولی خان . فارسی تباران قوم بنگش و اين بلور ها افراسياب ها خم شده و در حاکميت حزب وطن گپ از گپ گذشته اين خان ها ديگر صاحب خانه شده با دخت رهبر شيطان صفت ازدواج بسته بودند . نسم سحر فراموش نمودی که زير پرچم سرخ پشتونستان اين عناصر مزدور مانند تو « ژوندی دی وی خان پاچا خان » ناله و زوزه ميکشيدی چه شد يک آدم که بيشتر از وزن خود از بيگانه ها مزد گرفته و افسانه ساخته گويا اظهارات بنگش و بلور اظهارات تمام پشتون های محکوم آنطرف ديورند است . نسيم ولی زن ولی خان ، اجمل ختک اينکه دست حمايه گر روس ، سران ح . د .خ .ا و حزب وطن از سر آنها دور گرديد . ديگر به دشمنان انها مبدل شدند و از پذيرش ، حمايه سران فراری به پشاور خوداری و مفتاح الدين صافی معين وزارت اقوام را بعد از فرار به پشاور تسليم « آی . اس . آی » نموند . و تو احمق بی ناموس با کتمان از حقيقت يک بار به نام صفوف حزب وطن اتهام نموده به فحاشی که عادت هر کمريوال لوده است پرداخته بلی خان های دو سره شوهر دخت رهبر شما است . ف و

  آنلاین : http:// watan21@hotmail.com

 • وایي یو چا غوښتل مشهور شی بله لار ورته معلومه نه شوه اخیر ولاړ او په مسجد کښی یی ۰۰۰۰۰۰۰وکړل۰
  افغان(؟) صاحب د دښمنانو په دعا دی خدای تل لره۰ دی لیکنی دی د بهمن۰ مزاری۰ خان او نورو افغان دښمنه عناصرو په زړونو کوړی دوړولی په خاص ډول د لیکنی عنوان دی۰
  که په ریښتیا افغان یی نو افسوس په تا۰

  • ولی صاحب یکی از پشتون های خودتان (قرآنیار) افغان را هرامزاده میداند. نظر شما در این باره چه است؟ آیا افغان ها براستی هرامزده است؟

  • شما بد ‍کردید قرآنیار گفته است که بیخدایان وبی دین های هرقومی حرامی وحرامزاده است
   قرآنیار

  • قرآنیار زویه، پیام شما به جواب یکی از پیام گزاران بنام محمود افغانیار این است:
   «پدرام اگر پست باشد ویا نباشد مگر فاشیستان پشتون نسبت به پدرام هزار مرتبه پست تر وبی شرف تر تشریف دارند. فاشیستان پشتون نسل حرامی انگلیس بوده ومادران شان را انگلیس ها را وطی کرده است تا ازآنها حاکمان پشتون زائیده شده است. من خودم پشتون هستم ومیدانم که فاشیستان اقوام مختلف چه برنامه های شیطانی را بخاطر پارچه پارچه ساختن افغانستان درسر دارند.
   هرکسیکه به افغان بودن افتخار میکند درحقیقت برسگ بودن خود وآبای خود صحه گذاشته است افغان یعنی یعنی سک. نزد من جز اسلام هیچ چیز دیگری معیار برتری نیست مردم افغانستان همه مومن ومسلمان اند ومسلمانان باهم برادر وبرابر اند این کشور مال شخصی هیچ قوم نیست. افغانیار اگر دیگر ازاین هم پیش بروی میتوانم که مستند برایت بگویم که با مادرت کی ها همبستر شده اند وتو ازکدام نسل میباشی.
   بدون شک که تو پشتون نیستی زیرا پشتون اینطور کامنتهای غیرمسوولانه را نمیگذارد گیرم اگر باشی سلام مرا بدیگر فاشیستان پشتون هم برسان وبرای شان بگوکه قرآنیار چنین بیام داده است»
   http://kabulpress.org/my/ببينيد-و-بشنويد/article/لطیف-پدرام؛#forum56885

  • ملگری ولی جانی!!جانه !! د لوی خدای به لطف اوغان نه یو!! دغه اوغان دی تاته مبارک سی .

  • بلی ! من منکر نیستم.
   جملات اول تمام مطلب را قید نموده و واضح ساخته است که هدف من چی است. حالا نیز به همان عقیدهء قبلی ام هستم وباورمندم که هرکسی که بغیر از اسلام به اشیای بیهوده وشرکی نظیر افتخار به قومیت وآبا واجداد وغیره مظاهر شرکی اقتخار نماید وی حرامی میباشد ازاینکه مخاطب من افغانیار بود من چنین نوشته ام حالا اګر تو میخواهی مزهء تاجیک را هم بچشی لطفا مانند افغانیار یک تخلص مثل تاجیکیار انتخاب کن وبر اقوام غیر تاجیک بتاز تا جزایت را به کف دستت بدهم.

  • بعد از گ..... چهار زانو نشستن...

  • تعبیرش با خودت است 

  • قرآنیار مینویسد:«فاشیستان پشتون نسل حرامی انگلیس بوده ومادران شان را انگلیس ها وطی کرده است تا ازآنها حاکمان پشتون زائیده شده است.»
   و :«هرکسیکه به افغان بودن افتخار میکند درحقیقت برسگ بودن خود وآبای خود صحه گذاشته است افغان یعنی یعنی سک.»
   No comment

  • بی نومه بچو د هر باغ مولی چی یی زما تر ډګی۰ صرف دومره وایم چه په حیوانی انسانی او کیمیاوی سری تل موړ اوسی۰

  • ولی جانی . د شحو بیه کشته راغلی ده که نه؟

  • بی نومه بچو شحو څه شی دی؟ نه چه د مور شی دی دي؟ که هغه وی نو له ملګری مزاری (چ) نه پښتنه وکړه۰ هغه یی کار وبار کوی۰

 • یارا بهمن صیب ستا هیڅ شی می نه خوښییزی خو یوشی می ډیر خوښ دی چه ارواښاد ببرک کارمل ته سخت وفادار معلومیږي، نو زه هم دښاغلی میرویس افغان په شان درته کور ودانی وایم، عمر دی ډیر وی اوپه څوانی دی برکت

 • افغان (؟) خانه شخصی دوست خو دی مخ ته هیڅ نګوری او څه یی چی په خوله راځی وایی له بلی خوا ته هم پټه خوله یی۰
  که دی نور شخصی دوستان هم همداسی وی نو زما مشوره در ته دا ده چی په نر او ښځه یی خر واچوه۰
  خدای دی وکړی چه صرف د خپلو لیکنو ترجمی ته خوشحاله نه اوسی۰

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس