صفحه نخست > دیدگاه > آيا سرنوشت غم انگيز افسران جوان اردوی ملی پيشين افغانستان، وجدانهای درخواب (…)

آيا سرنوشت غم انگيز افسران جوان اردوی ملی پيشين افغانستان، وجدانهای درخواب رفته را بيدار خواهد کرد؟

امضا محفوظ است
يكشنبه 26 آگوست 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

فرستنده : افسران متقاعد بی معاش اردوی ملی افغانستان

هموطنان عزیز! ماافسران جوان و تحصيل کردۀ اردوی ملی پيشين افغانستان به مشکل اساسی جانکاه و غم انگيزی روبروشده ایم ؛ هیچ کسی صدای مارا نمیشنود؛ گوش های همۀ اين اربابان قدرت کر وچشم های شان کور و قلب های شان سياه است. ما از این جنایت قدرتمندان دولتی، بخصوص از مقرری ها و برطرفی های ستمگرانۀ مقامات مسؤول وزارت دفاع ملی، اين نوکران واجنتهای پاکستان وغرب وامریکا به ستوه آمده ايم!
ما 3400 نفر افسران اردوی ملی افغانستان که در زیر سنين 43 الی 46 سال قرارداريم، با وصف اينکه دورۀ کار و خدمت (18 الی 23 ) سال را در اردو ملی افغانستان داريم ؛ وليک دربست های " بريد منی و تورنی " استخدام شده ايم. این مطلب رابخاطری تحریر نموديم تا خداکند که شما بنا بحکم وجدان های پاک تان آن را در دست نشر بسپاريد تا مگر وجدانهای درخواب رفته بيدار شود و وجدانهای بيدار روشنفکران متعهد دربرابرسرنوشت وطن و مردم، به حمايت ازما دست واکنش های لازم و موثر درسراسرکشورها بزنند وبالای اين دولت قوم گرا و قبيله پرست ترياک سالار از طريق های مختلف ، بشمول سازمان ملل متحد و سازمان دفاع از حقوق بشر، فشار وارد نمايند که به اين سرکوب گری ها و بی عدالتی ها پايان دهند.

هم وطنان عزيز !وضع موجود درقوای مسلح افغانستان و سرنوشت رقتبار ما ازاين قراراست:

بعد از حادثۀ 11 سپتامبر 2001 و تشکيل حکومت موقت دست نشاندۀ امريکا و غرب، مرکب از تنظيم های جهادی ـ افغان ملتی ها و شاه پرستان وابسته به غرب، بعوض اينکه اردوی ملی نامدار و باوقار افغانستان مجدداً تشکيل و احيای مجدد گردد، تا از استقلال ملی و تماميت ارضی کشور دفاع و امنيت سراسری درجامعه بوجود آيد؛ پروگرام تشکيل اردوی اجير قومی و تنظيمی فاقد احساس و غرورملی روی دست گرفته شد و تحت نام برنامۀ " دی . دی . آر " همه افسران تحصيل کرده دولت های پيشين از انجام خدمت در اردوی ملی افغانستان جواب داده خلاف قانون وپيش از وقت معينه درسنين جوانی به تقاعد اجباری سوق داده شدند و بجای آنان افراد بی سواد را از کوچه و بازار روی شناخت های شخصی، تنظيمی ، قومی و قبيله يی، بوسيلۀ بادی گاردهای وزير صاحب! قوماندان صاحب ! مارشال صاحب! ...، که درسابق وظيفۀ چای دار باشی، موتر شوی، اسپ نگهبان، سگ نگهبان ، پنچرمين و ساقی ... را بدوش داشتند و از سواد و دانش نظامی خبری نداشتند، تحت نام مقاومتی ها و وابستگی به هريک ازرهبران تنظيم ها و حتی طالبان و حزب اسلامی حکمتيار، به رتبه های جگرن ـ دگرمن ـ دگروال الی دگروال جنرال تثبیت رتبه نظامی نمودند.

اما افسران سابق که همه بی واسطه بودند اکثريت (80 فيصد ) آنان را به تقاعد اجباری سوق دادند و شماری را هم در بست های پايین" بريد منی و تورنی" که هیچ زمینه ارتقاء برای شان ميسر شده نميتوانست استخدام نمودند.

آنهايی که در بست های بلند ودر مقام های عالی استند ، یکی دیگر را بنام قوم ، قبيله ، سمت ، تنظيم وغيره حمایه میکنند. درحالی که تمام این منصبداران بی سواد تازه بدوران رسيده که اکنون از دگروال تا دگرجنرال هستند درسابق خر لنگ هم نداشتند، حال هر کدام شان از اعاشه و البسه و محروقات و دستبرد های ديگر از پرسونل اردوی ملی و ... صاحب بلند منزل جاه وجلال شده اند ودر هر جای که کار "پيدا و پناه! " شان بند هم شود ، فوراً واسطه داران قدرت و پول همه مانند ارواح خبيثه در جريان قرار گرفته کار خلاف قانون را هم دريک ساعت اجرا ميدارند. چون آنان در همه جا مطرح هستند . اما افسران اردوی سابق را که از طرف یک مشت معامله گران غرب در بستهای پايین و در رتبه پايین نگهداشته و از نام مردم افغانستان استفاده سوء مينمايند و هريک از اين افسران تحصيل کردۀ نظامی که مطالبه حق و حقوق خود را نمايد فوراً خلاف قانون در سن 43الی 45 سالگی به تقاعد اجباری سوق داده ميشوند.

افسرانی را درسن جوانی به تقاعد سوق هم داده اند، مدت هاست که نه پول تقاعد معلوم است ونه کسی در فکر این هستند که فامیل انها در این مدت چی ميخورند. همه تقاعد داده شده ها بیدون معاش و بدون کار هر لحظه خود و فاميل های شان با مرگ دست و پنجه نرم ميکنند، حتی حاضر به انجام شاقه ترين کارها هم هستند ولی به دريافت کار هم موفق نميشوند .

ما از شما منحیث یک روز نامه آزاد ومسؤول در غم مردم تقاضا داريم تا مشکل این افسران بی سرنوشت ، بی نان ، خوار و دربدر را به گوش های که شنوا باشد برسانید! ما نميدانيم که چه کنيم ؛ دانش وظيفوی ، وجدان انسانی و غرور ملی ما اجازه نميدهد تا دراين حالت مجبور شده با طالبان یکجاشويم و درزير بيرق " آی. اس. آی " و جنرال های خونخوار پنجابی پاکستان و سازمان تروريستی القاعده قرار گرفته دست به کشتارمردم خود و ويرانی ميهن خويش افغانستان بزنيم .

اما اگر فقر و تنگ دستی و سيه روزی و جان دادن پسران و دختران این افسران متقاعد بی معاش، هريک آنان را وادار به اين کار ننگين بدهد؛ درقدم اول مسؤولیت آن مستقيماً بدوش حکومت مزدور و چپاول گر فساد پیشه و دولت های غربی داير کنندۀ کنفرنس " بن " آلمان خواهد بود که ما را به اين سرنوشت رسانيده اند و بجای ما افراد بی هويت و بی سواد را از کوچه وبازار جمع نموده بجای اردوی ملی لشکر ضدملی ساخته اند.

درپايان اين را هم با صراحت و با مسؤوليت می گوييم که درشرايط و اوضاع موجود افغانستان، يگانه نيرويی که ميتواند از استقلال ملی، تماميت ارضی ، از جان ، مال و ناموس مردم افغانستان آگاهانه و با درايت و تعقل و بصورت مسلکی و اعتقادی دفاع نمايد ؛ صلح و امنيت را درافغانستان تأمين نمايد و اردوی واقعاً ملی را هسته گذاری و تشکيل دهد، همین افسران جوان و تحصيل کردۀ پيشين خواهند بود که اکنون در بدترين حالت بیکاری، سرنوشتی و بی روزگاری قراردارند وبس .

اگر ما افسرا ن سابق گنهکاریم که چرا در گذشته ها از وطن، مردم، تمامیت ارضی ونوامیس ملی وحاکمیت ملی خويش دفاع نموده ایم و امروز به گناه انجام صادقانۀ وظيفه به تقاعد سوق می شويم ويا دربست های " بريد منی و تورنی " مقرر و مجبور به کار زيردست اشخاص بی سواد ميگرديم،ما به کار و تاريخ گذشتۀ خود افتخار می نماييم و سخن آن عاشق صادق را تکرار ميگوييم:

« اگر گناه من اينست که عاشق وطنم هزارجان گرامی فدای اين مهنم »

بااحترام

فرستنده : افسران متقاعد بی معاش اردوی ملی افغانستان

از شهر کابل

"امضا محفوظ است" برای کسانی ایجاد شده که نمی خواهند هویت و نام آنان در کابل پرس? افشا شود. "امضا محفوظ است" مربوط به یک نویسنده نمی باشد و ممکن است نویسندگان زیادی از این امضا استفاده کنند. تشخیص اینکه چه کسانی می توانند از "امضا محفوظ است" استفاده کنند، پس از درخواست نویسنده، بر عهده کابل پرس است.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • اگر در این مملکت استعداد و مسلک میچلید، پس کرزی باید اشپز ارگ میبود. صبر زیاد برایتان ارزو میکنم.

 • افسران متقاعد اردوی ملی
  به نظر من این نامه به سایت کابل پرس? هیچ دردی را دعوا نمی کند. شما باید همه تان جلسه کنید و مظاهرات پی در پی راه اندازی کنید. تا صدای شما را هم مردم و هم مقامات دولتی و حتی نیروهای ناتو بشنود.

 • دستاورد افسران اردوی حکومات گذشته چی بودند؟
  1. در زمان حکومت ظاهر شاه بر ضد وی کودتا کردند و داود خان سرکار شد که زمینه برای حکومت استبدادی کمونیستی فراهم شد.
  2. بار دوم همین افسران اردوی گذشته که اکثری آنها متقاعد هستند بر ضد داود خان کودتا کردند و خلقی ها و پرچمی ها را رویکار کردند.
  3. بار سوم آنها در زمان اخیر حکومت داکتر نجیب، وفادار حکومت نماندند دو تکه شدند عده ای به طرفداری مسعود و عده ای دیگر به گلبدین پیوستند
  4. این افسران گذشته که اصولا باید بیطرف باشند نه تنها از وطن خود دفاع نکردند و عملا به گروپهای مخالف پیوستند.
  پس لطفا برادر محترم! انها را به نظاهرات تشویق نکن و برایشان مشوره بدهید که کار هخای دیگری برای خود پیدا کنند.

  • مشکل مدیریت است. شما حتمی یک کاره هستید اریا؟

  • سلام در وقتي خلق و پر چم همين افسر ان جهان ما بؤ د يك مليو ن نفر را شهيد كرد 5مليو ن ما جر
   كي در خا ك مردم بيگا نه همي فيلن هم به سر ميبر د باز اين ها از مر دم چي تو قع دارد أر دوي صا بيق
   بيش از يك نكر خارجي چيز ديگر نبو د

 • agar shoma khayene ba watan namebodeed ba een roz dochar nameshodeed
  man ba yad daram ke tank ha ra dar moqabele balahesar awarda bodded wa nezame jamhoriyat ra soqoot dadeed
  dar zamane komoneest ha tamame afghanistan ra wayran kardeed
  hala baz ham khalqi hayetan dar zere borot haye tanai meraqsand wa parchami hayetan ba dohle karzai
  shoma ha bayad hama mohakema shaweed
  memanad masalaye familetan
  ba famil hayetan mahana masaref pardakht shawad ta atfaletan khob tarbiya shawand

 • شاید شما نوکران ایران باشین!

 • مولوی مجیب الرحمن (اگر واقعا مولوی هستید)
  به چی دلیل مرا نوکر ایران میدانی؟ حدس و گمان گناه است مولوی جان.
  برپدردو نفر لعنت : (یکی که نوکر کدام مملکت باشد و دوم کسیکه بدون دلیل و مدرک به کسی بهتان می زند)

  • باز منطقت را نشان دادی. بهتر است طوری دیگر خود را برهنه کنی اریا!

  • با تآسف باید گفت که اردوی افغانستان از زمان نادر شاه ببعد به کاغذ تشناب میماند که هرکس از آن استفاده کرده و شما آغایان تفاوتی از دیگران تان ندارید۰ شما و دیگر افسران رفیق تان همیش در جهت مخالف منافع وطن و مردم ایستاده وهرنوع جنایتی را بخاطر رسیدن به رطبه و مقام به مردم مظلوم روا داشتید و اگر فردا برایتان وعدهٔ مقام و قدرت داده شود از هیچ نوع جنایتی دریغ نخواهید کرد

  • واقعاً نوشته های فوق قابل تائید است.
   زیراکه: دراین اواخر اشخاصی را می شناسم که سند فراغت دوازده ندادر خود را به سربازای سوق کرده بود ازتاریخ سوقیه اش الی اکنون پنج سال میشود ولی حالا رتبه اش دگرمن است.
   اگر ادرسش واسمش را میخواهید برای تان بدهم وبه صد ها اختلاس دیگر.
   قوماندان که مرغ نداشت حالا به طیاره کبر می کند.
   به سر لوژ سخن رانی می کند: مال مردم حرام است. بیت المال حرام است. دزدی نکنید. درحالیکه به مثال مشهور که میگویند کمپیرک خودش کون میدهد به دیگران نصیحت می کند.

 • اگر طرفدار طالب استید انتحاری شوید کوشش کنید افراد بیگناه گشته نشود اگر خلقی استید به تنی مراجعه کنید اگر جهادی استید به قبر ربانی دعا کنید.اگر بیطرف استید عریضه نویسی وترکاری فروشی کنید.اگر هیچکدام نیستید.چاقودسته کنید

 • مردم افغانستان جانهای شیرین خویش را در این راه قربانی کردند امروز زنهای بیوه و اطفال یتیم انها نان برای خوردن ندارد و دوم در کشور بنام افغانستان اصلا سیستم نبوده و نیست بیشتر توقع نداشته باشید ازدولت اوغان !!

 • از سایت نهایت مهربان ودل سوز وباوجدان ژورنالیستی ودر ک افغانی که متن افسران متقاعد را به دست نشر سپاردید از شما وتمام همکاران تان ابراز تشکر کامگار وموفق باشید بااحترام سید انور شاه متقاعد اردوی سابق

 • این یک دانه عکی در زمان وظیفه مخاربو یک نفر جسد از طالبان برای ریس جمهور کشور از طرف بریدمل عبدالمجید 0795286996

  آنلاین : http://12

 • واقعا نویسندهء محترم کدام صاحبمنصب بی عقل وکودن استی!
  تو خودت درابتدا نوشته ایی که ازتهداب با این دولت مخالف استی ودلیل ات هم این است که این دولت ازمردم افغانستان نماینده گی نمیکند ویک دولت دست نشاندهء غرب وپاکستان است ولی بازهم آرزو داری که همین دولت دست نشانده ترا مانند گل سرسبد بالای دیده های خود جا بدهد. تا بار دیگر اگر موقع پیدا کردی با یک کودتای نظامی همین دولت را سرنگون نمایی. به نظر من آنچه که ازفحوای کلامت درک کردم تو از ریشه بادولت فعلی مخالفت داری ولی درعین زمان توقع خیررا نیز داری که یک توقع احمقانه است. شما باید اول وفا داری تانرا به این دولت به اثبات برسانید تا معلوم شود که آیا واقعا به نظام ودولت فعلی وفا دار استید ویانه؟
  اگر عوض کرزی من هم باشم ترا هرگز با چنین افکار ضدونقیض ات درچوکات ارتش نمیگذارم. زیرا شما به هیچ رژیم ونظامی وفادار نمانده اید این رژیم نیز ازشما خوف دارد

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس