صفحه نخست > دیدگاه > افراسیاب ختک: عناصرشرارت پیشه هم درافغانستان وهم درپاکستان وجود دارند که (...)

افراسیاب ختک: عناصرشرارت پیشه هم درافغانستان وهم درپاکستان وجود دارند که صلح نمیخواهند

پرویز "بهمن"
يكشنبه 7 اكتبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

افراسیاب ختک یکی ازسیاست مداران چپی حزب ناسیونال پشتون پاکستان است که حالا حزبش بنام حزب عوامی ناسیونال پاکستان تغیر نام داده است.
آقای افراسیاب ختک مدتهای زیادی را درزمان جنرال ضا الحق درکابل بسر برده ودرزمان داکترنجیب الله احمدزی ازحامیان پروپاقرص وی بحساب می آمد. او حالا نیز روز مرگ داکترنجیب الله را درایالت خیبرپشتونخواه تجلیل میکند. اما آقای افراسیاب ختک درشرایط حاضر به یک سیاست مدار پراکماتیک پاکستانی تبدیل شده است که منافع پشتوننا را درچارجوب نظام فدرال پاکستان جستجو می نماید.
امروز بحث شلیک راکتهای پاکستان به مناطق قبایلی شرقی افغانستان کنونی که افغانستان آنرا مناطق خویش می پندارد ازطرف پاکستان دوام دارد ولی رئیس جمهورکشورافغانستان جناب حامدکرزی میگوید که او خاک آنطرف مرز را ومردم آنطرف خط را برادران خونی خویش حساب میکند وهرگز به ارتش دولتش اجازهء شلیک راکت را به آنطرف نمیدهد.
اما کاسه های داغتر از آش درسایتهای انترنتی نظیر آقای سیستانی وجناب مرادزی صاحب برطبل دشمنی شان با پاکستان می کوبند ودولت پاکستان را نطفهء حرام استعمار دانسته وادارهء آنرا ادارهء پنجاب می نامند.
این افراد خواهان دوام سیاستهای خصمانه دشمنانه با اسلام آباد بخاطر خط دیورند می باشند که آنرا شاهان پشتون اول به سیگهای پنجاب وبعد به انگلیسها فروخته است. درحالیکه خود این مردم هیچ علاقه ای به این طرف ندارند وعشق آتشین این عالی جنابات عشق یکجانبه است. این مصاحبه را دوست عزیزم سمیع الله موسی زی ازطریق فیس بوک برایم ارسال نمود که این قلم بخاطر استفادهء خواننده گان کابل پرس به فارسی برگردان نموده ام.یک موضوع شایان ذکر است که درین مصاحبه هم آقای سمیع الله موسی زی وهم آقای افراسیاب ختک ازاستعمال کلمهء (طالبان) خود داری می ورزند.
پرویز بهمن

آقای افراسیاب ختک درحال ملاقات بارئیس جمهور کرزی دیده می شود. درین روزها که سر وصدای فدرالیسم زیاد شده است آقای ختک نیز خودرا بکابل رسانده است گفته میشود که آقای ختک برای تغیرساختار نظام درافغانستان ازطرف مقامات پاکستانی مامورگریده است

افراسیاب ختک : سیاستی را که پاکستان تاحالا درقبال افغانستان پیش می برد سیاستی است که که درزمان جنرال ضیاء الحق وجنرال اخترعبدالرحمن پیریزی شده بود ومبنای این سیاست براساس استیراتیژی غلبه استوار است واین سیاست ریشه های خیلی عمیقی دارد وبا تاسف که تاکنون این سیاست ختم نگردیده ولی ازمیزان شدت آن تاجایی کاسته شده است به این معنی که حالا پاکستان یک دولت منتخب ونظام جمهوری دارد ودرآن احزاب سیاسی شامل می باشند این احزاب با این نوع سیاست درقبال افغانستان چندان دلچسپی خاصی ندارند بلکه برعکس آنها برابری وبرادری وهمسایگی نیک را با افغانستان میخواهند ولی با آنهم یک عده عناصری وجود دارند که با سیاستهای کلاسیک گذشته درقبال افغانستان وداع نگفته اند وبا آن سیاستها پیوند دارند. بناء درحال حاضر درپاکستان یک دیدگاه خاص سیاسی درقبال افغانستان وجود ندارد؛ اینقدر امیدواری بوجود آمده است که هرقدرزمان بگذرد نیروهای صلح طلب وآنانیکه طرفدار علایق نیک با افغانستان می باشند آوازشان بلندتر ورساتر میگردد ولی اگر بگویم که طرفداران سیاست قدیمی پاکستان کاملا ازبین رفته اند این حرف درستی نیست بلکه آنها تاهنوز هم به تلاش های شان بخاطر تحقق سیاست های گذشتهء شان کما کان ادامه میدهند

پرسش: شما گفتید که حکومت فعلی پاکستان درنتیجهء انتخابات آزاد بوجود آمده است آیا عناصر سیاسی دررژیم کنونی میتوانند بالای سیاستمداران گذشته غلبه حاصل کنند؟

افراسیاب ختک: سخن ازینقرار است که درپاکستان کدام انقلابی بوقوع نپیوسته است درینجا انتخابات شده است میتوانم بگویم که این سرآغاز یک مرحلهء جدید میتواند تلقی شود ودرپاکستان که هرتحول مثبتی که بعداز یک دیکتاتوری طولانی نظامی بوجود میاید این نوع تحولات مثبت درخلال یک شب نمیتواند که تمام مشکلات را ازسرراه مردم بردارد این مرحله را میتوانم مرحلهء گذار درپاکستان بنامم حالا نیز تعدد مراکز قدرت درپاکستان وجود دارد؛ اما بمرور زمان پارلمان حیثیت خویش را باز می یابد مثلا شما درنظر بگیرید که درطول این چند سال خیلی ها پیشگویی می نمودند که حکومت ملکی پاکستان عنقریب سقوط میکند ودوباره نظامیان برسرقدرت میرسند ولی چنین چیزی واقع نشد. پارلمان پاکستان درقانون اساسی این کشور خیلی تعدیلات مهمی را آورده است؛ اصلاحات بوجود آوردند؛ چیزیکه درگذشته اصلا امکان آن موجود نبود؛ حالا نیز من بصورت قطع نمیگویم که درپاکستان تمام سیاستها تغیرکرده اند؛ ولی این را میتوانم بگویم که مرحلهء تغیر وتحول آغازگردیده است وجریان دارد اما این مرحلهء گذار هم خیلی طولانی است وهم خیلی بغرنج وپیچیده، بخاطریکه درزمان حکومتهای نظامی خیلی تغیرات منفی رو داده بود درقانون اساسی دست زده شده بود بسیارسیاستهای انحرافی روی دست گرفته شده بود؛ بناء تمام این کارها به زمان نیاز دارد؛ حالا که حکومت جمهوری وبرخاسته ازارادهء مردم ما پنج سال خویش را پوره میکند اگر این پروسه ادامه یابد و یکبار ودوبار بصورت پیهم حکومت دموکراتیک درپاکستان به شکل قانونی آن دست بدست شود ومیعاد قانونی خویش طی کند من یقین دارم که این مرحله تکمیل میگردد و قدرت درپاکستان یکدست میشود ومراکز تعدد قدرت ازبین میرود وحکومتی که برخاسته از آرزوهای مردم باشد بوجود میاید وخواستهای مردم را عملی میکند.

پرسش: آیا به نظرشما برای پاکستان راه های دیگری هم وجود دارد که پاکستان درآن درقبال افغانستان نقش مثبت را درآن بازی کند؟

افراسیاب ختک: من کاملا با این نظر مخالف استم که پاکستان تنها گروه های مسلح را تقویت نماید؛ مسأله قدرت درافغانستان یک مسأله داخلی میان مردم افغانستان است؛ اینکه مردم افغانستان کی را میخواهند وچه نوع نظام را میخواهند وغیره مسایلی است که آرزو میرود که درآنکشورنیز این مسایل ازراه های مدنی ودموکراتیک حل شود وازمجرای قانونیت براه بیفتد؛ مردم باید خودشان درانتخابات سهم بگیرند ورأی بدهند وبهرکسی که رأی میدهند آن حکومت برخاسته ازارادهء مردم افغانستان است وما درآن هیچ حق مداخله را نداریم؛ پاکستان ویاهرکشورهمسایهء دیگرافغانستان باید ازهیچ گروه مسلح نظامی حمایت نکند بخاطریکه ما باهم همسایه هستیم ما با افغانستان مشترکات زیادی داریم واین مشترکاتی که میان افغانستان وپاکستان می باشد شاید کمتر کشورهای درجهان باشد که ازین امتیازات برخوردارباشند؛ این نوع علایق اگر علایق زبانی باشد یا مذهبی یافرهنگی یا تاریخی ویا جغرافیوی بناء ما باید با افغانستان درهمچو زمینه ها همکاری مثبت نمائیم؛ مثلا اگر کمکی به مردم افغانستان میکنیم باید زمینهء تحصیل دانشجویان افغانستان را به پاکستان مساعد سازیم تا اینجا درس بخوانند؛ مثلا اگرکسانی را که پاکستان میخواهد به افغانستان بفرستد باید آنها مهندسین وپزشکان باشد که بدرد مردم افغانستان بخورند بناء راه های زیادی پیش روی پاکستان بخاطر افغانستان وجود دارد که آنرا باید عملی نماید؛ بناء اگر پاکستان میخواهد با افغانستان روابط خوب داشته باشد باید یک سیاست مثبت ودوستانه را درقبال افغانستان اتخاذنماید ومن یقین دارم که با پیشگیری همچو سیاست افغانستان وپاکستان میتوانند درشرایط صلح وسلامتی زنده گی نمایند واین را نیز باید بگویم که دوستی میان خلقهای افغانستان وپاکستان یک دوستی طبیعی می باشد.

پرسش: آیا پاکستان برای گروه های مسلح مخالف افغانستان یک پناهگاه امن بشمارنمی رود؟

افراسیاب ختک: میتوانم بگویم که همچو مناطقی وجود دارد واشخاصی نیز وجود دارند که درمناطق قبایلی پاکستان جاگزین شده اند وازینجا برای تخریب افغانستان نیز میروند واز آنطرف دوباره برگشت نموده وپاکستان را نیزتخریب می نمایند ودرمناطق خودما یعنی خیبرپشتونخواه نیز چنین مخفیگاه های وجود دارد که برای افغانستان نیز درد سرمی باشند.

پرسش: سوال این است محترم ختک صاحب که هدف پاکستان ازحمایت وپشتیبانی این عناصریکه شما ذکر نمودید چه می باشد؟

افراسیاب ختک: این همان سیاستی است که حالا شکست خورده است؛ این سیاست ثابت کرده است که هیچ سودی برای پاکستان نداشته است بلکه برعکس پاکستان را زیانمند نیز ساخته است؛ مثلا امروز در داخل پاکستان هم خشونت است؛ انتحار است واین جنگی که بنام محوتروریزم درخاک پاکستان ادامه دارد تمام اینها به علت همین سیاستهای غلط وشکست خوردهء گذشتهء پاکستان می باشدودرین هیچ فایده ای وجود ندارد.

پرسش: موضوع فیر راکتها ازجانب پاکستان بخاک افغانستان درین روزها خیلی درمطبوعات گرم است که هم مردم وهم حکومت ازفیراین راکتها خیلی به تشویش می باشند وبرای ساکنان محلی مناطق مرزی نیز خسارات جانی ومالی عاید گردیده است؛ به نظرشما پاکستان درپشت این حمله های راکتی چه اهدافی را دنبال میکند؟

افراسیاب ختک: به نظرمن هردو کشورپاکستان وافغانستان باید باهم به گفتگو بپردازند سوال پیدا میشود که چرا باید باهم گفتگو نمایند؛ چنان به نظرمیرسد که یکتعداد عناصر مسلح در دوطرف مرز وجود دارند که اینها یه شکلی ازاشکال نقاط مرزی را در کنترول خویش دارند؛ درپاکستان نیز این چنین مردم وجود دارند که تابعیت افغانستان را دارند وافغان می باشند ودرافغانستان نیز عناصری وجود دارند که پاکستانی می باشند درکنر ونورستان نشسته اند وازپاکستان گریخته اند؛ گروه های تروریستی می باشند به پاکستان هم حمله میکنند وداخل پاکستان نیز فیر می نمایند؛ آنطرف ارتش پاکستان میگوید که ما بالای این گروه های فراری پاکستانی شلیک می نمائیم که به افغانستان گریخته اند وازآنطرف مارا مورد حملات راکتی خویش قرار میدهند؛ هرچند که من باور دارم که درطرف افغانستان تعدادی ازعناصر ملکی تلفات داشته اند وخساره مند گردیده اند چیزیکه جدا قابل تاسف می باشد، وازطرف دیگر مقامات کابل نیز ادعای مشابه را می نمایند ازآنطرف مرز بالای افغانستان فیرهای راکتی صورت میگیرد وافغانستان نیز خودش را مکلف میداند که بالای آنها شلیک نماید ولی من میگویم که مقامات هردو کشور باید باهم بنشینند وهردو کشور با کمک همدیگر قدرت وتوانایی این گروه ها را درمناطق مرزی ختم نمایند.

پرسش: ختک صاحب شما گفتید که درافغانستان گروه های مسلح پاکستان گریخته اند؛ سوال این است که درصورتیکه این گروه های مسلح مناطق وپناهگاهای امنی مانند وزیرستان داشته باشند آنها چه ضرورتی دارند که به افغانستان پناه ببرند؟

افراسیاب ختک: عرض ام این است که درین شکی وجود ندارد که مولانا فضل الله رهبر طالبان پاکستانی که ازمنطقهء صوات می باشد حالا در درهء نورستان وجود دارد واین مسأله را حتی مقامات دولت افغانستان نیز رد نکرده اند، دروزیرستان شمالی ومناطق همجوار آن نیز وجود دارند درین شکی نیست درآنجاها نیز گروه های تروریستی پاکستانی وجود دارند، وآنها در داخل پاکستان نیز به عملیات نظامی دست میزنند درین هیچ شکی وجود ندارد؛ اما ازنظر جغرافیوی باید درنظر داشته باشید که گروه های که در منطقهء (ملکند) عملیات می نمایند برای آنها مناطق وزیریستان شمالی خیلی دور است؛ برای آنها مناطق مرزی افغانستان خیلی نزدیک می باشد.


پرسش: آیا فشارهای که امریکا بالای پاکستان می آورد وپاکستان را مجبور می سازد تا درقبال افغانستان نقش مثبت ادا کند این فشارها کافی است؟

افراسیاب ختک: اینکه آنها بالای پاکستان فشار می آورند این کار خود آنهاست ولی به عقیدهء من بهترآن است که امریکا وپاکستان میان هم به گفتگو بپردازند؛ این حالت توقف وعدم ارتباط که حالا میان دوکشور مشهود است دوام این نوع سیاست درآینده خیلی خطرناک می باشد، هم برای دوکشور پاکستان وامریکا وهم برای صلح کشورهای منطقه خیلی خطرناک است. باید برای ازبین بردن فضای بی اعتمادی پاکستان وامریکا باهم به گفتگو بپردازند.

پرسش: خیلی ممنون حالا برگردیم برروابط ناجور افغانستان وپاکستان روابطی که نمیشود آنرا روابط عادی میان دوکشورخواند وازطرف دیگر روابط خراب میان پاکستان وهندوستان را چگونه ارزیابی می نمایئد ازدید شما دوام خرابی روابط میان هند وپاکستان چه تاثیری بالای کشورهای منطقه دارد؟

افراسیاب ختک: سخن ازینقرار است که افغانستان وپاکستان هردو کشورهای همسایه اند اینجا شورویها آمدند رفتند امروز امریکاییها آمده اند ولی امروز یا فردا ویا پس فردا ازینجا خواهند رفت یا ده سال بعد یا بیست بعد بالاخره تا آخر درین منطقه باقی نمی مانند ولی افغانستان وپاکستان کشورهای استند که اینها درینجا باقی می مانند باید افغانستان وپاکستان هردو این واقعیت را درک کنند این دوکشور دیگر هیچ راهی پیش رو ندارند جز اینکه یک روابط همسایگی خوب را میان شان برقرار سازند؛ ولی یک موضوع را خدمت شما عرض نمایم ازآنجائیکه من نمایندهء پارلمان پاکستان می باشم من درپارلمان پاکستان این موضوع بار بارتکرار نموده ام وازحکومتها تقاضا نموده ام چه ازحکومت فعلی وچه هم ازگذشته که نظر من بحیث یک سیاستمدار پاکستانی این است که: پاکستان باید سه موضوع را مد نظرداشته باشد وآنرا عملی نماید .

اول آنکه پاکستان باید با افغانستان روابط دوستانه را برقرار نماید با مردم افغانستان روابط حسن همجواری رابرقرار سازد بحیث رابطهء یک کشور با کشور نه رابطه با اشخاص وگروه های مشخص سیاسی. یک سیاست نرم وبیطرفانه ایکه مثال آنرا میتوان درروابط چین با پاکستان مشاهده نمود. مثلا اگر درپاکستان هرقسم دولتی بوجود آید چین با آن هیچ کاری ندارد؛ روی همین علت است که درپاکستان نیز هیچکسی مخالف روابط نیک ودوستانه با چین نیست، بناء پاکستان نیز با افغانستان باید ازهمین سیاست پیروی نماید.
دوم اینکه پاکستان باید خودش را ازتاثیر رسوبات باقی ماندهء زمان جنگ سرد بیرون نماید وسیاست جیو استراتیژیک را کنار بگذارد، بعوض این سیاست؛ پاکستان میتواند سیاست نوین جیواکونومیک را درقبال افغانستان پیش گیرد وبهترین روابط اقتصادی را با افغانستان برقرارسازد؛ ما وافغانستان باید تاکنون راه آهن میداشتیم؛ باید تاکنون میان ما وافغانستان ده ها نوع روابط بازرگانی واقتصادی برقرار میساختیم؛ باید ما تاکنون میان خلقهای ما وروابط میان اهل فرهنگ وادب در دوکشور جدا ازنشیب وفرازهای روابط دولتی بهترین روابط را میان مردم ملکی برقرار می ساختیم وهمچو مسایلی است که میتواند دربرقراری دوستی میان افغانستان وپاکستان موثر تمام شود ومن یقین دارم که مقامات افغانستان نیزاین را میدانند که دوستی کشورشان با پاکستان به سود آنها می باشد زیرا وجوهات مشترکی میان خلقهای هردو کشوروجود دارد که خلقهای هردو کشوررا بهم پیوند میزند؛ این دیدگاه ونظرمن می باشد؛ اگر کسی در افغانستان ویا پاکستان چنین تصور می نماید که آنها تا ابد برای همیشه ساست دشمنانه را میتوانند ادامه دهند به نظر من چنین سیاستی به نفع هیچ یک آنها تمام نمیشود.

پرسش: شما بحیث یک وکیل پارلمان تا چه حد توانسته اید که برای دیگر وکلای پارلمان پاکستان این را بفهمانید وآنها را قانع سازید که پیشگیری سیاست دوستانه درقبال افغانستان به نفع آنها می باشد؟

افراسیاب ختک: من درپارلمان با سیاست گزاران وآنانیکه درتعین پالیسی دولت پاکستان نقش دارند آنها را به پارلمان خواسته ایم وبا آنها صحبت نموده ام وبرای ضروت همچو یک پالیسی تاکید نموده ام؛ آنها نیز تا اندازه ای این نظریات را باما قبول نموده اند ولی چنانچه قبلا عرض کردم فعلا پاکستان دریک مرحلهء گذار بسر می برد وکدام انقلابی بوقوع نپیوسته است؛ صرف یک نظام جمهوری ملکی بوجود آمده است ولی این تغیرات به وقت وزمان بیشتر نیاز دارد که کارها انجام منطقی خودرا بیابند.
پرسش: اینکه درمطبوعات افغانستان گفته میشود که پاکستان دربرابرفضای صلح همیشه مانع بوده است آیا شما این ادعا را می پذیرید؟

افراسیاب ختک: اول باید خدمت شما عرض نمایم کسی که این ادعا را می نماید باید مشخص سازد که پاکستان چه نوع ممانعتهای را درراه صلح افغانستان بوجود آورده است؛ بخاطریکه پاکستان این را بار بار تاکید کرده است که آنها طرفدار صلح وامنیت درافغانستان می باشند نه طرفدار جنگ وخرابی

پرسش: ببخشید ختک صاحب یکی ازموارد مشخص این استکه دولت کابل میگوید که افرادی که ازطرف مخالفان مسلح میخواستند با دولت کابل روابط برقرار نمایند وبا دولت مذاکره نمایند پاکستان آنها را یا بندی نموده است ویا هم به نحو مرموزی به قتل رسانده است.

افراسیاب ختک: اگر چنین واقع شده باشد این کارغلط بوده است؛ باید پاکستان به عناصر افغانی اجازه بدهد که باهرکسی که میخواهند مداکره نمایند باید مذاکره نمایند

پرسش: حالا سوال این است که پاکستان چه کاری بخاطرصلح کرده میتواند که باید بکند؟

افراسیاب ختک: به نظرمن پاکستان این کاررا میتواند بکند که دراختلافات داخلی میان مردم افغانستان وگروه های مختلف اگرکمکی از دستش ساخته باشد آنرا باید انجام دهد وگروه های پناهنده ایکه درخاک پاکستان استند آنها را تشویق نماید تا درپروسهء صلح بین الافغانی سهم بگیرند ونیز پاکستان باید با گروه ها واحزاب مسلحی که ازراه خشونت میخواهند به قدرت برسند با آنها روابط خودرا قطع نماید وهمه را تشویق به دیالوگ وگفتمان میان خودشان سازد

پرسش: یک تعداد تحلیلگران عقیده دارند که مذاکرات میان افغانستان وامریکا که آنرا وزیرخارجهء پاکستان مذاکرات سری ومحرم توصیف کرد گفته میشود که درآن مذاکرات موضوع خط دیورند نیز شامل بوده است؛ شما بحیث یک وکیل پارلمان ویکی ازفعالان سیاسی حزب عوامی نشنل درین باره چه نظردارید؟

افراسیاب ختک: به نظرمن چنین تلقین ها وبرداشتها غلط است زیرا ازیکطرف مسألهء خط دیورند یک مسأله خیلی کهنه وقدیمی است دوم اینکه مسألهء خط دیورند درحال حاضر از اولویت خاصی برخوردارنیست؛ اگر فرض کنیم که پاکستانی ها به افغانستان بگویند که شما خط مرزی را احترام بگذارید پس این الزام بالای خود حکومت پاکستان نیز وارد میگردد که خود پاکستان نیز باید نوار مرزی را احترام بگذارد درحالیکه چنین برداشتها کاملا غلط است وهیچ وقتی پاکستان درشرایط حاضر این موضوع را پیش نمی کشد؛ درحالیکه موضوع اصلی این است که درنوار مرزی فعالیتهای مسلحانه باید قطع گردد، موضوع اصلی این است که افغانستان وپاکستان ازامنیت وآرامش برخوردارگردند؛ موضوع اصلی این است که باید میان افغانستان وپاکستان پرده های بی اعتمادی دریده شود؛ امروز درپاکستان نیز ادعاهای وجود دارد که افغانستان به تجزیه طلبان بلوچ پناه داده است وعین ادعا ازطرف افغانستان مطرح میگردد که درخاک پاکستان مراکز تروریسم برضد افغانستان وجود دارد این ها همه موضوعاتی اند که باید سران افغانستان وپاکستان برای حل آن باهم به گفتگو بنشینند ومشکلات شانرا حل وفصل نمایند. مسأله نوار مرزی دیورند یک موضوع خیلی درازمدت است به نظرمن این موضوع درخلال یک شبانه روز یا یک هفته ویا یکماه حل شدنی است ونه هم مطرح کردن این موضوع درشرایط حاضر کدام گرهی ازمشکلات موجود را می گشاید

پایان

اگر علاقه مندی به شنید این مصاحبه دارید اینجا را فشار دهید:

‭BBC Pashto‬ - ‮ملټي ميډيا‬ - ‮"پاکستان کې پر افغانستان د غلبې سیاست لا هم شته" ‬

یاهو

با احترام
پرویز بهمن

ایمیل تماس:

parvisbehman rocketmail.com

واژه های کلیدی

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • اقاى ختك حرف نوى نداشت.اينهمه نشخار كزشته بود.ولى يك جيز نو است كه كشور با كستان در يك سراسيمكى بسر ميبرد.امروز با كستان مانند يك فاحشه كه بادار اصلى اش امريكا ازو خوش نيست,كاهى به اغوش جين و كاهى در اغوش روسها خودرا مياندازد. راستى كه جند تا جنرال سر تنبه اين كشور را اسير كرفتن و بد نام و رسوا در روى جهان ساختند.راستى كه با كستان از دوستى با ما خيلى نفع ميبرد. ما را تباه كرد ولى روز خودش هم امدنيست.
  اضافه از 2000 جوان و فرزند مردم امريكا را كشت و به دو رويكى بولها هم در يافت كرد.اينطور كشور بى قول و عهد دربطن خود نروريست بروريد و كشت. امروز در يك اضطراب بسر ميبرد.از دو رويكى و بيمايكى انكشور همه ميدانند.شايد هيج كشور با با كستان صادق نباشد.زيرا اين كشور امتحان خودرا داده است.بايد رزيم درين كشور تغير كند واين خايه كشالهاى بيمغز و سر تنبه ازبين بروند و افراد نو و دولت ملكى تشكيل شود.بعد سياست با كستان شايد تغير كند. اين جنرالها حالا بند مانده اند.انها بايد اعطراف كنند سياست غلط را بيش برده اند. اين اعطراف خودش مرك انهاست.ما امروز با كستانى را دشمن ما ,ال و خاك و ناموس وطن ميدانيم و انام مزخرف با كستان و با كستانى نفرت داريم و به او لاد خود هم كفته ايم كه دشمن ما با كستان و با كستانى است.
  مرك بر با كستان اين كشور شرارت بيشه.
  مرك بر با كستان كه ميخواهد كشور ما را تباه كند
  مرك بر جنرالان بيناموس و بيغيرت با كستانى كه بيدون از خون ديكر در كله شان مغز نيست
  مرك بر با كستان
  مرك بر با كستان

  • اتفاقا گپ های نو در گفتار این ادم پله بین انطرف دیورند زیاد موجود بود!! من که این تحصیل کرده دانشگاه کابل را ادم صادق و طرفدار ما میدانستم از خود شرمنده ام !! زمانیکه جبره خوار ما بود ویا در دولت و پارلمان بگفته اوغانها ما (پنجاب ) جا خوش نکرده بود طرز دید اش در مسایل پاکستان و خانه ویرانه ما و کشور دوست هندوستان قسم دیگری بود , ولی این بار که در پارلمان پنجاب جا گرفته و مزه پول و چاکر و ماکر را چشیده بیشتر و بیشتر به ای اس ای و سیاستمدران پنجابی نزدیک و کاملا مثل انان قضاوت میکند .... در نهایت یکباردیگر برای ما ثابت شد که در نزداوغان پول از همه چیز رجحان دارد !! خان

 • مداحان احمد شاه مسعود هر قدر در تمجید و قهرمان سازی احمد شاه مسعود بگویند، جایی را نمی گیرد، زیرا قضاوت تاریخ بی رحمانه است!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  احمد شاه مسعود در آغاز فعالیت در سازمان اخوان؛ به زیر چتر I.S.I پاکستان خزید و به تحریک و تشویق یک کشور بیگانه علیه رژیم داوود به قیام بر خاست. البته می توان گفت که رژیم داوود یک رژیم مستبد و دیکتاتور بود اما قیام علیه آن رژیم به دستور پاکستان یک نقطه ی سیاه در زندگی احمد شاه مسعود به شمار می رود!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  شرکت در کودتای ضد نجیب الله و از میان بردن ارتش ملی افغانستان، نقطه سیاه دیگری در زندگی احمد شاه مسعود است!!!.
  ناتوانی در حفظ اتحاد شمال و کوشش برای حذف دیگران و گرفتن قبضه قدرت که منجر به فاجعه شد یکی دیگر از ضعف های احمد شاه مسعود است هرچند اضافه خواهی ها و تند روی های تنظیم های دیگر و نقشI.S.I پاکستان و مهره ی فعال آن یعنی گلبدین در جنگ های کابل را نباید دست کم گرفت.!!!!!!!!!
  در این میان آنچه چهره احمد شاه مسعود را در اذهان برخی از اقوام کشور مخدوش ساخته است ، دخالت وی در جنگ های داخلی به عنوان یک طرف درگیر بوده است. پناه دادن به گلبدین که شاید انگیزه اخوانی گری داشت و البته بعضی ها آن را به صفات جوانمردی احمد شاه مسعود می گذارند، یکی دیگر از نقطه های ضعف احمد شاه مسعود بود!!!!!!!
  جنایاتی که در دوران تصدی احمد شاه مسعود بر وزارت دفاع کشور و طرف درگیر در جنگ های داخلی از طرف نیروهای وی ( مانند بقیه طرف های درگیر ) نقل قول می شود ، پشت هر انسانی را بلرزه در می آورد !!!!!!!!!!!!
  احمد شاه مسعود که در زمان 4 ساله دولت مجاهدین به ریاست جمهوری برهان الدین ربانی مسولیت وزارت دفاع را برعهده داشت ، مرتکب اشتباهات بی توجهی به دیگر اقوام کشور شد که باعث بروز مخالفت ها در درون هسته های جهادی گردید و بالاخره طالبان به تسلط خود بر پایتخت به درگیری های داخلی در کابل پایان دادند!!!!!!!!!!!!
  مذاکره ی احمد شاه مسعود با طالبان در (wardak) که گفت حاضر است قانون اسلامی طالبان ( که واقعا افراطی بود ) را بپذیرد، نشان داد که او هنوز یک بنیاد گرا باقی مانده و حاضر بود برای شرکت در قدرت از حقوق انسانی مردم افغانستان بگذرد و با مزدوران ISI پاکستان کنار بیاید !!!!!!!!!!!!!!!
  Kabul tel:
  0784035745
  0706818782
  0782109652
  0786611240
  0780031128
  (( شکرا له رحمانزی )) کابل پوهنتون د ژورناليزم محصل

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس