صفحه نخست > دیدگاه > عبدالباری راشد مسؤول اصلی یا قربانی توطئه های کرزی؟

عبدالباری راشد مسؤول اصلی یا قربانی توطئه های کرزی؟

پرویز "بهمن"
پنج شنبه 21 جون 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

زمانیکه خبر برکناری سرمحقق عبدالباری راشد را از ریاست اکادمی علوم درکابل پرس وبعضی سایتهای دیګر خواندم؛ خواستم با یک تعداد دوستان وافرادیکه با عبدالباری راشد ازسالهای مدیدی بدینسو درارتباط بوده اند تماس ګرفته ودرمورد این شخص اطلاعات مفصلتری بدست بیاورم.
اما قبل ازتقدیم هرنوع معلومات درمورد آقای عبدالباری راشد، انعکاس این خبررا درسایتهای اوغانی قابل تأمل میدانم، سایت روهی ضمن اینکه این خبررا به نشرسپرده است ؛ حامد کرزی را متهم به داشتن سیاست نا متوازن نموده که چرا دربرابر توهینهای که تاکنون به قوم اوغان صورت ګرفته وی هیچ یک ازمامورین دولتی را از وظیفه اش برکنار نساخته است.
سایت روهی چنین می نویسد:

داسې ويل کيږي چې نوموړې( عبدالباری راشد) دهزاره توکم پسې ليکلي دي چې دنوموړې توکم مېرمنې دوجود په هيڅ برخه باندې ويښتان نه لرې او تکې سپيني دينو دهزاره توکم دسپکاوي په تور دولسمشر له خوا له دندې څخه لرې شو.

دولسمشر ددفتر څخه راوتلي راپورونه وايي چې اولسمشر کرزي عبدالباري راشد ته سخت په غصه وو او ورته يې ويلې دي چې ته نفاق ته لمن وهې او دافغانستان ملي وحدت زيانمنوې. دا چې دکرزي په دولت کې پښتنو څومره سپکاوي کيږي او څومره ادارې د پښتنو سپکه کوي ان دا چې له شتون څخه يې مخ اړوي او دهغوي ويآړونو ته ښکنځلې کوي نو کرزي خو يو ورځ هم دا غېرت ونکړ چې يو څوک پدې تور لرې کړي چې نوموړي ديو توکم سپکاوی کړی دی او ملې وحدت زيانمنوي.
ديآدونې وړ ده چې پخوا هم رسنيو ته دعلومو په اکاډمۍ کې د ايران د نفوذ په اړه راپورونه رسيدلي وو چې ايران په خلاص مټ په علومو اکاډمۍ کې لاسوهنه کړې ده او د دغه لاسوهنې زمينه ورته دجمعيت دډلې غړي او داکاډمۍ مشر عبدالباري راشد برابره کړې ده. اوس هماغه مار وچيچه په لستوڼې کې ې ساته)

برګردان:

ګفته میشود که عبدالباری راشد برضد هزاره ها خصوصا ساختمان فزیکی زنهای هزاره چیزهای نوشته است که ازنظر هزاره ها توهین وتحقیر بحساب می آید، بهمین علت رئیس جمهور کرزی بخاطر این عمل توهین آمیز عبدالباری راشد؛ بالای وی قهرشده وبه او ګفته است که تو نفاق ملی را دامن میزنی؛ و وحدت ملی را خدشه دار می نمایی؛ اینکه در ادارهء کرزی چقدر پشتونها توهین میشوند حتی که از وجود شان ممانعت بعمل می آید وبه افتخارات شان دشنام زده میشود ولی حامد کرزی برای یک روز این غیرت را ازخود نشان نداد که فردی را بخاطر این جرم از وظیفه اش سبکدوش ساخته باشد، که نامبرده مخل وحدت ملی بوده است.

قابل یاد آوری است که قبلا هم از نفوذ ایران خبرهای بما رسیده بود که ایرانی ها با دست باز در اکادمی علوم افغانستان مداخله نموده اند؛ وزمینهء این مداخله را اعضای جمعیت اسلامی وشخص عبدالباری راشد به ایرانی ها فراهم نموده بودند حال کرزی را همان ماری ګزیده است که تاکنون آنرا در آستین خویش نګاه داشته بود.) منبع: روهی ویب،۲۰/۰۶/۲۰۱۲
اما اطلاعاتی را که بنده درمورد عبدالباری راشد دریافت نمودم برایم چنان معلوم میشود که کرزی وتیم پشتون ګرای فاشیست ارګ؛ عبدالباری راشد را قربانی یک توطئه سازمان یافته نموده اند. بدون شک طراح این توطئه، جز آن ګرګ باران دیده وګرم وسرد روزګار دیده ای چون سلیمان لایق کس دیګری نمیتواند باشد. بعداز عزل عبدالباری راشد ومعرفی وی بدادستانی کل جهت تحقیقات درمورد رسوایی چاپ ونشر به اصطلاح دانشنامهء آریانا ومتعاقب آن اطلس ایتنوګرافی اقوام غیر پشتون افغانستان معلوم ګردید که سلیمان لایق بخاطر تکیه زدن به منصب ریاست اکادمی علوم درهمدستی باکرزی ودیګر اعضای تیم کاری ارګ این توطئه را قبلا سازمان داده اند که با یک تیر دو هدف را شکار نمایند. هدف اولی، همانا دورساختن عبدالباری راشد ازریاست اکادمی علوم وهدف دومی هم پنهان نمودن چهره های اصلی که پشت جعل نامه ها وتوهین نامه های آریانا واطلس ایتنوګرافی قرار دارند.
عبدالباری راشد کیست؟

عبدالباری راشد پسر قاضی راشد، ازمنطقهء سیدخیل و ازعشیرهء سافی ولایت پروان واز نزدیکان مرحوم استاد خلیل الله خلیلی می باشد، کرزی با این اقدام خویش میخواهد ازیکطرف افراد مورد نظر خویش را درریاست اکادمی علوم بګمارد وازطرف دیګر عاملان اصلی وطراحان اصلی جعلنامهء آریانا وتوهین نامهء اطلس ایتنوګرافی را از انظار مخفی نماید.

عبدالباری راشد آنطوریکه دوستانش اظهار می نمایند او وبرادرش عبدالهادی راشد ازشاګردان مستقیم مولانا عطا الله فیضانی یکی ازمبارزان نسل اول اخوانی ها درافغانستان می باشد. اوهیچګاهی با ګرایشات قومی وزبانی همنوایی نشان نمیداد، عبدالباری راشد مدتی را باقهرمان افسانوی جنګهای ضد شوروی و بعد ضد طالبان زنده یاد احمدشاه مسعود در ولایت تخار افغانستان نیز ګذشتانده و زمانی هم مسؤولیت نشر جریدهء شورا ارګان نشراتی شورای نظار وقت را بعهده داشته است.
عبدالباری راشد بعدا به اثر بروز اختلافات سلیقوی با فرمانده احمدشاه مسعود؛ به جناح برهان الدین ربانی پیوست ودرکنفرانس بن اول نیز بحیث نمایندهء برهان الدین ربانی اشتراک کرده است.
عزل استاد عبدالباری راشد توسط حامد کرزی؛ یک تاکتیک وخدعه است که خواسته است خشم هزاره ها وغیر اوغانها را ازتیم اوغانی ارګ منحرف نموده وآنرا بطرف استاد عبدالباری راشد متوجه سازد. ولی دوستان عبدالباری راشد میګویند که از آنجائیکه عبدالباری راشد مرد مطالعه وکتابخوانی نبوده وبا اینګونه بازیهای شیطانی سابقهء کاری ندارد بدون شک این اطلس ایتنوګرافی وجعلنامهء آریانا از زیر نظر وی نګذشته است.

اینکه عبدالباری راشد؛ به واقعیت اهلیت ولیاقت ریاست اکادمی علوم را داشت ویانه بحث کاملا جدا است؛ اما اینکه حالا وی را حامد کرزی، بعداز رسوایی های جعلنامهء آریانا وتوهین نامهء اطلس ایتنوګرافی به دادستانی معرفی کرده است باید عبدالباری راشد این شجاعت را داشته باشد تا حقایق را نه در دادستانی بلکه ازطریق میدیا با قلم زیبای که دارند به خواننده ګان سایتها وبیننده ګان تلویزیونهای خصوصی افشا سازند.

زیرا کسانیکه ازشخصیت عبدالباری راشد وبرادرش عبدالهادی راشد شناخت نزدیک دارند میدانند که میان مطالب نشر شده دراطلس ایتنوګرافی / جعلنامهء آریانا وافکار وعقاید این دو برادران فاصله ای به اندازهء زمین وآسمان می باشد. حداقل کسانی که خطابه ها وبیانیه های عبدالباری راشد را درمحافل مختلف درطول چند سال اخیر شنیده وخوانده اند میدانند که عبدالباری راشد هرګز باګرایشات وحتی تعصبات کور مذهبی هیچ همخوانی ندارد. مشت نمونهء خروار، مطالبی که در سایت أخبار مسلمانها دربارهء دیدګاه وی راجع به آیت الله خمینی به نشررسیده است، نشان میدهد که افکار وعقاید عبدالباری راشد، با مطالب نشرشده در جعلنامهء آریانا وتوهین نامهءاطلس ایتنوګرافی هیچ همخوانی ندارد.

فرازهای ازسخنرانی استاد عبدالباری راشد درمورد آیت الله خمینی درمراسم یادبود وی:

...اندیشه های امام خمینی(ره) زیربنای بیداری ملت ها است...

...اندیشه های امام خمینی(ره) می تواند حلقه اتحاد بین کشورها و امت اسلامی باشد...

...نباید اندیشه های امام خمینی(ره) را محدود به مرز و یا مردم خاصی نمود و در این زمینه باید جلو توطئه های دشمنان در زمینه تفرقه اندازی گرفته شود...

...کسی که مورد عنایت پروردگار قرار بگیرد، خداوند او را پیروز می سازد، که یکی از نمونه های بارز آن امام خمینی(ره) بود...

...پیروزی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی ایران نه با سلاح که با کمک خداوند بود...

...حضرت امام خمینی(ره) مربوط به يك كشور، جغرافياي خاص، مذهب خاص، حزب خاص و يا مربوط به كشور جمهوري اسلامي ايران نبوده، بلكه آن بزرگ مرد تاریخ شخصيتی فرامنطقه ای بود كه با مطرح شدن در سطح بين الملل، به یک الگو تبدیل شد...

...اگر كسي به حضرت امام خمینی(ره) احترام مي گذارد در واقع به دين، مقدسات ديني، شعاير ديني و اسلامی شان احترام گذاشته و این احترام به سياست، كشور، مذهب و يا يك شخصيت خاص نیست...

...امام خمینی(ره) از سوی خداوند موظف بود برای احیای دوباره دین قیام کند و اصلاحاتی را در عقاید دینی به وجود آورد تا مردم و جامعه را به سوی دینداری دعوت نماید...

...امام خمینی(ره) با دست خالي و بدون كدام نيرو يا قدرت خارجي توانست انقلاب اسلامی ایران را به پیروزی رساند...

...امام خمینی(ره) با ايمان راسخ و با توكل بر خدا برای برچیدن کفر، ظلم و فساد از جامعه ایران مأمور به قیام بود و این وظیفه را به خوبی انجام داد...

...كسانيكه امام خمینی(ره) را دوست دارند و انديشه هاي آن بزرگ مرد را الگو قرار داده و از او پيروي مي كنند، بنا بر داشتن معنويت و ارتباط آن بزرگوار با خدا از جمله پیروان ایشان می باشند...

...بدون شك دين و سياست دو روي يك سكه بوده و نيز جز لاينفك يک ديگر مي باشند، به اين مفهوم كه نبايد دين را از سياست دور و يا جدا دانست...

اصل خبر را میتوانید درینجا بخوانید

واژه های کلیدی

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • باری راشد یک اخوانی دو آتشه ،شاگرد ربانی چوکی دار بوده است که از بودن آن نبود وبر طرفی اش بهتر است. گرچه لایق یک پشتون فاشیست وضد سایر اقوام است ولی از باری های که به آدرس خمینی هندوزاده وگور به گور چنین صفت های تفضیلی را حواله کرده است به مراتب بهتر است تا در کرسی اکادمی علوم بنشیند . مرگ بر اندیشه های خمینی و خمینی پرستان . مرگ بر کرزی خاین که که فاشیسم دولتی را ترویج کرده است .

 • این احمق باید هر چه عاجل به پنجه قانون سپرده شود!! تا عبرت باشد به سایر فاشست های کثیف!

 • برو پرویز از نکبت های اخوانی دفاع نکن
  وطن را اخوانی برباد کرد قومش را هم میکند.

 • man ba nawisendah kamelan mawafeqam . chon man ham Ustad abdul baari raashid ra khanwadagai meshnaasam wa waqean ba shanidan in khabar chock dedam. man ke ba brodar Usstad Abdul baari , ke Abdul haadi bashad neshast wa barkhast shaksi dashtam . Abdul baari yak shakhs kamelan door az tasobat qawmi wa mazhabi yaaftam.

 • پرویز بچو حالا تمام ارزش های حزبی را زیر پا کردی بخاطر تعصب و فاشیزم کاذب ی که داری از کسانی حمایت میکنی و در طرفداری از آنها سخن میرانی که زمانی همه شانرا شر و فساد میخاندی. خدا میداند که بخاطر این حماقت دیګر کدام را ګل به آب خاد دادی و سرخمی خاد کردی.

 • به دوستانی که مرا متهم به حمایت ازعبدالباری راشد کرده اند عرض بنده این است که نخست کل مقاله را بخوانند وبعد نظر بدهند. من خودم شخصا این آقا را نمی شناسم ولی راپورهای را که بدست آورده ام دانستم که این آقا مرد سادهء ایست که کرزی خواسته است دستمال چرکین خودش را بالای وی پاک نماید.
  این حق من است تا ازتوطئه های کرزی پرده بردارم. من نوشته ام که :اینکه راشد لیاقت ریاست دارد ویانه بحث جدا است ولی توطئه برای تقرر یکی ودور نمودن کس دیگر آنهم به قیمت جنگ اندازی میان اقوام کاریست که باید از روی آن پرده برداشته شود.
  بااحترام
  پرویزبهمن

 • شاعری گفته است:
  از بهر ابلهان جهان خنده ی سپهر + چون رود نیل کوچه به فرعون دادن ا ست .
  را شد ودیگر قلمزنان مزد بگیر اخوانی خود قربانی اندیشه های فسیل شده و طمع ورزی های خویش می شوند. آن ها دانه را می بینند ودام را نی .

 • پرویز بهمن!
  تو بسیار کثیف آدم هستی که از پشتون ها انتقاد می کنی ولی از یک تاجیک فاشیست دفاع می کنی . این مطلب تو یک استفراق است.

 • د کرزی پرونۍ عجلآ پریکړه چی د علومو اکاډومۍ څلور کارکونکی یی په دی پلمه له دندی ګوښه او عدلی اورګانون ته یی معرفی کړل چی ګویا د افغانستان د قومونو جوړښت انځوریزاطلس کی د هیواد ځینی قومونو ته سپکوی شوی دی ، ډیره ظلمانه او نه بښونکی عمل دی چی د ملت په وړاندی یی کړی ده. د کرزی دا عمل به په هیواد کی د ستونزو د لا ډیرولو لار هواره کړی او همدا رنګه به د قومونو تر منځ واټن زیات کړی. دا ځکه چی د افغانستان د علومو اکاډمی یوازینۍ ارګان دی ده چی تر اوسه پکشی مسلکی او په کار پوهه اشخاص او افراد خپلی دندی پر مخ وړی.
  د کرزی همدغه بی وخته پریکړه زما په نظر په لاندی دلایلو عجلآ، ړانده او بی اساسه ده.
  لومړۍ هغه متل دی چی وایی غوایی حلال نه ښنک په سر.مطلب دا چی د کرزی پریکړه ډیره عجلآ ده او ډیره وړاندی ده او دا د افغانستان د اساسی قانون په رنا کی پخپله قانون تر پښو لاندی کول دی. دا ځکه چی هغه اشخاص او یا قومونه چی په ياد شوی کتاب( د قومونو د پیژندلو اطلس ) کی که داسی څه لیکل شوی وی چی هغوی یی د خپل قوم لپاره توهین بولی مهربانی د وکړی او په عدلی اورګانونو کی د عارضه وړاندی کړی. او کله چی عدلی اورګان د کتاب ترتیب کونکی مجرم وپیژنی پس له هغه دوی له خپلی دندی لری او د قانون په رڼا کی ورته جزآ ورکړی. نو نه پلټنه شوی نه محکمه دایره شوی نه قانون پلی شوی ولی کرزی په غیری مسولآ ډول پریکړه کوی، د انصاف او عدلت څخه لری خبره ده. او که چیری کرزی په خپله قانون تر پښو لاندی کوی او له سازش څخه کار اخلی او همدا زورواکان چی ورته هر څه وایی کرزی یی ومنی دا به نه د درد دوا شی او نه د حل لاره، بلکی د قومونو تر منځ به واټن ډیر او بلاخره به په هیواد کی د کورنۍ جګړی لپاره شرایط برابر یا تیار کړی. دا ځکه چی که د حقیقت ویل او لیکل جرم وی، حق غوښتل جرم وی، د اکثریت حقوق تر پښو لاندی کول قانون وی دا به هیڅ چا ته هم د منلو وړ نه وی ځکه نو زور ازموینه به وی نه عدلت .
  دوهم دا چی د کرزی کړی پرکړه ځکه ړنده ده چی اصلآ یی په افغانستان کی حقایقو ته پام ندی کړی او یا خو د افغانستان له تاریخ او جغرافی څخه خبر نه لری. زه د افغانستان ټولو وګړو ته د یو ډول مساوی حقوقو طرفدار یم دا هیواد د قزلباش، پشیی، بلوچ،،ترکمن،اوزبک ،هزاره، تاجک او پښتنون ګډ کور دی او ټول یو ډول حقوق لری خو په نړۍ کی داسی هیواد نشته چی په هغه کی د مشر او کشر نه وی معلوم، یعنی اکسریت او اقلیت د پکشی نه وی. اکثریت او اقلیت مثله په ټوله نړۍ کی وجود لری او له دی څخه موږ په افغانستان کی هم سترګی نه شو پټولی. که موږد نړۍ هر کونج ته لاړ شو د هری ټولنی ملی هویت او ملی ژبه معلومه ده او دا هغه څه دی چی یوه ټولنه پری پیژندل کیږی. ولی له ورځی بلی ته ددی اصل اهمیت زموږ به ګران هیواد افغانستان کی کمیږی او برعکس د اکسریت په مقابل کی چی هغه پښتانه دی په داسی سترګه ورته کتل کیږی لکه چی د هیواد ته را مهاجر شوی وی.
  که له موضع نه بیرون نه شم نو په ټوله نړۍ کی، که هلته دیموکراسی وی او یا دیکتاتوری د اکثریت او اقلیت اصل په نظر کی نیول کیږی، یعنی که دیموکراسی وی خو د ولس نمایندهګان د ولس په خوښه ټاکل کیږی نو چی هر څوک ډیر وی طبعآ له هغوی ډیر ټاکل کیږی او څوک چی لږ وی نو لږ . او بیا هم دغه د ولس نمایندهګان دی چی د ولس د خوښی سره سم قوانین تصویب او یا یی رد کوی معلومداره خبره ده چی قوانین باید د ولس له خوښی سره سم جوړ شی او د ولس د ژوند ټول اړخونه په نظر کی ونیسی هغه که ملی هویت دی، ژبه ده ،کلتوردی، او داسی نور. او که چیری دیکتا توری وی بیا هم میدان له اکسریت څخه څوک نه شی ګټلی معنی دا چی شین زور به وی او چی څوک ډیر وی هغوی به میدان وړی.نو هیله ده چی زموږ په هیواد کی اجتماعی عدلت پلی شی او د هر وګړی چی کوم حق دی هغه هم هغه ته ورکړل شی او که داسی ونه شی نو مشکلاتونه به خلاصیږی نه بلکی لا به ډیریږی.
  دریم دا چی د کرزی فیصله چی د افغانستان د علومو اکاډومۍ کارکونکی یی له کاره ګوښه کړی بی حده بی بنسټه او د ټولو قوانینو سره په ټکر کی ده دا ځکه چی یو جاهیل، قاتل او د هیواد او ولس دښمن را ولاړیږی او د یو اکادومیک شخص علمی څیړنی تر سوال او ځان ته توهین شمیری د منلو نه ده. مخ کیک را والاړیږی او د هغه چا څیړنو او لاس ته راوړنو ته د انتقاد ګوته نیسی چی په کا لونو کالون یی ژوند په علمی ډګر کی تیر کړی وی او اکاډومیک شخص وی.
  کرزی باید لومړی د مخکي دوستم او احمدضیا څخه د دوی د تیرو ګناهونو، مرګونو ،جګړو، د ولس د شتمني د لوټولو او ورپسی د هغه پلانونو پوښتنه کړی وی چی د افغانستان تجزیه کول غواړی نه دا چی د همدغه خاین په خوله د اکاډومیکو شخصیتونو له دندی ګوښه کول.
  کرزی که دا ته وی او دا دي د پښتنو سره د دی نا اهله او کثیفو انسانانو په اشاره دښمنی وی تاریخ به د حتمآ تا محکمه کړی ا وکه له داسی محکمی ځخه بیا ځان ژغورل غواړی نو لږ ځان وپیژنه او خپل ولس وبیژنه په ولس تکیه وکړی او دا ځناوران نو له ځانه لری کړه..
  مننه

 • اگر این جناب راشد اخوانی بنا به نوشته های شما آدم ساده و بیطرفی میبود میبایست علیه چنین دسیسه ای (البته به قول شما) در مطبوعات افشاگری مینمود و از این تهمت (به گفته شما) برائت می جست! که چنین نکرده و همچنان به سکوت بی معنا اکتفا نموده.

 • اقايان أقاى راشد بارى يك دانشمند وطنيرست است كه عمر عزيزش را درخدمت مردم كذشتاند واين حركت كر زى يك توطيه وخيانت بزرك به يك اصيل ترين وصادق ترين انسان افغانستان است ومن از مدت طولانى است كه اين شخصيت علمى واكادميك كشور را مى شناسم وهر كه اورا إخوانى وتنك نظر مى نامد يك اشتباه بزركى را مرتكب مى شود وطور مثال أقاى راشد بارى در اتحاد شوروى سابق در جمهوريت اوكرائين در شهر كيف تحصيل كرده ولى در جامعه سوسياليستى همان زمان ينج وقت نماز خودرا ترك نكفته وبه ديسكوتيك نرفته ولب به سيكار نزده است ودر كار خود منحيث سكر تر استاد ربانى كه يك عالم جهيد كشور بود كه روحش شاد باد هيجكاه أقاى بارى به استفاده جوئى متصف نبوده وشخص ياك ويك مومن كامل است اهانت به بارى راشد اهانت به اخلاص وصداقت است واو درين أتلس نامه منفور اهانت به اقوام افغانستان هيج نوع الزاميتى را ندارد واين كتاب دسيسه قبيله وقبيله كرايان است وأميد وارم كه اين بى كناهى وعدم مسوليت اورا درين دسايس اولياى امور مورد بررسى وجدانى قرارداده ودوباره حق وحقوق او طور كامل اعاده كردد( بيدار دل )

 • من به فرزانه فرزند این سرزمین که هرگز حس تفرقه جویی وگرایشات قومی در شخصیت اش نتوانسته اثر نماید درود میفرستم،وبه کسانیکه استاد را توحین نموده اند فقط همینقدر میگویم که کوشش کنند بعد از مطالعه دقیق اظهار نظر نمایند،استاد در طول عمر گرانبهایش در جهت محو تعصب وتبعیض تلاشهای خستگی ناپذیری نموده وهیچگاه دامن وی به استفاده جویی کشیده نشده زیرا استاد بزرگوار عبدالباری خودش نمونه از صداقت و وفاداری است واز نظر وی استفاده جویی ننگین ترین روش در زندگی است که زیبنده انسانهای وارسته نیست.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس