صفحه نخست > کارتون > اسلام خمینی در مازندران ایران؛ اسلام ملا عمر در افغانستان!

اسلام خمینی در مازندران ایران؛ اسلام ملا عمر در افغانستان!

دو کارتون
عتیق شاهد
چهار شنبه 6 جون 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • آقای عتیق شاهد!
  این هردو نماینده ی واقعی اسلام هستند، آنچه انجام میدهند وهر فتوای را که صادر میکنند ملهم از قرآن و احادیث نبوی است. هیچ شکایتی از سردمداران و پیروان اسلام نیست، آنچه در ذات وماهیت اسلام است اینها در عمل تبارز میدهند ودر انظار می آورند.

  • جمیل خا ن ، آیا به آ یا ت قرآ ن مجید تذ کر یا فته که ، عمل انتحاری انجام د هند تا ا نسا ن ها کشته شوند ؟؟؟
   طلا ب ا نا س را مسموم سا زند ، مکا تب را آ تش بزنند ، ؟؟؟ ا نسا ن ها را مسلما نا ن را به وحشت ا ندا زند ؟؟؟
   ا مروز 85 د ر صد نفوس افغانستان ا ز د ست طا لبا ن قند ها ری تربیه یا فته وتجهیز شده ( آ ی اس آ ی ) و
   حکومت پا کستا ن و حما یه شونده د ر د ا خل ا ز جا نب طا لبا ن نیکتا یی د ا ر ، به عذ ا ب هستند .
   آ قا ی جمیل اوغان . آ یا به قول شما ، ا ین نماینده های واقعی ا سلام این آ یت قرآ ن را نمیخوا نند شما هم نمیخوانید
   ( لا ا کراه فی الد ین ) ؟؟؟
   جمیل خا ن . به قول شما ، ( این هر د و نما ینده ی وا قعی ا سلا م هستند )
   جمیل خان نا د ا ن بی سواد بداند ( ا ین هر د و نما ینده ا ی وا قعی ا سلا م نیستند ، بلکه د شمن وا قعی ا سلا م
   هستند ، چون همه شا هد هستیم ا ز زما ن روی کا ر آ مد ن ا ین هر د و ، ا ینها عا لم ا سلا م ر ا بد نا م ساختند
   بها نه هایی به د ست د شمنا ن ا سلا م د ا د ند ، د ر حقیقت ا ینها به ا سلا م جفا کرد ند ، و به د شمنا ن اسلام
   خد مت کر د ند . ا مکا ن د ا ر د لید ر ها ی ا ینها فروخته شده با شند والله اعلم

  • بیجاست!
   لا اکراه فی الدین از آیات منسوخ است، آیات منسوخ مال زمانی پیش از فرار روباه صفتانه (یا بقول مسلمین هجرت) محمد از مکه به مدینه هستند، زمانی که محمد قدرت مطلق و دار و دسته ای آدم کش نداشت و در موضع ضعف قرار داشت از اینگونه سخنان فریبنده می‌گفت، ولی زمانی که دزدان و آدمکشان گرد او جمع شد و زور ایشان بسیار شد، لحن گفتار او با غیر مسلمین صد و هشتاد درجه تغیر کرده دستور کشتن و ترور مشرکین را صادر می‌کرد. دوستانداران جویای حقیقت لطفه مراجعه کنند به سوره توبه لحن گفتار محمد را با مخالفین، خود بی بینند و قضاوت کنند. بگونه نمونه الله (محمد) در سوره توبه آیه 29 چنین می‌گوید:
   با کسانى از اهل کتاب که نه به خدا، و نه به روز جزا ایمان دارند، و نه آنچه را خدا و رسولش
   تحریم کرده حرام مى شمرند، و نه آیین حق را مى پذیرند، پیکار(مترجم به جای واژه (جنگ) واژه (پیکار) را به کاربرده است) کنید تا زمانى که با خضوع و تسلیم، جزیه را به دست خود بپردازند. آیه 29 سوره توبه!

  • تو بیخدا هستی سخن تو ا عتبا ر ند ا ر د ، تو د ر و غ گوی هستی ( لعنت خد ا و ند بر د ر غ گو یا ن ا ست )
   همه سخنا ن تو سا خته و با فته خود ت ا ست .

  • بیجاست نادان!
   سخن من با سند و مدرک بود، مراجعه کنید به قرآن خودتان، سوره توبه!

 • عجب قضاوت ایران فردا در اسمان قدم میزند افغانستان تا هنور مکتب هایشان فعال نشده است
  ملا عمر را با خمینی مقایسه کردن خجالت اور است با وصف اینکه من از ایران خوشم نمیاید اما چوچه های خمینی طیاره بدون سر نشین میسازد چوچه های ملا عمر شا گردان مکتب را مسموم میکند ایران از انرزی هستئی استفاده مینماید ما تا هنوز معادن خودرا فعال نتوانسته ایم .
  افغانستان فقیر ترین کشور دنیا بوده و به ردیف سوم قرار دارد .
  برای افغانستان یک نام کفایت میکند که گفته شود اوغانستان.

  • تو چوپان مثل اینکه از چوچه های لنین یا تره کی استی؟
   هزاره ها چی ارتباطی به فاشیست های جت نژاد ایرانی دارند که تو چوپان زاده هزاره ها را چوچه خمینی می دانی؟این مفکوره از همان مفکوره های فاشیستی است که امثال تو هنوز در کله های بی مغز خود دارند.فاشیست های جنایت کار ایرانی تمام هم وغم شان این بود که مسعود وربانی جت نژاد را بر دیگر مردم افغانستان حاکم کند وبزرگترین کمک های تسلیحاتی مالی وتبلیغاتی را در اختیار این جنایت کاران دزد وچپاولگر قرار داد.ولی اینکه آنها نتوانستند کاری از پیش ببرند بستگی دارد به توان ملیتی شان.تو ابله با کدام دلیل هزاره ها را چوچه های خمینی می دانی؟امروز اگر حکومت فاشیست وجنایت کار ایرانی بتواند به هزاره ها ضربه بزند همان کاری را می کند که ملا عمر جنایت کار ومسعود دزد وروباه صفت کردند.همین امروز نیز فاشیست های ایرانی مشغول تقویت واکمال وابستگان شورای دزدان نظار وحزب جمعیت استند.ودربین هزاره ها جاسوسان خودرا موضف کرده اند که به هزاره ها از هر راهی که میتوانند ضربه بزنند.
   کسانی چون سید نقیب مزاری این مفعول جاسوس که به اصطلاح رئیس خبر گزاری صدای افغان است کوشش دارد با برگزاری مراسم ها برای ایتالله خمینی در مناطق هزاره نشین به غر بی ها نشان دهد که هزاره ها وابستگان ایران استند.در حالیکه 90%هزاره ها مخالف رزیم جنایت کار وپلید ولایت فقیه ایرانی های جت استند.
   تو چ.پان زاده با کدام دلیل هزاره ها را چوچه خمینی میدانی؟رزیم پلید خمینی هم اینک مشغول کمک به طالبان نیز است که از دشمان خونی هزاره ها استند.در اصل شما ها چوچه های خمینی استید.

  • بیسواد نخست بخوان بعد امضا کن!
   منظور ایشان از چو چه های خمینی ایرانیان است نه هزاره‌ها!
   همه ای افراد آدمی از دید ظرفیت و استعداد باهم برابر هستند و اگر هم نباشند باید فرض را بر این گرفت که باهم برابر اند. غیر جت نژادها کدام بر تری از جت نژادها ندارند، این سخنان بیمار گونه و مریض را بریزید دور.

 • خمینی دجال ، در سال 68 حکم اعدام شش هزار زندانی را صادر نمود و دستگاه آدم کش آخوندی همه را فقط طی بیست و چهار ساعت تیر باران و یا به دار آویخت . پرونده قتل های زنجیره ای در تاریخ ایران ، لکه ننگی است بر دامان خمینی دجال ، این هندو زاده ای بی سواد که تنظیم های وابسطه به ایران ، امامش می خوانند . بی سوادی این مردک خرفت را از مصاحبه ها و چرندیات نماز جمعه هایش بشنوید :
  « ... شما به حد کافی تبلیغات ندارید . شما تبلیغات کم است ... »
  و ...
  وختی فرانسوی ها کیسه مالی و چرب و چاقش می کردند ، من در پاریس بودم . بنا بر اصرار دوستان ایرانی در همان نوفل دو له شتو رفتم . ازدحام بسیار ایرانیان مغز خر خورده ، به قول « بهرام مشیری » ( ملتِ خر ) دور و برش جمع . در همان مصاحبه ی که بار ها همه شنیده ایم :
  « ... آب و برق را مجانی می کنیم . اوتوبوس را مجانی می کنیم . پول نفت ، روی دسترخوان ملت . دولت داری کار ما نیست . بر دهان این دولت می زنیم و کار ما در قم است ، می نیشنیم و مسأله حل می کنیم و .... »
  وختی بر مسند فرعونی تکیه زد ، ازش پرسیدند . این پیره مرد خرفت با وقاحت و بی شرمی گفت : « ما خدعه کردیم » !!!
  ای لعنت خدا بر خدعه گر و مکار .
  وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ( سوره آل عمران آیه 54 )
  و مكر كردند و مكر كرد خدا و خدا است بهترين مكركنندگان
  وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاء مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ( سوره یونس آیه 21 )
  « ..... مکری در آیت ها ما است ، به ایشان بگو مگر مکر خدا سریعتر است .... »
  و ختی بابه خدایش مکار است ، تو واین عرب زاده گان بیابانگرد بی فرهنگ .
  میگن : وحتی آخوند بر خر سوار شد ، یا باید خر بمیرد یا ملا »
  تا خر یت و خر است ، آخوند پیاده نمی ماند .

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس