در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > نگاهی به افکار وعقاید ناسیونالیست های معاصر کشور

نگاهی به افکار وعقاید ناسیونالیست های معاصر کشور

سرنوشت ناسیونالیزم: کمونیزم واسلام سیاسی ؟
گوربز خان "عطاخیل "
يكشنبه 20 آپریل 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

درتاریخ معاصر کشورواژه ناسیونالیزم افغانی برای اولین بار از زبان سردار محمد داود اولین رئیس جمهور افغانستان وآخرین فرد از خاندان سلطنتی که با اعضای خانواده اش توسط کودتاچیان خلق وپرچم از بین رفت در افغانستان به کار گرفته شد.

سرود ملی آن دوران نیز که توسط مرحوم عبدالرؤوف بینوا سروده شده بود تاکید بیشتر روی وحدت ملت افغان و تحکیم نظام حمهوری داشت.

گفته میشود که سردار داود در اوائل خصوصا زمانیکه مقام صدارت کشور را بعهده داشت بیشتر تحت تآثیر افکار وعقاید جمال عبدالناصر بنیان گذار نظام جمهوری درمصر قرار داشت.
دوستی میان این دوشخصیت به حدی بود که در خطرناکترین شرایط یعنی زمانیکه افغانستان وپاکستان هردو در آستانه یک جنگ تمام عیار قرار گرفته بودند جمال عبدالناصر شخصا به کابل واسلام آباد سفرنموده وبا وساطت میان ذوالفقار علی بوتو وسردار داود باعث جلوگیری از یک جنگ تباه کن بین افغانستان وپاکستان گردید.

اما بعداز شکست مصر درجنگ 1967 دربرابر اسرائیل وبقدرت رسیدن انورالسادات افکار وعقاید ناصری نیز که برمبنای پان عربیسم استوار بود آهسته آهسته رنگ باخت.

متعاقب آن سردار داود نیز مجبور به استعفا گردیده وباتصویب قانون اساسی جدید دوران شاهی اعضای خاندان سلطنتی از تصدی مقامامهای بلند مانند صدارت محروم گردیدند.

سردار بلند پرواز در داخل اعضای خانواده نیز رقبای مانند سردار ولی داشت که بیشتر تمایلات محافظه کارانه وضد شوروی در اعمالش متبلور بود.
همان بود که سردار داود بهمکاری تعداد ازافسران خلق وپرچم کودتای مشهور بیست وشش سرطان را به راه انداخت که طی آن بساط سلطنت را برای ابد از کشور برچیده وپنجسال بعد آن توسط همان افسران درکودتای بعدی خود واولادخودرا نیز قربانی اهداف بلندپروازنه خویش نمود.

شایان ذکر میدانم که آنچه که بالای داود خان گذشت بالای همه دیکتاتورهای ناسیونالیست جهان گذشته است. تمام این ناسیونالست ها توسط نزدیکترین افراد وشاگردان خودشان ازبین رفته اند.
درمصرجمال عبدالناصر توسط سادات درالجزایر حواری بومدین توسط بن بلا درپاکستان ذوالفقار علی بوتو توسط ضیا الحق درایران دکتور مصدق توسط شاه ایران درعراق عبدالکریم قاسم توسط جنرال عبدالسلام عارف وبعدعارف توسط حس البکر وبعد حسن البکر توسط صدام یکی پی دیگری یا کشته شدند ویامجبور به استعفا گردیده وخانه نشین گردیدند.

اما سرنوشت سردار داود یکی از بدترین تجربه های تلخ تاریخ افغانستان به شمار میرود که حتی به نواسه های وی که در ودوران شیرخواره گی بسر میبردند نیز رحم صورت نگرفت .

خانم زهره داود بیوه سردار محمدنعیم خان که فعلا دریکی از مراکز نگهداشت کهن سالان درلندن بسر میبرد طی یک گفتگوی اختصاصی با داود جنبش خبرنگار بخش پشتوی بی بی سی چشم دید خودش را از حادثه هفت ثور وکشته شدن شوهرش نعیم خان ونواسه ها وتمام اعضای فامیلش حکایت نموده است.
هرچند به گفته داود جنبش خانم زهره علاقه زیاد به مصاحبه وظاهرشدن در انظارعامه را ندارد درعین حال از ضبط صدایش نیز اکراه دارد ولی گاه گاهی درصورت میسر شدن امکان درکدام ملاقات وی به شرح وبیان مشاهداتش میپردازد.

درتاریخ شفاهی افغانستان دربخش فارسی رادیوی بی بی سی عبدالکریم میثاق اولین وزیر مالیه حکومت خلقی میگوید :

"زمانیکه رهبران خلق وپرچم از توقیف گاه ولایت کابل توسط افسران خلقی کشیده شدند وما در منطقه شش درک درمنزل یکی از رفقا بودیم نزدیکی های عصر آهسته آهسته قدم زنان به چار راهی آریانا نزدیک شدیم.
افسر جوان را ددیدیم که از قسمت شانه اش خون میچکید وی به اعضای کمیه مرکزی رسم تعظیم نظامی نموده وخودرا اینچنین معرفی کرد:

نام من امام الدین است من داخل ارگ بودم رفتم بطرف داود خان که باید تسلیم شود اما وی بطرف من فیر کرد من هم مجبور شدم که تمام اعضای خانواده اش را بکشم."

دستگیر پنجشیری نویسنده کتاب ظهور و زوال حزب دموکراتیک خلق می نویسد که از ابتدای سقوط حکومت داود خان دو طرز دید راجع به سرنوشت داودخان در داخل حزب حکمفرما شد.

یکی طرز دید ببرک کارمل که خواهان زنده ماندن داود خان بود ویکی هم طرز دید رفقای خلقی ما که باید داود خان را زنده نگذارند تا مبادا دراثر میانجیگری سازمانها ومحافل ارتجاع منطقه رهایی یافته دوباره با مخالفین انقلاب ما یکجاشده زمینه سقوط این انقلاب جوان مساعد سازد.

این طرز دید توسط شخص دستگیر پنجشیری دربرابر استدلالهای کارمل قرار گرفته بود که حتی نور محمد تره کی وامین نیز تا آن وقت در برابر کارمل خاموشی اختیار کرده بودند.

پنجشیری میگوید که من رفقا را از شکست کودتای سودان توسط طارق محجوب هوشدار دادم که نباید آن سرنوشت علیه خودما اینجا تکرار شود.

رفیق غمخور ورفیق سیستانی دربین کمونیزم وفاشیزم قبیله گرائی گیر مانده اند تا کدام یک را انتخاب کنند.

رفیق غمخور ورفیق سیستانی دربین کمونیزم وفاشیزم قبیله گرائی گیر مانده اند تا کدام یک را انتخاب کنند.

باذکر این مقدمه حالا بد نیست که نظری به ناسیونالیست های امروزی خصوصا بعضی از نویسنده گان در سایت های انترتی بیندازیم که این دوستان ما برداشت شان ازناسیونالیزم افغانی چی است؟

چندی قبل بنده یکی ازاین نویسنده گان را که بیشتر سنگ افغان بودن را به سینه میکوبد درسایت افغان جرمن انلاین دریک خیانت مطبوعاتی افشا نمودم.

جناب شان انجنیر خلیل الله معروفی استند که بنا به قول خودشان از سال 1972 بدینسو در آلمان اقامت دارند ایشان ضمن تابعیت آلمانی تابعیت افغانی خودشان را نیز حفظ نموده اند.

درنامه اعتذاریه شان به کابل پرس ایشان تاکید بر افغان بودن خویش نموده وشعار زنده باد افغان وپاینده باد افغانستان را سر دادند که باعث فخر ایشان وسایر هموطنان ما میباشد.

جناب خلیل الله معروفی درنوشته های خودشان خودرا افغان نامیده واطلاق این نام مبارک را افتخار بزرگ برای خود وفامیل محترم شان تلقی میکنند.

اما واقعیت این است که اگر منظور ما از ملی گرائی وناسیونالیزم افغانی رجوع به فرهنگ باشنده گان این سرزمین که طوایف واعراق وقومیت های مختلف را تشکیل میدهد باشد تاکنون در نوشته این نویسنده گان ناسیونالی آنانیکه درسایت ملی گرای!!!!؟ افغان جرمن لانه کرده اند جز تبارگرائی وعظمت طلبی چیز دیگر به چشم نمیخورد.

بیشتر این ناسیونالیستان تبارگرایان ویاهم ناسیونالیست های تنگ نظر میباشند که بمرض تبارگرائی چنان خو گرفته اند که چشم شان ازدیدن اقوام دیگر درافغانستان کور شده است.

بعضی از نویسنده های ناسیونالیست ناخود آگاه به فارسی ستیزی وپشتون ستیزی وهزاره ستیزی کشانده شده اند.
چه بسا که تعداد ازین افراد اعضای همان احزاب خلق وپرچم میباشد که رهبران آنها متهم به جنایت علیه بشریت اند میباشند.

امروز ناسیونالیستهای معاصر به بستن دستارهای قبیلوی افتخار میکنند درحالیکه در زمان حاکمیت بی چون وچرای این آقایان هزاران نفر به جرم بستن دستار راهی دیار عدم گردیدند.

امروز ناسیونالیستهای معاصر به بستن دستارهای قبیلوی افتخار میکنند درحالیکه در زمان حاکمیت بی چون وچرای این آقایان هزاران نفر به جرم بستن دستار راهی دیار عدم گردیدند.

نویسنده دیگریکه درسایت افغان جرمن انلاین اندرباب افغان وافغانیت قلم فرسائی میکند جناب کاندید اکادمیسن استاد محمد اعظم سیستانی میباشد.

این استاد بزرگوار بحدی در ناسیونالیزم تنگ نظرانه غوطه ور گردیده است که حتی برای ترجمه آثار خودش بزبان پشتو به ترجمان های کرائی رو آورده است.

استاد سیستانی از عشیره بارکزائی های ولایت فراه میباشد بعنوان چهره برجسته فارسی ستیز درمیان مخالفین اش معروف شده است.

ایشان باوجودیکه از نظر قومیت پشتون بوده اما شخصا قادر به تقریر وتحریر به این زبان نمی باشند لذا بخاطر فرونشاندن عقده های درونی به فارسی ستیزی رو آورده واستعمال هرنوع کلمات فارسی را به ایران گرائی تعبیر مینماید.

ناگفته نماند که ایشان از نظر اعتقادی پیرو عقاید نویسنده لائیک ایرانی شجاع الدین شفا میباشند شجاع الدین شفا یکی از نویسنده گان لائیک ایرانی است که در زمان شاهنشاهی از مقامات عالیه فرهنگی در ایران بحساب می آمد وی برنده جوائز متعدد از حکومت اسراییل گرفته تا مصر و مراکش وغیره میباشد.

شجاع الدین شفا همیش درنوشته هایش از دکتور علی شریعتی بعنوان یک فرضیه پرداز نام میبرد. وی یکی ازمخالفین سرسخت اسلام سیاسی میباشد که جناب سیستانی به تبعیت از ایشان در اکثر نوشته هایش از آقای شفا استمداد جسته است.

جناب سیستانی سال گذشته دریکی از شهرهای سویدن مورد تقدیر وتحسین هوادارانش قرار گرفت. که یکی دو تصویر را بعنوان نمونه خدمت خواننده گان عزیز تقدیم نموده ام.
آقای سیستانی متهم به عدم ثبات فکری نیز میباشند . تحلیل ها ومقالات سیاسی جناب سیستانی مطابق روز دربرابر قدرت مداران قابل تغیراست.

ایشان در دوران حکومت ببرک کارمل سمت معاونیت شورای انقلابی را بعهده داشتد .

آنلاين بنگريد :

پيام‌ها

 • aqay sistani pashton na balke baloch astan wa marofi ham tabyate do gana nadarad dar ALMAN bayd tabeh yak keshwar bayd bod wa in ham droge digare marofi digar inke sistani dar badle pol ya moqam shayad farda ozbak ya hazara ham shawad

 • آقای عطاخیل آفتاب به دو انگشت پت نمیشود . مردم قضاوت خود را کرده اند ومیکنند .در زمانی که ح.د.خ.ا.در قدرت بود هیچ نوع تبعیض وجود نداشت این شما ها و همچو شما خرم هاست که به چنین مسایل دامن زده و نفع خویش را میبرند والا دیده درآیی به کدام اندازه آیا هیچ مرجع نیست که از همچو نویسنده های چون عطا خیل معروفی و سیستانی ..... بپرسد و این چرندوپرند شان را کنترول کند شما ها روز به روز با این دروغ هااینچنین تحلیل های بی معنی از شخصیت تان کاسته میشود . و فعلآ حرف شما مانند کاه بی ارزش است . من زمانی که این جفنگ های شما را خواندم دیدم که غیر از یکنفر دیگر پاسخ گو ندارید بعدآ از روی دل سوزی خواستم چند کلمه قسمی دوستانه خدمت شما کم تجربه ها ویاوه سرا ها بنویسم .
  لطفآ بس است از مال مردم از جان مردم .......استفاده های کردید شما را به خدا که از مغز و فکرو سواد مردم استفاده سو نکنید. ما را در انزوا قرار ندهید و خود را ریشخند جامعه نسازید

  • آقای سیدفرهاد خان!

   معلوم است که از اعضای باند جنایت کار خلق وپرچم استی که منت هم گذاشته ئی که من نمیخواستم پیام بگذارم اما دلم سوخت.

   کسی خودت را مجبور به پیام گذاشتن نساخته است مقاله آقای عطاخیل مستند از جنایات خلق وپرچم پرده برمیدارد.

   مثلیکه سخت دل ات به حال رفقای حزبی است میسوزد؟

   گفته ئی که آفتاب به دو انگشت پنهان نمیشود درزمان حاکمیت حزب شما تبعیض وجود نداشتت مگر کور استی نمیبینی که سیستانی وغمخور از اعضای حزب تان نبودند؟

   بی حیائی هم از خود اندازه دارد.

  • آقای تمیم سلام :
   اول اینکه بنده عضو هیچ یک از احزاب سیاسی وخاین نبودم و نیستم و اگر میبودم از شرم چیزی نمی نوشتم ومانند شما بی شرمی نمیکردم. چون در افغانستان هیچ خدمت گاری تا حال ظهور نکرده سبب پریشانی ما که چندان عمری هم باقی نمانده میشود .به شما مجاهدین ها که خودت هم عضو این جانی های بی حیثیت هستی میگویم که چهره تان به ملت معـرفی شده . گذشت زمانی که دست به دعا بودم که خداوند مجاهدین را کامیاب کند چون ازاهداف و مظالم........ تان آگاهی نداشتم و دیدیم توبه توبه از این جناوران . شما به من کور خطاب کرده اید و من به جواب تان چنین میپردازم که : کور پدرت است تو انسان کثیف که نه تربیه داری و نه وجدان . چرا قناعت نداری مگر شما چور چپاول دزدی قتل جنایت بی ناموسی نکردید مگر تنها در کابل 65000 انسان بی گناه را به کام مرگ نفرستید شما که با این بی احیایی ملت مظلوم را می غولانید نزد خداوند چه جواب میدهید آیا از قهر خدای سخت گیر و دیر گیر خبر ندارید . ما ملت به خود این حق را میدهیم که در بین شما احزاب جانی چه خلق وپرچم چه مجاهدین دزد قضاوت کنیم واضع است که در حکومت آنها به خصوص در حکومت نجیب ملت آرام شده بود این شما بودید که جنگ را پیش میکردید و با پرتاب راکت های کور در نقاط مزدحم کابل طفل پیروجوان را شهید میکردید اگر من غلط میگویم این همه ملت هم دروغ میگویند ملتی که دزدی های ملیارد دالری هر کثیف شما و جنایات بی شمار تان را از نزدیک دیده و آگاهی دارند چطور میشود که مهر تـآیید را به چهره های منهوس شما ها و شخص خودت بکوبیم . شما خجالت بکشید اگر مثل ما بی گناه شهید میدادید مال و دارای تان چور میشد آواره در به در وخاک بسر میشدید به ناموس تان تجاوز صورت میگرفت شما چه میگفتید آیا زمین را دندان نمی گرفتید .دوست عزیز دیگر کوشش کن که دشنام به کسی ندهی همه دشنام دادن را یاد دارد ولی شما واری بی تربیه نمیشود . شما ملامت نیستید از سن 7 سالگی که در کوه و دشت با این اشپشی ها یکجا شدید و از وجود تان استفاده کردن و رقض کردید تا سن 15 /16 سالگی بعد تفنگ بدست تان دادن که جهاد کنید . چهاد شما خود فروشان وطن فروشان را بشرماند شما ها که آبروی کشور عزت ملت رااز بین بردید .از خداوند پوزش بخواهید تا رحم کند بالای تان بس است جنایت بس است ترور بس است دزدی و بیشرمی .
   به امید آنکه به حال آمده باشید و دو رکعت نماز خوانده سر به سجده الهی گذاشته عفوتقصیرات کنید ور نه از این بد تر ریشخند و خیله خند و رسوای دین ودنیا میسشوید.
   از آقای میر هزار احترامآ خواهش میکنم که این نوشته را بجواب دوست ما نشر کند تا این ها به گناه های خود متوجه شوند .

  • AQAY farhad az yak jenayate kochake khalq parcham yad awar meshawam TA SEPTAMBER 1989 hezbe manfor 670 raket ESKAD balay mardome mazlome fro rekhtan magar dar anzaman ke shoma dokandar boded har roz in raket ha ke fair meshod na mededed ya in ke khaile lezat meborden in yak goshe kochake jenayate hezbe mobarak bod har bar baray tan jenayate na bakhshodani shan ra ba rayat khwaham nawesht wa banda mojahed ya tanzimi ham naboda wa nestam

  • آقا و خانم گرامی که اسم مبارکتان را ننوشته اید احترام تقدیم میدارم . ثاتیآ اینکه Askat مانند مرمی تفنگ نیست که 670 فیر شده شما بهتر میدانید که در یک ما یا یک هفته 670 راکت اگر فیر میشد افغانستان را در دیگر رو میکرد . دوم اینکه من در موقعیت نظامی نبودم که بدانم یا لذت ببرم سوم اینکه بنده هیچ گاهی آنهارا تآیید نکرده ام ولی در کل شکل مقایسوی حکومت شانرا بهتر از حکومت این پیام آوران صلح و اسلام میدانم .
   امید است اشتباه آن رفع شده باشد .

  • bale doste grami az sale 1986-1989 670 rakete eskat partab shod ke ta in zaman banda dar afg. bodam az an ba bad namedanam ke cheqadar rakete digar partab kardan khob ba yad daram ke dar yak hamle raketi dar konar 510 nafar ba shahadat rasida bod wa baqya ra shoma khode tan mahseba koned wa jange qawmi ya tanzimi ham az janebe hezbe manfor qablan tarahi shoda bod afg. ba name kandake qawmi mofreze qawmi defae khodi ba hazaran nafre be bando bar salh tawzih shoda bod ke dar edame jang amin gro ha naqshe omda dashtan ta badan barayat menawesam wa amchenan lanate khoda bar din froshan wa khak froshan

  • جناب سیدفرهاد آغا!

   اولا اینکه در پیام فعلی تان برخلاف پیام قبلی تان از عضویت احزاب خلق وپرچم منکر شده اید دروغ گفته اید.

   بخاطر اینکه درپیام اولی باافتخار از نبود تبعیض در ح.د.خ حرف زدید که بوضوح طرفداری وسمپاتی شمارا نشان داد.

   حال شما چه عضو آن حزب جنایتکار باشید ویاهم نباشید یا صرف هوادار بی مزد باشید هیچ فرق نمیکند . بنده درین پیام گوشمالی ام را شدت میبخشم. اما نه بادشنامهای خلقی پرچمی گونه ایکه شما از خود بروز دادید.

   شما درین پیام خواسته اید بر دروغ اولی تان پرده بیندازید وآنرا ماستمالی کنید وخودرا شخص بیطرف وغیر حزبی وا نمود کنید.

   باید خاطرنشان سازم که این تاکتیک تمام رفقای کمونیست شما است وقتیکه پای شان در استدلال لنگ میشود فورا خودرا بیطرف جلوه داده و خودرا نماینده ملت افغانستان معرفی میکنند ویاهم وارثین شهدای جنگهای تنظیمی کابل.

   وبااین رنگ جدید بانام مستعار میخواهند به دشنام علیه کافه مسلمانان ادامه داده وعقده های درونی خویش را خالی کنند.

   به دشنامهای خودتان توجه کنید که چی درفشانی کرده اید:

   شما بنده را متهم کرده اید که عمر من در رقص و پایکوبی گذشته است مجاهدین از بدن ام استفاده کرده اند وبعد تفنگ را به شانه ام داده اند.

   حالا شما فکر کنید که آیا تربیه فامیلی دارید؟

   آیا واقعا کدام پدر داشته اید که شمارا نصیحت کرده باشد که پسرم بدون شناخت واقعی لب به دشنام دادن مگشا تا خجالت نشوی؟

   من در پیام اولی خود چی وقت از مجاهدین دفاع کرده ام که گویا آنها فرشته های نجات افغانستان بودند؟

   شما چگونه حاضر شدید هرمخالفت را رنگ جهادی وغیر جهادی بدهید؟ معلوم است که درکدام صف قرار دارید. شما هیچ وقت به آمدن مجاهد دست بدعا نبوده اید زیرا در زیز ثابت میکنم اصطلاحات ودشنامهای شما از کدام مکتب آب میخورد.

   آری!

   من شما را کور خواندم شماهم ماشاءالله کم نیامده تمام پدر وپدرکلان وخانواده ام را کور خواندید که باید درین قسمت ازشما تشکری نمایم که اصلیت خویش را برای خواننده گان عزیز معلوم نمودید.

   اگر جناب عالی کور نمی بودید لااقل در پیام اولی میخواندید که آقای سیستانی عضو حزب پرچم بود واکنون لاف پشتونوالی وقومیت میزند مگر شما کور بودید که این موضوع را میخواندید که چگونه یک عضو شورای انقلابی آن حزب اکنون به برتری نژادی رو آورده است؟

   من این سوال را ازشما میکنم که شما ادعا کرده اید که در زمان حاکمیت خلق وپرچم آرامی بود.

   مگر گروپهای تلاشی شهری در زمان داکتر نجیب شما آن جوانان بیچاره وغریب وبی واسطه را که از پیش روی مکاتب ولیسه ها جمع نموده وبدون یکروز تعلیمات نظامی به جنگ علیه مجاهدین میفرستادند در عین حال پسران اعضای کمیته مرکزی وبیروی سیاسی در کشورهای اروپائی مصروف تحصیل میبودند مگر شما کور بودید که آن موضوعات را نمی دیدید آیا این تبعیض آشکار نبود؟

   مگر بعداز گذشت چندروز خانواده های مسکین وبیجاره جنازه های جوانان شانرا در تپه نادر خان دفن نمی نمودند؟

   ازکدام آرامی شما صحبت میکنید؟

   مگر رسوائی های اخلاقی سازمان دموکراتیک جوانان را فراموش کرده اید؟

   اگر شما واقعا بیطرف باشید و برخیانت های رفقای حزب شکست خورده ومزدور شوروی سابق پرده نیندازید وصاحب یک وجدان بیدار باشید آیا چنین قضاوت میکنید ؟

   تکرارا خدمت شما عرض میکنم که من وکیل مدافع تنظیم های جهادی نیستم اما بخاطر برملا ساختن نفاق شما باید از شما این پرسش هارا مطرح کنم تا به خواننده گان معلوم شود که شما منافق استید.

   شما نه نماینده آن 65000 کابلی بلکه ماهیگیر کمونیست استید که از آلوده شدن آب خوش میشوید تازمینه ماهی گرفتن تان مساعد گردد.

   ورنه چگونه وجدان تان بیدار نمیشود که قاتل ملت ومردم یعنی دکتور نجیب را که حتی بالای خانم برادر خودش هم رحم نکرده بود شما وی را برائت میدهید.

   کلمات اشپشی ها تفتگ سالارها بجه بازها مفعول ها همه این دشنامها ساخته وپرداخته کمونستان خلق وپرچم است که بعداز پناه آوردن بدامان امپریالیزم غرب از خیرات سوسیال اشباع شده اند وپشت کامپیتوتر های خود نشسته بدشنام علیه مخالفین خود میپردازند.

   چی کسی حاضر است که از جنگهای تنظیمی سران مجاهدین دفاع کند من مانند شما اینقدر بی وجدان نیستم که هر دو پارا دریک موزه کنم واز جنایت جنایتکار تحت نام مجاهد دفاع کنم وازخیانت های رهبران تنظیمها بگذرم.

   اما هیچگاه این را باشما قبول ندارم که در زمان حاکمیت خلق و
   پرچم تبعیض وجود نداشت اگر نداشت پس چرا سقوط کرد چرا مورد قبول مردم واقع نشد؟

   اینجاست که شما دروغ میگوئید هم عضو حزب بوده اید هم درجنایت وقتل ها سهیم بوده اید وهم در صورت امکان ازخیرات وصدقات حکومت پوشالی وقت مستفید گردیده اید که هنوز هم ازآن نابخردانه دفاع میکنید.

   اما عزیزم اینرا بدان که مردم دهنت را پاره میکند اینجا دیگران هم علف نخورده اند تاهر چرند شمارا بی جواب بگذارند. بادلیل وبرهان ثابت میکنم که شما منافق استید شما دروغ میگوئید امیدوارم که عقل سر تان آمده باشد.

  • دوست عــزیز که به انگلیسی نوشته یی سلام .
   من حرف شما را تآیید و قبول میکنم که جنایت و خیانت کردن وقابل تآیید هیچ کسی نیستن امــا از روی منطق من قبول نمیکنم که 670 فیر راکت skat پرتاب کرده اند ولی راکت ها و مرمی های بیشماری در کشور شلیک شده . یک فیر اسکات به اندازه وقت کار دارد که هیچ قیاص نکنی . بلی اگر شما از نزدیک در آن نقطهء شلیک بوده و حساب کرده اید پس شما خود آنجا چه وظیفه داشتید . یا اینکه شما از سالی 1986 الی 1989 دیگر مصروفیت نداشتید صرف حساب 670 دانه اسکات را گرفته اید وبس آیا در تعداد شان تغیرات کم و بیش نمی آید ؟
   کنر که یک شهر خورد است 670 راکت به دهن راست میآیید . شاید شما توپ اوبوس را شمرده باشید خوب هر چه که باشد من گفته شما را 100% تآیید میکنم که خیانت کردن ولی من که تا سالی 1995 در کابل زندگی میکردم با فامیلم از ترس مرمی و توپ...... 21 بار در کشور خودم مهاجر شدم تا اینکه با خاطره های تلخ با ناامیدی و چشم تر باوطن عزیز وداع کردیم .
   هــر کی را دردی رسد .. نا چار گوید وای را . دوست عزیز شما از این مـُحبت های بنام اسلامی ها مجاهد و طالب ها آگاهی درست ندارید چون در افغانستان نبودید من که از نزدیک همه اعمال این سنگ دلان بی رحم را دیده ام و هیچ یک از این تنظیم های بنام مسلمان را و نه این افرادواشخاصی کم اصل و وحشی شان را قبول ندارم او برادر اینکه به ملت چه ها کردن بگذر . به تاریخ به آبرو به بیتالمال به اردو به موزیم و صد ها به به به دیگر خیانت و جنایت کردن شما قبول میکند یا نی ؟در همین کابل پرس شما روزانه میخوانید و میبینید که چه شده و چه روان است و چه میشود. ما که به چشم خود دیده ایم . والا دیده ام که این از خدا بی خبر ها چی ها نبود که نکردن که اگر برایت تعریف کنم شب ها را در بر میگیرد . افغان همه مشالفت ها را تحمل میتواند ولی بی ناموسی را تحمل نمیتواند علی دیوانه قسم خورد که زنهایشان و دختر هایشان را بردیم تجاوز کردیم و بعد بجای چوب سوخت در داشهای خشت با آنها خشت پخته کردیم کسی که بنام پشتون بود یا ازسمت پغمان .
   و پشتون ها همچنین از هزاره و تاجک ها را . کی قبول میکند یا چشم و دلی کی ورداشت میکند که از این همه بی شرفی چشم پوشی کند و بگوید که من شتر را ندیده ام . شاید بگویی که سمت شمال یا......نکرد نی برادر همه شان کردن یکی شان خوب نبودن بجز کسی که با کرفتن قدرت توسط مجاهدین تفنگ را به زمین گذاشتن طور مثال بچه های ماماسلیمان در کمپنی و دو رکعت نماز شکرانه خواندن و با پدر به زمین و زمینکاری شانه دادن . دوست عزیز هموطن گل آنقدر درد است که نپرس چرا چار صبای که زنده هستیم وبه چشم خویش دیده ایم در رشتهء تحریر در نیآوریم تا همه دنیا بدانند که افغان های مظلوم توسط دست نشانده های شان قربانی تروریزم بی عدالتی و فاشیزم شدن .نه آن کشور های که داد میزنند مثل امریکا و روس و پاکستان و ایران .
   امید این نوشته ام باعث درد سر تان نشده باشد . موفق باشید

  • آقای سیدفرهاد

   السلام علیکم!

   من طالب حق استم که چندی قبل یک شخص بیسوادی مانند معصومی را خواستم آدم بسازم از ایشان خواستم که باید اندک به املا وانشای خود توجه کند.

   ازسیاق کلام شماهم معلوم میشود که همان آقای معصومی بیسواد باشید زیرا بار دیگر همان غلطی های املائی در پیام شما مشهود است.

   " کردند" زدند" خوردند" که شما همه را "کردن "خوردن "وزدن" نوشته اید معلوم است که همان شخص استید امکان ندارد که دوشخص یک غلطی را تکرار بکند.

   امیدوارم که غلطی های خویش را اصلاح کنید درغیر آن موضوع باشما نیز به خشونت کشانده خواهد شد چه ز یر نام معصومی پیام بدهید ویاهم سید فرها.

   شاد باشید

  • doste nehayat grami dar mawrede monafeqin ya mojahedin ba shoma kamelan hamnawa astam az jenayate shan az 1993 ta elahal hama ra dar kasett hay video sabt karda am ,wa leken namekhwaham ke jenayat karane kamonist barahat begirand bale doste grami 670 raket gozareshe wozarate defa wa khad bod khodam nez az jabre rozgar ozwe hezb bodam zyad mardomane watan paraste waqie dar anzaman hezbi bodan ama serf sail bin wa emroz waqt yafta am ta chshem did hay khod ra dar

   mawrede in janiyan benawisam

  • dostre grami dar asare faire yak rakete skad 510 nafar ba shahadat rasid

  • دوست عزیز .گرامی تمیم خان
   من نه خلقی هستم نه کدام پرچمی و نه اعمال شان را تآیید میکنم .
   ولی اعمال وحشیانهء مجاهدین را هم تقبیح نموده برای شان نفرین میسپارم میدانم که خیلی اذیت میشوید تا که هموطن ِاز جنایات قبلی و فعلی این پیام آوران صلح و دشمنان اسلام یاد میکند. کوشش کنید که خود را کنترول کنید حق با شماست کسی که از برکت گروپی یا شخصی همراه با فامیل خود به پول و به مقام و زندگی رسیده باشد از شنیدن همچو حرفها ناراحت میشود ولی چطور میشود مردمی که دردوظلم و زنج دیده اند باید یاد نکند که آقای تمیم خان تاپهء خلقی و پرچمی را سرش میزند ؟
   از تلاشی عسکری گفتید چه کسی این اعمال زشت شان را درست میگوید .باوجود که خدمت زیر بیرق وظیفه هر جوان است مگر باز هم محکومش میکنیم .
   تمیم آغا شما هزار بار که مرا وسایر وطن داران را بنام خلقی و پرچمی و شعلی ....نا حق خطاب کنید نمیشود که جنایات وبی ناموسی های این اشپشی ها و پست فطرتان را پنهان کرده و ما را خفه کنید . شما سر در گریبان کرده یکبار کرده نزد چشم های تان مجسم کنید که اگر این همه جنایات به حق شما و فامیل تان میشد آیا شما چه میکردید جای نامردی و خجالت نیست که چشم تانرا پوشیده اید که گویا از هیچ چیزی آگا نیستید . من نمیدانم که چرا بعضی ها از سیاستمداران این چار دهه تاریک دفاع میکنند بخصوص دوره مسلمان نما ها آیا وجدان ،شرافت وجود دارد یا خیر .
   با شما که جر و بعث فایده ندارد شما خود در حراس از گذشتهءتان دارید . از خداوند برایت هدایت نیکی و پوزش میخواهم .

  • دوست من که انگلیسی تـحـریر کردی احترام مرا بپذیر:
   برادر محترم من تا اندازهء که شنیده بودم برایت نوشتم . ولی اینکه شما در بین بوده ودر عمقش کار کرده یی حرف تانرا قبول میکنم درست است .
   به امید هدایت بر آنعده کسانی که سری خود را زیر برف میزندو میگوید که من چیزی را نکرده و ندیده ام .

  • آغای محترم طالب حق من اسمم سید و فامیلی ام فرهاد است شما اشتباه گرفتید .اگر در ق سمت انشاء کدام اشتباهی رُخ داده مرا عفو کنید من یک از جمله کانکور زده گان دوران داود خان هستم که نتوانستم فاکولته ام را بخوانم وبعد از امتحان نا موفق کانکور به پیشه پدری تا امروز مصروف شدم که تحصیل از نزد من رفت در آینده کوشش میکنم که درست بنویسم . خفه نشوید

  • جناب سیدفرهاد آغا!

   خوشحالم ازاینکه عقل به سرتان بازگشت تا بار دیگر بی موجب بالای کسی تعرض نکنید.

   هر مخالف خلقی وپرچمی را مجاهد نگوئید!!

   هر تفنگ سالار بی وجدان را مجاهد ننامید!!

   هیچکسی را تا وقتیکه سند ومدرکی برایتان دستیاب نگردیده متهم به این گروه و آن گروه نسازید.

  • تیم آغا من از اول هم هم نوشتم که البته کسانی محکوم نفرین وقابل محکمه هستن که ظلم ،خون،فتل، انتقال مواد،تجاوز.....کرده اند چه خلقی و پرچمی چه مجاهدین وچه هر کسی و موقفِ که باشد .
   از اینکه سوی تفاهم پیدا شده شما رفع شد خوشوقتم .

   خوش و سرحال باشید

  • باعرض احترامات فایقه خدمت........!

   معصومی صاحب نهایت بزرگوار!

   حال خودت بگو که آیا جناب عالی سید فرهاد استید یا معصومی؟

  • به رنگی که خواهی جامه مییپرش


   من از طرز خرامت میشناسم

   چه معصومی وچه هم سید فرهاد بزرگوار هردو ویاهرسه یاهرچهار هرکی استید دراملا وانشای خویش توجه لازم نمائید تا از ضربات کوبنده طالبی نجات یابید

  • طالب برادر تا دیگران را انتقاد میکنی در املا و انشاء خود توجه کن که دعوای پروفیسوری را داری جای تآسف و شرم نیست ؟از شعر شاعر و از زبان فارسی ریشخند جور کردی ما چندان سواد کامل نداریم اگر غلطی کنیم تو بدون اینکه شرایط و وضعیت کشورت را تعلیل کنی همه را سخت انتقاد میکنی سری خود که میرسی چشمت اتومات بسته میشود . من امروز نوشته هایت را که برای معصومی صاحب و آن دوست دیگر که اسمش فراموشم شد خواندم و زمانی که این نوشته ات را خواندم کاملآ قضاوت خود را کردم.
   (به رنگی که خواهی جامه مییپرش)نیست بلکه به هر رنگی که خواهی جامه میپوش است بادار قند با نوشتن این مقاله شخصیت و ظرفیتت را در کابل پرس افشا کردی و سخت خود را رسوا ساختی که تو یک میان خالی آدم هستی . دیگر اینکه من سید فرهاد هستم لطفآ مرا با آقای معصومی اشتباه نگیرید در ضمن من به همه هموطنان احترام دارم .کوشش کن که خود ستایی نکنی شاید بگویی که چرا زشت میگویی بلی من که انتقاداتت را با دیگر دوستان مرور کردم افسوس به حالت کرده و برایت نوشتم . موفق نباشی

  • طالب آغا چون شما با آغای معصومی خیلی عقده داری من اسم خود را معصومی نوشته کردم که شما چه میگویی که ما قضاوت تانرا کنیم .امید که آغای معصومی صاحب مرا عفو کند . که این کار را کرده ام .

  • اگر معصومی باشی ویاسید فرهاد فرق نمیکند

   مشکل این است که هم خودت وهم معصومی سواد کافی برای نوشتن ندارید خوب است که از خودت درمورد کلمه "هر" تشکری کنم که فراموش بنده شده بود.

   به این معنی که:

   بهررنگی که خواهی جامه میپوش

   من ازطرز خرامت میشناسم

   اما اینرا خدمتت عرض کنم که غلطی های تایپی ازغلطی های عمدی فرق دارد درهمین نوشته ات خودت "تحلیل" را "تعلیل" نوشته ئی که عین کار آقای معصوی را کرده اید.

   دوم اینکه صفت وموصوف را باید مراعات کنید که کدام اش مقدم کدام مؤخر میباشد.

   طور مثال شما برای من خطاب کرده ایدکه:

   " تو یک میان خالی آدم هستی"

   درحالیکه میان خالی خودش صفت است که بعداز موصوف می آید به این ترتیب که:

   تو یک آدم میان خالی استی

   فرق بین "است" و " هست" را نیز باید بکنی که مانند معصومی صاحب نمیدانی که کلمه " است" فعل است درحالیکه "هست" معنی وجود را میدهد که خودش مصدر است.

   بیشتر ازاین مزاحم وقت شما نمی شوم واز تغیر نام خودم به شما اطمئنان میدهم که من بعداز این بنام طالب کاکو پیام میدهم تا بیشتر بترسید.

  • خودت از خودت معذرت میخواهی

   عجب ریشخندی!!!!!!!!


   بهررنگی که خواهی جامه میپوش

   من ازطرزخرامت میشناسم

  • طالب کاکو هستی یا طالب چاکلیت برای من معنی ندارد هر چه و هر کجا که باشی پیش ما یک شخصی میان خالی و یک شخص خود صفت هستید . درنبشته قبلی ات صرف متوجه (هر) شدی ولی متوجه (مییپرس) نشدی او بی عقل بچه از تو که در ده حرف چار حرف آن غلط نوشته کردی فصور از تایپ یا کمپیوتر است ولی از دیگر دوستان از جهالت و نادانی شان است بلی ؟ والا آفرین به تو نویسنده زشت نویس و نقد نویس همیشگی که متوجه اشتباهات دوستان میشوی اما از خودت را نمیبینی و اگر مورد نقد قرار بگیری دفعتآ در ماسمالی شروع کرده میخواهی که گناه و غلطی ات را با دو سه کلمه بپوشانی .

  • جناب آقای سیدفرهاد معصومی!

   اینکه به حق تن در نمیدهید خیلی متحیرم نمیدانم چی میشود که اعتراف کنید وتعهد بسپارید که دیگر بعدازاین کوشش میکنید که غلطیهای خویش را اصلاح کنید. اما شما هردو پارا دریک موزه نموده واز بنده میخواهید که شمارا بالای سرخویش بشانم باوجودیکه شما ازچندین نام واسم مستعار کار میگیرید.

   شما شاید اصلاحات تند وخیلی قهر آمیز بنده را بالای استادعبدالبصیر بیگزاد نیز شاهد بودید که وی را نیز گوشمالی دادم اما شما فکر میکنید که باشما خدای ناخواسته پدر کشی دارم درحالیکه چنین نیست.

  • خودستائی پیشه شیطان بود

   هرکی خودرا کم زند مرد آن بود

   آقای سیدفرهاد!

   امیدوارم گوشمالی های دیگز مرا نیز شاهد بوده باشید که دیگران را نیز مانند شما متوجه غلطیهای انشائی واملائی شان نمودم اما هیچکس به اندازه شما درجهل وبیسوادی خود پافشاری نکرده است.

 • خليل الله معروفي و بسياري از نويسنده گان ديگر افغان جرمن اونلاين نه پشتون تبار هستند و نه هم پشتو زبان- اين که آيا آنان آدم هاي معقولي هستند و مي توانند نماينده گان عاقل ناسيوناليزم افغاني باشند و صلاحيت نظريه پردازي در اين زمينه را دارند و يا خير سخني است جداااااااااااا

 • سلام خدمت همه و همه و باتشکر از مطالب آقای عطاخیل که همیشه جنایات جانیان را افشا نموده و هموطنان رنجدیده ما را از دسیسه های نو شان آگاه میسازد.

  چشم دشمنان و جانیان کور که تحمل دیدن و شنیدن حقایق را ندارند.

  به امید مطالب و موفقـیـت های مزیــد تــان!!!!!!

جستجو در کابل پرس