صفحه نخست > دیدگاه > صلاح الدین سعیدی سعید افغانی یا رحمان مالک افغانستان

صلاح الدین سعیدی سعید افغانی یا رحمان مالک افغانستان

مردی که باتمام بیسوادی وحماقت قبیلوی بازهم مدعی است که او یک قاضی باوجدان ومسلکی است
پرویز "بهمن"
شنبه 8 دسامبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

درین روزها که سر وصدای رسوایی مالی کابل بانک ودفاعیه های آقای عبدالقدیر فطرت دررسانه های تاری وشنیداری ودیداری درسطح افغانستان وجهان بالاگرفته است، بیسوادان عقده ایی بیکار ومفتخوران بی مضمون نیز ازخدا طلب میکنند تا چنین حادثه ایی رخ دهد تا زمینه ایی برای مطرح شدن آنها درمیدیا مساعد شود. یکی ازین منتظرین بی معاش ودرعین حال بیسواد آقای صلاح الدین سعیدی سعید افغانی است که گاه گاهی ازطریق تلویزیون پیام افغان ویا هم پورتالهای فاشیتسی چرندیات ولاطائلات را بخورد عوام بیچاره میدهد. ایشان در غم این نیستند که چند درصد خواننده ها ویا شنونده ها به لاطائلات شان می فهمند بلکه برای شان مهم این است که به چه شکل خودشان را مطرح نمایند والقاب دکتور وپوهاند وپروفبسور را پیشاپیش نام مبارک شان یدک بکشند یکی ازمشخصات بارز این بیماران روانی این است که خودشان را عقل عالم تصور میکنند ودرهرموردی که به ایشان ارتباط مسلکی دارد ویانه باید ابراز نظر فرمایند.

باهمه حال دیروز که من بخاطر کسب معلومات بیشتر ودریافت دیدگاه های متفاوت مردم پیرامون رسوایی مالی کابل بانک سری به سایتها وپورتالها میزدم به پورتال فاشیتسی افغان جرمن نیز سری زدم که دفاعیهء آقای عبدالقدیرفطرت را به نظرخواهی گذاشته بود. فورا نظرم به نوشتهء آقای دکتور صلاح الدین سعیدی سعید افغانی ازکشورانگلیستان افتاد. البته بدون شک که به لاطائلات نویسی های بی مفهوم وبی معنای صلاح الدین سعیدی مشهور به سعیدافغانی در دیگر سایتهای افغانی، چون دعوت ولر وبر وتول افغان بسیاریها آشنا اند.

کسیکه درهرمورد ، خودش را صاحبنظردانسته وچون فیلسوف دهر خودش را مستحق میداند که درهرموردی آگاهانه ویا نا آگاهانه ابرازنظر نماید همان صلاح الدین سعیدی سعید افغانی می باشد، کسیکه حق وناحق از آیات قرآن واحادیث نبوی مانند گلبدین وقریب رحمان سعید استفاده های ناجایز میکند همانا صلاح الدین سعیدی سعید افغانی می باشد. تنها فرقی که میان گلبدین وگلبدینی ها با آقای صلاح الدین سعیدی سعیدافغانی می باشد این است که آن ذوات محترم جنایتکار، درکورس های تریننگ استخبارات نظامی پاکستان خیلی خوب یاد گرفته اند که چگونه آیات واحادیث را درجاهای مناسب آن بکار بندند ولی آقای صلاح الدین سعیدی فاقد این استعداد می باشد زیرا درزمان زنده یاد ببرک کارمل، برای کارمندان اطلاعاتی وامنیتی هرگز اجازه نبود که از دین وآیات قرآن به نفع اهداف سیاسی وحزبی استفاده شود. دین وتعلیمات دینی جایگاه خودش را درنظام وقت داشت وکارهای سیاسی واستخباراتی هیچ ربطی به علمای دینی نداشت. اما بعدازکودتای جنرال نجیب الله احمدزی که به حمایت مستقیم شوروی ها برضد زنده یاد ببرک کارمل صورت گرفت نظر به نوشتهء محترم سیدکاظم آغا که حالا مشهور به سیدکاظم سویدنی می باشد درزمان جنرال نجیب الله احمدزی، مسؤولیت تربیه وتریننگ یکتعداد نیمچه ملاهای استخباراتی را ریاست هفت امنیت دولتی بعهده گرفت. ریاست هفت امنیت دولتی تعداد زیادی ازکارمندان عمدتا پشتون تبار خویش را زیر پوشش ملا وطالب به بعضی ازموسسات دینی توظیف نمود.دررأس ریاست هتف درآنوقت رفیق یارمحمد برادر تنی رفیق فرید مزدک قرار داشت که حالا هردو بردار مانند سلیمان لایق خواسته اند بعداز...... چهارزانو بنشینند.

آری! بازی با کارت دین واستفاده از آیات واحادیث نبوی توسط نیمچه ملاها درزمان جنرال نجیب الله احمدزی آغازگردید و یکتعداد ازکارمندان خاد موظف گردیدند تا به تقلید ازهم قماشان فاشیست مشرب شان درجبههء اخوانی ها خودشان را زیر عبا وقبای اسلام وپشتونوالی داخل نمایند که آقای صلاح الدین سعیدی سعید افغانی یکی ازهمان افراد می باشد. ک

ولی چنانچه دربالا عرض شد گلبدین وگلبدینی ها در استفاده ازآیات واحادیث نبوی علیه مخالفان شان مهارت مسلکی پیدا کرده اند، آنها درظرف یک ثانیه اگر بخواهند کسی را تکفیر نمایند تمام آیات کفر والحاد وارتداد وزندیق را دربارهء شخص مورد نظر از متن قرآن بیرون آورده وکفر یا الحاد طرف مقابل را با دلایل قرآنی ثابت میکنند. درحالیکه آقای صلاح الدین سعیدی سعید افغانی بیسواد محض تشریف دارد. روزی درسایت وزین پندار دوست عزیزم رفیق فرخ زرنگار تمام اغلاط املایی وانشایی آقای صلاح الدین سعیدی سعید افغانی را به رخش کشیده بود واز وی صمیمانه تقاضا نموده بود که بهتر است که بزبان شیرین پشتو بنویسند، زیرا کسیکه به یک زبان مسلط نباشد وازشکم خودش بزور وجبر کلمات واهی را بیرون آورده وهرکلمه را درغیر محل آن استفاده کند چه بهتر اینکه بزبان شیرین مادری اش بنویسد ودرد دل خویش را به زبان مادری اش بیان نماید تا هم لعل بدست آید وهم دل یار نرنجد. ولی بدبختانه که ایشان درنگارش به زبان پشتو نیز مشکل دارند. باوجودیکه جناب شان به گفتهء پشتونها در(خته) پشتون تشریف دارند ولی ازبیان مطلب بزبان پشتو عاجز اند.
راقم این سطور با خواندن مطلب آقای صلاح الدین سعیدی سعید افغانی درستون پیامهای افغان جرمن انلاین دربارهء اقای عبدالقدیر فطرت بیاد همان ویدیوکلیب رحمان مالک وزیر داخلهء کنونی پاکستان افتادم که درجلسهء رسمی شورای وزیران آنکشور ازخواندن سورهء قل هوالله احد عاجز مانده بود وباوجود چندین بار تکرار نمودن بالاخره ازخواندن آن سوره، اظهار عجز کرد ومسؤولیت را بدوش وزیرعدلیهء کابینه انداخت که گویا به وی آیات قرآن را سرچپه نوشته بود.
حالا آقای صلاح الدین سعیدی سعید افغانی نیز دربخش نظرخواهی پورتال فخیم؟؟؟؟! افغان جرمن چنین نگاشته اند:

((مسأله شان نزول سوره والعصر (و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنو و عملوا الصالحات وتواصو بالحق و تواصو بالمغفره – صدق الله العظیم) که دوست بس ارجمندم جناب احمد سعیدی آنرا آورد است درمورد شکار ماهی توسط یهودان در روز شنبه و یا هم بحث ربا و مضاربت ونګاه اقتصاد اسلامی و مطالب مربوط به آن بحث بس عریض و طویل خواهد شد که از حوصلهء خواننده خارج است.))

بح بح بح بح!حال ازین بیسواد جاهل کسی نیست که بپرسد که آقا! شما که ازنوشتن عادی این سورهء قرآن عاجزاستید شما را به موضوع شان نزول آن چی غرض؟
کسیکه آسان ترین سورهء قرآن را تا هنوز نمیداند که آیا درآن : «وتواصوبالحق وتواصوبالصبر» آمده است ویا «بالمغفره» پس اوچه حقی دارد که سخن از شان نزول آیات واقتصاد اسلامی ومضاربت وغیره بزند؟

ازاین هم گذشته فرق میان آقای صلاح الدین سعیدی سعید افغانی با آن بدمعاش چاقو کش بنام رحمان مالک درچی است؟
رحمان مالک یک چاقوکش وبدمعاش که سر از جنده خانه های گندیدهء کراچی برآورده وحالا درکرسی وزارت داخلهء کشوری که سنگ تیکه داری اسلام ومسلمین جهان را به سینه میزند بدون داشتن کوچکترین اهلیت ولیاقت علمی تکیه زده است با صلاح الدین سعیدی سعید بیسوادیکه سراز شکنجه گاه های جنرال نجیب الله احمدزی برآورده وحالا درلندن دعوای وکالت دارد چیست؟
.
واقعیت این است که من نمیدانستم که این بیسواد چه کاره است . در ابتدا فکر میکردم که ایشان نیز مانند حبیب الله غمخوار ویا طارق بزگر دریکی ازگوشه های اروپا به مفتخوری وسوسیالخوری مصروف اند ولی باتعجب بسیار که ایشان را حالا وکیل مدافع درمحاکم انگلیستان یافته ام. چنانچه درخلال نظریات شان چنین درفشانی کرده اند:

((زمانی دراروپا کیس و قضیهء شخص مهاجر و پناهندهء سیاسي از کشور عراق درزمان حاکمیت صدام حسین به پیش میبردم. مؤکلم از رنج و عذاب و زجر و زندان های مخوف صدام حسین با چنان جزئیات و اعتماد او اعتقاد و دقیق توصیف میکرد که ګویا همه بروی ګذشته و درادعای خویش مبني بر مورد پیګرد قرار ګرفتن کاملاً صادق باشد. اما درجریان تحقیق بعدی چنین معلوم شد که وی (این خانم) شخص خود زندان بان بود.
وحال که سخن به این سبک است وشخص جانب حامد کرزی ادعا دارد که درتخلف شخصا دست ندارد و خواهان تأثیر ګذاری درسیاسیت آیندهء کشور است و..............))

عجبا! آوردن این قصهء دروغین با این عبارات وانشای غلط ازچند جهت تفسیرطلب می باشد. اول اینکه درکدام کشوراروپایی جنابعالی بحیث وکیل مدافع آن خانم عراقی اقامهء دعوا را پیش می بردید؟ دوم اینکه جناب عالی بکدام صلاحیت علمی جواز دریافت کاررا بحیث وکیل مدافع درکشورهای اروپایی دریافت کرده اید؟ سوم اینکه بکدام یک اززبانهای اروپایی تسلط دارید؟ تا جاییکه من اطلاع دارم آخرین وظیفهء جناب عالی درسفارت افغانستان درکشورچکوسلواکیای وقت بود که بعداز سقوط دولت جنرال نجیب الله احمدزی به کشور انگلیستان فرار نمودید، پس جنابعالی تحصیلات حقوقی تانرا درکدام کشور اروپایی به پایهء اکمال رسانیده اید تا برای پناهجویاان مصدر خدمت شوید؟ چهارم اینکه اگر جناب عالی اینقدردارای ظرفیت علمی وحقوقی استید چرا پیش ازآنکه باخانمهای عراقی وعرب، خودتان را مصروف سازید ازکمک وهمکاری باهموطنان خودتان امتناع ورزیده اید؟ به عبارت دیگر آیا با این لاف وپتاق وطنپرستی و وطندوستی که ازنوک قلم جنابعالی می بارد لازم است که چراغی که درخانه بسوزد آنرا به خانه ای دیگری منتقل نمائید؟ چهارم اینکه آوردن این روایت دروغین ویا راستین دربحث رسوایی کابل بانک چه ارتباط منطقی باموضوع دارد؟ مگر میخواهید با آوردن این روایتها وقصه های بی ربط برای خودتان جایگاه یک شخصیت وکیل مدافع را درمیان خواننده ها پیدا کنید؟

چه زمانه ایست اگر این موضوع واقعیت داشته باشد که دکتور صلاح الدین سعیدی سعید افغانی وکیل مدافع پناهنده گان بی سرنوشت تشریف دارند پس حتما بیسواد دیگری بنام سلیم مجازهم باید وکیل مدافع باشند. زیرا درین اواخر آقای سلیم مجازهم خواهان محاکمهء عظیم بابک سردبیر سایت پندار درآلمان می باشد. اما پروندهء دعوای سلیم مجاز علیه عظیم بابک پناهنده گی نه بلکه حقوقی است که درسایت پندار به آقای سلیم مجاز هتک حرمت شده است چه هتک حرمتی؟ هتک حرمت یعنی اینکه یکی ازمنتقدان ادبی سلیم مجاز به ایشان نوشته اند که آقای سلیم مجاز گویا پی اچ دی و گویا داکتر!
شما نه تنها از حقوق چیزی میدانید بلکه نوشته های شما در سطح شاگردان صنف 6 مکتب است.
شما هتک حرمت را به غلط حتک حرمت نوشته اید. شما تاهنوز فرق میان اوج وعوج را نمیدانید
حتک یعنی چوچه شتر مرغ ، یعنی سلیم مجاز.
معنای حتک ، شترمرغ چوچه است.
هتک یعنی دریدن
دیگر چه بگویم.اعلانهای دو پیسگی ، نظر سنجی های مبتذل و خود سایت تان مبین سویهء پایین شماست. من باشما بیسواد روی چه مسئله ای به بحث بپردازم.
شما که یک جمله را به فارسی درست نوشته نمی توانید ، صورت دعوا را چگونه خواهید نوشت.
راستی کدام خر به شما سند دوکتورا داده است؟
همه فارغان غرب مثل شما بیسواد بوده اند؟
درسابق در مورد فارغ التحصیلان شوروی نظر منفی ارایه میشد اما باور کن هر چه دوکتور و ماستر افغانی فارغ غرب دیدم مثل شما بیسواد ، کودن ، ایلاگوی و خشکه دماغ است.
.
ازبرای خدا!!!
تا کنون این بیسواد که خود را دوکتور حقوق میداند تفاوت بین جرم و اتهام را نمیداند.
اسناد ترتیب دهید و به محاکم آلمان ، امریکا و سویدن بفرستید
زیاد حوصله کردم سلیم مجاز همان بیسواد ماند و آدم نشد!

اما صلاح الدین سعیدی سعید افغانی نیز ازقماش افرادی مثل همین آقای سلیم مجاز تشریف دارند. درنوشته های ایشان با تمام ادعاهای بلند دکتورا وغیره حد اقل یک جملهء درست وخوانا بچشم نمیخورد. . خدا سایهء این وکلای مدافع بیسواد را ازسر پناهجویان افغانستانی هرچه زود تر بردارد تا به عوض سود، زیانهای ناشی ازبیسوادی این وکلای مفتخور به پناهنده گان بیچاره ازبین برود. بدا بحال موکلین بدبختی که همچو بیسوادان را بحیث وکیل مدافع خویش انتخاب میکنند، دکتور سلیم مجاز هم درسایت افغانستان نیوز خویش طوریکه رفیق فرخ زرنگار نوشته است دعوای دکترا بودن دارد ولی متاسفانه تاکنون فرق میان : حتک حرمت وهتک حرمت وعوج پیروزی واوج پیروزی را درک نکرده است.

اما درخانوادهء زنده یاد سعید افغانی این تنها صلاح الدین سعیدی سعید افغانی نیست که خودش را بنام نویسنده جازده است. یکی ازبرادران دیگرش بنام سمیع الدین افغانی نیز دربخش سخنگاه یا فوروم سایت تول افغان متهم به سرقت ادبی گردیده است. آقای سمیع الدین افغانی اشعار دیگران را خصوصا اشعار عبدالباری جهانی را با وارد نمودن تغیرات اندکی درآخر ویا اول ابیات آن بنام خودش منتشر ساخت که ازطرف خواننده های پشتون کشف گردیده و مورد سرزنش قرار گرفته است. یکتعداد نظردهنده گان پشتون نوشته بودند که برادران سعیدی سعید افغانی همه قبلا ازکارمندان دستگاه خاد بودند که حالا خودشان را زیر قبای پشتونوالی پیچانده اند. ازآن زمان به بعد برادران سعیدی همکاری شان را باسایت تول افغان قطع نمودند وحالا پورتال افغان جرمن ودعوت بروی شان بازمانده است. .

واما دربارهء نظریات آقای صلاح الدین سعید افغانی درمورد اعلامیهء آقای عبدالقدیرفطرت بعداز لاطائلات نویسی ها وچرندیات بسیاری که هیچ مبتدا وخبر آن معلوم نیست چنین نگاشته اند:

(اګر من قاضی این قضیه باشم بعد از تثبیت جزییات مسایل و بعد از تحقیق اګر واقعا آًقای فطرت درخورد و بورد مستقیما شریک نباشند صرف بخاطر سهل انګاری درکار ووظایف دولتی و عدم اجرای بخش نظارتی درکار ووظیفه و با درنظرداشت تخلف که به موقع وظیفهء درمیان ګذاشتن مراجع عدلی وقضایی را درجریان تخلفات که از وی آګاهی داشت خبر نداد مورد پیګرد عدلی قرار داد وبه خاطر کمک ومساعد ت بعدی اش به عدالت به خاطر پیګرد متخلفین و کمک به عدالت برای جناب فطرت دردادن جزا تخفیف درنظر خواهم ګرفت. چیزی بالاتر نباید جناب فطرت توقع کنند که ګویا خود را بری الذمه بداند. بری الذمه نیست و بوده نمی تواند. خلط ومزج این قضیه با قضایای دیګر سبب برائت نیست. مطالبات غیر ستندرت از رئیس جمهور کشور سبب برائت نیست. اینکه دیګران چنین تخلف و غیر قانونی عمل کرده اند موجب برائت نیست. اینکه درین جرم و تخلف و سهل انګاری ویا شراکت درجرم رؤسای قبلی و یا بعدی افغانستان بانک ویا دیګر کارکنان دولتی نیز شریک اند، سبب برائت نیست و بوده نمی تواند. بحث عریض وطویل.)

اولا اینکه بنده وقت زیادی برای اصلاح ونقد ادبی درحال حاضرندارم صرف عرض من حضور آقای سعیدی این است که: خداوند شما را با این بیسوادی وبا این گرایش های تنگنظرانهء قومی تان هرگز قاضی نسازد. زیرا جنابعالی نه سواد دارید ونه وجدان سالم ونه هم ازمسایل بانک داری واقتصاد بازار چیزی درکلهء شما است. شما با این زخارف علمی تان؟؟؟! ِصرف میتوانید بحیث یک قاضی نیمه باسواد درهمان دستگاهای قضایی امارت اسلامی طالبان ایفای وظیفه نمائید وبس.
دوم اینکه جناب عالی آنقدر بیسواد واحمق تشریف دارید که اصلا محتوای اعلامیهء عبدالقدیرفطرت را درک نکرده اید که وی چه نوشته است.
آقای بیسواد!
عبدالقدیر فطرت ننوشته است که من بیگناه و بی وتقصیر استم ویا اینکه میخواهم برائت حاصل نمایم.. عبدالقدیر فطرت نوشته است که وی خواهان محاکمهء عادلانه تمام متهمین کابل بانک درسطح بین المللی بشمول خودش می باشد که دادگاه مذکور کاملا ازسیطره وکنترول دولت کرزی خارج باشد تا وی نتواند با استفاده ازموقف دولتی اش بحیث فرد اول مملکت بالای فیصلهء دادگاه تاثیری وارد کند.

او نوشته است که وی اسناد زیادی هنوزهم در دست دارد که آنرا میتواند به همان مرجع بیطرف قضایی ارائه نماید ولی خشم جنابعالی ودرعین حال ترحم کاذب تان بحال عبدالقدیرفطرت کاملا بیجا وبی مورد است وناشی ازعقده های روانی جناب عالی می باشد که ازشدت خشم ونفرت قومی نسبت به یکی ازفرزندان بومی و هموطن قرغیزی بدخشانی با استعداد مان که عمرگرانبهای خویش را در فراگیری علم ومعرفت درامریکا گذشتانده است نتوانسته اید که اعلامیهء مذکوررا درست هضم نمائید. جناب عالی نتوانسته اید که ازشدت کینه ونفرت محتوای مضمون آقای فطرت را بخوانید.

صلاح الدین سعیدی سعید افغانی مردیکه ازسر و رویش حماقت وغباوت قبیلوی می بارد. ایشان باهمین بیسوادی وحماقتی که دارند بحیث مشاور حقوقی دیورند جرگه گاه گاهی چرندیاتی را درسایتها نشرمی نمایند که به خواننده حالت تهوع دست میدهد..

برای شما شفای عاجل را تمنا می کنم اینک توجه تانرا به دیدن این ویدیوکلیپ هم قماش پاکستانی تان جل میکنم:

واژه های کلیدی

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • I won,t comment about this article, because there is nothing in it but bulshit
  i only want to remind mr shitman that
  FORMER AFGHAN PRESEDEN NEVER AND NEVER CALLED HIMSELF NJIB ULLAH AHMADZAI
  HE called himself and he was and has been known to the whole worl as DOCTOR NAJIB, DOCTOR NAJIB , DOCTOR NAJIB
  it,s only talantless people like who hide themself behind a tribe,because they have nothing better to offer

 • And yes, keep reading mr saidi,s article, for you might learn a thing or two from it-----------------------and who knows may be, just may be you will come back to human family again

 • اين شخص در جكو سلواكيا ان زمان محافظ يك شركت توليدى بود.از طرف شب.در انكلستان حساب معلوم نيست انجا دوكان باز است همه بشتونها كه از بدر بدر جاسوس انكليس بودند,هم انجا دست دراز دارند.اينكه يك قوم تمام زمام امور كشور را در دست دارد همه كار انكليس است.انها هميشه در عقب قوم بشتون ايستاده اند و از افراد كودن و جاهل قبيله نخبه ميتراشند و تحت بوشش انكليس قرا ميكرد و زور كسى هم به انها نميرسد.سالها كشتند و خون ريختند و با سلاحهاى مدرن انكليسى مجهز بودند و تسلط فاشيستى داشتند و ان عادت كرده اند.
  نتيجه بلاخره يك قوم به جنايت كار تبديل شد. كو كنار , بشتونوالى دو مرض كشنده.
  بلاخر بيناموسى بشتونهاى با كستانى كه بم را در اله تناسلى زن خود مياورد.
  جنك مقعد كشف بشتونهاى با كستانى بينا موس.

 • ای سیریال های دنباله دار چقدرخسته کن است.

  • ابن ملا های تفنگچه یی و خادی داستان های جالبی دارند بک برادر شان قاضی محکمه اختصاصی انقلابی بود به امر نجیب مقرر شده بود.
   اما دوست بالا!! برداشت تان درست است داستان های اوغانی همیشه مثل تاریخ فلا کت بار شان خسته کن است.

 • Awal jenabe nawesanda,Cheze ke naweshten hama eshan dorogh wa gafhaye fasheste ast.Salahodin Afghan da wakhte Karmal dar Chechoslovakia tahsil karda wa ta zamane 1998-8 dar shahre Prague zindage mekard.Pas azan rafta da Englistan.Mardome goyor wa sada afghan ra baze nadehed wa nazareate fashiste tan ra ba dorogh wa aramegare band koneed.Ma ke az en aqa khabar darem wa besear khob meshnaseem,mepahmem ke site shoma qastan poropagande bejay wa ba zede qaume pashton mebashad.Lanat bar khayenen shoma ware wa zinda bad mardome sharefe Afghanistan

  • ازین کودن بی سواد در سایت خاوران نیز چرندیاتی به نشر میرسد , با انهم که گاهی با عنوانهای جالب اما متن مزخرف که حتا ارزش خواندن را ندارد
   قضاوت اوغانی اش در مورد جناب فطرت , حماقت اش را نشان میدهد که نمیتواند از نوشتهء محترم فطرت برداشت درست کند

 • بهمن صاحب راجع به این برادرمزخرف دیگرش نیز باید یک مقالهء زیبا بنویسید. نامش امین الدین سعیدی سعیدافغانی است وحالا خودرا زیرقبای اسلام پیچانده است. اگر میخواستید درباره اش معلومات بدست بیاورید من درخدمت قرار دارم.

  • این خبیث اش در لنگ عربها ست معلوم میشود که بسیار آدمهای مرتجع و خود فروش استند آن یکی سرخه اش خودرا انگلیس ساخته و این اش شیخ عرب .

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس