صفحه نخست > دیدگاه > جهاد و لواطت در راه خدا

جهاد و لواطت در راه خدا

قاری عتیق الله ساکت
سه شنبه 24 سپتامبر 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

ریاست امنیت ملی درین اواخر اسنادی را افشا کرده است که انتحاریون طالبان بازداشت شده صریحا اعتراف نموده اندکه طالبان به مرض همجسنگرایی ولواطت اعتیاد داشته واین فعل شنیع وقابل مجازات درمیان ایشان وسیعآ شیوع داشته است.

لواطت وهمجسنگرایی یکی از شنیع ترین گناهان کبیره است که مطابق هدایات اسلامی درصورت ثبوت آن دردادگاهء اسلامی فاعل ومفعول هردو محکوم به مجازات مرگ میشوند. چنانچه ابن عباس ازحضرت پیامبر روایت نموده اندکه فرموده است: قاقتلواالفاعل والمفعول به. یعنی هرگاه شما کسانی را یافتیدکه همانند قوم لوط مرتکب فحشاء وفعل رذیلهء لواطت میشوند درانصورت فاعل ومفعول هردورا بکشید.

قبل ازافشای این سند رویهء زن ستیزانهء طالبان ازبدو پیدایش شان تا حاکمیت چندساله درشهر ها و ولایات تحت ادارهء شان علنآ نمایانگر بیعلاقگی وبی احساسی ایشان نسبت به طبقهء اناث ومقام زن بوده است هرچند این نوع رویکردخودرا زیرنام مبارزه با فحشا وفساد وممنوعیت خروج زن ازنگاهء دین توجیه میکردند درحالیکه نتایج این نوع سختگیریها بالای زنان نتایج کاملا معکوس را به دنبال داشته وفساد اخلاقی درزمان حاکمیت ایشان به اوج خود رسیده بود. امروز چنانچه عملکرد گروه های همجنسگرا درکشورهای غربی نشان میدهد، این حقیقت را درعلم روانشناختی صریحآ به اثبات رسانیده است که شخص همجنسگرا بخاطر نشاندادن حس بی نیازی وبی علاقگی نسبت به جنس مخالف ودربند نبودن احساس عشق ومحبت نسبت به جانب مقابل ازبدترین اعمال ممکن درمقابل او کار میگیرند تا پوچی وبیفایده بودن اورا دردنیای هستی وبی تفاوتی وبی احساسی بودن خودرا نسبت به او به اثبات برسانند و ویرا موجود اضافی وبی اهمیت وحقیرنشان بدهند. عملکرد خشونت آمیز طالبان دربرابرجنس زن که بالاخره هویت ایشان را بنام گروهء زن ستیز درسراسر جهان رقم زد ونهضتهای مدافع زن را درسراسر جهان برانگیخت،‌ ازنگاه روانشناختی شاهد این مدعاست که ایشان به علت تکالیف غریزی جنسی اصلآ هیچ ارزشی برای زن قایل نبوده اند. از سویی هم طالبان چه درشعار وچه درعمل، چه دراعلامیه وچه درمعامله بگونهء خیلیها صادقانه اینگونه حساسیتهای خودرا دربرابر جنس زن به کرات ومرات به اثبات رساندند. ولی آنچه جالب است اینکه چگونه گروهی که دم ازمبارزه با فساد وبرپایی حکومت خالص اسلامی میزند آنهم به خالصیت همانند صدراسلام وحتی با روی گردانی ازمظاهر تمدن امروزی وبارویکردهای عقبگرایانه، خودشان چنان درمنجلاب فساد غرق هستند که حتی بدترین فعل وتکاندهنده ترین گناهء روی جهانرا که مخالف فطرت بشر، قوانین الهی وسنت هستی است، انجام میدهند.

آدم خان یکی ازنوجوانان انتحاری است که توسط موظفین امنیتی دستگیرشده و وی صریحا دراظهارات خود اعتراف نموده که وی درزمان تمرین عملیات انتحاری شبانه توسط طالبان مورد تجاوز جنسی قرار میگرفته است. این فرد گفته که طالبان و مبلغان این گروه به مخاطبان خود می‌گفتند که برای بمبگذاری انتحاری آماده شوند و در دنیای دیگر به بهشت خواهند رفت وپس ازینکه وعظ وتبلیغ خودرا تمام میکردند، هریک با دیگری به خلوت رفته عمل عمل زشت لواطت را انجام میدادند.

بهرصورت حالا آنچنانکه دیده میشود، پس از بام افتادن طشت رسوایی طالبان، ایشان دیگر درانظارمردم موقعیت وشهرت قبلی خودرا ازدست داده نگرش جهانیان بویژه دیدگاهء مسلمانان نسبت به داعیه های اسلامگرایی ایشان قطعآ تغیرخواهد خورد ومردم دیگر نام طالب وشخص طالب را کاملآ مرادف ومساوی به شخص مفعول خواهند شناخت و ایشان را نه بعنوان مدافع اسلام بلکه بنام گروهء لواطت کار وهمجنسگرا لقب خواهند داد. زیرا گروهی که بدترین فعل حیوانی را درمیان هم مرتکب میشوند، چگونه وبا چی جرآتی دم ازشعایراسلامی میزنند؟‌چگونه شخصی که حتی ازیک سوراخ بدن خود دفاع کرده نمیتواند، ازحریم مجموع مسلمانها دفاع کند؟ واصلا چه فرقی میان ایشان و انجمنهای همجنسگرایی ایالات متحده آمریکا وجود خواهد داشت؟ شاید اگرگروه های همجنسگرایی کشورهای اروپایی وآمریکا ازین خصوصیت حیوانی طالبان بعنوان گروه های مذهبی لوطی آگاهی حاصل کنند، شدیدآ نسبت به ایشان علاقمند شده بخاطررشد وگسترش سیطرهءبیشتر ایشان (طالبان)‌ که همواره گروه های مماثل خود را درسراسرجهان حمایه میکنند، طالبان را نیزازنگاهء مالی مورد حمایت قرار دهندکه درانصورت مشکل دولت ومردم افغانستان چندین برابر خواهد شد آنهم نه با جامعهء جهانی بلکه با جامعهء لواطت کاران ومفعول های که دچار انحرافات اخلاقی وغریزی هستند.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • آقای ساکت سلام برشما!
  برادر گرامی! خودت را بی جهت زحمت داده ایی؛ آیا فکر کرده ایی که مدافعان وطرفداران طالب وافکار طالبانی وقومگرایان فاشیست پشتونی با دیدن این اسناد خم به ابرو می آورند وازشرم آب میشوند؟
  نشود که خدای ناخواسته باورت شده باشد که حتما فاشیستهای پشتون وطرفداران طالب مسلمانان واقعی وانسانهای با ننگ وباناموس این آب وخاک استند که بادیدن این اسناد وشواهد آشکار دیگر دست از پشتیبانی طالب برمی دارند.
  نخیر عزیز دلم! اگر چنین فکر کرده ایی وبه این خاطر خودت را روز وشب زحمت میدهی؛ سخت به اشتباه افتیده ایی. لطفا ازین خواب گران برخیز
  آنانی را که من وشما هر روز می بنیم وازمقالات وچرندیات شان روز وشب استفاده میکنیم مانند: روستار تره کی وهاشمیان ومومند ویون وقانع وهزاران اوباش واراذلی که باطالبان ازیک یخن سر بیرون می آورند قلب هایشان را خداوند چنان مهر زده است که اگرمن وتو ویا سردبیر سایت کابل پرس? فلم ویدیویی لواطت طالبان را باخواهران این قماش افراد هم برایشان نشان دهیم؛ این افراد به آن میخندند واز شدت بی باوری میگویند که : اینها تبلیغات دشمنان است . اینها جز همین یک جوابک کوتاه دیگر چیزی برای گفتن برای من وتو ندارند فقط وفقط:
  «تمام این چیزها تبلیغات هزاره ها ازبک وها وتاجیک ها وسقوی هاست برای بدنام کردن چهرهء مبارک طالبان». طلبه های کرامی که افراد یادشده به آنها اخلاص وارادت دارند اگر مادر وخواهرشانرا هم پیش روی شان لواطت کند آنها میگویند که این تبلیغات است. طالبان حقیقی هرگز چنین نیستند. بناء خودت را زحمت نده. مصری ها یک تکیه کلام دارند وآن اینکه:
  ما تعذب نفسک بلاش
  یعنی:
  خودت را مفت و مجانی ازبرای هیج شنکنجه نکن
  حال خودت بحیث یک قاری قرآن که هم از دین خدا باخبر استی وهم به زیور علوم عصری خودت را آراسته ایی چرا بعوض اینقدر وقت تلف کردن دنبال یک کار تحقیقاتی وپژوهشی نمیشوی تا نسلهای آینده ازخرمن علم واندیشهء تان حاصل بردارند. به نظر من همین ویدیوکلیپ که ‍سایت کابل پرس آنرا گذاشته است کفایت میکند که باوجود آن یکی ازحامیان طلبه ها آنرا دروغ محض دانسته وتبلیغات وزارت امنیت خوانده است.
  به نظر من از خلال صدای حزین وچشمان معصوم این پسر نوجوان مثل افتاب روشن است که این بیچارهء ساده و بی تجربه را چندین بار مورد تعرض جنسی قرار داده اند. جالب این است که تا حال این بیچاره نظر به سن وسالی که دارد ؛ هنوزهم میزان خباثت عمل ملا مسرور وملا فلان را درک نکرده است که آنها با او چقدر عمل شرمناک وننگین را انجام داده اند. به نظر من هر روزیکه میگذرد عقده های این پسر جوان بیشتر وبیشتر میشود.

 • قاری صایب به اجازه ی شما چند تذکر:

  نخست: همجنسگرایی مرض نیست. یک گرایش جنسی است که در تاریخ همیشه وجود داشته.
  دو: میان تجاوز و همجنس گرایی تفاوت قایل نیستید.
  سه: لواط و تجاوز همواره در میان ملا ها و قاری ها رواج داشته است. و از آنجاییکه "لواط" در دین یک گناه کبیره است، روحانیون پای بند اخلاق دینی بیشتر از دیگران به این گرایش جنسی لعنت می فرستند چراکه دچار عذاب وجدان می شوند و نقاب به چهره می زنند.
  قاری صایب! طالبان سر می برند و زنان را زنده به گور می کنند. طالبان را باید به خاطر قوم گرایی و گرایش افراطی مذهبی آنها نقد و محکوم کرد. "بجه بازی" در افغانستان پدیده عام است. مجاهدین به صد ها نو جوان تجاوز کردند. "بجه بازی" را با همنجس گرایی اشتباه نگیرید. اولی تجاوز است و دومی بر مبنای خواست آزاد صورت می گیرد.

 • قربان شوم طالب جانه. کون بته و باز بیا مردم افغانستان ره مسلمان کن. رهبران تان ره پاکستانی می کنه و شما قصاص پس می تین. تف بر نام تان. تف بر نسل تان. تف بر بدنامی تان.

 • جناب محترم بی نام! همجنسگرایی مطلقاازدیدگاهء دانشمندان بنام مرض شناخته میشود که درعمل شخص بیمار گرایشهای طبیعی اش عوض میشود وشهوت خودرا درنابجا بکار میبرد. لطفا برای معلومات بیشتربه کتابهای نوشته شده درین مورد مراجعه کنید. دانشمندان میگویندکه همجنسگرایی که درکشورما به آن بچه بازی میگویند دراصل انحراف غریزه است. علامه سلجوقی انحراف غریزه را مرض میگوید ومانند اوصد دانشمنددیگر. لطفا اگرخود به این تکلیف دچارهستید هرچه زودتر درصدد تداوی تان برآیید وفکرنکنیدکه این یک نوع گرایش است مرض نیست. ودیگراینکه عمل جنسی غیرقانونی ولو به رضایت باشد ویا بی رضایت، دراصل یک نوع تجاوز بحساب میرود. هم ازدیدگاه دینی که همچو اشخاص را متجاوز میخوانند بخاطریکه ازحدود خداوند تجاوزمیکنند. وهم ازنگاهء حقوقی. بااحترام علیرضا هوشمند

 • وای به این ملت وبه این دین که دفاع ازکشور ودین به دست مفعول ها افتاده است. خدا قاری صاحب را خیردهد که به همچو مطالب دقت کرده.

 • قبلا دربارهء مفعول بودن آقای گلبدین حکمتیارمیدانستیم که درنوجوانی اش وی بچه بی ریش شخص مشهور به کاکا "کرنکار" بودحالاخوب شد که همزبان ها ومردم همنسل وهمتباراش هم این خصوصیت ومرض مزمن خودرا به ثبوت رساندند.

 • احمد شاه ملتانی - نادر افشار
  گلبی دین - کرنکار و ظابط لطیف کوهستانی وغیره
  از دیگرایش هم بنویسید
  مرض بابا بوده- خود را تکلیف ندهید.

 • این حرکت واقعآ چیزی نوی در میان آنها نیست، طالبها از کدام سیاره یا نسلی جدیدی پدیدار نشد بلکه از قندهار که همان مرکز لواط در طول سالیان متمادی بوده و هست پدید آمد، نظر به گزارشی که توسط یک امریکایی در سال 2002 در انترنت به نشر رسید 42% از مردم قندهار را همجنسگرا ارزیابی نموده بود که مطمنآ این رقم تا حالا نه تنها کاهش نداشته بلکه احتمالا به خاطر مساعد بودن زمینه افزایش هم نموده باشد.
  داستانی هست ( اما بیشتر از حقیقت) که در قندهار تهداب مسجدی را می خواستند بگذارند، مولوی از حاضرین خواست که هرکسی که لواط نکرده اولین سنگ تهداب را بگذارد اما کسی حاضر نشد، باز مولوی سوال کرد، هرکسی که یکبار لواط نموده بیاید باز کسی حاضر نشد، بار سوم پرسید هرکسی که دو مرتبه لواط نموده باشد بیاید باز کسی نیامد بلاخره مولوی گفت مهم نیست سنگ تهداب را خودم میگذارم چون یادم نمی آید که بیشتر از سه بار لواط نموده باشم.

 • شائید دوستان شینده باشید میگوئید .درزمان احمد شاه بابا که پدری پشتونها هست درشهر قندهار ایمروزی کدام پیسنگ برای ادارات دولتی جور میکرد مامور دولت صدا زدکسی که یکبار کن نداده باشد بیائید تادوی سنگ را بیگزارد کسی پیدا نشد برای باری دوم صدازد هرکسی دوبار داده بیائید کسی پیاد نشد . اما احمد شابابا خودش میخواهد بیائید دران موقع پیر مرد ازجایش خیسته ازدونبالی احمدشا بابا به حرکت افتاد به زبانی پشتو میگوئید احمد شاه جانه کیشینه وی دیروز یادت رفته که 3 بار کردم

  آنلاین : http://zaki888

 • متن شما رو خوندم خیلی جالب و روشنگرانه است متاسفانه همچنین چیز هایی وجود دارد و من نمی دونم چرا باید مردم از طالبان دفاع کنند؟ هر مسلمانی با کمترین حس وجدان می فهمد که کار طالبان اشتباه است . و از طنز اخر مطلب تان خیلی خوشم آمد . پاینده و پیروز باشید.

 • الهام
  شما خیییلی ایرونی می نوسید ...می دوونم شاید در ایروون زندگی کرده باشید

 • چند وقت است که رواج انتحار با بم های معقدی مود جدید طالبی شده بود. از جمله ریس امنیت، خالد قندهاری نیز با بمب مقعدی طالبی به شدت مجروح گردید. حالا با اعترافات این جوان فهمیدم که این طالبان مفعول و جنایتکار با اجرای لواط مخرج هم مسلکان انتحاری خود را به قدر کفایت گشاد میسازند تا در ان به مقدار کافی مواد منفجره جاسازی شده بتواند. این طایفه حرامی بسیار بی پدر و بی مسلک هستند.

 • کوشش محققین و مخترعین در باره کار برد و شیوه های انتحار هنوز هم ادامه دارد که احتمالا ما و شما شاهد آن در آینده خواهیم بود اما آنها موفق شده اند که تا کنون سه نوع حمله انتحاری را ابداع نمایند:
  1- انتحار عادی؛ استفاده روزانه
  2- انتحار دستاری ، اشخاص مهم مثل برهاندین ربانی
  3- انتحار مقعدی؛ اشخاص مهم مثل اسد الله خالد

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس