صفحه نخست > کارتون > ملا هراتی و شطرنج خونین

ملا هراتی و شطرنج خونین

دو کارتون
عتیق شاهد
سه شنبه 28 آگوست 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • نعلت به هر چه ملا است
  نو ملا سری ندی خره دی او د خره زوی دی
  ملا باعث بد بختی افغانستان شده
  ملا بیغیرت مردم است

 • سلام هم وطن در كشور اسلام رقص ممنوع است هر كي دوست دارد رقص با زي را در شرق رو سيه در غرب أمو نا بير ؤيد اين جاه جا ي شماه نيست

 • سلام مردم عا قل مسلمان ا فغانستان رقص مؤ زيك كار ي شيطان است تو هين شماه در ملا عا فت جان شماه
  است هر گو ميخو ر يد بيرون از وطن بيكند أماه در دا خيل وطني إسلامي جد ًًً ممنو ع است دورست. است
  در وطن ما ريشو ه است قتل غار گر ي زيا د است أماه در خفا ه ميكند در كار كردي خود إنكار است اين ها همه اش در اسلا م ممنو ع است
  من يك سؤال صاد ه ميكنم در يك ولا يت دو ميلو ن نفر ي يك ملا گفت ممنو ع ممنو ع شد شماه رقا صه ها
  صد نفر يك جا شو يد. بيگو يد ها ي مر دم نماز نه خا نيد پيش از همين ملا مردم شما ه را سنگ سار ميكند
  يا ني انقلا ب 7 ثور نا بود شد چر أع هر وز در هر مكتب در هر قريه مؤ زيك بود از. آزا دي عرف ميز دند
  آزا دي همين است تو م. با ند را كند بكش آ زا دي نه خير آز ا دي اين است آزادي ان جا ه است آزآر ي ندا رد
  كسي با كسي كار ندار د. اين را ميگو يد آز ا دي نه مؤ زيك فحش شراب زينها را
  كسي با كسي كا ندارد

 • مر ك در اين سايتي شيطا ن پر س

 • مجاهد بغلانی یا ارمان.اولا تو سواد ات را تکمیل کن .ببین در یک موضوع کوتاه چندین غلطی داری.۱.مجاهید نه بلکه مجاهد است.۲.اماه نه بلکه اما است۳.داخیل نه بلکه داخل است۴.ریشوه نه بلکه رشوه است۵.خفاه نه بلکه خفاه است۶.صاده نه بلکه ساده است.۷.میلون نه بلکه میلیون است.ببینید شما ا ابتدایی ترین سواد متاسفانه بر خوردار نیستید چی رسد که به مسایل مهم و اساسی دینی فلسفی وعلوم الهی وعقلی ونقلی نظر خودرا ابراز نمایید.متاسفانه افراد مانند شما همیشه وسیله واله دست بیگانگان و ای اس ای و سازمان های جاسوسی ایران قرار گرفته بعوض سرودن موزیک و تسکین روح والام والتیام زخم های چندین ساله این مملکت فرهنگ خشونت وادم کشی سر بریدن و انفجار وانتحار را ترویج میکنیند.چرا بخاطر اینکه اسلام مخالف خشونت است دین اسلام ضامن سعادت دنیوی و اخروی است. ولی اگر ما عدالت را پیاده نتوانیم فرهنگ وحشت و خشونت را محو نتوانیم وضعیت اقتصادی ورفاهی و دنیوی خود را ساخته نتوانیم به یقین مرتکب خیانت خشونت ووحشت خواهیم شد و اخرت را هم از دست خواهیم داد. امدیم بر سر مساله موزیک. در به اصطلاح جمهوری اسلامی ایران موزیک مجوز رسمی دارد در رسانه ها ی رسمی ایران پخش میشود در خیابان ها ی و سرک های تهران وسایر شهر ها جوانان حتی به سبک غربی موزیک مینوازدو هیچ کس مانع نمیشود.در جمهوری اسلامی پاکستان که حاجت توضیح نیست.امدیم به موضوع موزیک در جمهوری اسلامی افغاستان .ملا های که مانع پخش وسرودن موزیک میشود من متقین استم که اغایون مانند مجاهد بغلانی بیسواد و دور غافل از دین دانش سواد و کور واله دست بیگانه است که میخواهد بجای تخم محبت و دوستی بین افغانها وجوانان تخم خشونت انتحار وانفجاروکینه را بذر نماید و جو وفضای انسانی را مسموم کند..این ها کاسه های از اش کرده داغتربه دستورباداران شان در صدد از بین بردن فرهنگ ورسوم کهن افغان ها بوده ومانند انهدام وانفجار بودای بامیان میخواهد تمامی عرصه های فرهنگ این مرزبوم را منفجر نماید.این ها اله دست ومزدور بیگانه استند و مانند قاضی های ا ستند که خود شان بی ادبی معاف کون میدهند دیگر ها را پند.

 • مجاهد بغلانی یا ارمان.اولا تو سواد ات را تکمیل کن .ببین در یک موضوع کوتاه چندین غلطی داری.۱.مجاهید نه بلکه مجاهد است.۲.اماه نه بلکه اما است۳.داخیل نه بلکه داخل است۴.ریشوه نه بلکه رشوه است۵.خفاه نه بلکه خفاه است۶.صاده نه بلکه ساده است.۷.میلون نه بلکه میلیون است.ببینید شما ا ابتدایی ترین سواد متاسفانه بر خوردار نیستید چی رسد که به مسایل مهم و اساسی دینی فلسفی وعلوم الهی وعقلی ونقلی نظر خودرا ابراز نمایید.متاسفانه افراد مانند شما همیشه وسیله واله دست بیگانگان و ای اس ای و سازمان های جاسوسی ایران قرار گرفته بعوض سرودن موزیک و تسکین روح والام والتیام زخم های چندین ساله این مملکت فرهنگ خشونت وادم کشی سر بریدن و انفجار وانتحار را ترویج میکنیند.چرا بخاطر اینکه اسلام مخالف خشونت است دین اسلام ضامن سعادت دنیوی و اخروی است. ولی اگر ما عدالت را پیاده نتوانیم فرهنگ وحشت و خشونت را محو نتوانیم وضعیت اقتصادی ورفاهی و دنیوی خود را ساخته نتوانیم به یقین مرتکب خیانت خشونت ووحشت خواهیم شد و اخرت را هم از دست خواهیم داد. امدیم بر سر مساله موزیک. در به اصطلاح جمهوری اسلامی ایران موزیک مجوز رسمی دارد در رسانه ها ی رسمی ایران پخش میشود در خیابان ها ی و سرک های تهران وسایر شهر ها جوانان حتی به سبک غربی موزیک مینوازدو هیچ کس مانع نمیشود.در جمهوری اسلامی پاکستان که حاجت توضیح نیست.امدیم به موضوع موزیک در جمهوری اسلامی افغاستان .ملا های که مانع پخش وسرودن موزیک میشود من متقین استم که اغایون مانند مجاهد بغلانی بیسواد و دور غافل از دین دانش سواد و کور واله دست بیگانه است که میخواهد بجای تخم محبت و دوستی بین افغانها وجوانان تخم خشونت انتحار وانفجاروکینه را بذر نماید و جو وفضای انسانی را مسموم کند..این ها کاسه های از اش کرده داغتربه دستورباداران شان در صدد از بین بردن فرهنگ ورسوم کهن افغان ها بوده ومانند انهدام وانفجار بودای بامیان میخواهد تمامی عرصه های فرهنگ این مرزبوم را منفجر نماید.این ها اله دست ومزدور بیگانه استند و مانند قاضی های ا ستند که خود شان بی ادبی معاف کون میدهند دیگر ها را پند میدهد. عتیق جان شاهد سر فراز باشید با این دستان توانا وهنرمند تان همیشه چهره های کثیف غیر انسانی واسلامی که دین را وسیله قرار داده و خود شان را به بیگانه ها فروخته اند بصورت عینی به تصویر میکشی. بوسیله .به ملا و مجاهد خر بیسواد نادان از دین و دانش وساست روز بیگانه

 • مجاهد بغلانی یا ارمان.اولا تو سواد ات را تکمیل کن .ببین در یک موضوع کوتاه چندین غلطی داری.۱.مجاهید نه بلکه مجاهد است.۲.اماه نه بلکه اما است۳.داخیل نه بلکه داخل است۴.ریشوه نه بلکه رشوه است۵.خفاه نه بلکه خفاه است۶.صاده نه بلکه ساده است.۷.میلون نه بلکه میلیون است.ببینید شما ا ابتدایی ترین سواد متاسفانه بر خوردار نیستید چی رسد که به مسایل مهم و اساسی دینی فلسفی وعلوم الهی وعقلی ونقلی نظر خودرا ابراز نمایید.متاسفانه افراد مانند شما همیشه وسیله واله دست بیگانگان و ای اس ای و سازمان های جاسوسی ایران قرار گرفته بعوض سرودن موزیک و تسکین روح والام والتیام زخم های چندین ساله این مملکت فرهنگ خشونت وادم کشی سر بریدن و انفجار وانتحار را ترویج میکنند.چرا بخاطر اینکه اسلام مخالف خشونت است دین اسلام ضامن سعادت دنیوی و اخروی است. ولی اگر ما عدالت را پیاده نتوانیم فرهنگ وحشت و خشونت را محو نتوانیم وضعیت اقتصادی ورفاهی و دنیوی خود را ساخته نتوانیم به یقین مرتکب خیانت خشونت ووحشت خواهیم شد و اخرت را هم از دست خواهیم داد. امدیم بر سر مساله موزیک. در به اصطلاح جمهوری اسلامی ایران موزیک مجوز رسمی دارد در رسانه ها ی رسمی ایران پخش میشود در خیابان ها ی و سرک های تهران وسایر شهر ها جوانان حتی به سبک غربی موزیک مینوازدو هیچ کس مانع نمیشود.در جمهوری اسلامی پاکستان که حاجت توضیح نیست.امدیم به موضوع موزیک در جمهوری اسلامی افغاستان .ملا های که مانع پخش وسرودن موزیک میشود من متقین استم که اغایون مانند مجاهد بغلانی بیسواد و دور غافل از دین دانش سواد و کور واله دست بیگانه است که میخواهد بجای تخم محبت و دوستی بین افغانها وجوانان تخم خشونت انتحار وانفجاروکینه را بذر نماید و جو وفضای انسانی را مسموم کند..این ها کاسه های از اش کرده داغتربه دستورباداران شان در صدد از بین بردن فرهنگ ورسوم کهن افغان ها بوده ومانند انهدام وانفجار بودای بامیان میخواهد تمامی عرصه های فرهنگ این مرزبوم را منفجر نماید.این ها اله دست ومزدور بیگانه استند و مانند قاضی های ا ستند که خود شان بی ادبی معاف کون میدهند دیگر ها را پند میدهد. عتیق جان شاهد سر فراز باشید با این دستان توانا وهنرمند تان همیشه چهره های کثیف غیر انسانی واسلامی که دین را وسیله قرار داده و خود شان را به بیگانه ها فروخته اند بصورت عینی به تصویر میکشی. بوسیله .به ملا و مجاهد خر بیسواد نادان از دین و دانش وسیاست روز بیگانه.

 • مجاهید بغلانی!!
  از طرز نوشتار ات هویداست که تو یک انسان فاقد درک و منطق بوده و در تاریکی مطلق جهل و بیسوادی بسر میبری! توصیه دارم تا بجای چرند و یاوه گویی برو در یکی از کورس های سواد آموزی خود را شامل بساز تا کمی از نعمت سواد بهره مند شوی!

 • اگر به اسلام متعقد هستید برایتان می نویسم. خیر است که آرمان سوادش کم است. اماا بیسوادی به این معنی نیست که او فاقد درک و منطق باشد. مطلب اساسی این است که اگر عقل سلیم دارید کسانی را که تحت نام طالب مردم را می کشند از علمای واقعی دین که بی شک وارثین انبیا اند تفکیک نماید. و اگر از همه علما و امامان دین بدتان می اید دیگر از شما گله نباید کرد زیرا بی دین و ملحد هستید.
  اگر بنا به گفته شما اشخاص بیسواد آله دست بیگانگان میشود اما همین سوادداران بلند (نامشان را نمی گیرم) زمینه را همواره برای مداخلات خارجی هموار ساخته اند. ببینید چه حال است: در حالتیکه روزانه لیتر ها خون انسان می ریزد اگر ما غم دل خود را با شنیدن موزیک گم کنیم خوب است و یا اینکه رو به عبادت واقعی خدا بیاوریم؟ بیادرکم تو که آرمان را بخاطر کم سوادی اش توهین کردی بگو روزانه جند وقت نماز می خوانی؟ نماز را که طالب فرض نکرده است نماز حکم خدا است.
  آرمان جان مایوس نباش! بگذار این بی نماز ها هرچه که می گویند بگویند. روزی فرا خواهد رسید که انها به گناه هایشان پی ببرند. خدا به همه اقوام که طغیان نموده است بسیار مهلت میدهد.

  • سلام برادر عزيز من أر مان بسواد در كشو ر چين زند ه گي ميكنم اين سك با سو إد دو ر از شماه وعلماه دين از جمله وطن فر شان است. من يك مجا هيد هستم بر أدر ي من را وپدر م را اين سك ها هي رو سي
   شهيد كر ده در وقتي قدرت كي دا شتن رو زا نه هزار نفر در سر تا سري افغانستان شهيد ميكرد امر وز
   سك ها گر گي أوري از زير اين پل. ان پل قو قو. ميكند به در ك كر ده. ١٢ سا له بؤ دم. عليه اين مليد ين
   جنگ كر دم از كار خو د پيشيما نيستم اين كثيف ها بؤ د جنگ را بلا هي ما تحميل كرد امر وز دو با ر ه دا من
   ميز ند
   اسلا م هميشه در مقا بل شماه سك ها آمد ه است هر گيز فير ب شماه را كس نه ميخو رد از طا ليب
   بيگو يم تما مي بز ر گا ن طا لب خلقي است دو شمن اسلام اول خلق و پر چم وبعد اش همين طا لب
   است

 • بیایید دین را از نقطه نظر دین مطالعه نماییم.ایا دین به نفع خداوند است؟هرگز نه.چون خداوندازمنفعت بی نیاز است.ایا به نفع بشر وخداوند است؟بازهم نه.چون یک جزء ان باز هم خداونداستواواز منفعت بی نیاز است.ایا دین یک چیز بیهوده است؟
  باز هم ازنقطه نظر علمای دینی نه.بلکه از نقطه نظر علمای علوم طبیعی.
  بناءچیزیکه باقی میماند ازنقطه نظرعلمای دینی عبارت از این است که دین باید به نفع بشر باشد ووسایل ارامش ورفاه بشر اعم از زن ومرد وطفل وبزرگ سالان این دنیا را فراهم کند.
  حالا شما خود مقایسه نمأید سطح زندگی راحت مردم امریکا و اروپا را.وهمجنان تمام اختراات انها را که برای رفاه بشریت انجام داده اند.
  وشمافقط یک چیزی را نام ببرید که کام کشور اسلامی به نفع بشریت اختراع نموده باشد؟

 • سایت رادیو آزادی 6.8.2012
  روزنامه غیر دولتی سرنوشت مینویسد:
  سرنوشت از قول عبدالکریم عزیزی یکی از کمیشنران کمسیون مستقل حقوق بشر نوشته است که سیما سمر رییس این کمسیون به فساد اداری آغشته است.
  در مطلب این روزنامه به نقل آقای عزیزی آمده است که رییس کمسیون حقوق بشر افراد را خود سرانه در پست های این اداره شامل می کند و به قوانین احترام نمی گذارد.

 • احمد خان جان بانجان .خودت از ارمان کرده هم بیسواد استی دین وعبادت ونماز یک موضوع شخصی فردی است .وکی میداند خدا ازکی راضی است تو که از غیب معلومات نداری که شروع به غیب گویی کرده ای تو چی خبر داری که کی چی وقت چقدر عبادت خدا را کرده و به خدا اعتقاد داشته یا به خلق الله خدمت کرده یا نه نکرده .وحتی ارمان بیسواد کور منطق را هم به قضاوت گرفته ای که ارمان خوب منطق دارد خیر است بیسواد است و منطق بیسوادی ونا فهمی ونا دانی وبی اطلاعی دارد.تو ورفیق ات ارمان که در حد شاگرد صنف اول ابتدایی مکتب هم سواد ندارد دیگران را طغیانگر و مستوجب عذاب دانستید وخود را و رفیق کور بیسواد ات را بری از همه عذاب وعتاب .الحقا که خوب قاضی والشیاطین خود پسند استی.

 • بلی برادران این افراد عقده ای وخود پسند و از خود راضی ونیمچه بیسواد مانند احمد و مجاهید بغلانی زود تسلیم به وسوسه ملا های جاسوس چتلستان شده به انتحاری تبدیل میشودوخود وچند مسلمان بیگناه را به خاک خون خواهند کشاند.چون ملا های دارای سواد متوسط همه اش در راس بوده زن وفرزندش محفوظ مشغول اموزش در پکستان یا دوبی یا ممالک غربی است وخود شان مشغول اندوختن ثروت وتجارت تریاک وهیروین است .و از افرادی مانند مجاهید بغلانی واحمد مثل مزدور وسرباز استفاده کرده وانتحاری وانفجاری تربیه میکند

 • نعلت به هر چه ملا است
  نعلت به هر چه پیروی ملا است.
  نغلت به ان اشخاص و افراد که نا فهمیده نا خوانده نا دانسته نه دیده همه چیز را قبول کرده برای دیگران درد سر ایجاد میکند
  نعلت به تمام مجا هیدبن روی زمین همه مجاهیدین دزدان و ادم کشان و مفسدین فی الارض است همه مجاهیدین دزدان و متجاوزین است .
  جهاد دروغ است و سیله ایستعمار غرب است .

 • بد كرد ي خا ن زي تو يك مشريك همتي برا حل تما مي مشكلا ت خد ا ي عز و جل قران عظيم الشان را
  منحيث قا نو كلي دنيو ي وا خر وي بر اي ا نسان فر ستا ده است تا جو ا بگو ي تما مي اين
  سوا لا ت با شد آرا مش رو اني براي ا نسان مؤ زيك نيست براي ا نسان آر ا مش قوي
  اين است با اعتما د به ذات پا ك زند ه گي خو يش را پيش برد هر گا ه كسي أر تبا ط با چنين
  خالق دا شته با شد كه دا رأي صفا ت كمال است برا ي وي أحسا س را حتي ايجا د
  ميگر دد كه از امر اض رو حي ور واني او را نجا ت ميد يد مردم است در بسيا ر حا لا ت
  ديد ه شد است كه ا شخا صي به اساس محبت و علا فمند ي دنيا ه از ا حكا م الهي را فر ا مؤ ش
  نمو ده منفعت چند سا عته تر جيح داد ه است از اسلا م كر ده بيشتر خو بتر است
  در ا ينجا نقط مهم همين است كه هر كا در أيما ني بصور ت درست ا نسان سا زي شد ه با شد
  ببببب
  با شد او منفعت دين خد ا را نسبت به منفع خود تر جيح ميد هد التكو ن كلمه الله العليا
  دو تا كلمه خدا وند متعا ل جل جلا له در مقام عا لي با شد همين محبت حقيقي خدا وند متعا ل جل جلا له
  و پيا مبر است صلي الله عليه وسلم است كه مسلمان حقيقي فر يب دسا يس دشمنا ن اسلا م را كه
  ا نسان را با مؤ زيك خو شي ها هي دنيا هي شراب كبا ب فر يب داده به زود تر ين وقت هلا ك مي گر دد
  ما ا نسا ن ها و تما مي مخلو قات خد اي عز وجل است وخلق كنند ه خدا است پر ور د گار يكتا ه ما را
  تو فيق عنا يت فر ما يد تا زبان ما نرا ذ كرش وقلب ما نرا به محبتش وطا عت ما نر خا ص به در با ش
  قبول نما يد
  مسلمان بسوي كعبه منحيث قبله مسلما نآن روي مىا ور ند
  همه مردم در نماز ها ي شان تر تيب وتنظيم با شد ولي كعبه را سجد ه نميكند كعبه مخلو ق است از خا ك و گل
  سا خته شد ه است اين رمز يك پا ر چه سا زي اسل ام است كي از هر جا ي كي با شد إيراني پا كستان
  يا عرب نيشان از تو حيد مسلما نا ن است جها د عليه مشر يك جا هيز است تو با شي يا امر يكا هي يا
  رو سي منكيرين اسلا م با يد يا ه مسلمان شو د يا ه نا بود اين و ظيفه هر مسلمان است نه يك ملا هرا تي

 • زهر مار هم در بعضی مواقع دوا است پس باید همیشه زهر خورد. خوردن زهر در حالت غیر از مریضی شاید درست نباشد.

 • من تصور نمیکنم که ملا های هراتی مثل طالبان کثیف و بیدین و بی ناموس و جواسیس پاکستان افراد خاین به ملت و میهن باشند - این افراد در هرات که یک ولایت با فرهنگ و زادگاه دانشمندان است زندگی میکنند بدون تردید فرزندان دیار خواجه عبدالله انصاری اند- پرخاش اینها در مقابل کنسرت آقای شفیق مرید برای آن نبود که اعمال ضد فرهنگی طالبان را به منصه شهود درارند و برضد خوشحالی و تفریحات سالم جوانان را واقع گردند بلکه سبوتاژ انها بخاطری بود که دراین اواخر ولایت هرات دستخوش تشنجات وحشت آوری ازسوی جواسیس بیگانه و همسایگان بی وجدان و نا مسلمان افغانستان بخصوص ایران و پاکستان قرار گرفته اند و ده ها نفر اغوا شده و آدم ربایی مردم را چنان به ستوه آورده که حتی همه اقشار هرات دست به اعتصاب زدند وحتی دکتر ها دست از کار کشیدند، قتل و قتال و چورو چپاول بیداد میکرد تا اینکه وزیر داخله مخلوع به هرات رفت قومندان امنیه را مبدل کرد و به دل آسایی مردم پرداخت ، دراین حالات متشنج آقای مرید خواست در استادیوم هرات کنسرت بزرگ اجراء نماید که بدون تردید یک وقت نا مناسب بود و اجتماع بزرگ جوانان در استادیوم ممکن بود دشمنان افغانستان را وا میداشت تا برنامه های انتحاری شانرا به اجرا در می آوردند و از کشته ها پشته ها میساختند و اوضاع امنیتی را در هرات به فاجعه می کشیدند به این لحاظ این ملا ها کار درستی انجام دادند و جلو ده ها فاجعه را گرفتند و هرات را از شر دشمنان محفوظ کردند - دولت شرف باخته کرزی طرفدار طالبان و آی اس ای و نوکر پاسداران ایران است به بهانه اینگونه کارهای کاذب فرهنگی در کشتار مردم ما سعی و تزویر مینمایند.ازحق نگذریم این کار عالمانه ودانشمندانه بوده است ومن یکی ازین عمل ملا ها برای اولین بار خوشحال شدم- آقای مرید ممکن است در آینده ده ها بار کنسرت اجرا نما ید اما اگر کشتاری در کنسرت او پدید می آمد هرگز قابل بخشش نبو

 • بچه بی ریش دیوانه ارمان مجاهید بغلانی بیسواد.تو از لاف و دروغگویی ات از شرم زیاد گم بودی باز چی لاف و دیوانه گی ره شروع کردی

  • اين حقيقت من ميگو يم اين يكي از أ ر ما ن اسلام است برا در هر چي تو هين ميكني بؤ كو وليكن
   جستجو را ه نجا ت را در طو ل تار يخ وحتي در عصر امر وز ي ما مسلما ن نا ن برا ي نجات
   در حر كت اند اما ه شماه جو ان ها ي نو با نگي أ لبته يك چند خو د فر وخته هميشه خود را به
   هر طرف بخا طر رسيد ن به را نجا ت غير مقول ميز نيد گا هي به دا مان كمو نيزي و گا هي هم
   مكا تيب مختلف كا پيتا ليستي صهيو نستي سيكو لر ستي أتا بؤ د يز م و غير ه ولي يك
   مؤ من آ گا ه هيچ نيا ز به اين رقص باز ي خنده هاي دو ر از شرف خو رد كر دن خو يش
   ند ا رد ز ير ا خط فكر ي آ نآن قبلا تعيين شده است ( ا ؤ لك عليَ هد ً ى من ربهم ) آنان
   رآه خود را درك كر ده اند بناه ا حتيا جي به جستج و را ه ها ي ديگر ي ندا رد
   يك قيصه يك از برادر امر يكا هي را تقد يم ميكنم نجب رسو ل يكتن
   از مسلما نا ن جد يد است
   كه اين مؤ ضؤ ع را بعد از مطا لعه اسلا م و درك اين حقيقت بيا ن ميدا رد
   اصل انسان از ادم و حو اء ميبا شد و تمام بشر ما نند برا در ان. ميبا شند
   ضر و ر تي به پيو ستن به كدا م حزب سيا سي يا قوم يا مؤ سسه اجتما عي
   و يا سا ز مان اقتصا دي ندا رد هيمن كه مسلمان هستي كا في است
   و تما م أر تبا طا تي كه اين سا ز مان ها در غرب لازم است ميگر دا نند در اسلام
   مؤ جود است زيرا غر بيها معا ني إخوت برا دري همكا تكا فل اجتما عي و غير ه
   را ند ا ر ند بنا بر ين سا ز مان هاي خيره را بنام برا در ز هود براي پر نمو دن
   اين جو ا نب مفقو د در حيا ت شان تا سيس نمو ده اند اما مسلما نا ن ضر و رت
   به اين مؤ سسا ت ندا رد زيرا همه به يك خدا يك قران يك پيا مبر ويك قبله با وجو د
   اختلا فات رنگ و زبا ن و قوم جمع ميبا شد يك اسلام حقيقي هميشه سعا دت وخو شبختي
   ابد ي دارد خدا وند عز وجل أشخا ص با ا يمان را مفلحو ن بيا ن دا شته است يعني
   آ نآن كسا ني اند كه به سعا دت و رستگا ري ابد ي نا يل شد ه اند ا يشا ن هميشه
   رستگا ران است ما با يد در شر يعت اطا عت و متا بعت قا نون الله جل جلا له با شيم
   قا نون الهي بهتر ين و أسا سي تر ين قا نو ن در زند ه گي ما است اين جا نيب بغلا ني مجا هيد

 • مردم افغانستان به خاک و خون می غلتند اما یک تعداد جوانان فاسد می آیند آهنگ میخوانند و پایکوبی میکنند، این کنسرتها چی به درد مردم میخورد، بروید وطن را بسازید ، دشمنان افغانستان همچون ایران و پاکستان را نابود کنید بعد رقص و پایکوبی نمائید.

 • لعنت خدا و رسولش به این ملاهای کثیف و بی سواد و لعنت خدا به کسانیکه ازین قماش افراد تاریک اندیش و کور مغز دنباله روی میکنند!!!

 • به این ملا لعنت. ولی به این جوان ها لازم است تا در این برهه از زمان که فقر، تنگدستی، بیچارگی، تهاجم بیگانه همه جا را گرفته و با داشتن ان بی غیرت ریس جمهور که در یک برنامه تلویزیونی ده ها بار احمق خوانده میشودو یکی دو بار هم مجهول و بد تر از شاه شجاع پس انتظار مردم از مو سفید ها یا اطفال باشد برای تغییر و اصلاح جامعه یا از این جوانان؟
  این جوانان برای مبارزه با مرگ تدریجی ملت باید قیام نمایند. این انرژی که دارند برای مبارزه به مصرف برسد نه برای خوشگذرانی، سرور و رقص و بازی.

 • نفرین الهی بر این دانه مهلک سرطانی! خدا تخم این کثافات را از کره زمین بخصوص از افغانستان برچیند. آمین!

  • چند نفر ي بي نا م با نا م ها هي جهلي نا م كفر أميز نظر ميد يد از كني ها هي خو د فر و خته است
   اگر مرد هستي نا م أيمل أدر س خود را بينو يس اين أيمل من است kabul 412@ yahoo.co

 • ای بی هویت احمق!
  ما انسان هستیم، زبان حیوانات را بلد نیستیم که با تو حرف بزنیم! بر با همنوعان خود جف بزن!

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس