صفحه نخست > دیدگاه > همایون صاحبزی، آوازخوانیکه دربستر نفرت قومی رشد کرده است

همایون صاحبزی، آوازخوانیکه دربستر نفرت قومی رشد کرده است

پرویز "بهمن"
شنبه 9 جون 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

بعدازچیره شدن فضای تاریک طالبانی درکابل وسایرشهرهای افغانستان،بساط موسیقی نیزدرتمام مناطقی که طالبان درآن کنترول داشتند به وحشیانه ترین شکل چیده شد، آواز خوانان پشتون درکابل مانند ګلزمان، تمام ترانه های را که درنظامهای قبلی خصوصا رژیمهای داوودی وخلقی سروده بودند، با ایجاد اندک تغیراتی آنرا بدون همراهی آلات موسیقی، بازخوانی نموده وآنرا ازطریق رادیوشریعت پخش نمودند. مثلا ګلزمان آهنګی را در آستانهء ورود تنظیمهای جهادی به کابل ضبط نوار نموده بود که مطلع آن چنین بود:

راغی اسلامی نظام وطن لره
ورونو مجاهدو مبارک موشه

این آهنګ را ګلزمان بار دیګر درژمان سلطه امیرالمومنین ملامحمدعمرمجاهد درکابل دوباره بدون دف ودهل اجرا کرد ودل طالبان را بدست آورد.
ولی درآرشیف موسیقی رادیو افغانستان همین آهنګ باهمین شعر ووزن وکمپوز درزمان کودتای سردار داوود نیز توسط ګلزمان اینطور خوانده شده است
راغی جمهوری نظام وطن لره
ورونو وطنوالو مبارک موشه
آنچه که ازسیر این تغیر وتحول ، انسان مشاهده میکند این است اهل طرب وموسیقی درزبان پشتو، میخواهند موسیقی شان به هرترتیبی که شده باید به دربارها راه بیابد، چه این دربارها، دربار امیرالمومنین ملامحمدعمر مجاهد باشد، یادربار حفیظ الله امین وتره کی یا حامد کرزی، یا سترجنرال عبدالرشید دوستم. فرهنګیان پشتون چنین شنیده اند که زبان دری وشعرای فارسی ګو ، در دربار سلطان غزنین به اوج خویش رسیدند، شاید ازین ببعد اګر زبان پشتو شعر پشتو وموسیقی پشتو درقصرریاست جمهوری درکابل ویا دیګر مراکز قدرت راه یابد آنګاه باعث تقویت وتداوم شعر وهنر موسیقی پشتو شود.
،

روی همین منظور بود که ګلزمان بیچاره با وجودیکه صدای خیلی ګیرا دارد ومیتوان وی را از آوازخوانان خوب زبان پشتو بحساب آورد، یکبار در وصف خانم ملالی جویا آهنګی را سرود، ولی چند وقت نګذشته بود که بدربار سترجنرال عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان آهنګی را به سرائش ګرفت که باعث خشم خانم ملالی جویا ګردیده واو آن آهنګی را که در وصف وی قبلا سروده بود آنرا دوباره ازطریق میدیا برویش زد وګفت عطایت به لقایت.

بعداز سرازیر شدن اوغانها وافغانستانی ها به کشورهای غربی ، موسیقی پشتو نیز درین کشورها درمیان نسل جدید پشتون راه خویش را باز نمود. درکشورهای غربی جوانانی پیدا شدند تا راه ګلزمان ودیګر پیش کسوتان هنرموسیقی پشتو را تعقیب کنند، اما این تعقیب نمودن، نظر به شرایط زمانی همراه با یک سلسله نفرت های قومی وزبانی نیز همراه بوده است. نفرت های که پدران ومادران پشتون آنرا با خودشان ازکشور مادری خویش به غرب انتقال داده اند. به عبارت دیګر میتوان ګفت که هنرموسیقی پشتو خارج از افغانستان رنګ سیاست را بخود ګرفت ، بیشتر این نفرت ها را پشتون تباران جناح چپ ،مربوط حزب دموکراتیک خلق افغانستان که بعدازسقوط داکترنجیب الله احمدزی به غرب پناهنده شدند برای نسل جدید انتقال داده اند. اینها که در زمان حاکمیت داکتر نجیب الله احمدزی ستون فقرات دولت وی را تشکیل میدادند ، در دامن زدن به تنش ها ونفرت قومی درمیان نسل جدید پشتون نقش عمده واساسی را بازی نموده اند ومی نمایند. آنها برای اولادهای شان همان تیوری حزب افغان ملت را که سالها برعلیه وی مبارزه می کردند، به افراطی ترین صورت آن انتقال دادند که ګویا افغانستان تنها کشور اوغانها بوده، وجز اوغان دیګر هیج قومی سزاوار حکومت کردن نمی باشد، دیګر اقلیتهای غیر اوغانی خصوصا تاجیک ها وازبیکها که ریشه های اصلی آنها خارج از مرز های افغانستان قرار داشته و پدرکلانهای شان به افغانستان پناه آورده ومورد شفقت ومهربانی ولطف پشتونها قرار ګرفته اند ولی حالا ناسپاسی را بحدی رسانده اند که با صاحبان اصلی این ملک حق مساوی طلب دارند. هزاره ها که همه اولادهای چنګیز اند وبقایای تجاوز شمرده میشوند جایی برای مناقشه وګفتګو ندارد.

یکی ازین قماش جوانانی که درهمچو بستر نا جور هنری خواست که بخت خویش را درمیدان موسیقی بیازماید ، همایون صاحبزی نام دارد، که درشهرمالمو رشد ونمو کرده است، او زمانی که به شهرمالمو آمده است ، نوجوانی بیش نبوده است، پدرش خان پاچا یکی ازصاحبمنصبان قوای هوایی افغانستان بوده که با انجنییر شیردل سنګین قاچاقبر مشهور و و زیر فعلی درکابینهء کرزی قرابت فامیلی دارد.
همایون صاحبزی چندسال قبل دریکی از برنامه های ادبی بخش پشتوی بی بی سی، دریک ګفتګوی مستقیم با سپین ټنی مجری برنامه اظهار داشت که : ؛؛مشوق اصلی وی درراه موسیقی مامای وی ، امان الله امیری می باشد. او ګفت. درهمان آغازین روزهای رو آوردنم به موسیقی، مامایم امان الله برایم ګفت که باید بیاد داشته باشی که موسیقی درفرهنګ پشتو یکی ازتوهین شده ترین هنر ها می باشد، ومن خودم این ننګ را بجان خریده ام وباقبول هزاران رسوایی نزد شاولی شاګرد شدم، ولی این را باید بدانی که این هنر درمیان پشتونها خیلی حقیر وذلیل می باشد وترا به القاب پستی مثل: (د ډم زویه) وغیره یاد میکنند؛؛.

البته دربارهء امان الله امیری که خود یکی از خلقی های ګردپا میباشد درآینده حرفهای زیادی برای نوشتن دارم ولی عجالتا موضوع همایون صاحبزی را پی میګیریم.

سالها قبل که برای اولین بار به شهر مالمو سفر کرده بودم ، دوست عزیزیکه درخانه اش مهمان بودم دریک شب رخصتی ګفت بیا که برویم به پالتاکهای افغانی که چه خبر است، . وی زمانیکه رایانه اش را چالان کرد دریکی ازګپسراها آواز چند جوان خشن پشتون تباری را شنیدم که زن وفرزند ګفته به اقوام غیر پشتون خصوصا تاجیکان دشنام میزدند..
بعد نوبت به انانسر ویا ګردانندهء برنامه که یک دخترجوان درسنین بیست تا سی سال به نظر میخورد زیرنام نازو جان نیز ګوشهایم را نوازش داد، من از دوست میزبانم سوال کردم که چندتای این دشنام دهنده ګان را می شناسد، وی درجواب ګفت اکثر این جوانان ساکنان همین شهر مالمو میباشند، من آوازهای همهء شانرا تشخیص داده ام،

این ها همه پسران امان الله امیری، پسران حکیم منګل، پسران خان پاچا، یک پسر اززمان آرزو مشهور به معین صاحب آرزو( که حالا نیز درپوست قبلی اش دروزارت امنیت مقررشده )وپسران منشی محمد آقا شیرزاد، مشهور به منشی چانته، داکتر خلیل ساپی ، وغیره میباشند.
آن دوست برایم ګفت: تنها یک نفر را یکروز شاهد بودم که ازمیان این افراد، ازطریق بالتاک ، جوانان دیګر پشتون را نصیحت کرد تا ازدشنام دادن به اقوام دیګر خودداری ورزند وآن کبیر امیری برادر امان الله امیری بود.
وی ګفت: کبیر یک روز ، تمام این جوانان را توصیه کرد تا هویت قومی اقوام غیر بشتون را درافغانستان احترام بګذارند وافغانستان را به باغی تشبیه کرد که دران ګلهای رنګارنګ وجود دارد، وجالبتر ازهمه اینکه آن دوست میزبانم ګفت که تا حالا از جوانانی که به لهجهء مردم قندهار درین دشنام سراها شرکت کنند خبری نیست.
زیرا قندهاری ها ازنخستین ګروه پناهنده ګان در دهه های هفتاد میلادی بشمار میروند، وخود شاهد تحولاتی که بعداز سقوط داکترنجیب الله احمدزی درکابل بوقوع پیوست نبوده اند واولادهای شان که بیشتر درسویدن زاده شده اند با فرهنګ دشنام واختلافات قبیلوی پشتونها چندان آشنایی ندارند.

این قلم ، چندی قبل درسایت یوتوب یکی از آهنګهای همایون صاحبزی را می دیدم که قبل ازآنکه خود آهنګ را بشنوم، تبصره های سیاسی این جوان دربارهء هویت خراسانی وداعیهء خراسان نیز برایم جالب افتاد که این هنرمند نه تنها آواز خوان است بلکه سیاست مدار نیز بوده است، آواز خوانی که هنرش را درخدمت فاشیزم قبیله ایی وبرتری جویی پشتونی درآورده است، این هم یک ابتکار است. اما وی ملامت نیست، او زمانیکه افغانستان را با خانواده اش ترک داده پسر خیلی کوچولویی بوده است، او دربستر تضادها ونفرتهای قومی اما درکشوری چون سویدن بزرګ شده است ، درکشوریکه باید انسانیت وآزادی واخلاق واحترام به فرهنګ ها وزبانهای دیګررا یاد میګرفت، برعکس، بطرف افکار وعقاید قرون وسطایی اروپا وتقسیم افغانستان میان اوغان اصیل وغیر اصیل کشانده شد، او از پدر ودوستان بدر خویش این را شنیده است که افغانستان بعداز سقوط دکترنجیب الله بار دیګر برای بار دوم به کام دزدان سقاوی سقوط کرد، سقاوی های را که سپه سالار محمدنادر به زور اقوام جنوب شکست دادند، بار دیګر قدرت را بدست ګرفتند وتو وخانواده ات را به دیار بیګانه آواره ساختند، بناء همایون صاحبزی ملامت نیست، اوباید موجود متنفر از اقوام غیر پشتون که درحقیقت خودش نیز مربوط آنها میباشد به شکل نا آګاهانه ولاشعوری کینه توز بار آید. اینجا تنها پدران استند که مسؤولیت تزریق احساس نفرت قومی را در وجود اولادشان به شانه های شان حمل میکنند.

حقیقت آنست که همایون جان دراصل وریشهء قومی پشتون نیست، پشتونهای اصیل درشهرمالمو، همایون صاحبزی وخانواده اش را درزمرهء پشتون حساب نمیکنند، همایون صاحبیزی چنانچه در بالا ذکر شد پسرخان پاچا ازنزدیکان وبستګان قاچاقبر مشهور، انجنییر شیردل سنګین، وزیزمخابرات کنونی افغانستان میباشد که ازنظر قومی دهګان تشریف دارند، قوم دهګان درساحات غزنی، بکتیکا، وپکتیا، ازجمله اقوامیست که اصالت تاجیکی دارد، ولی با عنعنات وفرهنګ قبیله ایی پشتونی خوګرفته ودربسا حالات خودشان را فاشیست تر ازپشتونهای اصیل میدانند
باهمه حال، ترکیب قومی درولایات جنوبی افغانستان اززمانهای قدیم بدینسو دراثر تعاملات وزد وبندهای سیاسی حاکمیتهای قبیله ایی دستخوش تحولات بزرګی شده است، کوچهای اجباری ازشمال به جنوب وازجنوب به شمال بغرض استحالهء قومی هویت فرهنګی وملی بسا اقوام را خدشه دار ساخته است تاجای که اکنون درشهرمالمو جوانان پشتون می پرسند که پشتون اصیل کیست؟ ما کی هستیم وازکجا هستیم؟ ما چه هویت داریم؟ اګر واقعا همهء ساکنان این خطه یک ملت واحد است پس جنګ برسرزبان وحاکمیت یک زبان بالای زبان دیګر به چه معنی است؟ چرا این جنګها فروکش نمیکند؟ چرا باید هرکشورخارجی بتواند ازین رخنهء قومیت بهترین سود را ببرد؟ چرا مشارکت ملی درساختار قدرت سیاسی درین کشور به یک معضل لاینحل تبدیل شده است؟ اګر قوای بین المللی امروز افغانستان را ترک کنند آیا همین جنګهای قلمی وبالتاکی به جنګ ګرم تبدیل نمیشود؟
تمام این پرسشها وصدها پرسش دیګر ذهن جوانان مقیم کشورهای اروپایی را بخود مشغول داشته است.

ولی بدبختانه تعدادی از والدین به فرزندان شان معلومات غلط را ارائه میدارند. درشهرمالموی سویدن که مرکز فعالیتهای فرهنګی فاشیستان خلقی، ګلبدینی وطالبی شمرده میشود درتمام محافل وګردهمایی ها از افتخارات دروغین وجعلی صحبت شده است. برای جوانان پشتون توصیه میشود تا ازفراګیری زبان فارسی خودداری ورزند. زیرا این زبان مربوط ایرانیها واقلیت تاجیک درافغانستان میباشد. برای آنها ګفته میشود که زبان شما زبان پشتو است که هیج ارتباطی بازبان فارسی ندارد.

افغانستان خانهء افغانها میباشد، افغان اصیل یعنی پشتون وافغان غیر اصیل یعنی تاجیک وهزاره وازبیکی که با افتخار ازهویت ازبیکی وتاجیکی وهزاره ګی خویش بګذرد وقلادهء تسلیمی افغانیت را بګردن آویزد، درآنصورت میشود با وی کنار آمد. درګوش این جوانان معصوم پدران ومادران شان این زمزمه را هرروز تکرار میکنند، که اګر دررأس قدرت سیاسی درکابل، پشتون قرار نګیرد، زمین وزمان را فساد میګیرد، آرامی وامنیت وثبات فقط درګرو قدرتمند بودن پشتونها است حال با این فضا خود تصور بفرمائید که جوانانی مانند همایون صاحبزی که اګر استعداد هنری داشته باشند چګونه باید رشد نمایند ، درحالیکه هنرموسیقی هنر عشق به انسان وانسانیت است، درین هنر هیچ مجالی برای تقویت احساس نفرت وکراهیت از انسان وجود ندارد. تا وقتیکه هنرمند قلب وروحش از امراض روحی وروانی چون نفرت از انسانها باک نسازد، هرګز آوازش بدلها چنګ نمی زند.

این عکس چندسال پیش همایون صاحبزی میباشد این جوان وامثال وی متاسفانه درکشورهای اروپایی قربانی افکار واندیشه های عقده مندانه وشکست خوردهء پدران شان شده اند، ګفته میشود که پدر همایون صاحبزی، یکی ازهواداران دکترنجیب الله احمدزی ، بحساب می آید. این موضوع قابل یاد آوری است که . بعداز اعدام دکتر نجیب الله احمدزی بوسیلهء طالبان، اختلافات قبیلوی میان فاشیستان پشتون درشهرمالمو بالا ګرفت که تا اکنون نیز همجنان ادامه دارد. رفیق زرنګار ازقول یکی ازمعلمان زبان پشتو درشهرمالمو می نویسد:

یکی ازمعلمان زبان پشتو برایم حکایت کرد که زمانیکه طالبان، دکترنجیب الله احمدزی را اعدام کردند، فردی بنام مهتاب الدین نظامی که دراصل ازشاګردان سلیمان لایق درولایت بغلان بوده وبحیث کارمند زیر پوشش خاد سالها در درون تنظیمهای جهادی کار کرده است ولی ما تا وقت اعدام دکترنجیب الله ازین موضوع آګاهی نداشتیم ، او خودش را چندین سال متواتر برای ما مجاهد معرفی کرده بود، اما بعداز اعدام نجیب الله ، روزی درحالیکه درموترم نشسته بود ومن درحال راننده ګی بودم، بکباره اززبانش برآمد که:

یاره ... صیب! دا طالبان ډیر مردار خلک ول....؛؛
یارا! این طالبان خیلی مردم کثیف بودند؛؛

من برایش ګفتم: چرا؟
ګفت مګر داکتر نجیب الله قابل اعدام نمودن بود؟

او درحالیکه شدید ترین تاثرات قلبی خویش را ازبابت اعدام دکترنجیب الله احمدزی ابراز می نمود، برای من غیر قابل تصور بود. من تا آنوقت که فکر میکردم که این شخص اصلا مربوط تنظیم های جهادی بود چطور شد که حالا دراعدام دکترنجیب الله اشک میریزد، در اول فکر کردم که شاید وی شوخی میکند، اما ازدشنام دادنهای بی رویه اش به طالبان دانستم که وی واقعا جدی است، کنترول خویش را بالای اعضابم از دست دادم، فورا موتر را بریک نمودم وبا قهر ګفتم:
کته شه خنزیره!
پائین شو خنزیر ازموترم
وی که توقع چنین واکنشی را ازجانب من نداشت، درحالیکه رنګش سفید پریده بود ازموترم پائین شد. ازهمان زمان به بعد دیګر روابطم را باطرفداران مخفی وعلنی دکترنجیب الله احمدزی قطع نمودم.

یاهو

بااحترام
پرویز بهمن

ایمیل تماس:

parvisbehman rocketmail.com

واژه های کلیدی

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • بهمن بی غیرت !!!
  اول خو گ خوردی و آدرس خود را انگلستان نوشته کردی . به یاد داشته باش که آخر جل ات از آب خواهد برامد. دوم اینکه تو از سالهاست که از عقده شخصی خود به مردم که با اطمنان کامل بنده از ایشان شناخت داری و شاید هم تو نمک حرام آب و نمک ایشانرا خوردی میتازی. تو مرد جاهل به دیگران نصیحت میکنی ونوشتی که « درکشوریکه باید انسانیت وآزادی واخلاق واحترام به فرهنګ ها وزبانهای دیګررا یاد میګرفت، برعکس، بطرف افکار وعقاید قرون وسطایی . . . » چرندیات خود را از اول تا اخیر بخوان و ببین که به چیزی که نوشتی و به دیگران نصیحت کردی آیا خودت عمل کردی؟؟؟؟؟
  آخر کلام که بسیار آدم ارزه و بی حیا استی.
  سرور

  • سلام به آقای سرور!
   امیدوارم که مسؤولیت کامنت ګذاران مخالف وموافق دیګر را درین ستون بالای بنده نه اندازید، دیګر اینکه فرموده اید که ګویا من نمک خور یکی از ګردپاهای خلقی درشهرمالمو بوده باشم، اګر مراد تان ازنان ونمک همانا دشنامهای پالتاکی باشد ، شما راست ګفته اید، من آن دشنام ها را زیاد خورده ام، وممنون هریک از دشنام دهنده ګان می باشم، نه تنها که من آن دشنامها را خورده ام بلکه از پدر وپدرکلانها بار حقارت فارسیوان بودن را بدوش کشیده ایم، ولی اګر غیر ازین مراد تان چیز دیګر باشد، نخیر ! من نمک خور هیج خلقی ګردپا نبوده ام، وسیستم زنده ګی اروپا را اګر بلد شده باشید، هیج کسی نمک خور کس دیګری نیست، ولو حتی برادر یکدیګر هم باشد، به عبارت واضحتر میتوان ګفت: همهء ما بشمول شما ودیګر ګردپا ها نمک خور کشورهای اروپایی هستیم، بناء امیدوارم که ازین ګمانها ومحاسبات غلط خودرا بیرون آرید. تفصیل این موضوع را من به آقای ګلخان درستون نظریات راجع به آقای محمدیونس قانونی داده ام میتوانید آنرا مطالعه کنید
   بااحترام
   پرویز بهمن

 • درود بر دانشمند بزرگ پرویز بهمن!
  واقعآ که شما دانشمند استید و با این واقعیت نویسی خوددل هزار ها هم میهن را بدست گرفته اید.
  من نوشته هایتان را تایید میکنم.
  آفرین و صد آفرین بر شما همه گفته ها حقیقت دارد.
  خدا شاهد است که کابل پرس را صرف بخاطری خواندن مضامین شما باز میکنم وهر بار شما دل مارا تازه میکنید.
  برایتان موفقیت آرزو میکنم.

 • بهمن صیب ته زما توصیه داده چی
  دبې اتفاقۍ اسباب چې ځان ساتل ترې لازم دي١ :اختلاف کول٢:د فتنو طلب کول٣ :غير شرعي بحثونه کول ٤: دمؤمنانو پرېښودل ٥ :خواهش پرستې
  د اتفاق اسباب دادى ١ :په خير او ښېګڼه راټوليدل٢:پرقران او سنتو منګولې لګول او دژوند برابرول ٣: ايماني مينه او محبت کول ٤ :د ورورولۍ ژوند کول ٥ :ځوانمردي کول ٦:ښه اخلاق کول ٧ :په ښو طريقو سره معاملات اداء کول ٨: ښه معاشرې سره ژوند کول دمسلمانانو تر مينځ د بې اتفاقۍ اسبا‌ب زيات شويدي نو ځکه وړانديز او غوښتنه لرو چې د اتحاد او اتفاق لپاره کوښښ وکړئ.
  الله رب العالمين او رسول الله صلى الله علېه وسلم موږته له اختلاف او بې اتفاقۍ څخه په کلکه منع کوي.
  الله رب العالمين فرمايې : ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمتٍ الله عليکم اذ کنتم اعداءٍ فالف بين قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم على شفا حفرة من النار فانقذ کم منها کذالک يبين الله لکم اياته لعلکم تهتدون ) (ال عمران ١٠٤ اية) ژباړه: او تاسو ټول منګولې ولګوئ د الله تعالى په رسۍ او کتاب او تفرق او جداوالى مکوئ اويا د کړئ د الله نعمت په تاسو باندې چې اسلام دى کله چې تاسو دشمنان وى ، نو الله تعالى ستاسو په زړونو کې الفت او محبت واچولو نو تاسو وګرځيدى د الله تعالى په نعمت سره ورونه او تاسو وى په غاړه دکندې داور نو الله تعالى تاسو ته خلاصى درکړله دې څخه همدا رنګه ښکاره کوى الله تعالى تاسو ته خپل ايات او احکام ددې لپاره چې تاسو هدايت حاصل کړئ.
  ٢- الله تعالى په سورة الانعام ١٥٣ کې فرمايې ( وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعو السبل فتفرق بکم عن سبيله ذالکم وصکم به لعلکم تتقون ) .ژباړه:او يقينا چې دا قرانکريم دالله تعالى نېغه او سمه لاره ده نو تاسو ددې تابعداري وکړئ او د نورو لارو تابعداري مه کوئ ځکه تاسو به جدا او بې لارې کړي دالله تعالى له لارې څخه پدې باندې الله تعالى تاسو ته کلک حکم درکوي ددې لپاره چې تاسو د تقوى والا شئ اوالله تعالى څخه و يره وکړئ .
  له ابن عباس ( رضى الله عنه ) څخه تفسير ابن کثير ٢/١٩١ روايت ذکر کوي ( قال امرالله المؤمنين بالجماعة ونها هم عن الاختلاف والتفرقة)
  ژباړه:ابن عباس ( رضى الله عنه ) فرمايې چې الله تعالى امر کړى دى مومنانو ته په جماعت او تولي سره او منعه کړې يې دي له اختلاف ، تفرقې او ډلو جوړولو څخه (چې د اسلام په ضرر او خلاف وي) سورة الانعام ١٥٩ اية کې الله تعالى فرمايې : ( ان الذين فرقوا دينهم وکانوا شيعا لست منهم فى شئ انما امرهم الى الله ثم ينبهم بما کانو يفعلون ) .ژباړه: يقينا هغه کسان چې دين يي جدا جدا کړيدي او ډلې يې پکې جوړې کړيدي او دوى مختلقى ډلې دې نو ته دد وي څخه په هيڅ شي کې نه يې يقينا د دوى کار او فيصله الله تعالى ته ده او الله تعالى به دوى ته خبر ورکړى ددوى په هغه کارونو باندې چې دوى کول.
  سورالبينة ٤-٥ ايت کې فرمايې ( وما تفرق الذين اوتواالکتاب الا من بعد ماجاء تهم البينة وما امرواالا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقموا الصلاة ويؤ توا الزکوة وذ الک دين القيمة ).
  ژباړه: او جداوالى او ډله بازي ونکړه هغه کسانو چې کتاب ورکړى شوى (يهود،نصارى) مګر پس له هغې چې دوى ته راغله بينة (چې قران او اخري رسول دى) او دوى ته امرندى شوى (د الله تعالى ) مګر دا چې عبادت او بندګي او طاعت دوکړى د يو الله تعالى په داسې حال کې چې دوى خالص کونکى وي الله تعالى ته د عبادت او بندګي (په توحيد سره) او پابندي د لمانځه دې وکړي او زکوة دې ورکړي او د غه عقيده ( بدني او مالي عمل) دين دى (نبوي احاديث) رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايې چې مخکى اهل کتاب يهود،نصارى) په دوه اويا ډلو او ملتونو تقسيم شوې و او دغه امت به په درې اويا ډلو تقسيمږي دوه اويا٧٢ډلې به دوزخ کې وي او يوه ډله به جنت کې وي (وهى الجماعة) چې هغه ډله او جماعت د اصحاب کرامو او دهغوى د تابعدارو مؤمنانو ده ابوداؤد نمبر حديث ٤٥٩٧ مسنده ( احمد نمبر حديث ١٦٤٠: وقال الالبانى اسناده حسن
  د عبدالله بن عمرو بن العاص ( رضى الله عنه ) څخه روايت دى چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي دي چې خامخابه راځي زما په امت باندې هغه څه چې په بني اسرائيلو راغلي و. برابر پيزاردپيزار سره تر دې پورې په هغوى کې چې چا خپلې مور سره بدکاري کړي وي نو پدې امت کې به هم داسې عمل والا پيداشى (والعياذ باالله) او يقينا بني اسرائيل په دوه اوياډلو (٧٢) ډلو تقسيم شوې وه او د امت به په درې اويا (٧٣) ډلو تقسيم شي او دا ټول به په جهنم کې وي مګر دا يو ملت به نه وي اصحاب کرامو و فرمايل چې دا هغه دى چې زه او صحابه کرام ورباندې دې چې هغه اهل السنة والجماعة.
  چې درسول الله صلي الله عليه وسلم دصحيح سنتو اوحديثو تابعدار دي چې اهل السنة اواهل الحديث ورته وايې دحديثو او سيرت په کتابونو کې اودا جماعة اوټولى د صحابو تابعدار دى چې اصحاب الجماعة هم ورته وايې نو نجات او حق والا يواځې اهل السنة والجماعة دي اودې ته اصحاب الحديث اواهل الحديث هم وايې ځکه چې دوى دقرانکريم له تابعدارۍ سره د حديثو او نبوي سنتو تابعداري فرض ګني او همدغسې عمل ورباندې کوي ، نوله ا ختلاف څخه دخلا صون لاره يواځې او يواځې نبي عليه السلام په سنتو عمل کول دي اوالله تعالى هم په سورت الا حزاب ٢١ ) ايت کې فرمايي :
  ( لقد کان لکم فى رسول الله اسوة حسنة لمن کان يرجوالله واليوم الاخر وذکرالله کثيرا )
  ژباړه: اوقسم په الله تعالى يقينا چې شته ستاسو لپاره په ژوند اوسنت درسول الله صلى الله عليه وسلم کې ښايسته نمونه دهغه چا لپاره چې عقيده دايمان ساتي په الله تعالى او په ورځې وروستنۍ الله تعالى لره ډېر، ډېر يادوي . نو د کاميابۍ ، نجات اواختلافات ختمولو حل يواځې دنبي عليه السلام دژونداوسنتوپه عملي کولو کې دى ، اوترڅو چې دنبي عليه السلام سنت طريقې اونمونې عملي نشي نوداختلافاتو، تفرقې اوبې دينۍ خواهشي ډلې اوفرقې به نورې هم ورځ پر ورځ پيداکېږي له تا وان ، شرمندګۍ اوعذاب سره به مخ کېږي لکه دسورة النور ٦٣ايت کې الله تعالى فرمايي :
  ( فليحذرالذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم ) .
  ژباړه:او ودي ويريږي هغه کسان چې خلاف کوي له امر، قانون ، شريعت او لارې درسول الله (صلى الله عليه وسلم څخه چې وبه رسيږي دوى ته فتنې اويا دردلرونکې عذاب اوسزا اهل تفسيرليکې چې فتنې نه مراد ددنياعذاب دى اوعذاب اليم دقيامت عذاب دى اوامام احمد بن حنبل رحمه الله وغيره څخه نقل شويدي چې ( فتنة ) څخه مطلب داچې په بدعت او ګمراهۍ کې به اخته شي او دډيرلوى ذلت اوعذاب سبب دى
  نبي صل الله عليه وسلم فرمايي (ان الله يرضي لکم ثلاثا ويکره لکم ثلاثا فيرضي لکم ان تعبدوه ولاتشرکوابه شياء وا عتصموا بحبل الله جميعٍٍٍٍٍٍاًولاتفرقواويکره لکم قيل وقال وکثرةالسوال واضاعة المال ) (صحيح مسلم حديث نمبر١٧١٥
  ژباړه:يقيناً الله تعالي ستاسولپاره درې شيان خوښوي اودرې شيان بدګڼي . خوښوي ستاسولپاره چې دالله تعالي عبادت اوبنده ګي وکړئ چې هغه دالله تعالي توحيد دى اوشريک نکړئ له الله تعالي سره هيڅ شى (بت،لمر،پاچا، قبر،پير،زيارت، انسان،پيري ،ونه ،ګټه،جوړشوى قانون ،ډله ،کميتې،قائد ،ليډر،تنظيم،شورى وغيره)
  اودوهم داچې تاسو ټول دالله تعالي په رسۍ او کتا ب قانون اوشريعت منګولي ولګوئ .
  اودرېيم دا چې تاسو تفرق ، اختلاف اوډلبازۍ مکوئ مطلب داچې دجماعة له مومنانو څخه مه جداکېږي بلکې وحدت اواتفاق په ځان لازم کړئ اوالله تعالي ستا سو لپاره دابدګڼي عبث اوبې فايدې خبرې اوخبرونه اوکېسې مه وايي .
  ٢اوډېر سوالونه مه کوئ هغه چې بي فايدې وي بله معنى داچې بي حاجته سوالونه کول منعه دي ٣اوبربادول دمال چې هغه اسراف دي اوغيرشرعي لاروکې خرچ کول دي . حذيفه ( رضى الله عنه ) فرمايي چې ماله رسول الله صل الله عليه وسلم څخه اوريدلي دي چې : ( من فارق الجماعة واستذل الامارة لقي الله ولا حجة له عندالله ) مسنداحمد٣٨٧ومستدرک للحاکم وصححه ووافقه الذهبي : څوک چې له ډلې دصحابو اومومنانو څخه جداشو اوسپک اوذليل يي وګڼلودمؤمنانو اسلامي امارت اونظام نوله الله تعالي سره به مخامخ شي اوهيڅ حجت اودليل به يي له الله تعالي سره نه وي نوله قران اوسنت درسول الله صل الله عليه وسلم او دشريعت له تابعدارۍ څخه په جداکېدو دحق او حق والاوو څخه تفرق ، اختلاف او جداوالي راځي ابن مسعود ( رضى الله عنه ) فرمايي چې رسول الله صل الله عليه وسلم موږ ته ېوه کرښه وکښله اوله دې کرښې څخه يې ښې اوچپ لورې ته نورې کرښې وکښلې او بيايي وفرمايل چې دادشيطان جلا، جلا لا ري دي اوپه هره لار باندي شيطان اوګمرا کونکې مقرردي چې هغي ته بلنه ورکوي نوبيا يي دغه آيت ولوستلو ( وان هذا صراطي مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا ا لسبل فتفرق بکم عن سبيلة ) سورت الانعام ١٥٣ايت .
  ژباړه: اويقينا دغه قران کريم نېغه اوسمه لاره ده نو تا سو دد پيروي وکړئ او دنورو لارو تابعداري مکوئ نوتاسو به جدا او ګډوډ کړي له حق لارې څخه ) . وګوره داحديث په مسند احمد کې ٣٥مخ کې وصححه الشيخ احمد شاکر ٤١٤٢-٤٤٣٧- وابن حبان ١٧٤١ له ابوهريره ( رضى الله عنه ) څخه روايت دى چې رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمايي څوک چې دالله تعالي اورسو ل الله صلى الله عليه وسلم اوحق پرست اسلامي امير له اطاعت اوخبرې منلوڅخه وو تلو اوجدا شو له جماعت دمؤ منانو څخه اوبيا مړشو نو دجاهليت په مرګ او بې جما عته مړشو او چاچې جنګ وکړو په هغه کارو کې چې دهغې حقيقت معلوم ندي چې داحق او جايز دي لکه دعصبيت ،قوم پرستۍ اوتنظيم پرستۍ لپاره په ناروا سره اودا غصه کېږي دعصبيت لپاره ، کومک او مرسته يې کوي او دا انسان پدغه حال او نظريه کې ووژل شو نو دده وژل کېدل د جاهليت دي او څوک چې ځما په امت راووځي اووهي ددي نيک اوبد او ځان نه ساتي د مؤمنانو د وژولو اووهلو اوبې عزته کولو څخه اوله معا هد سره خپل شرعي عهد نه پوره کوي نو د اځما څخه ندى اوزه له دوى څخه نه يم صحيح مسلم د حديث نمبر

  • برو پیش برادرهای ناراضی کاکا کرزیت قران بخوان که از کشتن و دزدی و فساد دست پس کنند

 • درود بر دانشمند بزرگ پرویز بهمن!
  واقعآ که شما دانشمند استید

 • من خود در المان جوانان پشتون را دیده ام که در المان تولد شده اند اما وقتی که در مورد سیاست در افغانستان نظر میدهند.گویی که زیر چتر فاشیستان پتان کلان شده اند. یکی نامش مصطفی منگل از دورتموند المان وقتی صحبت مکند گویی حرام زاده شخصی عبدالرحمن است.
  جای تاسف است.چون اینده هر کشور کودکان، نوجوانان و جوانان ان کشور هستند. برای تعدادی پسرفت مانند پیشرفت است. یکی انتحار میکند و دیگری مکتب میرود. والدین مسولیت بزرگی بر دوش دارند.

 • زه په هغو کلونو کی جی دامریکا غږ سره می همکاري درلودله، دغه مهتاب الدین نظامی نامه هره ورڅ مونږته تیلفونونونه کوله اوخپل پیغامونه دسویډنه څخه رالېژله چی ورسره تماس ونیسو، اوبیا وروسته ، مونږ ده ته تیلفونان کولې، خو مونږ پوه نه وو چه دي اصلا غوښتل چی د سی آی ایه اچنټ سي او لاره یې غلطه کړی وه او امریکا غږ سره تماسونه ټینګ کړی وه ، یوه ورڅ جلالی چی د پښتو او دری د دواړوڅانګو مشر وه ماته وویل دغه لیونی سره نورتماس مه نیسه چی دا سوچ لیونی دي ، ماورته وویل جی څنګه؟
  جلالی په څواب کی راته وویل چی دي فکر کوی چه امریکا غږ راډیو د سی آی ایه کومه خاصه استبخاراتی شعبه ده .
  اوس چی می دغه مضمون ولوستله هغه صحنه می پیاد سو.

 • Az hama kada fashist wa qaumjo buzarg khodet asti Behman beghairat. Hamchon site kabulpress ke az shoro ta imroz bedon az nefaq andakhtan kare nadarad.
  Khoda pak har doy shoma ra khawhad sharmand.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس