در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > وزارتخانه ای عاطل و باطل، معاش های گزاف و دیپلمات هایی سرگردان به دنبال روسپی و سایت (...)

وزارتخانه ای عاطل و باطل، معاش های گزاف و دیپلمات هایی سرگردان به دنبال روسپی و سایت های سکس

اقبال
جمعه 25 می 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

طوریکه به هموطنان، خصوصآ آنانیکه بادیپلوماسی سر وکار دارند، معلوم است، وزارت امورخارجه مجری سیاست خارجی؟ جمهوری اسلامی افغانستان بوده وطبق اصول وموازین دیپلوماتیک، جهت تحقق این سیاست، درگام نخست کارمندان ان وزارت بایداشخاص باهوش، وطندوست، وآگاه ازامور سیاسی باشند.

مگرمتاسفانه طوریکه همه شاهد اند، وزارت خارجه رفته رفته به یک وزارت عاطل که بیشترکارمندان آنرا افراد غیر مسلکی که فاقد فهم لازم حتی الفبای سیاسی میباشند، تشکیل میدهد. این افراد که اکثرا وابستگان حاکمیت ویا توسط سفارشات زورمندان ، ویا اقارب ویا دوستان نزدیک رهبری وزارت خارجه ویا هم با دادن رشوه و.......مقرر میگردند هدف ایشان فقط وفقط کسب معاشات وامتیازات بسیار بلند از طریق تقرربه سفارت خانه های افغانستان میباشد چنین افرادواسطه ئی متاسفانه هیچ کاری را به نفع وطن به پیش برده نمیتوانند، حتی یک تعدادزیاد آنها طی سه سال ویا بیشترازآن، ابتدائی ترین معلومات راازکشورمحل ماموریت خویش ندارند.این در حالیست که وزارت خارجه خود ازنبود مدیریت سالم رنج میبرد، رهبری وزارت که در راس آن اشخاص ضعیف، مریض واستفاده جو قراردارد به هیچ وجه نتوانست یا نخواست بهبود لازم رادرامورکادری بوجود بیاورد آقای زلمی رسول وزیر، دارای تابعیت امریکائی که چشمان مبارک شان تا به ساعت یازده قبل ازظهر خمار به نظر میرسد بیشترعمرخویش را صرف خدمت بابای ملت؟ وتداوی وهابی های سعودی نموده است، آقای عبدالحی حیدرمعین اداری، دارای تابعیت پولند ی تاجر پیشه که قبلا برای یک روز هم در داخل افغانستان ماموریت نکرده بودند، بی خبراز قانون و اداره، الحمدولله که اقای جاوید لودین معین سیاسی دارای پاسپورت کانادائی قبلا تیلفونچی شخص اول دولت، حتی بعدازرهائی مشکلات فامیلی.......دردو دوره کاری شان بحیث سفیرهیچ کاری را انجام داده نتوانست.

من با این اصل موافقم که دیپلوماتان باید نماینده گی ازدولت ومردم خوددرکشور میزبان نمایند، اما اکثریت مطلق افرادی که بنام دیپلومات درسفارت خانه ها مقرر میگردند فقط ازدولت فاسدوبیکاره نماینده گی کرده میتوانتد نه ازمردم.هرگاه آنها ازمردمی نماینده گی میکنند که 80 فیصد شان زیرخط فقر بسر میبرند، برای به اصطلاح دیپلوماتان نیز معاش وامتیاز به اندازه پرداخت گردد تا آنها درمحل ماموریت شکم گرسنه اطفال وطن را فراموش ننمایند.
ازجانب دیگرمن با این نظریه مخالفم که گویا اگر برای دیپلوماتان؟ امتیازات زیاد پرداخت نگردد ممکن از طرف سازمانهای استخبارات کشورمیزبان استخدام میگردند.به دلائل ذیل:

اولا افرادی که خود ووطن را درمقابل پول به بیگانه گان میفروشند، نباید بحیث دیپلومات مقررگردند، ثانیآ کشورها وسازمانهای علاقمند به اطلاعات به ساده گی میتوانند معلومات موثق ودست اول را ازارگ ریاست جمهوری و وزراَ بدست بیاورند.ثالثآ اینکه ما چیزی برای سری نگهداشتن نداریم زمانیکه یک کشور اردو وپولیس نداشته باشد، حتی معاش کارمندان آن از کمک خارجی ها پرداخت گردد.کدام سیاست خارجی میتواند مطرح باشد؟ وآیا به چنین سیاست کسی ارزشی قایل خواهد بود؟

درذیل به چندمورد ازنقض قانون دروزارت خارجه اشاره میگردد:

ـ تقرر افراد غیر مسلکی: فعلابیشتراز35 فیصد کارمندان وزارت خارجه راافراد غیر مسلکی مانند صاحبمنصبان عسکری، انجنیران، داکتران، مانند آقای زلمی رسول تشکیل میدهد علاوتآ تعداد زیاد کارمندان دارای دیپلوم های جعلی (پشاوری، روسی، ایرانی، وازداخل کشور) وهمچنان تعداد زیاد کارمندان بادرجه تحصیل صنف دوازدهم وپائین ترازآن قراردارند.

ـ تقرر افراد با تابعیت خارجی: مطابق به قوانین نافذه افغانستان ومنجمله قانون کار، اشخاص دارای تابعیت خارجی نمیتوانند بحیث دیپلومات مقرر گردند، من قضاوت را میگذارم به هموطنان عزیز، زیرا به همه معلوم است که چه تعداد کارمندان وزارت خارجه شامل رهبری وزارت، سفرا وغیره دیپلوماتان دارای تابیعت خارجی اند، چراقانون تطبیق نمیگردد ومسئول کیست؟

ـ عدم وضع مالیه ازمعاشات دیپلوماتان:مطابق به قانون مالیات برعایدات افغانستان افرادی که سالانه بیشترازیکصد هزارافغانی معاش دارند، تابع بیست فیصد مالیه میگردند. چرا مالیه وضع نمیگردد وبه کدام علت، باعواید بیست فیصد مالیه دیپلوماتان؟ ،میلیونها دالر به بودجه دولت سرازیر میگردد ومیشود ازآن درامورصحی وعمرانی دغیره استفاده کرد.

ـ عدم عقدقراردادبیمه صحی دیپلوماتان: فعلا برای هریک دیپلومات؟ وزارت خارجه ماهانه از400 تا 2000 دالربنام بیمه صحی پرداخت میگرددکه متاسفانه 95 فیصد آنها این پول هنگفت را جزمعاش به جیب میزنند وخود را درکشورمیزبان بیمه نمی نمایند وهنگام مریضی با ترتیب نمودن اسناد جعلی مانند سند مهاجرت به شفا خانه های مراجعه مینمایند تا ازنزد شان یا پول اخذ نگردد ویاپول اندک بپردازند.قانونا پول بیمه صحی بایدمانند کرایه منزل مستند بر قراردادحواله گردد.که چنین نمیشود وبسا واقعاتی رخ داده که باعث آبروریزی سفارت خانه ها گردیده است (اگر مسئولین ان را آبروزیزی محاسبه نمایند)

ـ اختلاس وسوء استفاده ازپول ودارائی سفارت خانه ها: متاسفانه 95 فیصد سفرا، جنرال قونسلان وسائر دیپلوماتان که دست شان رسیده هرنوع سوء استفاده ازپول ودارائی سفارت را نموده اند، جعل وتزویر درقرارداد منازل، اختلاس ازپول مصارف سفارت، استفاده سوء ازوسائط واجناس به نفع شخصی وفامیلی وغیره.

درمرکز وزارت خارجه یک شعبه بنام مدیریت کنترول وتفتیش ایجاد گردیده وظاهرا وظیفه آن کنترول وتفتیش امور مالی وحسابی ازسفارت خانه ها نیزمیباشد.متاسفانه اولا کارمندان این شعبه را افراد تشکیل میدهد که توانمندی بررسی تخطی های مالی وحسابی راندارند واگراحیانا باچنین قضایا برخورد نمایند دوسیه های متخلفین به امررهبری وزارت در آن مدیریت حفظ میگرددوتا کنون هیچ یک کدام به سارنوالی معرفی نگردیده است دراین مورد مثال های زیاد وجود دارد.

ـتقرر افراد غیرمسلکی، کم سواد وبی تجربه به سفارت خانه ها وجنرال قونسلی ها: بیشتر این افراد بنابر تعلقات تنظیمی، قومی، سمتی، خاندانی، ویا رشوه ودعوت و......... مقرر میگردند.

فعلا درهرسفارت دو ویا سه تن به اصطلاح دیپلومات اضافه ازضرورت بنام خدمتی وغیره مقررگردیده وچون هدف ایشان کسب منفعت شخصی است وازجانب دیگرفهم وتوانمندی کاری را ندارند اکثرآ درشعبات مصروف قصه خوانی، تخریب جناح مخالف، شطرنج بازی، تماشای فلم های سکسی ازطریق انترنت، اجرای امورات شخصی دراوقات رسمی، غیر حاضری دوامداروازطرف شام مصروف شراب نوشی، سپری نمود ن شب ها درکاباره ها، وعیاشی با زنان روسپی میباشند.

درحالیکه معاش یک تن این دیپلومات نما ها چهل تا پنجاه مرتبه بالا ترازمامورینی داخل کشوراست که از صبح تا شام درکار خویش مصروف اند.

ـ تمدید وظیفه افراد واسطه ئی:بسیاری ازافراد وابسته به زورمندان بدون موجب وضرورت ازطرف رهبری وزارت بعد از اعلان ختم وظیفه ، وظیفه شان برای سه ماه ویا بیشتر از ان وظیفه شان تمدید میگردد.که هدف فقط کسب منفعت مادی میباشد درحالیکه چنین افراد درزمان ماموریت کوچکترین دست آورد نداشته وبا تمدید وظیفه آنها نبزهیچ کاری بهبود نخواهد یافت.

ـ فراردیپلوماتان واعضای فامیل شان: بسیاری ازدیپلوماتان؟ واعضای فامیل شان بعد از اعلان ختم وظیفه به کشور های اروپائی وامریکائی پناهنده میشوند، البته این فراربا نامردی تمام قبلآ پلان شده وفقط هنگامیکه آخرین معاش را اخذ نمودنند تنظیم میگردد. دراینده فهرست این افراد مفرور به نشر خواهد رسید.

باتذکر مختصرازچندموردبی قانونی ها دروزارت خارجه، من یقین دارم که رهبری آن وزارت دررفع قانون شکنی ها اقدام نخواهد کرد، زیرا خود عامل این قانونی شکنی ها اند، مگر من از کمیسیون های مربوط ولسی جرگه ومشرانوجرگه وهمچنان اداره مبارزه با فساد افغانستان خواهش میکنم تا یک مرتبه که هم شده به این وزارت سر زده وموارد فوق را مورد بررسی قرار داده وعاملین آنرا به جزای اعمال شان برسانند تا باعث عبرت دیگران گردد.
....
ادامه دارد.
بااحترام
اقبال

آنلاين بنگريد :

پيام‌ها

 • من همیشه گفته ام و بازهم خواهم گفت، که رهبران و سیاستمداران هیچ یک از اقوام افغانستان به این وطن و مردمش جزء خیانت و جنایت خدمتی نکرده اند.
  تا زمانیکه مردم از پشتیبانی این رهبران خاین دست نبردارند و برای خود افراد صادق و وطنپرست (مانند آقای بشردوست) را انتخاب نکنند، همین آش و همین کاسه خواهد بود.

  • نادر اوغانی بشر دوست دیوانه را شما بخاطر قایم گرفته اید که از نادانی اش سو، استفاده کنید زیرا اعمال و گفتار و کرداراش به نفع شما ست او بسیار تیز رفت از همین سبب همه وی را از خود راندن, هر زمانیکه بابر خیل کسی غیر از اوغان را تائید کنند حتمن فرد اقدام به دوختن و ترمیم غژدی پاره پاره شما کرده است .

  • بی نام بدبخت،
   تو که آقای بشردوست را دیوانه خطاب میکنی، معلوم است که نوکر یکی ازغربی ها استی.
   آقای بشردوست یکی از شخصیت های صادق و وطنپرست است، که نوکری و غلامی هیچ دولت غربی و همسایگان شرور ما را قبول نکرد. او زمانی خودش استعفأ داد، زیرا حاضر نبود، با دزدان سر جوال را بگیرد. ایشان از همه هوشیارتر و دوراندیش تر بود، و خواهان بسته شدن 2000 ان جی او (از جمله 3 هزار) های غربی شد. ایشان رول این ان جی او ها را در ایجاد فساد و غارتگری در همان زمان پیش بینی کرده بود. اما حالا با گذشت 8 سال بعد از استعفای آقای بشردوست گفته ها و اعتراض هایش تائید شد و دزد های دولتی خودشان این حقیقت اعتراف میکنند.
   اگر مرا نادر اوغانی، یا هزارگی، یا تاجکی یا اوزبکی.... خطاب کنی، بحیث توهین احساس نمیکنم، زیرا هرگوشه ای این خاک وطنم است، و هر فرد صادق و وطندوست آن ،از هر قومیکه باشد، خواهر و برادرم.

  • افرین نادر جان تحسین به شما .
   بیعقل بیعقل است ولو از هر قوم و قبیله باشد بشر دوست وقعا وطنپرست است اینکه بعضی ها چشک خودرا کور و گوش خودرا کر میسازد مثل دوست بینام ما قضاوت خواهند کرد.
   هرکس میتواند هرچه خواسته باشد تحریر کند اما مهم اینست که مردم در باره ان قضاوت میکند.

 • سلام نكاتي خوبي اشاره كردين به نظر من ماو شما بايد واقع بين بايد باشيم اكسريت دولت مرداي افغانيستان در حر وزارت خانه كي كار ميكونه به فكر منافع شخصي خود ميباشد نه به فكر منافع ملي ودرين صورت پيشرفت افغانيستان بسوي يك كشور مستقل وابرومند امكان پزيرنيست من ازتمام جوانان افغانيستان ميخاحم تا دست بدست هـم داده عليح فساد وزور مندان مبارزه كنيم وكساني كي مسل اقاي بشردوست وامسال اورا خدمت ميكند ووطن پرست حست حمايت كنيم بدون در نظرداشت قوميت وزباني مزحبي

 • قابل توجه !
  زمانی عدالت در یک ارگان دولتی تامین میشود که تقرر و تبدل در ان بر اساس یک سلسله معیار ها علمی و مسکلی بنا باشد و این معیار ها را عبارتند از تحصیل ، تخصص ، تجربه کاری ، پشتکار ، صداقت و پاکی . که با رعایت این معیار ها به باور کامل هیچ جای برای شکوه ها ، شکایات و انتقادات در تعینات وجود نخواهد داشت . در نظر داشت معیار های فوق در تمام جهان یک اصل قبول شده در حقوق اداره بوده و الزامی میباشد حتی در افغاستان نیز به جز از نظام فاسد فعلی ، در تمامی رژیم های قبلی معیار های خاصی برای تقرر در نظر گرفته میشد فقدان هر یک از ارزش های ذکر شده در یک شخصی باعث ضعف شایسته گی به یک پست و داشتن ان باعث کمال شایسته گی شخصی به پست معین میگردد . بدبختانه وزارت خارجه فاسد فعلی در تعین افراد به جز از خرید و فروش پست ها و تعصبات قومی دیگر هیچ معیار را در نظر نمیگیرند یعنی کرسی ها به دکانداری گذاشته شده و خریداران بعد از تادیه پول هر نوع تصرف مالکانه را در پست خریداری شده روا داشته و خود را پابند به هیچ اصل و قانون نمیداند و تا ده برابر پول پرداخت شده را حصول نکنند پست خویش را نیز رها کرده نی نیستند که مثال زنده ان را میشود در وزارت خارجه به وضاحت دید تمامی پست های وزارت خارجه چه در داخل و چه در خارج به دکانداری گذاشته شده و مقامات رده اول وزارت خارجه سالانه از درک فروش پست های کلیدی پول هنگفت را بدست اورده و میاورند همه کارمندان وزارت خارجه شاهد استند که وزارت خارجه متشکل از فارغین صنوف دوازده ، دکتوران ، وترنران ، انجنیران ، فرامر ها ، فارمست ها ، میخانیکان ، پیلوتان قوای هوای ، ظابطان ، دگروال ها ، عساکر ، ملا ها ، قاریان و صد تن دیگر از این قبیل افراد تشکیل گردیده است و همه برای مقاصد چون جماوری پول ، ثروت اندوزی ، پناهنده شدن ، سیاحت به این وزارت هجوم اورده و پست های خیلی مهم را در داخل و چه در نماینده گی های خارجی وزارت خارجه ذریعه پول و یا تحت نام قوم خریداری و غصب نموده اند همه این ناهنجاری ها، فساد و بدختی ناشی از فقدان مدیریت سالم و فروش پست های متذکره از سوی مقامات وزارت خارجه میباشد باور کنید کسانیکه در سطح رهبری وزارت خارجه قرار دارند فاقد تمامی ان صفات استند که برای پست مقام وزارت ، معینیت و ریاست لازمی است ایا میشود وزیر خارجه یک کشور دوکتور طب و سالخورده ، معینان ان میخانیک موتر و یا دارنده اسناد تحصیلی جعلی و اکثریت از روسای ان دوازده پاس و فاقد تجربه کاری باشند و صرف بخاطر پولدار شدن ، پناهند ساختن فامیل و قوم خویش کرسی ها را غصب نموده و بیشرمانه همه قوانین و ارزش ها را پایمال کرده پول سازی میکنند بنا الی تغیر اساسی در سطح رهبری وزارت خارجه توقع بهبود در سیاست خارجی و دستگاه دیپلوماسی را نباید داشت .
  میلاد- خاوری

  • اقاى ميلادازوزارت كه وزيرش كميودر ومعين ادارى أش دزدمعروف باشد ورئس تشريفاتى كه طياره حامل رئس جمهور را به تاجر افغان طور جارتر بدون كه ازعواقب كار خود درهراس باشدبه كرايه بدهد لابد كه درتمام جنايت با وزير ومعين ادارى ورئس دفتر همدست است ديكر از ان وزارت توقع تعين معيار را نداشته باشئد اين وزير وتشريفات خيانت بزركى را درحق باباى ملت ازجهل امضا أش وجاسوسى أش تا كه اورا وادادار به تائيد كر زى نمودند همين زلمى بى خاصيت وحميد صديق ناصديق دزد دريائى سومالى اند وتمام بد بختى وبد نامى همين وزير لوده بى كفايت نيز همين كاوميش سر حميد صديق است هر روز او دروزارت سبب بد نامى وزير است جاسوسى داكتر عبدالله واسينتا را نزد كر زى اين تشريفات خائين انجام داده است در وزارت قسما برخورد دارد وعربده ميكشدكه كويا وزير ومعين را اوتعين كرده است وكر زى ازهمه رفتار او اكاهى دارد وأما فقط به خاطر مخبيرى اورا در وزارت با دست باز كذاشته است واينكه براى قريشى عرب تبار حق دهى ميكند ازان درهراس است كه اواورا برطرف نكند.(كارمندوبى واسطه وزارت )

 • زلمی رسول وزیر امور خارجه افغانستان پسر خاله خود را آقاى عبدالرحمان اشرف سفير افغانستان در برلين مقرر کرد وى با ناصر ضيا هم پيوند فاميلى دارد. خويشخورى و قومگرايى (Nepotism) خاصيت دولت ناله و فغان است. سنگ تهداب اين کشور به تقلب گذاشته شده تقلب و دروغ سياست افغان است.
  http://www.archive.org/stream/...
  تا که "افغانستان" است
  نام اش بطلان است
  دولت اش جبان است
  با بيگانه درپيمان است
  مردم اش در فغان است
  تغيرنام اش ارمان است

  • أقاى أرمان !
   داكتر عبدالرحمن اشرف يك شخصيت علمى است كه داراى موقف اجتماعى خويش است وازيك خانوداه با نام ونشان افغانستان است وتقرر او به زلمى رسول ارتباط ندارد او مدتى را به حيث رئس دانشكاه كابل وزير مشاور وزارت معدن وصنايع از نام نيك وشهرت مصفا وشفاف كارى برخوردار است ازينروبر اساس لياقت وشايستكى خود به اين مقام نائل كرديده است كه اين موقف با سطح تحصيل وشخصيتش سازكارى ندارد او بايدبه حيث وزير تحصيلات عالى ومسكى بايد عز تقرر حاصل ميكرد ودرهر حالت اورا به اين فكر محاسبه نفرمايئد كه وزير خارجه اورا به اين سمت رسانيده باشد واوخود يك بزركمرد مطرح وطن است كه ازاهميت خاص در اجتماع فرهنكى كشوربرخوردار است .مرديست فرهيخته وازاده مرد كه داراى مواصفات نيك است( .برومند) 

  • در اوغانستان فقط یک زالو میتواند به مقام بلند دست پیدا کند.

  • خواب است و خیال است و جنون...................................................

  • خواب است و خیال است و جنون....

 • بادرود به فرهیختگان و هوشیاران!
  امروز دیگر مردم به خواب نیستند. وهمه چیز را به چشم می بینند . هر کسی میتواند هرچه که دلش میخواهد بنویسد و این است نمای آزادی بیان در افغانستان.
  سیاست خارجی افغانستان را ما باید در مقابل دوکشوری که تا توانسته اند سر مهاجرین افغان در طول سالهای جنگ بر مردم ما رواداشته که همه میدانند. و امروز سیاست افغانستان را در شکست و زبونی پاکستان ببینیم.که در مقابل افغانستان به زانو در آمد. و دگر هیچ اهمیتی ندارد.
  اما یک چیز را من می بینم که در تمام جهان درمسائل داخلی ژوزنالیست ها از ضعف های دولت انتقاد می کنند.
  ولی در مسائل خارجی ژورنالیست ها به اساس منافع ملی کشور خودش فعالیت می کند.
  و در افغانستان ژورنالیست ها نسبی هنوز نمیدانند که چطور به دولت که نماینده مردم است کمک کند.
  و اپوزسیون همه دشمن دولت هستند حرف مفت می زنند. جای اینکه برای پیشرفت کارکنند.
  معاش مفت دولت را می گیرند و هر جا بر ضد کار های مثبت دولت صحبت می کنند.
  من چهانفر را برای شما نام می گیرم گرچه القاب بزرگ بزرگ دارند ولی همه برضد منافع ملی و برضد دولت فعالیت می کنند.
  1/در داخل افغانستان یک استاد دانشگاه بنام سید مسعود از وقتی که من این شخص را می بینم فقط دشمن سرسخت رئیس جمهور و دولت است .من نمیدانم در زمان طالبان در کدام سوراخ مخفی شده بود.
  2/شخصی بنام سنگچارکی فقط وظیفه این شخص بدبینی به هر فعالیت خودش در حالیکه در سالهای 90 افغانستان را به مرکز سگجنگی ها تبدیل کرده بودند .چون خودشان به قدرت نیست و عینک های سیاهش را نمی کشد که روشنی را ببیند.
  3/ شخصی بنام عمر خطاب این شخص آنقدر از تعصب و جهل مملواست . که سالهاست از پول صدقه وفطر روزه مردم تلویزیونش و زندگی اش را می چرخاند. دشمن پرو پا قرص دولت است .
  اما نمیداند که دولت صرف کرزی نیست .عدة زیادی مردم درساختار آن شرکت دارند.
  و روز به روز باید دولت اصلاح شود. و هر که هم خیانت کار است از آسمان نیامده همین مردم افغانستان است.
  4/ شخصی بنام مسکینار که ژورنالیزم را به توحین به کرزی میداند و داد از همبستگی می زند . مگر همه در دولت دور هم نیامده اند .یک معاون کرزی هزاره دیگرش تاجک و همینطور در تمام ساحات .
  حالا با اینهمه جهل و تعصب آسان نیست که دولتی این همه موفقیت در مقابل پاکستان و ایران بدست آوردد.

  • سلام دوستان عزيز !
   من اين مقاله را كاملا خواندم و٩٠فيصد ادعاى نويسنده را تائيد ميكنم ولى در مورد تقرر دبلومات دوياسيورته ادعاى بد بينانه است زيرا اين دبلوماتهاى دوتابعته بخواست خود مهاجر نشده اند بلكه از يى حوادث اينجاه به يناه امده اند از ظلم واستبداد طالب وأشرارورنه كدام انسان با شرف است كه شرائط زندكى ابرومندانه در داخل كشور مساعد باشددر كشور هاى خارجى جى ميكنند ؟ميكويند دستم به الو نمى رسد الو ترش است درحاليكه كوجه هاى كل الود كشور خودرا به ارويا وامريكا نمى دهند وعزتى كه در داخل كشور است در عالم مهاجرت نيست ونمى باشد .دوست كرامى اكر شرائط مهاجرت براى خودت مساعد كردد اول خود شما در خواست يناهندكى ميدهيد وانكاه با حرف من موافق خواهيد شد وأما در مورد خويش خورى وبى كفائتى وزارت خارجه با شما موافقم كه استخدام بر اساس نورمهاى معين صورت نمى كيرد واين وزير ومعين ادارى ورئس دفتر ازجمله ناياكترين كارمندان دولت است ولى در مورد معين سياسى كردن خودرا بسته نكن ادم ياك بى الايش بى تعصب وكادر شائسته است متا سفانه درموجوديت جنين رئس تشرئفات بنام حميد ناصديق تمام خرابى ها وكار شكنى ها ازاين جناب جهل كار است كه از نام بابا ى ملت تمام تاجران را بلعيد وهمين أكنون از هر تمديد ياسيورت سياسي وصدوركارت ديلوماتيك براى تاجران يول اخذ ميكند كه در استفاده جوئى وشيطنت توليد فضاى بى اعتمادى وفساد شهره آفاق وانفس است .وميكويند كه رشوت را با رئس دفتر ومعين ادارى تقسيم ميكند وأما در مورد وزير خارجه رشوت بصورت مطلق يك اتهام است وأما او به جنان دروغكوى ومزور است كه مسلمه كذاب ثانى خود است و دست اوراازيشت بسته است ودر برابر دوستان نزديك خود نامردى وبيوفايى كرده است وأو بى كفايت ترين وترسو ترين وزير خارجه است كه بدون مشوره رئس دفتر وتشريفات سكر دوم را مقرر كرده نمى تواند ادم بز دل ترسو محافظه كار دروغكو وسيا رو ى تاريخ است .كه در تاريخ دبلوماسى افغانستان دربى كفائتى ودنانت مثال ندارد.نامرد زمانه است وبه قول خود يابند نيست اكر تمام محمدزائى ها را در نمونه زلمى رسول نامرد محاسبه شود وشايد يك تنفر خصمانه دروجود هرانسان دربرابر اين قوم مطرح كشور بوجود ايد در حاليكه عده اى از محمد زائى ها مظهر وفا صداقت اند ودر قول وقرارخود ثابت ومردمان شجاع ومردم دوست وبى تعصب اند وأما اين زلمى رسول خمير ان از كدام مواد بدل كرد اورى شده است ودر مقايسه با اسينتا قابل مقايسه نيست كرجى اوهم در اوائل يك سلسله خرابيهارا انجام داد ولى از دوستان خودهمواره دفاع كرده است وتعداد زيادى از كادر هاى هرات را درنقاط مهم دستكاه دبلوماسى كماشته است وتركيب وزارت را به نفع هراتى ها تغير داد كه در ذات خود خدمت به هموطنانش ميباشد كه بايد انان از او ممنون باشند. ولى اين زلمى رسول نه به قوم خود ونه هم به دوستان اسبقش نه تنهاكوجكترين كمكش نرسيده بلكه عده اى را جنان ضربه نامردى وارد كرده است كه دلشانرا ازخدمت در دولت موجود سياه نموده است كه خودش بوضاعت اين مسله راميداند واكر اين متن را كسى يئش ديدكانش بكذارد به يقين كه سر در كريبان اكر فرو برد قانع خواهدشد كه يك حرفم در موجودش كزاف نيست واوكرجى فاقد شرم وحيا بوده كوجكترين اثار اخلاص دروجودش وجود ندارد وخصوصيت مردانكى وعيارى وشهامت با او براى هميش وداع كفته است در أجرا ات خود تابع اوضاع است وفقط انتظار است كه كر زى به او جى هدايت مى دهد واز بى كفائتى او است كه وزارت خارجه مشهون از افراد هرزه زمانش كرديده است كه كيفيت كارى كار دبلو ماسى را خراب ساخته است واكر روزى او سبكدوش كردد ابرو وعزتى نخواهدداشت كه يك كارمند وزارت خارجه در وازه اورا دق الباب كند ويا هنكام ديدن بروى او نظراندزد .با احترام ادامه دارد( حق نكر ) 

  • کنشگا تو بسیار بیعقل هستی
   تمام مشکل افغانستان را به چهار نفر خلاصه نمودی
   تو هم شاخ داری و هم دم کنشکا بیعقل دیوانه

 • ای نوکران IRAN ایران شما اول به دیپلومات های خود (منظور سفیر ایران) بگوید که کمی درس دیپلوماسی بخوانند بعد از دیگران انتقاد کننید

 • جناب میر هراز درود بر شما
  این نوشته من نه در ارتباط با مطلب فوق است بلکه با استفاده از امکانات این بخش صفحه خواستم تا توضیح از شما بخواهم تا اگر لطف نموده بنویسید که چرا گاه گاهی به گفته معروف در سایت کابل پرس که یقینن خواننده فروان دارد، سگ ها رها و سنگ ها بسته می شوند. بطور مثال در ارتباط با مزدک چرا نمیتوان تبصره را اضافه نمود.در چندین مورد مشابه چنین شده است. چه راز و رمز در این پالیسی وجود دارد؟

 • جناب مير هزار من تصميم داشتم كه در مورد أقاى يور شور كه عده از دوستان ناجوان ما حرفهاى نامناسب كفته اند نظريات خودرا دررابطه به شناختى كه ازين فرهيخته وطنيرست دارم متذكر ميشدم متاسفانه كه دركامنت تحت عنوان رهبران ايورتونيست نتوانستم كه دران صفحه نكات نظر خودرا بنويسم اميد وارم كه مانند ساير عنوانها كامنت را باز فرموده منت كذاريد( برومند)

 • بخت داماد چونکه بر گردد / شب اول عروس نر گردد
  در کشوری که یک هوتلی پس کوچه مریلند ، رییس جمهور ، سگ باز و کراچیوان هم معاونش باشه ، کابینه میتانه همی طویله باشه . اگه این آش است و همین کاسه ، ازی بدترش توبه .
  توبه بگو و چپه بیفت . خدایا توبه.....
  ازی بدتر که نمیشه . مگه میشه ؟

 • دروزارت خارجه معين سياسى أقاى جاويد لودين انسان حليم با تربيه وبدون تعصب است به هيج كونه استفاده جوئى بد نام نيست ولى وزير نهايت محافظه كار وترسو است كه مواصفات ومعيارهائكه در وجود شخص اول اداره رهبرى سياست خارجى يك كشور باشد در وجوداو مطابقت ندارد وتوظيف او به اين يست مهم يك اشتباه بود جنانجه يك مدت به حيث وزير هوانوردى كار كرد كه تجربه أش دران وزارت به ثبوت ميرساند كه شخص ناموفق است وهر جى زودتر يارلمان به سلب اعتماد او تصميم بكيرد بهتر است كه بيشتر ازين باعث ابروريزى ملت نكردد كارمند( أرشيف )

جستجو در کابل پرس