صفحه نخست > دیدگاه > عصمت قانع تحفهء شادروان برهان الدین ربانی

عصمت قانع تحفهء شادروان برهان الدین ربانی

پرویز "بهمن"
دوشنبه 16 جولای 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

برهان الدین ربانی ازمیان هفت رهبرتنظیم های جهادی یگانه رهبر تاجیک تبار بود که درپشاور حزب جمعیت اسلامی را براساس گرایشهای اسلام سیاسی بنیاد گذاشت. برهان الدین ربانی بخاطر تاجیک بودنش نزد پشتونها درمظان اتهام قرار داشت که افکار واندیشه های اسلامی را درجهت توجیه اهداف قومگرایانه وسلطهء قومی بالای پشتونها بخدمت گرفته و از آن روپوشی ساخته است تا خواستهای قومی اش ازنظر پشتونها پنهان بماند.
روی این منظور برهان الدین ربانی بخاطر اثبات حقانیت خودش دروازهء حزب جمعیت اسلامی را به روی فاسدترین ولا ابالی ترین افراد ازگروه قومی پشتون باز نگهداشت.
یکی ازاینگونه افراد عصمت قانع نام دارد که اکنون درمناظرات سیاسی تلویزیونی اشتراک نموده واکنون جزای نیکی های برهان الدین ربانی ودیگر تاجیکان را ‍ کف دست شان میدهد.
نظر به معلومات یک تعداد نویسنده هایکه تاکنون درسایتهای مختلفی چون کابل پرس؛ خاوران وجاودان به نشر رسیده است عصمت قانع یکی ازمعتادین افراطی به مواد مخدر ویکی ازبداخلاق ترین افرادی بوده که قسمت زیاد عمر خویش را درتجاوز جنسی بالای پسران نوبالغ درافغانستان وپاکستان گذشتانده است.
یکی ازنویسنده گان درسایت کابل پرس نوشته است که عصمت قانع در دوران اقامتش درپاکستان درسالهای هشتاد میلادی بالای یکی ازجوانان پشتون تبار از ولایت بغلان تجاوز جنسی نموده است وآن شخص اکنون دریکی ازکشورهای غربی بسرمی برد. گفته میشود که درآن وقتها آقای عصمت قانع با محمود فارانی برادر بزرگ فارانیها نیز حشر ونشر زیادی داشته است.
درویدیوکلیپی که اکنون مشاهده میفرمائید جناب ایشان درحالت سکر ومستی قرار داشته وبرای پشتونهای حاضر محفل شعر می سراید. دراشعارش امریکا را بخاطر اینکه چرا قدرت دولتی را تنها به پشتونها نسپرده سخت غمگین بوده ازین بابت از امریکا اظهارنفرت می نماید.
این هم شما واین هم عصمت قانع شاعر شیرین سخن زبان پشتو تربیت یافتهء حزب جمعیت اسلامی افغانستان

بااحترام
پرویز بهمن

ایمیل تماس:

parvisbehman rocketmail.com

واژه های کلیدی

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • کامران مير هزار .
  منحيث يک انسان ، يک افغان ، يک ژور ناليست و يک جوان رسالت مند مليت هزاره هرگز به سياست و پاليسی نشراتی سايت خود که با افسوس با نام زيبا کابل عزيز شهرت يافته است و نيز منحيث سايت مدافع حقوق حقه مليت محبوب هزاره اقدام در اذهان معرفی گرديده است . و اين سايت کابل پرس منحيث منتقد از رژيم کابل در پی افشا جنايتکاران قيام نموده ، و از همه مضحک تر اينکه بنام يک سايت « روشنگر » «؟؟» « ديگر انديش »« ؟؟» جای در ميان سايت های بيرون مرزی باز نموده است توجه نموده ايد ؟ ايا گاهی بر تبصره ها ، نظر پردازان کنترول نشراتی داريد ؟ گويا به تحليل ها ، مطالب ارسالی به سايت خود قبل از اقبال نشر از آنها مطالعه صورت ميپذيرد ؟ و اينکه صاحب نظران ، هم وطنان تو ، هم تباران تو ، هم شهروندان تو دوستان و دشمنان عقيدی تو بر تو و روش نشراتی تو ، طرز سياست سياست تو و شخصيت و هداف و مقاصد تو چه نظر و تبصره دارند يک طرف بگذار ؛
  سوا از سايت دشنام نگار ، مضحک ، شناخته شده و بدنام [ پندار ] که توسط آدمک ماليخوليا ، بيسواد ، شناخته شده بنام [ عظيم بابک ] گردانندگی ميگردد کدام سايت را مشاهده نموده ايد که اجازه دهند به حرمت انسان ، حرمت يک مليت ، به افتخارات يک کشور ، به کانون خانواده و به قدسيت ناموس فرد تجاوز ، هتک و بد و رد بنگارند ؟
  هر روزيکه بر سبيل عادت به سايت کابل پرس سر زديم « نوشته »«!!!؟؟؟» « تبصره» « نظر » عناصر برقه پوش بنام های بسيار بسيار مضحک ، ريشخند بيمار ، مفلوک ، بد سرشت ، بد زاد ، بدون اخلاق و شرافت انسانی گاه بنام ( باقی سمندر ) ( خراسانی ) ( گوربز ) ( خان ) ( مزاری ) ( روشن ) ( بابک روشن ضمير ) و گل بابونه ( پرويز بهمن ) که همه و همه يک يا دو تن کثيف ، ساديست ، زشت و رسوا ميباشند که از کانال نشراتی کابل پرس عقده حقارت ، عطش جهالت ، درد و و سوزش عقارت جنسی خود را آب نموده و گويا با دشنام دادن ، مضحک شدن خود را ارضأ نموده . ولی افسوس اين و آن برقه پوش محوه شدنی ، ناپديد شدنی و اصلاح شدنی خواهد بود ولی لکه سيه ، نام زشت تفرقه انداز ، شقاق انداز ، ناسيونالست مليتی ، رسيست ، مفتن ، فلوته باز وظيفدار و جاسوس بيگانه پسوند نام تو ؛ تبار تو ؛ خانواده تو ، فرزند و نوه تو خواهد بود شايد روزی با مخالف زور مند خود ، با هم وطن تحقير شده خود سر خورده درد ناکجا را از کجا خواهد گرفت و يا روزگاری که اين بازی ها پايان يافت طشت رسوای شما از بام بر زمين ريخته که افسوس آن بيوقت خواهد بود . از همه بدتر که شما وسايت شما نماينگر ، ممثل ، ناجی و مدافع مليت بسيار محبوب ، ستم ديده و مظلوم هزاره معرفی گرديده مردم هر دشنام نشر شده از طرف « خان بيسواد ، مفلوک بد اخلاق و مفعول را » يا « پرويز بهمن » که هر دو آنها يگ پديده مسخ شده ، شناخته شده « سويدن » است که از خانه شکسته ، بدنام ، و فاميل بد اخلاق خود اگاه نيست . و برف بام حقارت های ايام جوانی خود را با ابراز چرنديات و سفسطه آب ميکند واو قادر از نام بردن ولسمل و سيلمان نيست !!
  هر جاه دنبال پشتون و تبارش را گرفته از وطن فروشی تبار خود هم عقيده خود غافل است .
  کامران مير هزار !
  بيا به اين بازی ها خاتمه بخشيده بر دست و پاه هر متجاوز و هر بيمار روانی زنجير ببند بايد ارزش هر نوشته را ديده به آن اقبال نشر دهند . ايا ضرورت در کجاست که گويا دو آدمک بيسواد ، بد اخلاق ، مريض ، باعقده حقارت جوانی يا نو جوانی ، بدون تربيت خانواده ، بدون پدر ومادر بنام های [ خان ] [ پرويز بهمن ] وووو که همه يک يا دو منافق است باارسال نوشته های بی ارزش ، مضحک ،تکراری و دلگير کننده به لکه بدنامی شما افزوده و آن روز دور نيست که دروازه اين سايت نيز بسته شود .
  لطفأ در موارد فوق نظر خود را بنگاريد . حقجو از کابل

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس