صفحه نخست > دیدگاه > ملای پشتون با ملاهای غیر پشتون ازهم چه فرق دارند؟

ملای پشتون با ملاهای غیر پشتون ازهم چه فرق دارند؟

پرویز "بهمن"
شنبه 20 اكتبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

درین مقاله ازسایت یوتوب دو ویدیو کلیپی از دونفرملا را انتخاب نموده ام که یکی بزبان اردو ودیگری بزبان پشتو می باشند. ملای اولی یکی از اعضای پارلمان هندوستان است که دربرابر جنرال مشرف دیکتاتور سابق پاکستان شجاعانه ازموقف مسلمانان هندوستان دفاع میکند و پرده های نفاق ودو رویی جنرال را ازچهره اش می درد. این ملا برای مشرف چنان سخنان کوبنده اظهار می نماید که قریب میشود مشرف کنترول را بالای اعصاب خویش از دست بدهد چیزیکه وی قبلا به گردانندهء برنامه وعده داده بود که وی دربرابر سخت ترین ودشمنانه ترین پرسش ها مقاومت میکند. سخنان این ملا بالای مغز وروان جنرال مشرف تاثیر منفی میکند و اورا احساساتی ساخته تا آنجا که وی راه گم میکند ونمیداند که دربرابر این ملای شجاع و وطنپرست چه بگوید.

کسانی که به زبان اردو آشنایی ندارند من پیش ازپیش گفته های ملای هندوستانی وپاسخ جنرال مشرف را درین محفل بفارسی برگردان می نمایم:
مولانا مدنی عضو پارلمان هندوستان: مشرف صاحب! درقدم نخست برای تان مبارکباد میگویم که شما برای تشریح سیاستهای پاکستان به درهندوستان تشریف آورده اید. وازین جا به نفع کشورتان لابی گری میکنید. خیلی برایتان مبارک باشد. نکته دوم اینکه در ذهن من یک پرسشی وجود دارد وآن اینکه درپاکستان هرقدر نفوسی که وجود داشته باشد چند برابر آن درخاک هندوستان مسلمانان اینجا زنده گی میکنند آیا شما این را میدانید؟.
مشرف: بلی صاحب کاملا میدانم و برایم معلوم است
مولانامدنی: خوب! اگر این موضوع برایتان معلوم است پس این را بدانید که مسلمانان هندوستان خودشان قدرت حل مشکلات وپرابلمهای شانرا دارا می باشند ودرین رابطه به نصحیتهای پدرانهء شما هیچ ضرورتی ندارند.
سخن سوم من این است که جنابعالی که چندسالی را درپاکستان درکرسی ریاست جمهوری پاکستان عیش وعشرت نمودید، گفته بودید که باید ازهردو حانب ارادهء نیک برای روابط خوب وجود داشته باشند و ولی من میگویم که اگراین ارادهء نیک تنها دروجود شما هم می بود ؛ تاکنون یک جادهء یک طرفهء خیلی پخته اعمارمیگردید که متاسفانه در وجود شما چنین نیت نیک وجود نداشت واین حالا برای تان ثابت شده است.

درهندوستان هرقدر جامعهء مدنی که وجود دارد این را برایتان گفته میتوانم که زیاده از هفتاد درصدجامعهء مدنی غیرمسلمان درهندوستان برای احقاق حقوق وحل مشکلات مسلمانان آماده اند که تا پای جان برزمند این را بشما اطمئنان میدهم بناء خواهش من ازشما این است که بعدازین اگر دراینجا ویاهرجای دیگر خواستید راجع به مسلمانان صحبت نمائید لطفا ازنام مسلمانان هندوستان بهره برداری سیاسی نکنید.

مشرف: خیلی تشکر مولاناصاحب! اولا خدمت شما عرض نمایم که برای تشریح سیاست های پاکستان اینجا نیامده ام ونه هم حالا کدام سیاستمدار رسمی می باشم، بناء این سخن شما کاملا غلط است که گویا من برای تشریح سیاستهای پاکستان اینجا آمده ام. دربارهء دومین نکتهء اظهارات شما باید عرض کنم که شما ازمسلمانان هندوستان ذکر کردید این سخن شما اگر درست باشد باعث مسرت من می باشد وکاملا موجب خوشی من میگردد. برای من نهایت جای خوشی است که وضعیت شما بحیث مسلمانان هندوستان هرچه بهتر شود هیچکسی زیاده ترازمن خوش نخواهد شد ومشکلات شما دراینجا به بهترین طریقه حل گردد. چه بهترازین. اما اینجا برای من درین همایش یک مضمون تخصیص داده شده است که باید دربارهء آن صحبت نمایم؛ شما به جای تان بنشینید! اینجا برای من یک مضمون داده شده است که باید درحول آن نظر ودیدگاه خویش را ابرازنمایم که عنوان آن است:( چالشها فرا راه تغیرات). درست است ؟ من مطابق همان عنوان میخواهم دیدگاه خودم را ابراز نمایم. من به آنچه که ابراز می نمایم به آن باور عمیق دارم، برای شما ایجاب میکند که طاقت وتحمل شنیدن این دیدگاه را دروجود تان پیدا کنید بهمان اندازه ایکه شجاعت اظهار آن دروجودمن می باشد، واگر در وجود شما قدرت وطاقت شنیدن این نظریات ودیدگاه ها نباشد، پس بهتر است که من حرفهایم را پس بگیرم، وشما بحالت خودتان خوش باشید واگر آنچه را که گفتید دربارهء مسلمانان درست باشد خیلی خوب ! شما به زنده گی تان ادامه دهید وزیاده ترازمن هیچ کسی دربارهء گفته های شما خوش نخواهد بود، وانشاء الله تعالی درآینده فضای دوستی میان هندوستان وپاکستان بیشتر حاکم گردد، بفرمایئد آغاز میکنیم شما بحالت تان خوش باشید وما بحال خودما وزنده گی را دوام میدهیم. مشاهده نمائید:

اما ویدیوکلیپ دوم مربوط ملای پشتون است. اینجانب خودم را درترجمهء مطالب این ملاصاحب زحمت نمیدهم وترجمهء آنرا بدوش نویسندهء زبان پشتو جناب محترم مرادزی صاحب میگذارم که قلب شان سرشار ازعشق پشتونهای لر وبر بوده وبرای الحاق پشتونهای دوطرف مرز افغانستان وپاکستان گوش خلایق را کرکرده اند؛ وبرای توجیه اعمال تروریستی وپرورش تروریستان درمناطق قبایلی تنها سازمان استخبارات پاکستان را مسؤول میدانند. درحالیکه خود فرهنگ پشتونوالی خود بستر مناسبی برای رشد تروریزم و وحشت وتمدن ستیزی است. آقای مرادزی باید این ویدیوکلیپ را درنوشته های آیندهء شان ترجمه نمایند. ولی بصورت مختصر این نکته را ابرازمی نمایم آنچه که این ملاصاحب میگوید توهین به شعور آدمی است ولی حاضران این محفل که بیشتر پشتونها اند این توهین را بجان خریده اند و مشتاقانه به سخنان این ملاصاحب گوش میدهند وحتی دشنامهای آشکار این ملا را با خنده وخوشرویی استقبال می نمایند. ملاصاحب میگوید :های قوم رذیل وبی غیرت! ولی حاضران می خندند وافتخار میکنند که ملا صاحب به ایشان دشنام میزند. تعجب میکنم که روشنفکران پشتون افغانستان برای یکجا سازی همچو ملتی که حتی با خود شان فرسنگها تفاوت دارند گلو پاره میکنند؟ آیا واقعا آقای مرادزی قدرت تحمل شنیدن این دشنامها را که با هیچ معیار ومیزان عقلی ودینی برابر نیست دارند؟
آیا واقعا این قلم بدستان پشتون تبار درگفتارها ونوشتارهای شان مبنی بر الحاق خاکهای از دست رفتهء پشتونی صادق می باشند؟ آیا همینای که درین ویدیو دیده میشوند همین ها را بحیث ملت پشتون میخواهند با افغانستان کنونی یکی سازند که درملاء عام به خواهر ومادر حاضران دشنام میزنند؟
به نظر این قلم آنچه که این ملاصاحب بیان میفرمایند تنها نظریات پشتونوالی است که درقالب دین برای خرسازی واستحمار توده های پشتون ابراز شده است که درآن حتی کوچکترین آداب واخلاق انسانی بچشم نمیخورد. درین خطابه توهین آشکار به جنسیت زن را مشاهده میکنید که سیکولارهای پشتون آنرا بنام اسلام تاوان کرده اند. درحالیکه دشنام وتوهین چه برای مردها وچه برای زنها درتمام ادیان منجمله دین اسلام منع می باشد. امروز درقرن بیست ویک زن درخطابه ملاهای پشتون به بدترین شکل آن توهین میشود واین خود نشان میدهد که این تنها طالبان نیستند که علیه زن قرار گرفته اند بلکه خود فرهنگ پشتونوالی فرهنگ مردسالار وزن ستیز است که حالا قبای دین را بر خویش پیچانده است.
نکتهء جالب درینجاست که به نظر بنده شاید بیجا نباشد آن عده ازپشتونهای که سالها قبل سخنان ودشنامهای همچو ملاهای جاهل ومتعصب پشتون تبار را شنیده اند به دامان اته ایسم افراطی لغزیده اند ومانند آقای رحمانزی وغلام اسحاق چکری پدر پولاد افغان کنترول را بالای اعصاب خویش ازدست داده وبه پیامبر وخدا ورسول ومقدسات مسلمانان دشنام میزنند.
مشاهده کنید:

واژه های کلیدی

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • ملاى هندوستانى بسيار عالى از دل ما حرف زد.ولى ملاىبشتون با كستانى هم كفت كه طالب ها ما نند مرغ كاكه كاكه ميكردند. ملاى بشتون شباهت به بروكرام جلالى صاحب داشت.

 • بهمن توره چی به ملا و بحث در مورد ملا ها... کار بعضی ملا خو واضح است که چی میکنند، ولی خودت لینن کبیر را ګذاشتی از ملا و ملایی ګپ میزنی. نی مرد دنیا شدی و نه هم زن اخرت!

 • تا انسان در جهان است احمق های مانند این ملای پاکستانی و بهمن افغانستانی نیز کم نیستند.

 • molai hazarah ba molai irani chi farq darad

 • سلام به عزيزان و سلام خاص به جناب بهمن
  مقاله تان تا جاي به حقا يق استوار است ولي پشتونهاي کشورماهستند که هنوز اين دالخوران را دوست ندارند و انها را غلامان پنجابي مي نامند ٠ اګر بعضي از پشتونهاي کشور دعواي دارند که قسمت از خاک پاکستان جز خاک افغانستان است اين حق مسلم هر افغان است نه صرف اقوام پشتون اما بدبختانه هستند اشخاص که به اين مسله رنګ قومي ميدهند هم پشتونها و هم غير پشتونها ، در اقوام پشتون اشخاص است که با يکجا شدن ان طرف ميخواهند از نفوس بيشتر عليه اقوام غير پشتون درمسايل سياسي استفاده کنند ٠ و در اقوام غير پشتون اشخاص است که خلاف خط ډيورند هستند با وجود که ميدانند اين حق مسلم هر افغان است چون در هراس هستند که نفوس پشتونها زياد شده وعليه غير پشتون استفاده هاي سياسي خواهند کرد ولي به نظر من در خطا هستند و هيچ يک هيچ وقت به هدف نخواهند رسيد چون در مبارزۀ که ميکنند صادق نيستند و در حالت افراط قرار دارند٠
  با احترام
  پيروز باشيد

  • سلام بخواننده گان عزیز کابل پرس وسلام به آقای پشتون افغان!
   دوست عزیز!
   قبل ازهمه ازتائید تان دربارهء این مقاله ازشما سپاسگزارم. ولی درین قسمت که پشتونهای افغانستان سی ملیون پشتون آنطرف مرزرا دالخور ومزدورپنجابی میخوانند وبالای مناطق شان ادعای ارضی دارند کاملا از انصاف بدور است. خاکهای ازدست رفته یعنی چی؟ اگر مانند شما محاسبه نمائیم ساحهء قلمرو ابدالی ها تا دهلی می رسید آیا میخواهید دهلی را نیز شامل قلمرو خاکهای از دست رفته بسازید؟ شما درصورتی میتوانید ادعای مالکیت اراضی درکشوررا نمائید که مردم وساکنان آن نیز باشما همنظر باشند وشما را ازخودشان حساب نمایند. درصورتیکه شما اسناد تاریخی ارائه می نمائید ولی ساکنان اصلی آن مناطق بشما بگویند که ما ازخودما نظام داریم شما بروید کشورخودتان را آباد کنید آیا میتوانید با زور وتوسل به خشونت مناطق ازدست رفته را بدست آورید؟
   آیا میدانید که رقم اصلی نفوس پشتونهای پاکستان برابر به رقم نفوس تمام افغانستان می باشد. درسال 1947 که کشوری بنام پاکستان بوجود آمد درآن سال نفوس افغانستان را به پانزده ملیون جمعیت تخمین زده بودند. درحالیکه درهمان سال درکشور دوصد ملیونی جدید پاکستان رقم پشتونها به سی ملیون انسان تخمین زده بودند. سی ملیون تنها رقم پشتونها درقلمرو پاکستان تخمین زده شده است.
   صرف یک بخش کوچک پشتونها اینطرف مرز مانده اند؛ که ادعای افغانیزه ساختن اقوام دیگررا درسرمی پرورانند. درحالیکه افغانستان حقیقی ازنظر کثرت نفوس وهم ازنظر وسعت ساحهء جغرافیوی آنطرف مرز قرار دارد. بعداز تاسیس کشور جدید پاکستان این افغانستان است که سرزمینهای پشتونها را غصب کرده است. بهترین راه حل منطقی این است که افغانستان باید خاک های نوار مرزی را به صاحبان اصلی آن یعنی پشتونهای آنطرف مرز واگذار نماید ونام افغانستان کنونی باید تغیر یابد تا ازیکطرف آرزوی پشتونها مبنی برایجاد یک حکومت براساس قومیت شان تحقق یابد وازطرف دیگر بهانه ای برای پنجابی های حاکم در اسلام آباد مبنی برادامهء مداخله درافغانستان باقی نماند. تاکنون هیچ پشتونی حاضر نشده است که درآنطرف مرز خودش را در افتخارات پاکستان شریک نداند.
   امروز پشتونها درچارجوب نظام فدرال پاکستان مانند دیگر قومیت ها شریک اند. تعدادی هم مانند جنرال حمیدگل وجهانگیر کرامت ومارشال ایوب واولاده اش؛ مولانا فضل رحمان وقاضی حسین احمد وعمران خان وغیره سالهاست که درفرهنگ هندی و پاکستانی استحاله شده اند.
   با احترام
   پرویز بهمن

 • فرق ملای پشتون با ملای غیرپشتون دراین است که ملای پشتون نصف قرآن کریم راقبول دارد وملای غیرپشتون تمام قرآن کریم راقبول دارد

 • من در این مقاله نویسان کابل پرس ادم کج بحث و بی منطق تر از این بهمن کسی را سراغ ندارم.اگر مقالات دیگر اش را یک طرف بگذارم و تنها در باره این مقاله اش نظر بنویسم خواهم گفت که ای مریض روحی و ای مالیخولیای کارملی! این دو فیلمی که در این جا گذاشته ای دو نفرملا که یکی ان سیاست مداری است عضو پارلمان هند که با رئیس جمهور اسبق کشور رقیب و دشمن پاکستان در مورد مسائیل سیاسی حرف میزند. از جامعه سیکولار هند راضی است. از شرایطی که سیتم و نظام حاکم در هند برای او منحیث مسلمان بوجود اورده است راضی میباشد. البته واضح است که نظر این فرد نظر تمام رهبران دینی مسلمانان هند نمیتواند باشد. شاید کسانی باشند که بیشتر از این ملا و یا کمتر از این ملا از شرایط حاکم سیاسی و نطام سیاسی هند راضی یا ناراضی باشند.
  در انطرف ، ملای که پاکستانی است و به پشتو به مقتدیان خود نصحیت میکند، به ذعم خودش راجع به مسائیل اخلاقی صحبت میکند. اینکه در انتخاب جملات و ترتیب کلماتش دقت ندارد مربوط به قوم یا زبانش نیست. شاید هزاران ملای پشتون پاکستانی باشد که عفت کلام را به مراتب بهتر از این ملا رعایت نماید. مرض و نادانی افراطی تو در عام ساختن و عمومی ساختن عمل یک فرد به تمام قومش میباشد. هزاران پشتون پاکستانی وجود دارند که مثل این ملا فکر و عمل نمیکنند. شکایت ملا هم از همین جهت است. همان قسمی که کریم ناخرم و هم قماشانانش در بین پشتونها انسانی با افکار پلیدی است، همان قسم تو کارملی خاین به وطن در بین غیر پشتون انسان مریض و با افکار پلید میباشی. جواب ترا شیر احمد در مقاله دیگری خیلی خوب داده است .اما تو انقدر مریض هستی که هزاران جواب مثل شیر احمد ترا شفا بخشیده نمیتواند.
  بهمن ابله ! در همین پو تیوب فیلم هایی از اخوند دانشمند یک یاوه سرای شیعه رافضی ایرانی وجود دارد که کارش مسخره بازی است. اما اخند هایی اند که جدی تر حرف های خود را میزنند. یک ملا نماینده گی از همه ملا ها نمیتواند.
  مهم اینست که ایا هدف نهایی اش متکی بر اساسات اسلامی میباشد یا خیر. زبان و شیوه اظهار هر انسانی فرق میکند. اگر هدف نهایی اش در تضاد با دساتیر اسلامی باشد آن بحث جداست. نابود باد کارملیزم و سوسیال خوران بدبخت کارملی.

  • دوست عزیز آقای کارکن!
   خیلی تشکرازاینکه هم مقاله را خواندید وهم ویدیوکلیپ ها را دیده اید.
   منظور از آوردن این ویدیوکلیپ ها نشان دادن تفاوت میان ملای پشتون وملای هندوستانی است که ملای هندوستانی چقدر احساس وطنی دارد و دربرابر پاکستان حساسیت نشان میدهد ولی برعکس ملای پشتون چقدر درجهالت وبدبختی وبیخبری بسرمی برد. ملای هندوستان چقدر شجاع وصریح است ولی ملای پشتون چقدر باعث گمراهی خود وتوده های پشتون شده است.
   اینکه چقدر پشتونها با این ملا موافق استند ویانه بحث جدا است ولی یک چیز ثابت است که خاستگاه این ملا فرهنگ پشتونوالی می باشد وازبطن فرهنگ زن ستیز پشتونی برخاسته است؛ وهذیان سرایی میکند؛ ایشان باوجود ماستمالی های شما پشتون تشریف دارند وطوری که درویدیو کلیپ نیز مشاهده میفرمائید او بیشتر ازهر رهبر سیاسی دیگر میان پیروان خودش محبوبیت دارد. درحالیکه لاطئلات گویی های وی ربطی به اسلام ندارد ومنشأ قبیلوی دارد. چنانچه درمقالهء قبلی ام بازهم به استناد ازویدیوکلیپ های یوتوب برای تان ثابت نمودم که پشتونها بصورت عمده واکثریت نیم قرآن را قبول ندارند.
   اینکه پشتونهای مسلمان ویا لیبرال ویا کمونیست ویا اته ایست وجود دارد شکی نیست. ولی پرسش این است که آیا این همه کمونیست واته ایست ومسلمان ولیبرال قبل ازآنکه خودشان را اته ایست ومسلمان ولیبرال وکمونیست بدانند چه میدانند؟ پشتون یا کمونیست یا مسلمان یا لیبرال؟ آیا تفاوت فرهنگی میان داعیه داران پشتونستان کبیر دراینطرف مرز وا پشتونهای آنطرف مرز که ظاهرا ازیک یخن سر بلند می نمایند وجود دارد ویانه؟ اگر دارد پس با کدام منطق میتوان باور نمود که یکجا شدن این دو پشتون آنهم تحت ادارهء پشتونهای اینطرف مرز درآینده زمینه ساز یک افغانستان مرفه وباثبات میگردد؟
   پرسش مرا شما درین مقاله نخوانده اید وآن اینکه من پرسیده ام که قوم پرستان پشتون که اینقدر برای یکجا سازی قبایل آنطرف مرز گلوپاره میکنند آیا موجودیت چنین ملاها وروحانیون را درمیان خودشان مد نظر گرفته اند ویا نه؟
   واضح است که نگرفته اند اگر میگرفتند اشخاصی مانند آقای مرادزی وغیره قبل ازآنکه سازمان استخبارات پاکستان را مسؤول اعمال زن ستیزانهء طالبان معرفی میکردند باید به نقد صریح وشجاعانهء پشتونولی می پرداختند که بستر رشد تروریزم و وحشت طالبانی بوده و با هیچ معیار انسانی برابر نیست.
   نکتهء دیگر اینکه اگر موجودیت چنین ملاها ومردم را درنظر گرفته باشند درصورت یکجایی آیا موجودیت این ملاها را درافغانستان آیندهء خیالی شان قابل تحمل میدانند ویا اینکه برعکس مانند تره کی وامین همهء این مردم را زنده بگور می نمایند؟
   من میگویم که این نویسنده گان قومگرای افغان بجای خوردن غم پشتونهای آنطرف مرز چرا درغم آبادی خودشان نیستند؟
   با احترام
   پرویز بهمن

  • کار کن یا کار گر . که بنامهای مختلف احساسات تعصبی گندیده اشرا توأم با دشنام و توهین مینوسد چقدر کور مغز و کودن است همان متل برایش مطابقت دارد که میگویند . پیش کلهء خر یاسین خواندن

 • ملا یعنی بلا,یعنی آفت وکثافت ,پس ملای پشتون وتاجک ندارد ,ملاهمه اش چنین موجودات اند ,نمیدانم بهمن چرافکرکرده که ملای تاجک ها انشتین واستفن هاوکینگ اند ویاهم مدافعین حقوق زن اند و....
  بهمن جان!اگرزیرریش ملای تاجک بنیشینی که فکرکنم زیادهم نشسته ای ,گندیده ترواحمقانه ترازان ملای نادان وابله ایکه درویدیوکلیپ نشان داده ای خواهد بود,ملاها که همه اش همین اند ,دیگری شده نمیتوانند ,مگر دریکهزار وچهارصدسال تکرار خرافات وبربریت حاصل اش چیزی غیراین بوده میتواند؟

  • دوست عزیزیکه نام تان را ننوشته اید!
   شما نوشته اید که اگر زیرریش یک ملای تاجیک بنشینی احمقانه ترازآن ملای نادان وابله ایکه درویدیوکلیپ نشان داده ایی خواهد بود.
   دوست عزیز!
   اولا که تاکنون من اینچنین ملای ابله را درمیان تاجیکها وهزاره ها وازبیکها تاکنون ندیده ام درقدم بعدی پرسش این است که من چه ضرورتی دارم که ازفرط حماقت ونادانی زیر ریش همچو ملاهای احمق ونادان بنشینم وسخنان و دشنامهای آشکار وی را گوش کنم وبه آن بخندم. اگر پای صحیت چنین ملا بنشینم که او صریحا به خواهر ومادر وقومم دشنام بدهد چنان تودهنی درپوزش بزنم که دندان در دهن اش باقی نماند. مگر من اینقدر احمق استم که پای صحبت اینچنین انسانها بنشینم. فراموشم نشود که درعید فطر امسال پای همچو ملایی درگلبهار استان پروان نشسته بودم تا ملا دهن بازکرد که بطرفداری طالبان حرف بزند جوانان آگاه محل بوی حمله ور گردیده و اورا ازمنبر به پائین کشیدند وچنان لت وکوبش نمودند که چیغ میزد که توبه کردم بد کردم رهایم کنید من دیگر به مسایل سیاسی درمنبر تماس نمیگرم ولی وی را به مقامات امنیتی تسلیم نمودند. امیدوارم که سرتان باز شده باشد.
   با احترام
   پرویز بهمن

 • سلام مجدد به همه
  بهمن عزيز پشتونها هيچوقت در بارۀ خاک از دست رفته صحبت نمي کنند بلکه در بارۀ خاک صحبت ميکنند که به شکل قرار داد مربوط پاکستان شده و طبق اسناد تاريخ ان قرار داد مکمل شده است کس بخواهد يا نخواهد اين خاک مربوط افغانستان است و شما طوري صحبت ميکنيد که نماينده انطرف پشتونها باشيد ٠شاييد عدۀ از ساکنان انطرف خواهان يکجا شدن با اين سو باشد ٠
  بهمن جان ازرده نشويد ولي افسوس با اين منطق تان پاکستان که 65 سال قبل وجود نداشت با افغانستان به ګفته شما 270 ساله مقايسه ميکنيد و خاک مذکور را از ان انان ميشمارييد ؟
  بلي اګر اشخاص سست عنصر در اين جامعه باشد قسمت مربوط پنجاب وقسمتهاي ديګر به نوبه خود مربوط ايران،تاجکستان،ترکمنستان و ازبکستان خواهد شد٠
  ولي تا وقتي يک افغان هم زنده باشد چنين نخواهد شد اين ارزو را به ګور خواهند برد٠

  • دوست عزیز!
   اولا اینکه چیزی بنام قرار داد وجود ندارد؛ اگر این قرار داد را هم باشما بپذیریم. یک قرار داد وجود ندارد. بلکه قرار داد با رنجیت سنگه سردار پنجاب را داریم ؛ معاهدهء گندمک را داریم وبعد دیورند را. درمعاهدهء دیورند مشابه این قرار داد باروسها نیز امضاشده است ومناطق پنجده به روسها واگذار شده است که درطول اینقدر مدت صدایی ازطرف زمام داران پشتون تبار کابل برای بدست آوردن مناطق شمال پنجده بلند نگردیده است.
   دومین مسأله طرفین وامضاکننده گان این قرار داد اگر انگلیس ها وامیرعبدالرحمن باشند ازنظر تمام قوانین بین المللی فعلا به عوض سرزمین هند بریتانوی؛ سه کشور مستقل دیگر بنام هندوستان وپاکستان وبنگلدیش درمنطقه بوجود آمده است که نفس بوجود آمدن یک کشورجدید اعتبار قرار دادهای قبلی را ملغی میکند زیرا یک طرف دعوا که انگلیس باشد دیگر صلاحیت بخشیدن ویا استرداد هیچ سرزمینی را ندارد. آنطوریکه هانک گانگ را انگلیس ها درسالهای هشتاد به چین تسلیم نمودند این مثال درقسمت مناطق پاکستان کنونی صدق نمیکند زیرا دیگر انگلیسها وحتی هندوستان بالای این مناطق بحیث طرف تاریخی قضیه وجود ندارد. شما با کی این دعوا را فیصله میکنید. پاکستان میگوید که نه من ازقرار داد دیورند خبر دارم ونه پای آن امضا کرده ام. من یک کشور نوتاسیس هستم که به اساس رضایت بخشی بزرگی ازپشتونها بلوچها سندیها وبنگالی ها بوجود آمدم. ما ازخود نظام وآئین خودما را داریم. درنظام فدرال ما تمام قومیتها شریک اند. اگر بخاطر پشتون بودن نوار مرزی درشمال کشورم مرز را برسمیت نمی شناسید بیائید که یک نظرسنجی میان افغانهای افغانستان وپاکستان براه بیندازیم که درمجموع پشتونها با کدام دولت میخواهد بپیوندند این بهترین ومنصفانه ترین راه معقول حل مسایل است که متاسفانه زمام داران کابل ازپذیرش آن طفره میروند. زیرا میدانند درصورت راه اندازی رفراندوم پشتونها به پاکستان رضایت نشان میدهند. بناء این بازی کثیف را هر وقتیکه هژمونیزم قومی شان درکابل ازطرف اکثریت باشنده گان بومی غیر افغان زیر تهدید قرار میگیرد این مسأله را نگهداشته اند تا از آن به نفع ادامهء قدرت تگ قومی خویش علیه ملیتهای غیر افغان استفاده نمایند. این را اشغالگری میگویند. امروز رقم بزرگ ودرشت پشتونها درآنطرف مرز دیورند سکونت دارند؛ این اقلیت که درین طرف مرز قرار گرفته چگونه میتواند مدعی شود که سی ملیون انسان دیگر را ازپیکر یک کشوری که خود آنرا ایجاد کرده اند ودر دفاع از آن دربرابر هند خون ریخیته اند؛ هفتاد درصد در موسسه یا بقول انگلیس ها (استبلشمنت) آن سهم دارند از آنکشور جدا وتحت ادارهء کشوری خودشانرا بیاورند که ازهرنگاه خراب وتراب است. نه آئین دارد ونه هم به قواعد بازی دموکراتیک بلدیت دارد. صرف به این خوشحال است که ما زمانی دولت داشتیم که نام پاکستان وجود نداشت. آیا این دلیل کفایت میکند؟ چرا ازین حقیقت منکر میشوید که این کشور من وتو نتیجهء توافق استعمار انگلیس وروس قبلا بوجود آمده است که بحیث یک کشور حایل میان دوطرف واقع باشیم.وآن کشورها ازین طرف به آن طرف چپ نگاه نکنند آیا حقیقت غیر ازین است؟ آیا این را پاکستانیها وحتی پشتونهای پاکستان باشما می پذیرند که خودشانرا ازپاکستان جدا سازند وپاکستان نیز بطرف قضیه عاجزانه نگاه کند مگر این یک شوخی با مردم وتاریخ منطقه نیست؟
   با احترام
   پرویز بهمن

  • آقای پشتون افغان سلام
   تاریخ دنیارا خوانده باشید ؟ میفهمید سلطان محمود تورک شاهنشاه غزنی ، مردم هندوستان را به د ین مبین اسلام مشرف
   ساخت زبان تورکی وزبان وفرهنگ ( د ر ی ) را به هندوستان بورد خدمت شایانی به هندوستان انجام داد ،( بابرشاه از
   فرزندهای امیرتیمور)سلسله امپراتوری تیموری مشهوربه امپراتوری مغلی را در هندوستان تأسیس کرد مدت بیشترازسهصد
   سال دوام کرد . درزمان استعمار دنیا حکومت انگلیس هندستان را ازدست آخرین پادشاه سلسله بابری تورک نژاد گرفتند.
   به این حساب حکومت هندوستان تا کابل ومربوطات آن تا 1850به حاکمیت دهلی حکومت بابری بود تعلق داشت
   نادرشاه افشاراوهم تورک بود به هندوستان لشکرکشی کرده آمد اما بین دو طرف که هردو تورک نژاد بودند به صلح ودوسی انجامید ، نادرشاه افشاربازگشت درآن سفر، احمد خان ابدالی به حیث خدمت گار در رکاب نادرشاه افشاربوده .
   درین مدت ها بعضی واقعات دزدی و رهزنی های صورت گرفته حسابش چدا است به دولت داری و حکومت داری
   داخل شده نمیتواند باشد . بازهم تکرارمیگرد د حکومت استعماری انگلیس ، هندوستان را ا ز د ست حکومت تورک
   تبار هندوستان اشغال کرده است . خاک و منطقه ای کی جای باشنده پشتون ها باش به شمول دوطرف خط دیورند
   و کوه سلیمان مربوط هندوستان بوده و امروزکه د ر تقسیمات 1947 به پاکستان تعلق گرفته ازپاکستان است .
   حکومت 65 ساله پاکستان ، امروزهرچه دارد صاحب بمب اتم ، لشکرمنظم ، صنایع پیشرفته ، دانشمندان پیشتاز،
   خط آهن سرتاسری ، سیاست قوی و منظم دارد . حکومت 270 ساله شما افغان ها چه دارد بی خیر و بی برکات
   جهالت خود خواهی بدبین برای ملت غیر پشتون ، تکثیر بی اتفاقی بین ملت افغانستان ، هزارمرض بی درمان .
   تعصبات و تبعیضات درحق غیرپشتون ها ( طلب علم فرض است برای زن و مرد ) شما امرنصف قرآن را قبول ندارید
   برای زنها حق تحصیل علم را قایل نیستید . حکومت قوم گرای شما پول های امدادی را تنها برای ولایات جنوب مصرف
   میکند گردنش نزد خدا و رسول خدا بسته و مجرم و روی سیا ه آخرت است جواب دادن دارد والسلام

  • AGHAY BAHMAN SALAMMA AZ GULBAHAR ASTUM
   TA HALLA CHININ MULLA RA NADIDA AM WA NASHNIDA AM
   AGA MISHA BINWASEED KE DAR KUDAM MASJID GULBAHAR IN MULLAH BODA AST WA NAMASH CHI BUD
   TASHAKUR

 • جناب پشتون -افغان سلام به شما إ فکر میشود که تاریخ کشورت را آنطوریکه است نخوانده وبدون ملاحظه تاریخی ،دریا ندیده شتاب زده موزه کشی نموده ایی .شما این ارقام ریاضی را که منظورم 270 است ،چگونه تعریف وتوجهه مینمایی وآیا تاریخ کشور بقول شما وهمچو شمایان از 1747 به این طرف آغاز یافته ،سوال برانگیز است ؟ امیدوارم که خود را از محیط محدود قبیلوی برون آورده وتاریخ میهن ات را از 8000 به این سو مطالعه نموده وخود را در قطار تاریخ سازان بومی وطن در آورده و در پرتو دانش وتمدن تربیه شده و ازحالت قبیلوی نجات بیابی إ

  • من برای پشتون افغان راهء آسانتر آگاهی از تاریخ را مشوره میدهم که میتواند حتی خودرا زحمت به خواندن نداده بلکه صرف گوش کند که درهفت بخش در یوتیوب موجود است
   youtube.com/watch?v=fb0XiGaj89U&feature=related

 • پرویز بهمن
  9 اكتبر 20:48, بوسيله‌ى شکرا له رحمانزی!!!!
  من در ان جهان ، چوب را به کون محمد می زنم.!
  محمد یک بی سواد ، یک چوبان و یک لوده ای شهوت ران بود که امروز تمام جهان از دست طرفداران شرورش به عذاب است.
  محمد در عمر کثیف خود ان قدر جنابت کرد که اگر خون تمام قربانیان این مردم امخوار را در یکجا جمع کنیم، به یک حوض بزرگ خون تبدیل خواهد شد.
  من ننگ دارم که یک بچه باز و یک زنباره ای خونخوار ادمکش رهبرم باشد.!!!!
  من به یک گوسفند ومرغ زیادتر احترام دارم نسبت به محمد که خود را رسول خدا می کند. خدایش هم همان ال لاط بود.!!! خدای محمد یک خدای خونخوار است که کارش ظلم و انتقام گیری است. مردکه ای احمق خیال کرده بوده است که خدا مثل یک رهبر قبیله ای عرب باد ظالم، انتقام گیر و بی رحم باشد. لعنت بر این قسم رسول که کارش تجاوز به زنان و اطفال باشد و غضب زمین و دارایی و دار و ندار مظلومین.!!!!!!!
  Kabul tel:
  0706818782
  0782109652
  0786611240
  0780031128
  0784035745
  شکرا له رحمانزی کابل پوهنتون ژورناليزم
  العیاذ بالله واسغفاروالله ؛ صدهزار بار العیاذ بالله!!!
  حالا که خلص افکار واندیشه های محترم شکراله رحمانزی را دربارهء دین وپیامبر دانستیم پرسش اصلی که مطرح میشود این است که شکرا له رحمانزی کیست
  شکرا له رحمانزی مرتد است!!!
  با احترام

 • سلام به تمام عزيزان
  تشکر بهمن جان درست فرموديد نظر فردي شماست ٠ ولي اګر افکار قومي را بر افکار ملي ترجيح دهيد بهتر خواهد بود٠
  اقاي محمد چند سطر خردمندانه که نوشتيد فکر مي کنم تاريخ را ميخانيک حفظ نموده ايد ، ودر چند سطر اخير تان از موضوع خارج شده ايد و عقده دل باز کرده ايد٠
  اقاي قوياش شما جمله مرا درست نفهميديد در اين جا دوباره بخوانيد((((بهمن جان ازرده نشويد ولي افسوس با اين منطق تان پاکستان که 65 سال قبل وجود نداشت با افغانستان( به ګفته شما 270 ساله) مقايسه ميکنيد))) من نوشته ام که به ګفته بهمن جان که در اکثر مقالات شان در باره تاريخ پشتونها چنين مينويسد٠
  از تاريخ کشور خبر دارم که 5000سال قدامت دارد خانه اباد که 3000 سال به ان اضافه نموده ايد ٠شخصا بنده به خود افتخار ميکنم که تعصب قومي وقبيلوي ندارم٠
  بهزاد ګرامي تشکر جانم از معلومات تان شما شايد امروز تاريخ کشور را در يوتوب ديده وشنيده ايد اما اين افغان خاکسارمدت ها است که انرا مطالعه ميکند٠
  در اخير جهان سپاس از تمام دوستان عزيز که به نقد هاي مثبت تبادله افکار نموديم ٠
  کامګار باشيد٠

  • جناب محترم پشتون افغان!
   شما نوشته اید که باید بهمن از دید گاه ملی با این قضیه برخورد نماید.
   دوست عزیز! دید ملی همین است اگر پشتونهای لر وبر واقعا میخواهند ازتسلط پنجابی ها رهایی یابند وحکومت ملی خویش را برمبنای کشورواحد وزبان واحد بنا نمایند؛ هم پشتونهای افغانستان با پشتونهای پاکستان یکی شده ویک حکومت پشتونی وافغانی را درامتداد کوه های سلیمان جدا ازتاجیکها وهزاره ها وازبیک ها بنا نهند. درغیر آن چرا ازبیکها وهزاره ها وتاجیکها برای ایجاد یک کشور لوی افغانستان قربانی بدهند آیا این حماقت نیست که ازبیک وهزاره وتاجیک پیش ازاینکه درغم اتحاد ویکی شدن با کشورها همزبان خویش درشمال افغانستان شود برای ایجاد پشتونستان کبیر قربانی بدهند؟ این ویدیو کلیپ ملا نشان میدهد که حتی دین اسلام که بحیث دین مشترک ملیتهای ساکن این منطقه می باشد بافرهنگهای بومی اقوام این منطقه خلط گردیده است و اسلام پشتونی با اسلام تاجیکی وازبیکی وهزاره گی فرق فاحش دارد. حتی اسلام مسلمانان هندوستان نیز با اسلام پشتونی سر نمیخورد آنطوریکه خود در ویدیوکلیپ ملای هندوستانی می بنید.
   اسلام تاجیکان وازبیکها وهزاره ها اسلام معتدل وعقلانی ومودب ومهذب واسلام پشتونها همین اسلامی است که درین ویدیوکلیپ می بنید. پشتونها به اسلامی باور دارند که با فرهنگ پشتونوالی شان مطابقت داشته باشد
   با احترام
   پرویز بهمن

  • جناب پشتون -افغان سلام به شما إ حبیب قویاش نیز در گودال ملیت گرایی نغنوده و نخواهد غنود واما ، تعین سرنوشت ملیت های کشورم را برمبنای آزادی ،برابری وشهروندی استوار باشد ،اولویت داده سر مشق مبارزه خویش قرار داده ام.در نزد من ،اشک چشم کودک قندهاری ،بدخشی وهرات که ناشی از درد وشکنجه تاریخ است واین تاریخ محصول خیانت وجنایت قبیله بوده واکنون نیز دوام دارد -میباشد.وقتیکه شادی بازی شما را کسی به نقد ونگارش کشیده و چهره های ضد تمدن وفرهنگ انسانی تان را افشاه نمایند ،به قوم گرایی وملیت گرایی وسمت گرایی محکوم میشوند.از جنایت برادران اوغان -پشتون وقبیله خویش که تازه در حومه بلخ باستان مرتکیب شده ،چیزی نمگویی و خاموشانه این جنایت وجنایت های تاریخی خویش را در قالب پیروزی در آورده وشادی بازی "اتن "برپا مینماید.در رابط به تاریخ 8000سال کشور بایستی عرض کرد که ،عنوان کتاب تاریخی را برایت نشانه گیری میکنم که پیدا کنی وبخوانی وآن گاه ذهن منجمد ویخ زده ات در قبال تاریخ وتمدن ،آب شده وبه تاریخ یشریت پیوند خواهید یافت واین کتاب ،تاریخ تمدن باستان که شامل 6 جلد ،چاپ ینسکو میباشد ودو جلداول این کتاب بیشتر از وزن تو را دارد ،کاملآ پیرامون انسان ؛تمدن وتاریخ سرزمین های آسیای مرکزی که کشور خونستان "اوغانستان "شامل این جغرافیه است ،تخصیص یافته است.

  • جناب قوياش سلام
   پس شما با اين جملات ثابت ساختيد که چقدر وزن داريد ٠ جهان سپاس ٠
   فکر مي کنم نقل قول مارک توين به شما و امسال چون شما بهتر صدق ميکند٠
   "Never argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience."

  • پشتون اوغان .
   نخیر من نه از یوتیوب تاریخ را آگاه شده ام زمانی که من تاریخ ها را خواندم اصلا" نه انترنت وجود داشت ونه کمپیوتر به تکنالوجی که امروز موجود است
   من مطابق برداشت تو از تاریخ که در پیامت انعکاس یافته , برایت وسیله ساده ومثمر را مشورت نمودم

  • بهزاد ما به اوغان يا افغان بودن فخر مي کنيم تو چي استي تازيک يا تاجيق؟ هر گ و ي که استي خوده ثابت کدي که هيچ گ و ي هم نيستي٠

 • محتر شکرالله رحمانزی میفرمایند:
  نتیجه‌ی تقدیر ازمصلح آدم کُش
  21 اكتبر 20:28, بوسيله‌ى حمانزی
  ملاى هندوستانىدل ما حرف زد.ولى ملا ىبشتون با كستانى هم كفت كه قوم رذیل وبی غیرت منظور از صحیت قوم رذیل وبی غیرت ملا بشتون با كستانى قوم با كستان است نه همه قوم بشتون !!! .
  چقدر باعث گمراهی خود وتوده های قوم با كستان است. شده است !!!.
  ملاها که همه اش همین اند , دیگری شده نمیتوانند!!!
  شکرا له رحمانزی د کابل پوهنتون محصل د ژورناليزم محصل!!!»
  بی ننگ را گفتند که درمقعد تان درخت سبزشده است او درجواب گفت فرقی نمیکند زیر سایه اش می نشینم .
  با احترام
  پرویز بهمن

 • همان‌طور که فرد بنام کار کن هم اشاره کرده‌اند، دیدگاه آخوند هندوستانی و آخوند پشتون دیدگاه فردی است و نمی‌شود دیدگاه این دو شخص را به همه مسلمانان هند و همه ملایان پشتون نسبت داده و حکم کلی صادر کرد. بهمن خان مثل همیشه مغلطه کرده‌اند و آن هم از نوع مغلطه مورد علاقه بهمن (تعمیم جز به کل). با همین دو جمله کوتاه نوشته بهمن خان پوچید و دود شد رفت به هوا!

 • جز وکل رهگذر بیخدا هم قصهء همان بی ننگ را بیاد آورد¨. کشتی ماره ازخنده بخدا رهگذر جان همرای اینقدر دفاعهای کورکورانه ات ازماماهایت

  • بیجاست، پیام بالای من دفاع از کسی نیست، صرف نشاندن کاستی استدلالی بهمن خان است. یعنی اینکه نمی‌شود دیدگاه یک آخوند را دیدگاه همه آخوندهای پشتون و یا دیدگاه همه مسلمانان هند دانست! مانند این می‌ماند که آخوند مزاری تاجیک، که از گ و ه محمد تعریف داشت (ویدئو آن در یوتوب است) را دیدگاه همه ملایان تاجیک بدانیم. مغلطه تعمیم جز به کل و مغلطه حمله به شخص از مغالطات رایج میان افغان ها و افغانستانی ها! است.
   .
   بی ننگ هم بی گمان کسی است که ده بار کاستی استدلالی شخص را نشان بدهیم و وی بازم همان یاوه ها را تکرار کند.

  • استدلال بهمن این نیست که "چند فیصد پشتونها خرتشریف دارند وچندفیصدشان آدم. استدلال وی این است که آنچه وحشت وبربریتی که ماماهای رهگذربیخدا علیه زنان براه انداخته اند ریشه درفرهنگ پشتونوالی دارد که خود این فرهنگ یک فرهنگ جهالت پرور وزن ستیز می باشد که متاسفانه هیچیک ازبرادران پشتون روشنفکرما درپی نفی یانقد آن نیستند برعکس بارتمام مشکلات داخلی وفرهنگی شانرا گاهی بدوش اسلام وگاهی هم بدوش قدرتهای منطقوی وجهانی وگاهی هم بدوش سندیها وپنجابیها وبلوچها ودراینطرف بدوش ازبکها وهزاره ها وتاجیکها می اندازند.
   نکته جالب دیگر درین مضمون این است درصورتیکه افغانستان کنونی با این چندنفر پشتون اینطرف سرحد درجالهای عنکبوتی غم گیرمانده است اگردرین حالت آن سی ملیون خر دیگررا آنطوریکه درین ودیدو دیده میشود به آن اضافه نمائیم وضعیت بکدام طرف سیرخواهد کرد شاید دران صورت نام کشور درسازمان م.م ازافغانستان به خرستان تبدیل شود

  • بیخدا بیچاره دگه چیز ی بگفتن نداره همی که شنید د باری اوغان چیزی نوشتن و چه خاصا که بهمن گرامی بنویسد دگه همو اس که بیخدا فیر های هوا یی میکنه

  • سمیر جان , تفسیرعالی برای هفته فهم ها

  • لازم به گفتن چیزی نیست، همینکه دیدگاه فردی را دیدگاه همگانی بدانیم، کلی نوشته از اساس باطل میشود! منتها شما هنوز کنه این چیز ها را در نیافته اید و بیخود یاوه بافی میکنید!
   .
   در ضمن استدلال بهمن آن نیست که سمیر جان نگاشته اند، استدلال بهمن خان تعمیم جز به کل است و در این مورد توضیح لازم داده شد، و ارزش چنین نوشته ها=0

  • لازم به گفتن چیزی نیست، همین‌که دیدگاه فردی را تعمیم همگانی بدهیم کل نوشته از اساس باطل می‌شود! شما کنه این. چیزها را هنوز در نیافته‌اید. همچنین من بقول شماها از قبیله افغان‌ها هم نیستم که بخواهم اینجا از پشتون ها پدافند کنم.
   .
   مطلب بهمن خان آن نیست که سمیر توضیح داده‌اند، نوشته بهمن همان‌طور که روشنگری داده شد تعمیم جز به کل است و ارزش چنین نوشته‌ها از دیدگاه منطقی=0

  • رهگذر بیخدای بیعقل!
   اینکه سرتاسر مقاله را نمی پذیری ازبی خردی وبی عقلی ات نماینده گی میکند. وآن بخاطر این است که ازطرف مادر اوغان تشریف داری ورنه کسی که یک مقولهء فلسفی را عنوان میکند باید ثبوتی هم درآن داشته باشد. تو نوشته ایی که ملای مزار هم مواد غایطهء پیامبررا قابل نوشیدن میدانست اما این را ننوشته ایی که کیها اولین واکنش را دربرابر آن ملای تاجک نشان دادند.
   اولین واکنشهای تند ازطرف خود تاجکها درتلویزیون آریانای بیرون مرزی ازطرف خانم سجیه نشان داده شده است. درحالیکه ازین موعظهء ملای پشتون سالها میگذرد ومعلوم میشود که این ویدیو ازدوران پرویز مشرف می باشد تا جاییکه حتی به مقولهء روشفکری نیز می تازد وآنرا به بدترین شکل تعریف میکند. شاید که تورهگذر معنای سخنان این ملای مامایت رانمیدانی. او میگوید مشرف آزادی برای زنها را روشن خیالی خوانده است . روشن خیالی یعنی اینکه تو مرا بگای ومن ترا بگایم. این ویدیو کلیپ چندین سال است که درسایت یوتوب موجود است چرا تا هنوز هیچ ملا یا غیرملای باسواد یا بی سواد پشتون یا به اصطلاح خود این ملا روشن خیالان پشتون دربرابراین ملا واکنش نشان نداده اند ونمیدهند. آیا خودت ازجایگاه اجتماعی این ملا بنام مولوی بجلیگر میان پشاتین لر وبر چیزی میدانی؟
   پس اگر بهمن عمل جز را به کل تعمیم بخشیده تو حالا بفرما برای ماعکس این را ثابت کن که دربین کل پشتونها چه کسی دربرابرسخنان توهین آمیز این ملا واکنش نشان داده است؟

  • کوشش کنید از حملات شخصی خود داری کنید بی‌سواد، بسیاری کسان بوده‌اند و خواستند سخنانشان را با حملات شخصی به کرسی بنشانند، تودهنی خورده‌اند و میدان را ترک کرده‌اند! در پست بالایی اشاره به مغلطه حمله به شخص کرده‌ام، اینکه شما دوباره به آن مغلطه آویزان شده‌اید از بی‌خردی شماست.
   .
   اینکه تاجیک‌ها به سخنان ملای تاجیک واکنش نشان داده‌اند و پشتون ها نشان نداده‌اند و ملای هندوستانی و پشتون چه گفته و یا نگفته موضوع بحث ما نیست و شما بیخود حرافی نفرمایید. استدلال ما این است که دیدگاه شخصی را تعمیم همگانی دادن مغالطه است و از دیدگاه منطقی نادرست! نمونه هم سخنان ملای تاجیک بود. آیا فهمیدن این برای شما سخت است؟
   .
   در ضمن به گفته ترک‌ها گواد، شیوه نگارش و نوع استدلال شما بسیار آشنا به نظر می‌آید! اگر به نام همیشگی تان می‌آمدید هم مشکلی نبود، ما با همدیگر دشمن که نیستیم.

  • رهگذر بیخدا!
   من هم درقصهء این ملا وآن ملا نیستم ولی چند روزی را درآموزش مقوله های منطقی گذشتانده ام وخوب میدانم که تعمیم کل برجز ویا تعمیم جز برکل ازنظر علم منطق چه معنا دارد؛ بهمین علت وقتیکه این مقوله را برای بار اول ازقلم خودت خواندم وسراسر مقاله را بار بارخواندم وسخنان ملاها را هم شنیدم به آن خندیدم وبا خودم گفتم که این شخص شاید معنای این سخن خودش را نفهمیده یا مضمون را درک نکرده است. ولی وقتیکه نوشتی تمام مقاله مساوی به صفر است فهمیدم که درینجا عقده های شخصی ویا دفاع کورکورانه ازماماها باعث خرابی وضع روحی تان گردیده است.
   این دلیل تو که گویا سخنان این ملا به همهء پشتونها درین مقاله تعمیم داده شده ازنظر منطقی دلیل طلب است.
   تو دعوا داری که بهمن سخنان این ملا را به تمام پشتونها تعمیم بخشیده است. درحالیکه سرتاسر مقاله برخلاف ادعای شماست. درکجا بهمن نوشته است که همهء پشتونها مانند همین ملا استند؟ آیا میتوانی از درون این مقاله آن مغلطهء منطقی را ثابت کنی؟
   درحالیکه اینجا بحث تعمیم جز بر کل نیست بلکه بحث تخصیص جز بر کل است؛ درست عکس آنچه که خودت نمیخواهی آنرا بدانی وقصدا خودرا به کوچه ای حسن چپ میزنی.
   بهمن نوشته است که این ملا اختصاص دارد به قوم پتان آنطرف مرز واین مردمیکه دور وپیش این ملا نشسته اند واحمقانه دشنامهای این ملا را می شنوند واز آن لذت می برند نیز اختصاص به قوم پتان دارند. او ننوشته که همهء پشتونهای لر وبر درکل مانند این ملا استند بلکه برعکس او نوشته است که این ملا وطرفدارانش پشتون تشریف دارند وزادهء همان فرهنگ پشتونوالی می باشند که طرفداران شان دراینطرف مرز گوشهای مردم را ازفراق وجدایی آنها کر کرده اند؛ اینها قبل ازآنکه درغم آبادی خانهء خودشان باشند وبا اقوام غیر پشتون اینطرف مرز راه های همزیستی مسالمت را جستجو نمایند چشم به آنطرف مرز دوخته اند ودست ازین ماجراجویی های بی معنی وجنون آمیز که سالها منطقه را بکام اژدها فرو برده اند نمی بردارند. درین چه مغلطه ای منطقی وجود دارد؟

  • آقای سمیر توهم خیلی حوصله داری که خودرا با یک خر داخل یک جوال می اندازی

  • جناب سمیر خان، عنوان نوشتار این است: ملای پشتون با ملاهای غیر پشتون از هم چه فرق دارند؟ جناب نویسنده سنجش کرده اند دیدگاه فردی آخوند پشتون را با ملایان دیگر. نویسنده مطلب در نهایت می‌خواهد بگوید که ملایان پشتون چنین می‌اندیشند و ملایان غیر پشتون چنان. آیا این تعمیم جز به کل است یا نیست؟ نویسنده گرچه در ظاهر دیدگاه فردی آخوند پشتون را بررسی کرده است ولی در نهایت همان سخن ماست. به ویژه اینکه نویسنده پیشینه هم دارد، از دید ایشان هر که پشتون باشد جنایت کار و آدمکش است. از لا بلای مطالب انبوه ایشان کاملاً پیداست که ایشان در برابر پشتون ها چگونه می‌اندیشند. برای فهم بهتر، فرض می‌کنیم نویسنده مطلب پشتون بود و عنوان نوشتار این: ملای تاجیک با ملایان غیر تاجیک از هم چه فرق دارند؟ و سخنان گهر بار آخوند مزاری را سنجش می‌کردند با سخنان ملای هندوستانی و ادعا می‌کردند کسانی که پای سخنان آخوند مزاری نشسته‌اند همه خرفت و گاو تشریف دارند، آن موقع برداشت شما چگونه بود؟ فکر می‌کنم آن موقع شما و دشنام گویان هم قبیله ای شما برای ناسزا و دشنام در کابل پرس به صف بودید.
   برداشت غیر قبیله ای ما همان بود که عرض کردم، اینکه شما با دید قبیلهء تاجیکی چه می اندیشید ......
   .
   نظام خان، در صفحه دیگر پست منطقی‌تر از شما دیدم، لول خوردن و لگد پرانی شما این میان بیجا بود.

  • نخیر آقای رهگذر بیخدا!
   چشمان شمارا عقده های شخصی کور کرده است ورنه اگر اززاویهء انصاف بنگرید تمام مثالهای شما عکس مغلطهء شما را ثابت میکند. شما خود علت مغلطهء تانرا که ناشی ازعقده های شخصی است بیان داشته اید:
   :
   « به ویژه اینکه نویسنده پیشینه هم دارد، از دید ایشان هر که پشتون باشد جنایت کار و آدمکش است»
   این جملهء شما نشان داد که شما صرف بادیدن عناوین مقالات نویسنده بدون آنکه به متن مقاله ومضمون آن توجه کنید بی خلطه فیر میکنید وصرف با دیدن عناوین آن ناخودآگاه آتش نفرت درجان شما شعله ور میشود وحکم پیش ازوقت صادر میکنید که چنین عمل را درعلم منطق (صدور احکام مسبقه) میگویند. پیش از آنکه یک فرد خودش را ملا بسازد حکم نهایی را صادر میکند کاری که شما انجام داده اید صدور احکام مسبقه می باشد و میخواهید یک مغلطهء جدید ذهنی را خواه درست وخواه نادرست ایجاد کنید که یکی ازنمونه ها همین مغلطهء کنونی (تعمیم جز بر کل) درین مضمون است که کاملا برعکس برداشت شما نه تعمیم جز برکل بلکه (تخصیص جز برکل) می باشد.
   تعمیم بخشیدن جز برکل یا کل برجز با با بحث تخصیص کل برجز یا تخصیص جز برکل دربسیاری موارد ازهم فرق دارند. اگر یک فردی ازمیان یک قوم یا یک قبیله دزد باشد. نمیشود تمام قوم وقبیلهء آن دزد را درمیدیا دزد معرفی نمود؛ ولی اگر چندین دزد ازمیان یک قوم پیدا شوند. میتوان دزدها را به همان قوم مربوطه اش تخصیص داد به این شکل که درخبرها چنان اعلان میشود که بیشترین دزدهای که تاکنون گرفتار شده اند مربوط فلان قوم ویا قبیله بوده اند. ولی به هیچ صورتی نمیتوان تمام آن قوم را دزد بشمار آورد.
   من مغلطهء ذهنی شما را با مثالهای خیلی روشن تصحیح میکنم. خوب بخوانید:
   اگر نویسنده چنین نوشته باشد که هرپشتون مانند همین ملاست یا هرپشتون خلقی و ظالم وقاتل وآدمکش وطنفروش است ویا هرپشتون، گلبدینی وافغان ملتی است شما برحق بودید. زیرا هرپشتون نه تنها که ملا نیست واگر ملا هم باشد مانند این ملا نیستند. بهمین ترتیب هرپشتون خلقی بوده نمیتواند بلکه پرچمی هم میتواند درمیان پشتونها پیدا شود؛ آیا هرپشتون مسلمان است؟ نخیر بلکه پشتونهای بی دین ولامذهب هم وجود دارد. هرپشتون ملا است؟ نخیر زیرا پشتونهای غیر ملا هم وجود دارد.
   ولی اگر پرسیده شود که این هیولای که بنام ملا بجلگیر درین فلم به انسان وانسانیت توهین میکند پشتون است؟ اینجا سوال تعمیم مطرح نمیشود بلکه بحث تخصیص است که بلی! او ازتبار پشتون می باشد.
   نویسنده درعنوان این پرسش را مطرح کرده است که : (ملای پشتون وغیر پشتون ازهمدیگر چه تفاوت دارند؟) خود حرف (ی) نسبتی این ملا را ازبقیهء ملاهای دیگر جدا ساخته است. اگر حرف (ی) نمی بود ونویسنده چنین می نوشت که : (یک ملای پشتون با یک ملای غیر پشتون ازهم چه تفاوت دارند) ومثالش هم همین ویدیوکلیپها می بودند اینجا تعمیم جز بالای کل آنطوریکه شما ادعا فرموده اید مصداق داشت. به این معناکه تمام ملاهای پشتون مانند همین ملا می بودند. زیرا هر ملای پشتون درجایگاه همان ( یک) ملا قرار میگرفت وهیچ فرقی میان آن ملا واین ملا وجود نمیداشت. اینجا اول قشر ملا ازمیان دیگر اقشار خاص وجدا گردید ودوم ازمیان ملا ها تنها ملا بجلگیر خاص وجدا شده است. به این میگویند: تخصیص جز برکل. نه تعمیم جزکل برکل.
   حالا کمی این مثالها را با چند سوال وجواب میخواهم روشنتر بیان کنم: اگر پرسیده شود که این ملا واین مردمیکه دراطراف این ملا اتراق کرده اند واحمقانه سخنان این ملای شانرا تحسین میکنند مربوط کدام قوم می باشند؟ درجواب گفته میشود که اینها پشتون تشریف دارند. چیزیکه نمیتوان ازآن منکرشد.
   اما اگر پرسیده شود که همهء پشتونها مانند همینهای که درین ویدیو کلیپ تشریف دارند قرون وسطایی اند؟ جواب این میشود که نخیر نه همهء پشتونها درکل؛ بلکه بخش بزرگی ازپشتونها چنین می اندیشیند. وآنهای هم که چنین نمی اندیشند با اینهابدلایل قومی سمپاتی دارند. قضیه حل است.
   اما مثالی را که شما ازملای مزاری داده اید. حالا پرسش شما را درمیزان عقل ومنطق اینطور می سنجیم:
   آن ملای که مواد غایط پیامبر را قابل نوشیدن می دانست مربوط کدام قوم بود؟
   جواب : معلوم نیست.
   بکدام زبان این تبلیغ را نموده است.؟
   جواب: بزبان فارسی.
   آیا او تاجیک است؟
   جواب:معلوم نیست زیرا که کسی تا کنون از اصل ونسب وی چیزی نمیداند.
   فرض بفرمائید که او تاجیک باشد یا هزاره وی ازبک.
   سوال: آیا تمام تاجیکها ویا فارسی زبانها مانند آن ملا می اندیشند؟
   جواب: هرگز نه. بلکه برعکس بسیاری ازخود تاجیکها آن ملا را ازطریق میدیا رسوا نمودند..
   اینجا ثابت شد که ملا بجلیگر ویا امثال ملا بجلیگر وپیروان کور مغزش هرگز بمعنای کل پشتونها نیست ولی یک جزء بزرگی ازکلیت پشتونها راتشکیل میدهند که انکار آن محال است. طرفداران پیربابه جان درکابل هم شاید اکثر تاجیک ویا هزاره باشند. آیا همهء تاجیکها وهزاره ها پیرو پیربابه جان می باشند. نخیر! جواب منفی است بلکه بسیاری ازتاجیکها خود درضدیت با پیروان پیربابه جان درکابل قرار دارند.
   خلقی ها ونورمحمد تره کی وامین وگلبدین وملاعمر وملاحقانی نیز کل پشتونها بوده نمیتوانند ولی هرکدام آنها اجزای متفرقه و بخشی ازپشتونها را تشکیل میدهند. بهمین خاطر است که نویسنده میگویند که این اجزای متفرقه ازکلیت پشتون؛ قبل ازآنکه مسلمان ویا کمونیست باشند ؛ پشتون می باشند. همان روشهای قهقرایی وقرون وسطایی وزن ستیزی که یک ملای پشتون دارد؛ کمونیست پشتون نیز آنرا درحق زنهای شان بدلیل غیرت افغانی إعمال میکند آیا این یک واقعیت نیست؟ آیا شما زن داکترنجیب الله را درمحافل دولتی وحزبی دیده اید؟
   آیا زن جنرال شهنواز تنی را کسی دیده است؟
   آیا شما زن سیدمحمد گلابزوی را درزمان وزارت داخله اش دیده بودید. نامش را میدانید؟
   پس فرق میان این ملای پاکستانی پشتون وخلقی ها ازنظر برخورد شان بازن درچی است؟
   نویسنده یک بخش خاص پشتونهای آنطرف مرز را مثال آورده وبا ویدیو وتصویر نشان میدهد که جزء لایتجزا ویا بعبارت دیگر بخشی ازپشتونها درقرون وسطا زنده گی میکنند وبخش دیگرشان درینطرف مرز که سیکولارها وچپی ها باشند برای یکجا شدن واتحاد با آن بخش قرون وسطایی گلو پاره میکنند آیا این واقعیت نیست؟ پس اگر شما عوض نویسنده باشید چه باید بنویسید؟ آیا ازپشتون بودن این ملا وطرفدارانش کسی منکر شده میتواند؟
   آیا کسی ازین منکرشده میتواند که طالبان بصورت عمده ازنظر قومی پشتون وازنظر فکری تربیت یافته گان همین ملاهای آنطرف مرز می باشند ودرافغانستان حضورفزیکی دارند؟
   آیا کسی ازین منکر شده میتواند که ملا فضل الرحمن وقاضی حسین واسفندیار ولی وعمران خان وبلور وغیره همه پشتونها بوده درخاک خودشان امنیت وثبات وآرامی وبرای افغانستان جهاد برضد قوای ناتورا فتوا میدهند وافغانستان را کشوراشغال شده می نامند؟
   آیا از پشتون بودن خلقی ها وافغان ملتی ها وبلند پایه گان گلبدینی دردولت کرزی که بخاطر پشتون بودن مردم دوطرف مرزدیورند قوای پاکستانرا تا مناطق چغه سرای راه داده اند ودرتمام مناطق جنوب وجنوب شرق پول کلدار رایج شده است میشود چگونه میشود انکار کرد؟
   سوالی که ازرهگذر بیخدا مطرح میشود این است که آن اجزای انساندوست و وطنپرست وآگاه پشتونی را که برخلاف این ویدیو باشد چرا شما برخ خواننده گان نمیکشید؟ آیا وجود ندارد ویاچی؟
   همهء این اجزا کلیت پشتونی را تشکییل داده اند؛ یک جزء آن همین ملا وامثال وی اجزای دیگرآن سیکولارهای مانند اشرف غنی وانورالحق احدی وخلیلزاد شما چگونه میتوانید ازین واقعیتهای ملموس انکار ورزید؟

  • خطاب به سمير لوده
   بچيش بهمن (سمير) هر قدر پالان تبديل کني خر همان خر استي از متن هاي دور و درازت معلوم ميشه ٠

 • گرچه همه میدانیم، که این میراث سیاست های استعماری انگلیس است، که اقوام مانند کُرد ، بلوچ و پشتون را بین کشور های تحت تسلطهء خود به چندین پارچه تقسیم کرد، وتخم ناآرامی و منازعه را در منطقه کاشت.
  اما با آنهم پیشنهاد من اینست، که دولت دستنشانده افغانستان این مرز منحوس را باید به رسمیت بشناسد.
  اگر اقوام آنطرف خط دیورند با این مرز مشکلات دارند، باید مشکل شانرا خود شان با دولت پاکستان حل نمایند. این وظیفه مردم افغانستان نیست، که برای آزادی مردمان آنطرف مرز مبارزه کنند. ما مردم بقدر کافی مشکل داریم، که در قدم اول باید به آن رسیدگی کنیم.
  نکته دوم: بعضی بیماران روانی و جاسوسان بیگانه درین سایت، به بهانه های مختلف همه وقت میکوشند، که بین اقوام به همبرادر و همبرابر میهن ویرانهء ما خصومت و تبعیض ایجاد کنند
  ( گاهی به بهانه دفاع از مسعود، گاهی از کارمل، گاهی از اسلام و گاهی به بهانه دفاع از اقوام غیر پشتون...). اما هدف اصلی این عناصر خائین هرگز دفاع از اقوام شریف غیر پشتون یا دفاع از این و آن نیست، بلکه فقط و فقط تحریک نمودن علیه همدیگر است.
  ما باید فریب این جاسوسان بیگانه را نخوریم و در دامِ که اینجا پهن میکنند، َبند نمانیم.
  همینکه هوشیار باشیم و هیچگاه در جبهه مقابل علیه یکی از ا قوام ستمدیده وطن خود قرار نگیریم، پس توطئه های خانمانسوز این عناصر خودفروخته را خنثی کرده ایم.
  شعار ما باید اینطور باشد:
  هرگوشهء این خاک کشور همه ای ماست،
  هر فرد صادق و وطندوست این میهن خواهر و برادر ما !
  ( البته جاسوسان ازین امر مستثنأ اند.)

  • سلام بخواننده گان عزیز وسلام خاص به نادرجان!
   اقوام افغاننستان هرگز باهم دوست وبرادربوده نمیتوانند تایکی ازآنها بدلایل واهی درپی به اثبات رسانیدن برتری خویش نسبت به دیگران باشد ونام قومی خویش را بالای کل یک کشور چندقومی تحمیل نموده خودش را بازهم بادلایل واهی اکثریت بومی ودیگران را اقلیتهای مهاجر شایستهء حکومت کردن نداند. درهمچوحالت هرکسیکه دل بدوستی وبرادری باقوم برادر بزرگ می بندد یا احمق است یاچالاک
   با احترام
   پرویز بهمن

  • دزد سر خود پر دارد
   بهمن نیز....!

  • دزد سر خود پر دارد
   بهمن نیز!

  • نادر جان
   اوضاع و شرایط که فعلا"در کشور ما حاکم است , کشور های بیگانه به جاسوس های تبلیغاتی وپروپاگند نه ضرورت دارند و هم نمیخواهند پول و و قت شانرا بیجای مصرف کنند در صورتیکه شخص اول تان خود کرزی , وزیرانش اعضای پارلمان و مجلس سنا همه ای شان معاش خواران همان کشور های بیگانه که تو فرموده یی استند که خواسته های شانرا بسیار به اسانی توسط حکومتی ها اجرا میکنند و این حقیقت مانند آفتاب روشن است . تو نمیخواهی نمیتوانی تحمل کنی حق گویی و عدالت خواهی غیر تبارت را

  • جناب نادر جان
   طوریکه دیده شده تا کنون کسانیکه بیرق نجیب وگلبدین وملاعمر را بدوش داشتند بنام جواسیس وطن درافشانیدن بذرنفاق ملی نقش داشتند نه طرفداران مسعود وکارمل که شما به آن اشاره نمودیند.اصلآ درحزب دمو کراتیک خلق همین داکتررنجیب بانی نفاق قومی در افغانستان بود.بعدآ گلبدین وملا عمر! یکبار تاریخ را مرور نما

 • فرق ملای پشتون این است که زود وهابی مشیود زیرا از خود شان ذخیره علمی ندارد . ملای پشتون بعدش مردم را به انتحار و انفجار تشویق میکند . ملا پشتون زیاد چتل است .ملا پشتون خیلی پشتون گرا است . دیگه زیاد سنتی است تا شهری ..
  ملا پشتون که خودرا کمی دموکرات میگرد اینها هم بخاطر پشتون بودن انعده ملای پشتون که طالب است به انها هم نظر است .البته تمام بد بختی زیر سر ملای پشتون است زیرا اینها در طول تاریخ در دربار حکومت بودند و کاسه لیسان حکومت قوم پرست پشتونی بوده است . دیگر اینکه ملا ی پشتون زیادعلمیت ندارد . هرکس که لنگی را کلان بسته کرد میشه ملا صاحب و...

 • جالب بود. این ملا البته درکل تفاوتی باسایر علمای کرام!!! نداشت ولی یک چیزی که بیشتر توجه راجلب میکند اینست که وی رایک کرکتر تیپیک فرویدی بافتم,اویک نمونه مناسب ازعقده های فروکوفته شده جنسی است که درپسخانه های ذهن اش انبارهای انباشته ازاحساس های جنسی ایکه ازدوران کودکی تاهمین موعظه فروکوبیده شده وفروخورده است راباخود میکشد,اودرهمه ادا واطوار,توصیف وتمثیل اش قصه های نهفته زیرضمیرش رابه نمایش میگذاشت درقالب وعظ دینی ,البته درجمع مخاطبانش هم کرکترهای شبیه خودش (عقده مندان جنسی )عده بیشماری بادل وجان گوش میدادند وقصه خویش رااززبان اومیشندند.یک چیزی که دراین آخوند باسایرآخوند های دیگر تفاوت داشت اینکه اوخودرابه این شیوه یعنی درقالب بحث, آزاد ,خالی وسبک میسازد ولی اکثریت آخوند ها وگردانندگان بازاردینی درصدد سواستفاده جنسی ازکودکان اند که تاریخ جوامع اسلامی وغیر اسلامی نمونه های بیشماری راثبت نموده است.ناگفته نباید ماند ش که اوعلاوه ازعقده های یادشده عقده های گره بافته شده دیگری هم داشت مانندبسا ادم های دیگری , همچو عقده کمبود ,کمبود رفاه ,نیازهای قتصادی -معیشتی-مالی و....که برای اکثریت اجتماع دنیای سومی خصلت نماست.
  وقتیکه باشدت به حاجی ها وشایقین رفتن به مکه میتازد,به خوبی تبارز این عقده را نمایش میدهد وبازهم بااستفاده ازشیوه وترمینالوژی خودی!(مذهبی).
  روی هم رفته ,اگر زندگی مسیردیگری رابرایش رقم میزد وزمینه های اقتصادی-اجتماعی -فرهنگی مساعد ی میداشت اویک هنرمند موفق هنرتمثیل وتیاترونمایش میبود که رگه های نیرومند این استعداد رادراومیتوان به سادگی ملاحظه نمود.
  تشکر

 • پرویز بهمن !!!!
  در مقعد بی ننگ مثل پرویز بهمن هر هفته یک درخت سبز می شود ...............!!!!
  آما پرویز بهمن با کما ل میل و افتخار زیر سایه اش می نشیند ..................!!!!!
  با احترام

 • استدلال بهمن در مورد قضیه ی خط دیورند منطقی وقابل تایید است . از نظر منافع ملی ما دعوا بر سر خط دیورند بسیار مهلک ودارای پیامد های مصیبتباری برای تمام مردم افغانستان بوده ودر آینده نیز خواهد بود. . اما قرار معلوم برای شوونیست های پشتون ( اوغان) اهمیتی ندارد که مردم افغانستان چگونه تاوان این دعوای ابلهانه را می پردازند بلکه برای این بازیگران بی وجدان استمرار قدرت قبیله بالاتر از هر امر دیگر است .

 • شکرا له رحمانزی!!
  در کون یا مقعد بی ننگ, بی غیرت , بی ناموس و اولاد سگ و جاسوس I.S.I مثل شکرا له رحمانزی هر هفته یک درخت سبز می شود آما با کما ل میل و افتخار زیر سایه اش می نشیند.......!!!!
  تو یک ادم چتل هستی محیط کابل را چتل ساختی من خو در روزنامه ها خواندم که عساکر امریکایی شب هشت هزار افغانی برای یک دختر باکره و شب چهار هزار برای یک خانم پرداخت می کنند در بگرام....!!!
  پید ا کردن همه دختر ها و خانم ها را فامیل و شکرا له رحمانزی و خانم مقبولتش كه مرتکب فساد اخلاقی شده به دوش دارند, تو خو یک دلال استی , فاحشه خانه دارید و چتل هستی...!
  مطابق اتهاما ت مطرح شده دوسیه فساد اخلاقی فاحشه خانه فامیلی تانرا در لوی څارنوالی حذف کنید...!!
  دوسیه فساد اخلاقی فاحشه خانه فامیلی شما در لوی څارنوالی زیر مطالعه است...!!
  هر کسی که هستی بی غیرت , بی ناموس و اولاد سگ و جاسوس ای اس ای. ISI پاکستان هستی ....!!
  رحمانزی حرامی این خیزک های آخری تان باشد , عنقریب چهره کثیف و پست تو جاسوس ای اس ای ISI پاکستان را به همه هموطنان عزیز رسوا می کنم ....!!

 • برادر تاجیک در قصه این قوم رزیل نباش زیرا اینها در عف زدن ودر جف زدن عادت دارد وطن را به پاکستان فروخته فعلا بجای دیورند همه چیز شان را باخته است وای بحال مردم فارسی زبان خراسان زمین . اینها فقط در سرگین خوری و زن فروشی خوب است دیگه فرهنگ ندارد قبیله اگر فرهنگ میداشت افغانستان به این روز نمیرسید و.....

 • عزیزانم،
  لطفاّ از دنیای کوچک قومگرائی تان بیرون برائید، و یک کمی ازین مرد بزرگ تاریخ بیاموزید!
  نه شرقی ام، نه غربی ام، نه بری ام، نه بحری ام
  نه از کان طبعی ام، نه از افلاک گردانم
  نه از آبم، نه از بادم ، نه از خاکم نه از آتش
  نه از عرشم، نه از فرشم، نه از کوَنم، نه از کانم
  نه ازهندم، نه از چینم، نه از بلغار وسکسینم
  نه از ملک هراتینم، نه از خاک خراسانم
  نه از دنیا، نه از عقبا، نه از جنت، نه از دوزخ
  نه از آدم، نه از هوا، نه از فردوس رضوانم
  مکانم لامکان باشد، نشانم بی نشان باشد
  نه تن باشد، نه جان باشد، که من از جان جانانم
  شعر از مولانا جلال الدین بلخی

 • سلام
  بيشک در کلتور و فرهنک اقوام غير پشتون( تاجيک )فقط فحش و ناسزا است نه منطق ٠شما با توهين نمودن يک تبار احمق تروجاهل تر و بي فرهنګ تر از ان ملا يي پاکستاني استيد٠لطفا اين ويديو را هم در يوتوب سرچ کنييد که ملا يي افغاني تاجيک چي (Mr qurban qull) مي کند ٠ مشت نمونۀ خروار٠

 • پرویز بهمن!!
  ملای پشتون با ملاهای غیر پشتون ازهم چه فرق دارند؟
  لطفا اين ويديو را هم در يوتوب سرچ کنييد ........!!!
  دعوای پیغمبری - Sufi in Afghanistan Claims He Receives Revelation

 • پرویز بهمن شما احمق تروجاهل تر و بي فرهنګ تر از ان ملا يي پاکستاني استيد.......!
  این هم کار ملای پشتون است!!!!
  در مقعد بی ننگ مثل پرویز بهمن هر هفته یک درخت سبز می شود ...............!!!!
  آما پرویز بهمن با کما ل میل و افتخار زیر سایه اش می نشیند ...........!!!
  بيشک در کلتور و فرهنک اقوام غير پشتون( تاجيک )فقط فحش , خشونت , ناسزا و آزار جنسی نیست ..!!!
  مردی که سال ها دخترش را آزار جنسی می داد در غرب کشور بازداشت شد
  شکرا له رحمانزی - هرات
  چهارشنبه ٠٣ عقرب ١٣٩١ ساعت ٠٩:٢٦
  مقام های محلی در ولایت نیمروز در غرب کشور می گویند که ماموران امنیتی مردی را بازداشت کرده اند که هشت سال به نحوی دختر خود را مورد آزار جنسی قرار می داده است.
  منیژه دختر نوجوان این مرد نیز اعتراف کرده که که پدرش همواره او را وادار به "ارضا" کردن خود می کرده است.
  منیژه 14 سال سن دارد و متعلم صنف هشتم مکتب درشهر زرنج مرکز ولایت نیمروز است.
  می گویند که ماموران امنیتی مردی را بازداشت کرده اند که هشت سال به نحوی دختر خود را مورد آزار جنسی قرار می داده است.
  خشونت و آزار های جنسی در جریان سال های گذشته، نگرانی های نهاد های حقوق بشری را به شدت افزایش داده است.
  در برخی موارد، نهاد ها مدافع از زنان، دست به تظاهرات زدند و خواهان پیگیری عاملان خشونت علیه زنان از سوی دولت شدند.
  با این حال، آمنه حکیمی رییس امور زنان ولایت نیمروز می گوید که موضوع آزار جنسی منیژه از سوی پدرش به شدت آنان را متاثر کرده است.
  خانم حکیمی گفت که قرار است دوسیه این مرد به ارگان های عدلی و قضایی سپرده شود.
  او افزود که در حال حاضر، منیژه به شدت تحت فشار روانی قرار دارد و وضعیت صحی او نگران کننده است.
  آمنه حکیمی به خبرگزاری بخدی گفت: "مادر این دختر ادعا دارد که تاکنون بارها دخترش این موضوع را با او در میان گذاشته اما بخاطر حفظ آبروی شان به جای شکایت نکردند."
  خانواده منیژه گفته است که در این اواخر محمد حسن (پدر منیژه) قصد داشت بالای منیژه تجاوز کند که این دختر پیش از این عمل، موفق به فرار شده است.
  پیشتر، در ولایت هرات ماموران امنیتی مردی را بازداشت کرد که شش سال با دختر خود رابطه جنسی داشته است.
  گفته شده است که در جریان شش سال، این مرد بار ها به دخترش تجاوز کرده است.
  فقر، اعتیاد، خشونت های خانواده گی و رسم و رواج ناپسند دلایل خشونت در برای زنان خوانده شده است اما تا اکنون دلیلی مشخص برای تجاوز های خانوادگی مطرح نشده است.
  وقوع خشونت های خانوادگی در افغانستان پیشینه نداشته است اما افشای چند مورد در سال های اخیر از این گونه رویداد، باعث نگرانی در کشور شده است.
  در همین حال، رییس امورزنان نیمروز می گوید که محمد حسن دو دختر و پنج پسردارد و اخیرآ علاوه بر منیژه دختر خورد سن دیگرش را نیز مورد آزار جنسی قرار می داده است.
  پدر این دختر ضمن رد این اتهامات گفته است که او به دلیل علاقه مندی زیاد با فرزندانش آنان را مورد نوازش قرار میداده است.
  در حال حاضر، محمد حسن در بازداشت پولیس به سر می برد و قرار است دوسیه او به مراجع عدلی و قضایی فرستاده شود.

 • سلام به خوبان!
  اگر که " تغر" اوغان را جمع و حرف های منطقی دوستان و "خرتنبگی" اوغان را پهلوی هم بگذاریم بار دیگر به این نتیجه میرسیم که دم خر از هر طرف ان که اندازه شود یک وجب است ! بدین معنا که فرهنگ اوغان از خشونت لفظی وفزیکی درست شده است فرق نمی کنید که اوغان باسواد است یابیسواد ملاست یا عامی............
  از قرار معلوم ملا از ایت و حدیث شریعت رفتار وگفتارپیامبراسلام و سایر انبیا و خلفا..... به انانیکه پای منبرش نشسته اند امر بمعروف ونهی ازمنکر...میکنند تا مسلمانان خوب و صادق و ایمان دار و برابر با احکام الهی شوند یعنی منبر مسجد سیاسی و تلویزیونی نیست تا شونده همه باشند یا بهتر تر عرض شود که منبر و میز خطابه سیاستمداران زمین و زمان فرق دارد پس این خر اوغانی که بی ادبی و فحش دادن های ملا اوغانی را که منبر دین را تیاتر کمدی ساخته و با دست و زبان تمثیل سکسی کرده و عفت کلام و ابرواوغان نامدار!!و اسلام را برده است را توجیه نموده و"گویا مخاطب شیخ الحدیث اوغانی اقوام غیر اوغانی پاکستانیست نه اوغانها "ولی بی خبر از اینکه صوات و پشاور ختک .............همه پتان اند تا پنجابی دالخور ..
  این گرد پا لامذهب بایانی که اینک از نوتحصیل را زیر نام رحمانزوی شروع کرده است از همین زاویه قومی و قبیلوی داستان کدام دختر و پدر را در هرات و نمیروز ذکر کرده !!!ای بدبخت خرصفت اوغانی تا جخان است اوغان همان خواهد بود که در دور حجر بوده است !!! این حقیرباری گفته بودم اگر که خرهم اوغان باشد لگد زدن هایش را توجیه میکنند . خان

 • پشتون اگر لقمان شود 72 پشتش خر است .خر باید همیش لگد بزند خر همیش باید عر عر کند . تازه به خر هم یک نوع توهین است خر بیچاره کار میکند و بکار کس کاری نداره اما این قوم فاشیست به هرسو عف وجف میزند میگه همه چیز ازماست دیگران باید نباشد. این بیکلتور مردم این روز ها در خیلی وزارتخانه ها پشتونها انطرف مرز را جا بجا نموده است . زنده باد هتلر و موسلنی . اینها روی همه فاشیستا را سیاه کرده است..

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس