صفحه نخست > دیدگاه > دشنام ناموسی دگروال محمد انور باشندهء شهرهلسینگبوری سویدن به طرفداران مسعود

دشنام ناموسی دگروال محمد انور باشندهء شهرهلسینگبوری سویدن به طرفداران مسعود

پرویز "بهمن"
جمعه 13 سپتامبر 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

شخصی بنام دگروال محمد انور طی یک مصاحبهء تلویزیونی؛ درقدم اول به همهء طرفداران احمدشاه مسعود درسایت یوتیوب دشنام ناموسی داده است ودرقدم دوم همهء هزاره ها ازبیک ها را بقایای چنگیز ومغول وتیمورلنگ خوانده است.
وارث خان حبیبی هوتک که این مصاحبه را با محترم دگروال محمد انور انجام داده است دریک صحبت تیلفونی به صاحب این قلم اظهار داشت که : من خودم که اصلا درپاکستان تولد شده ام ودرآنجا درس خوانده ام؛ متاسفانه به زبان فارسی بلدیت ندارم واصلا ندانستم که دگروال صاحب درجواب پرسشهای من چه میگوید. ولی خود دگروال صاحب؛ بدون شک که بزبان پشتو بلدیت دارد ومیداند که من چه می پرسم.
وارث خان میگوید: من مدت هشت سال میشود که به سویدن آمده ام؛ ولی مقامات ادارهء مهاجرت مرا به ظن اینکه من پاکستانی هستم؛ تقاضای پناهنده گی مرا چندین بار رد کرده اند وحالا بی سرنوشت؛ لالهان وپریشان در بدر می باشم. مثل یک دزد؛ گاه درخانهء یک دوست وگاهی هم به خانهء دیگری نقل مکان میکنم تا پولیس سویدن رد پای مرا پیدا نکند. اینجا بعضی دوستان از پشتونوالی وپشتوندوستی دهان شان کف میکند ولی درعمل؛ به اندازهء یک دانه چار مغز هم غیرت وحمیت قومی در وجود شان دیده نمیشود؛ من که درین روزها درخانهء شخصی بنام اسدالله هیواد مل زنده گی میکنم ولی او مرا میخواهد بخاطر اهداف سیاسی اش قربانی کرده وازمن استفادهء ابزاری نموده وبه شهرت برسد. من که قبلا این پشتونها را اشخاص وافراد عزتمند وبا وقار میدانستم ولی حالا نزد من پائین تر از جت های پنجاب می باشند. درین عالم مسافرت وبی سرنوشتی؛ من درک کرده ام که حتی بسیاری ازجت های اروپا از پشتونهای شهرمالمو بهتر اند وغیرت مند استند. درینجا بسیاریها مانند اسدالله هیوادمل اشتهای مشهور شدن به سرشان زده است وبخاطریکه به شهرت برسند میخواهند با آنها مصاحبه کنم ولی سوالها را نیز خودشان به شکل فرمایشی بالایم دیکته میکنند که چه چیزها را از آنها بپرسم. من که قبلا با تلویزیون خیبر همکاری داشتم؛ درآنجا اینقدر بی حیایی وبی قانونی وجود نداشت؛ من به فرهنگ افغانها واقعا تعجب میکنم؛ این ها میخواهند ژورنالیزم را مسخره نمایند.

من باید بصراحت بگویم که: بحیث یک ژورنالیست وخبرنگار هرگز آزادی ندارم ونمیتوانم مطابق ذوق خود برنامه تهیه کنم و با اشخاص وافراد آزادانه مصاحبه نمایم؛ من صرف به شکل فرمایشی؛ باید پیش از پیش سوالهایم را با مصاحبه کننده درمیان بگذارم ؛ تا برای جواب دادن آماده گی لازم داشته باشد. ازنظر من این خبرنگاری نیست بلکه بی غیرتی وبی ناموسی است ولی هیچ چاره ندارم؛ چه کنم؟ کجا بروم؟ وبه کی راز دل بگویم؟ وارث خان درحالیکه این سخنان را بزبان پشتو اظهار میکرد درحالیکه صدایش را درتیلفون بغض گرفته خیلی عاجزانه ازمن میخواهد که این حرفهارا به کسی نگویم.
اما من این بار لحاظ نمیکنم؛ زیرا وارث خان چندین بار است که به تعهداتش وفا نکرده است؛ این بار مجبورشدم تا اورا افشا سازم. بلی! وارث خان که تاکنون هم به میخ میزد وهم به نعل بعدازین؛ بازی دوگانه اش ختم شد وبنده درمورد اخبار اوغانهای شهرمالمو هرچه اززبان او بشنوم اورا افشا می سازم.
باهمه حال با ذکر این مقدمه اکنون برگردیم به فرمایشات جناب مستطاب محترم دگروال صاحب محمد انور باشندهء شهر هلسینگبوری سویدن:

دگروال محمد انور درین گفتگوی تلویزیونی میگوید: طرفداران مسعود اگر زیاد به مسعود علاقهء شدید دارند میتوانند عکس های مسعود را درخانه های شان نصب نموده وبالای زنهای شان فخر بفروشند که آنها به چنین رهبری احترام دارند. این نوع حرف زدن درفرهنگ محاوروی زبان فارسی افغانستانیها دشنام ناموسی شمرده میشود.
دگروال محمد انور باشندهء شهرهلسینگبوری یکی از حومه های شهر مالموی سویدن است. او یکی از صاحبمنصبان سابق در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود؛ ولی حالا مدعی است که : احمدشاه مسعود نه تنها اینکه مجاهد نبود بلکه او از دنیا مرتد گذشته است. دگروال محمد انور؛ میگوید: احمدشاه مسعود ازقوماندانهای پروتوکولی با قوای شوروی بود؛ او نه تنها که مجاهد نبود بلکه حتی مسلمان هم نبود؛ من این سخنانم را قبلا هم درکابل گفته ام حالا که درسویدن مقیم استم اینجا نیز با جرأت این ادعایم را مطرح میکنم که : احمدشاه مسعود مسلمان نبود وهرکی که عکس های اورا باخودش حمل میکند او نیز مسلمان نبوده واز دایرهء اسلام خارج می باشد.
دگروال محمد انور؛ در ویدیوکلیپ دومی اش خواهان به تعلیق آوردن انتخابات آینده است. او میگوید: باید هرگز انتخاباتی در افغانستان براه نیفتد؛ زیرا تمام مناطق پشتون نشین جنوب که اکثریت ساکنان افغانستان را تشکیل میدهند درحالت جنگ با قوای اشغالگر ناتو بسر می برند وطالبان پیش ازپیش انتخابات را تحریم کرده اند؛ ولی صفحات شمال افغانستان که از امنیت خوبی برخوردار است از آنجا همان نماینده گان جبههء شمال پیروز گردیده و بار دیگر افغانستان به گفتهء او به کام جبههء دزدان ورهزنان وخائنان شمال فرو میرود.
آقای دگروال محمد انور بسان دیگر فاشیستهای قومی پشتون نه تنها که با مردهء مسعود هم دشمنی دارد؛ بلکه رهبران سیاسی مربوط اقوام ازبیک وهزاره نیز از زخم زبانش در امان نیستند.
دگروال محمد انور میگوید: جنرال دوستم که خود یک بیسواد وخائن ملی است نام حزب خودرا جنبش ملی اسلامی گذاشت؛ من از او یک پرسش کوتاه دارم و ازوی می پرسم که: آیا تو جنرال دوستم؛ معنای اسلام را میدانی؟ آیا اسلام را تعریف کرده میتوانی؟ اسلام چیست؟
جناب دگروال محمد انور؛ به آقایان محقق وخلیلی نیز توهین نموده وهمهء هزاره ها وازبیک ها را یکسره اولاده های مغل وچنگیز معرفی میکند؛ دگروال محمد انور میگوید: نزد من کتابهای زیادی وجود دارد که هزاره ها را بقای چنگیز معرفی میکند؛ من نزد خودم کتاب دارم وهمه را بخواندن کتابهای خود دعوت میکنم که بخوانید وبدانید که منشأ پیدایش هزاره ها درافغانستان ازکجا شروع میشود.
البته آوردن تمام لاطائلات دگروال محمد انور اینجا ضیاع وقت است وخواننده گان؛ خود میتوانند هردو ویدیو کلیپ را در زیر مشاهده نموده وقضاوت خودرا درمورد گفته های او بنمایند ولی پرسش این است که فاشیستهای پشتون هرسال در داخل وخارج افغانستان در روز تجلیل ازسالگرد شهادت قهرمان افسانوی تاجیکان زنده یاد احمدشاه مسعود بزرگ چرا ازخودشان اینقدر بی قراری وبی تابی نشان میدهند؟
امسال فاشیستهای پشتون مدعی گردیدند که: " در روز تجلیل از سالگرد احمدشاه مسعود ؛ چندتن ازهواداران مسلح به گفتهء آنها مربوط شورای دزدان میخواستند وارد محوطهء تلویزیون ژوندون شوند وعکس احمدشاه مسعود قهرمان کاغذی شانرا با زور وجبر دریک قسمت این محوطه نصب کنند که با مقاومت کارمندان تلویزیون مذکور مواجه شدند.
آنها بعدازین مقاومت کارمندان؛ محل را ترک داده وچند لحظه بعد با آوردن قوای بیشتر به تلویزیون ژوندون حمله کردند؛ کارمندان تلویزیون را مورد لت وکوب قرار داده و به ساختمان تلویزیون نیز خساراتی وارد کردند".
اما مطابق ضرب المثل مشهور که دروغگو حافظه ندارد ؛ درخبر بعدی که از قول آقای اسمعیل یون به خبرگذاریها پخش شد آقای اسمعیل یون اظهار داشت که : "هیچ یک ازکارمندان تلویزیون درین حمله زخمی نگردیده وبه کسی آسیبی نرسیده است".
پس معلوم گردید که آقای اسمعیل یون ودیگر حامیان فاشیست مشربش درخارج ازافغانستان بدنبال خلق یک سناریوی از قبل تعین شده بودند تا به پشتونها نشان دهند که آنها زیر تهدید وفشار طرفداران مسعود؛ ودرمجموع همهء غیر پشتونها قرار دارند.
تلویزیون ژوندون ازچندی به اینطرف درپایتخت افغانستان که ساکنان اصلی آن از قدیم الایام فارسی زبان بوده اند؛ بزبان پشتو نشرات خویش را شروع کرده است. درین تلویزیون هفتاد فیصد کارمندان آن پاسپورت پاکستانی درجیب داشته وهمهء آنها ازپدر وپدر کلان ساکنان مناطق دیر وسوات وباجور وپشاور وکراچی وپنجاب می باشند ودر بهترین دانشگاه های پاکستان تحصیلات مسیلکی تا سطح ماستری نموده اند که حالا زیرنام افغان درین موسسهء نشراتی جمع گردیده ومصروف نشر مطالب تحریک آمیز برضد اقوام غیر پشتون این کشور می باشند.حتی درشهرمالموی سویدن؛ همین آقای وارث خان حبیبی هوتک که اخبار وگزارشهای اوغانهای شهرمالمو را به تلویزیون ژوندون بصورت یکجانبه مخابره ونشر میکند؛ خودش را به مقامات سویدن لغمانی معرفی کرده است ولی درحقیقت او یک پاکستانی الاصل می باشد. او حالا هم در اثنای خواندن یک مطلب به زبان پشتو؛ از کلماتی که پشتونهای پاکستان درمحاورات روزمرهء شان استفاده میکنند بی نیاز نیست. آقای وارث خان درپاکستان تولد گردیده ودرپاکستان درس خوانده ویکی ازخبرنگاران شبکهء پشتو زبان پاکستانی بنام خیبر بود که هشت سال قبل با استفاده ازامکانات آن شبکه به سویدن رفت ولی به عوض اینکه دوباره به وظیفه اش برگردد؛ از مقامات ادارهء پناهنده گی سویدن ؛ زیرنام شهروند افغانستان تقاضای پناهنده گی کرد؛ آقای وارث خان مدت هشت سال میشود که درکشور سویدن بی سرنوشت بوده ، زن واولادهایش درپاکستان زنده گی بخور ونمیر داشته ولی وارث خان خودش را بحیث ژورنالیست تلویزیون ژوندون به شکل غیر رسمی آن در آورده است. وارث خان بانشر گزارش های محلی ازشهرمالمو به تلویزیون ژوندون میخواهد نقش پل رابط را میان اوغانهای داخل افغانستان وشهرمالموی سویدن بازی کند.
پول وامکانات اصلی تلویزیون ژوندون را مقامات نظامی استخبارات پاکستان میدهند تا اختلافات قومی را از خاک پاکستان به داخل افغانستان منتقل نمایند وخود ازغم حقخواهی پشتونهای پاکستان جند صاحی بیغم باشند؛ اما آقای اسمعیل یون مدعی است که یگانه منبع تمویلی این تلویزیون پول پشتونهای اروپا وامریکا می باشد. درحالیکه کشورهای غربی؛ ازچند سال به اینطرف خود دچار بحران اقتصادی گردیده ودرهمچو حالت بحران زدهء اقتصادی برای پشتونهای پناهنده وسوسیالخور کشورهای غربی که خود به نان شب وچاشت خود محتاج می باشند محال است که توانایی تامین مصارف مالی تلویزیون ژوندون را بعهده بگیرند.
شاهد این ادعا ؛ تقاضاهای مکرر آقای طارق بزگر، موسس سایت اینترنتی دعوت درکشورناروی می باشد که از چندسال به اینطرف خواهان بوجود آوردن یک چینل نشراتی تلویزیون بزبان پشتو برای پشتونهای افغانستان وپاکستان می باشد ولی تاکنون به این تقاضایش کسی جواب مثبت نداده است.
درلست جمع آوری پولهای کمکی که چند بار آنرا سایت دعوت منتشر کرد دیده شد که اوغانهای اروپا وامریکا از هزار دالر امریکایی بیشتر توانایی کمک را درخود نمی بینند. پس ثابت گردید که پشتونهای خارج ومقیم درکشورهای غربی نه توانایی تمویل یک چینل نشراتی تلویزیونی را دارند ونه هم نسل جدیدی که از آنها در کشورهای غربی بدنیا آمده کدام شوق وعلاقه ای بزبان عقب مانده وبی قاعدهء پشتو دارند. آنها ترجیح میدهند تا یکی از زبانهای اروپایی را مانند زبان مادری شان فرا گرفته ودر آینده دریکی ازموسسات وکمپنی های مشهور سرمایه داران غربی صاحب حرفه وپیشهء آبرومند شوند.

About Ahmad Shah Massoud Malmö Tv - YouTube
Mohammad Anwar - YouTube
آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • سلام به کارکنان

  او بيمغزوبيعزت قتل عام وبيناموسی نظارېهادرافشارفراموشت شده؟
  مسعودقاتل هزاره هآست.
  شايد هم قهرمان بهمن پوده باشد؛؛؛

 • سلام به کارکنان

  او بيمغزوبيعزت قتل عام وبيناموسی نظارېهادرافشارفراموشت شده؟
  مسعودقاتل هزاره هآست.
  شايد هم قهرمان بهمن پوده باشد؛؛؛

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس