صفحه نخست > کارتون > امان الله

امان الله

یک کارتون
عتیق شاهد
يكشنبه 18 آگوست 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • ایکاش مستعمره یی همچون هنگ کنگ و یا حتی همچون هند میبودیم! این استقلال کذایی پدر مان را در آورده است و به خاک سیاه مان نشانده است! نان خوردن خود را نداریم و حتی برای مان تنبان درست نمیتوتنیم و انگاه حرف های گنده گنده از استقلال و تمامیت ارضی و..این سرزمین ی که حتی مرز های جغرافیایی ان در قرن بیست ویک مشخص نیست، دم از استقلال زدن ان مضحک نه بوده و آیا خود فریبی و لاف نمیباشد؟؟!!

 • مردمان با همت کشور به رهبری میر مسجدی خان، میر بچه خان کو هدامنی، ملا مشک عالیم، محمد جان وردک، کاتب هزاره...... با کشته شدن هزاران نفر جوان ، ریختاندن خون شهیدان، خرابی و ویرانی کاشانه ها ، استقلال را کشور را از انگلیس سیاه نفرت انگیز گرفتند و حال افتخار آن را به امان الله میدهند. البته این جنایت و جنگ افروزنی پدر وپدرکلان امان الله بود که هم خاک را فروختند و هم اسارت بیگانه هارا قبولدار شدند و ما تا اکنون روز خوبی نداریم و یوغ انگلیس و استعمار غرب را بر دوش میکشیم. این یک بی انصافی و کتمان از واقیعت های تاریخی است.
  افسوس بحال جوانان مان که فریب دستگاهای تبلیغاتی دشمن را می خورند. هارون خراسانی

 • همه چیز این قوم جعلی و دروغ است شاید اشتباه نکنم سیاه ترین و جعل کار ترین مردم کره خاکی همین قوم است حتی تاریخ خود شان ثبوت میکند که دو قوم هستند یکی غلزایی یعنی (حرامی) و دیگری درانی ها

 • برای آنهایی که امان الله خان را نمیشناسند!!!

  در زمان امان الله ، برای آنکه روند تجاوز به زمین و جایداد مردم تاجیک و دیگر مردمان غیر پشتون ، منظم و درست و اساسی پیش برود ، یک "نظام نامه " تدوین کردند که متن آن خودش خیلی روشن است و نیاز به هیچ تبصره ای اضافی ندارد . شما خواننده گان گرامی تاجیک ، این برنامه تباه سازی مردم خود را به دقت بخوانید ، آنگاه داوری کنید که شاه امان الله یک امیر پشتونگرای تباهی آفرین برای ما بود یا نه ؟

  (( نظامنامه ناقلین بسمت قطغن


  قاعده :
  1: - کسانی که از اهالی ولایت کابل و حکومتی های اعلای سمت مشرقی و جنوبی بزمین داری ولایت قطغن راغب باشند و روانهء قطغن میشوند، نائب الحکومهء قطغن و مدیر زراعت قطغن فوراً برای سکونت شان مطابق مواد این نظامنامه مکلف و موظف شمرده میشوند.

  2: - مطابق نظامنامهء تفریق وظایف حکام، مدیریت زراعت قطغن قبل از رسیدن ناقلین زمین های قطغن را بنظر دقت گرفته وبرای اسکان ناقلین استحضارات اولیه را اجرا میدارد، ازآنجمله زمینی که حالا آب داشته و برای اسکان ناقلین تیار باشد مشخص میکند و تعداد نفری ناقلین را که درین زمینها سکونت و گذاره کرده میتوانند تعیین میکند.

  3: - مدیر زراعت بذریغهء نائب الحکومه از مقدار زمین و گنجایش مقدار نفوس ناقلین بوزارت داخلیه فوراً اطلاع میدارد، وزارت داخلیه مطابق اطلاع مدیر زراعت قطغن حصهء تعداد نفوس ولایت کابل وسمت مشرقی و جنوبی را تفریق کرده به آنها خبر میرساند، والی کابل وحکام اعلای سمت مشرقی و جنوبی مطابق اطلاغ وزارت داخلیه اعلان کرده کسانی که خواهش رفتن را داشته باشند روانهء قطغن میدارند.

  4: - علاوه برزمینهائی که به تحت جوی آب میباشند، نائب الحکومه و مدیر زراعت قطغن مکلف وموظف هستند که سررشتهء نهر امام صاحب و امثال آنرا نیز ملاحظه می کنند، نائب الحکومه بذریعهء مدیرزراعت قطغن پیمایش انهاری را که جدید کشیده میشود تعیین میدارد و برای کشیدن انهار مذکور بذریعهء وزارت تجارت تخصیصات لازمه منظوری حاصل میدارد.

  5: - بعد از منظوری تخصیصات مدیریت زراعت تاریخ افتتاح و اختتام کار و مقدار زمین و مقدار گنجایش تعداد نفوس را بصوابدید نائب الحکومه تعیین میدارد، و بعد از اختتام کار مطابق تفصیلات فوق از اختتام کار و مقدار زمین و مقدار گنجایش تعداد نفوس بوزارت داخلیه اطلاع میدارد وزارت داخلیه نیز موافق تفصیلات فوق حصص ولایت کابل و حکومتیهای اعلای سمت مشرقی و جنوبی را مشخص کرده برای والی ولایت کابل و حکام اعلای سمت مشرقی و جنوبی اخبار مینماید، والی کابل وحکام سمت مشرقی و جنوبی مطابق اطلاع وزارت داخلیه برای اهالی متعلقه حکومت خود اشتهار کرده مطابق تفصیلات این نظامنامه کسانی که آرزوی زمینداری قطغن را داشته باشند آنها را بطرف قطغن روانه میدارند. ویک سند بنام نائب الحکومهء قطغن از طرف والی کابل یا حکام اعلای سمت مشرقی و جنوبی که تعدا نفوس وجای سکونت سابقهء شان مندرج باشد، برای اشخاصیکه به علاقه قطغن میروند داده میشود، همچنان یک راپورت نفری مذکور را بوزارت داخلیه میدهند.

  صورت اسکان ناقلین

  6: - صورت انتقال ناقلین اهالی ولایت کابل وحکومتیهای اعلای سمت مشرقی و جنوبی در نواحی قطغن و تعیین جای برای اسکان ناقلین وصورت اسکان شان با معافیاتی که ازطرف دولت داده میشود مطابق مواد این نظامنامه تعمیل میشود.

  7:- کسانی که با عیالداری خود از رعایای حکومتی متعلقهء کابل وحکومتیهای اعلای سمت مشرقی و جنوبی خواهش زمینداری و رفتن قطغن را داشته باشند برای ترفیهء حال اوشان معافیات ذیل داده میشود: -

  الف: - برای هر فرد ذکور واناثیهء خانه واری که هفت ساله ویا بالا باشد فی نفر هشت جریب زمین آبی از اراضی که برای ناقلین مخصوص ومعین می شود در علاقه و نواحی حکومت قطغن داده میشود.

  ب : - قیمت زمین مذکور از طرف ناقلین فی جریب یک شاهی بخزینهء دولت تسلیم میشود. نائب الحکومهء قطغن بموجب مادهء (10) نظامنامهء فروش اراضی قبالهء شرعی برای ناقلین میدهد.

  ج:- برای بذر افشانی سال اول فی جریب چهار سیر گندم و جو بضمانت همدیگر داده میشود، بعد از سه سال در ظرف سه سال واپس بقرار .... همان سال اول گرفته میشود.

  د: - برای چهل جریب زمین دو صد روپیه معادل 182 افغانی 82 پول عوض قیمت خرید قلبه وغیره سامان زمینداری بضمانت همدیگر بطور تقاوی داده میشود، بعد از سه سال در ظرف سه سال گرفته میشود.

  هـ: - از اول کشت شش سال کامل از مالیات دیوانی معاف میباشند.

  و: - از اول سال هفتتم الی سه سال کامل مناصفهء مالیهء پلوان شریک گرفته میشود، وبعد از اکمال سه سال مذکور، موافق پلوان شریک مالیه گرفته می شود.

  ز:- محصول مال مواشی که ناقلین با خود در قطغن آورده باشند، در اول آمدن شان سیاهه میشود، و درمدت سه سال از محصول معاف میباشند و نیز از محصول گاو قلبهء که در قطغن بقدر احتیاج زراعت زمین خود خریداری میدارند، سه سا معاف هستند.

  ح:- محصول سرخانه فی خانه وار، ده روپیه مقرر است، ناقلینی که بموجب مواد این نظامنامهء روانهء قطغن می شوند، در مدت سه سال از محصول سرخانه معاف گفته میشوند.

  8:- تعیین زمین و محل سکونت ناقلین وتعیین و تفریق زمین برای ناقلین وهمه معاملاتی که برای اسکان ناقلین تعلق داشته باشد ازجملهء وظایف مجلس مشاوره شمرده میشود.

  9:- امتیازاتی که برای ناقلین درین نظامنامه مشخص شده است مطابق تجویز مجلس مشوره از طرف مستوفی ویا مامورین مالیه بمصرف رسانیده میشود، و صورت حساب این مصرف مطابق نظامنامهء محاسبه مجری داده می شود.

  10:- مجالس مشاوره در هر ماه یک راپورت اجراات خود را بذریعهء مستوفی بوزارت داخلیه میفرستند، درین راپورت صورت اسکان و تعداد شان ومقداریراکه ازقسم زمین و غیره معافیات داده شده است علیحده علیحده نشان میدهند وزارت داخلیه اقسامی راکه لازم اطلاع حکومتی محلی مسکن اصلی همان ناقلین لازم می بیند اطلاع میدارد.

  11:- مستوفی ومامورین مالیهء قطغن جدول املاک را عندالمطلب باین مجالس ناقلین میدهند.

  12:- با اجرای این نظامنامه وزارت داخله مکلف است. ادخال و اجرای احکام این نظامنامه را در زمرهء نظامات دولت امر ومنظور فرمودیم.

  زمان تدوین 12 حمل 1302 هجری شمسی ، زمان نشر نظامنامه 18 قوس 1306 ))

 • امان الله خان له هغه لوی استعماګر قوت چی دهغه په استعمار کی لمر نه لویده له هغه نه ازادی واخیسته ، مګر اوس ستاسو غوندی دغرب ګوډاګیان هغه ته مزدور وایاست په داسی حال کی چی تاسو دټولو صلیبی یرغلګرو ملاتړ وکړ په افغانستان کی بیا هم نه شرم لری او نه حیا له بنده ګانو او نه له الله ج..................

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس