صفحه نخست > دیدگاه > افغانستان؛ کشور تبعیض

افغانستان؛ کشور تبعیض

رامش نوری
پنج شنبه 24 اكتبر 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

تمهید!

افغانستان؛ کشور تبعیض، وجود تبعیض های قومی، زبانی، سیاسی، اقتصادی، آموزشی و اجتماعی باعث گردید که مقاله هذا را به رشته ی تحریر در آورم.

مقدمه:

تبعیض را می توان در یک کلام خلاصه کرد که جدایی خود از دیگری، اما تبعیض در این بحث کنونی ما به معنای تفرقه اندازی، تحقیر و عدم تساوی حقوق افراد بنابر علل نژادی، زبانی، سیاسی، اقتصادی، دینی، اجتماعی، گرایش جنسی و نقض عضو و عضویت افراد می باشد.تاریخ بشر سراسر آغشته به تبعیض بوده است؛ تبعیض بین سیاه و سفید (تبعیض نژادی)، تبعیض بین زن و مرد(تبعیض جنسی)، تبعیض بین کوچک و بزرگ (تبعیض سنی)، تبعیض بین ثروتمند و فقیر (تبعیض طبقاتی) تبعیض بین بی سواد و سواد دار (تبعیض آموزشی) و در یک کلام تبعیض بین قدرتمند و ضعیف.

نخستین دغدغه ی که ذهن آدمی را در مباحث تبیعض مشغول می سازد همانان ریشه های تبعیض در یک جامعه انسانی است. این ریشه ها در جوامع متفاوت است، در کشور های آمریکایی بیشتر تبعیض سیاه و سفید یا تبعیض نژادی مطرح است، یعنی اینکه ریشه های تبعیض بیشتر متمرکز بر نژاد است که در این اواخر توانسته اند که با روشنگری، این وضعیت را کاهش دهند. در اتریش تبعیض بیشتر در بستر عدم تساوی حقوق کار و مسایل مرتبط به خدمات اجتماعی مطرح می باشد، اما تبعیض در افغانستان ریشه های گوناگون خود دارد، گاه تبعیض می تواند که در بستر قومیت (تبعیض قومی) مطرح شود، به دلیل اینکه افغانستان کشوریست دارای اقوام گوناگون که طبیعتاً این اقوام دارای فرهنگ های متفاوت، زبان متفاوت، نژاد متفاوت حتی مذهب متفاوت می باشند. گاه تبعیض در این کشور در بستر زبان می چرخد و حتی افراد را نمی گذاراند تا به زبان بومی- مادریش تکلم کنند. گاه هم تبعیض در بستر ساختار اجتماعی کشور مطرح می شود، ساخت اجتماعی افغانستان یک ساخت سنتی است که بیشتر در مقابل مدرنیته استادگی می نمائید. در ساخت های اجتماعی سنتی، قبیله حاکم است. قبیله طبیعتاً دارای دو عنصر کلی یعنی "خود" و "دیگری" می باشد. وجود دیگری در ساخت اجتماعی قبیله به عنوان دشمن یا بیگانه مطرح شده است. اما یک وقت است که تبعیض خود را در ساختار نظام سیاسی کشور نشان می دهد. نظام سیاسی افغانستان یک نظام متمرکز ریاستی بوده و در نظام های متمرکز، قدرت سیاسی به دست گروه از افراد، یا قوم خاص و یک فرد و تیم خاص قرار می گیرد، قرار گیری قدرت سیاسی در قبیله مجزا از قبایل اقوام دیگر، نا رضایتی افراد را به بار می آورد. گاه هم تبعیض در آموزش افراد در یک جامعه مطرح می شود، از آن جا که نظام سیاسی افغانستان یک نظام متمرکز سیاسی است و قدرت هم در قوم خاص تمرکز پیدا می نمائید، امکانات ملی، خدمات اجتماعی، منافع ملی به گونه مساویانه تقسیم نمی گردد. از جمله امکانات ملی و یا خدمات اجتماعی آموزش رایگان افراد در دانشگاه های کشور می باشد. در کشور که من زندگی می کنم حتی تبعیض را می توان در آموزش افراد در دانشگاه ها پیدا نمود.

ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻛﯽ ﻭ ﻛﺠﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺁﻧﺮﺍ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩ؟

ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻕ مختلف ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﻮﺩ ﻭﻃﺒﯿﻌﺄ ﺩﺭک ﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ همه ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭک ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻬﺎی ﻓﺮﺩی ﻭ ﻣﺮﺯﻫﺎی ﺩﺭﻭﻧﯽ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی تعابیر ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻫﺎی مختلف ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ تعابیر ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻫﺎ دائماً ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ مخلوط ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺗﺎﺯﻩ ﺗﺮی ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻴﺂﻭﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﺮ ﺷﺨص ﺍﺯ ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺍﺭﺍی ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍی ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.

چرا من ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﺗﺒﻌﻴض بیشتر بحث می کنم؟

 رشد بیکاری؛ بیکاری پدیده ایست که هر روز در رشد است اما هیچ چاره ی برای افراد بیکار در نظر گرفته نمی شود. دولت به عنوان یک واحد مدیریتی نمی تواند که درد وضعیت بیکاران را درمان نموده و راه حل معقول برای کاهش بیکاری در نظر گیرد. یکی از دلایل عمده بیکاری روابط در ادارات است که افراد بر اساس همین رابطه های شخصی در پست های دولتی گماشته می شوند و گماشتن این ها در پست های دولتی و کاری باعث می گردد تا حتی شایسته سالاری زیر پا گردد.

 عدم تساوی خدمات اجتماعی؛ استفاده از خدمات اجتماعی برای کل افراد یکسان نیست. خدمات اجتماعی بر اساس بافت قومی، سمتی، زبانی و نژادی توزیع می گردد.

 عدم تساوی حقوق سیاسی؛ امروز بر اساس بافت های سیاسی جامعه افغانستان قدرت سیاسی در هر دور از ادوار تاریخ کشور بدست گروه خاص و قوم خاص باید باشد.

 محروم ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ؛ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ تعداد از افراد ﻳﮏ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﺍ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻳﮏ ﺍﻗﻠﻴﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺸﻜﻴﻞ دهد، ﺍﻗﻠﻴﺘﻬﺎی ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﺍﻩ نخواهند ﻳﺎﻓﺖ. ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﮔﺮﻭﻩ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎی ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭﻭﻥ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ. متاسفانه در افغانستان قدرت سیاسی در 260 سال اخیر در دست گروه تمرکز پیدا نموده است که افغانستان در این دوره به درازای تاریخ یا عقب گرد تاریخ پرداب نموده اند و جلو پیشرفت و فرهنگ رسیدن به یک کشور مترقی را با بافت قبیله ای خود شان مانع شدند.

 ﻋﺪﻡ ﺗﺴﺎﻭی ﺷﺎﻧﺲ ﺩﺭ محیط ﻛﺎﺭ؛ عدم یافتن کار در کشور، ﻋﺪﻡ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﺩﺍﻣﻪ تحصیل ﺩﺭ حین ﻛﺎﺭ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ محیط ﻛﺎﺭﺷﺎﻧﺲ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻪ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﺴﺎﻭی ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

 عدم تساوی در فرآیند آموزش؛ تبعیض آموزشی در واقع وضعیت را ایجاد می نمائید که افراد دارای حق تساوی در دانشگاه ها و امور آموزشی کشور را نداشته باشند. این سخن بدین معنا است که کشور به نام افغانستان با ساخت و بافت سنتی وضعیت را ایجاد نموده است که هر طیف در هر مقام به نفع قبیله خود کار می نمائید. در این اواخر وزیر مالیه جمهوری اسلامی افغانستان با استفاده از فرصت قرار داد را با دانشگاه ی آمریکایی افغانستان بسته نموده است که حدود 90 نفر می توانند به گونه ی رایگان کار شناسی ارشد خویش را در این دانشگاه بخوانند، این عملکرد یک عملکرد نیک است تا ما در آینده بتوانیم کدر های علمی داشته باشیم، اما آن سوی قضیه چیزی دیگری است، در مجموع افراد که در این دانشگاه معرفی شده اند، بیشترینه شان از یک قوم و یک تبار خاص است. این گونه عملکرد نه تنها تبعیض آمیز است بلکه باعث می گردد که تبعیض به گونه ی آشکار جا پای خویش را در فرآیند آموزش در آینده به حد گسترده ی خویش باز نمائید.

چه باید کرد؟

 ساختار اجتماعی کشور یک ساختار سنتی است، راهکار ها و مکانیزم های را به کاربرد تا این ساختار سنتی به ساختار های مدرن تبدیل شود، تبدیل ساختار های سنتی به ساختار مدرن چند پیامد عمده را در کنار خود دارد:
الف) شایسته سالاری به جای روابط سالاری، این سخن بدین معنا است که با تبدیلی ساختار های سنتی به ساختار مدرن، شما شاهد حکومت کردن ضوابط به جای روابط خواهد بود که روابط سالاری در این آواخر تمام ادارات کشور را فرا گرفته است.

ب) تغیر ساختار سیاسی از شکل متمرکز ریاستی به شکل غیر متمرکز پارلمانی که همه اقوام افغانستان در قدرت سیاسی شریک شوند و قدرت سیاسی، منافع ملی و امکانات ملی به گونه ی مساویانه بین اقوام و اقشار زیدخل در افغانستان تقسیم گردد.

ج) جذب رقیب در پروسه های سیاسی و انتخابات به جای حذف فزیکی رقیب، در ساختار های سنتی بیشتر تمرکز روی حذف فزیکی رقیب صورت می گیرد به جای جذب آن در یک پروسه ی دموکراتیک.

 عقل گرایی به جایی نقل گرایی در ساختار های مدرن، افغانستان در واقع کشوریست که عقل را در بستر خواب قرار داده است و قرار گیری عقل گرایی در بستر خواب باعث گردیده است که تولید اندیشه صورت نگیرد و جامعه در یک رکوب قرار داشته باشد.

 تبعیض در واقع وضعیت را ایجاد نموده است تا رشد بیکاری، عدم تساوی در حقوق سیاسی، عدم تساوی در فرآیند آموزشی، عدم تساوی در گرفتن وظیفه و محیط کاری را به وجود آورد.

آنلاين بنگريد :
loading...
loading...

پيام‌ها

 • وقتی کارد به استخوان برسد
  خدا چه رنگی میداشته ؟
  از آن روز که « دانش » پدیدار شد ....
  دیگر، نه دریا شکافته شد ، نه انسانی در دهان ماهی رفت
  نه آتشی گلستان شد . نه عصا ، مار شد
  نه فرزندی بدون پدر
  از مادری باکره به دنیا آمد
  نه مُرده ای زنده شد
  نه ، ماه به دو نیمه شد
  نه خری ، پرواز کرد
  و نه ، پیامبری ظهور کرد
  یک صد سال دیگر ، ریشه ای دین را
  دانش
  از بیخ و بن سوزانید
  خواهد

 • جناب باران ، دستت درد نکند که واقیعت های 5000 ساله را به جند نقط عالی بیان داشته اید درود بر شما . سر دمدارن دین به این چرت و پرت که سال ها است بر گرده مردم سوار اند از گوشت و پوست انسان ها بی سواد تغذیه میکنند و هر یک به چه جلال و شوکت زندگی می کنند اگر مردم سواد هم چنانی و با شعور دانش امروزی برسند دگر دکان خرافات برای همیشه بسته خواهند ماند و باحث بدبختی انها خواهند شد.به امید ان روز.

 • با تقدیم سلام بر همه دوستان که در کابل پرس با من هستند!
  دوستان نهایت گرامی اگر ما برویم و قانون ضد تبعیض از پارلمان افغانستان پاس نمائیم، در این رابطه دیدگاه شما فریخته گان چیست؟

 • امیرانتظام ونقابداران ازدادخواهی محمره می هراسند(1)
  ابو محمد المحمراوی
  جوابی به مقاله کین توزی به اسم دادخواهی نوشته عبدالرضا تاجیک جواب پاراگراف اول= بله آقای تاجیک شما بخوبی می دانیدکه در اعمال زورورفتارنژادپرستانه علیه افغانها نه تنها رژیم بلکه عده کثیری ازسرمایه داران ومدیران شرکتهای بزرگ که وابسته به رجال سیاسی (خارج یا اخراج شده از دایره رژیم)سهیم بوده وهستند و در 34 سال گذشته با احتساب 9 ماه مشارکتشان(عمردولت موقت) درقتل وجنایت ومستحکم کردن پایه های چنین رژیمی هرچند با ناملایمتها بعدی روبرو بودند اما تشریک مساعی کرده اند،درمقابل ازهر فرصتی برای رانت خواری خاموش با استفاده از عناصر نفوذی بهره اقتصادی برده اند،بحساب خون جوانان و سکوتشان سرمایه ها وشرکتهای خود را از دست رژیم درامان گذاشتند،ویکی ازعلل ثروت اندوزی های نامشروع استثمارغیرانسانی وسوءاستفاده ازنیروی کارافغانیان بوده است.
  آقای تاجیک حتمابه سنگ بری ها،کوره های آجرپزی وگچ ودیگرکارهای طاقت فرسا وخطرناک دیگرسری زده اید،یا چندین خبر(اگرمنتشر شود)در رابطه با مرگ مغنی گران افغانی که درحال حفاری چاه بعلت عدم داشتن لوازم ایمنی فوت و یا درسنگ بری ها دستشان را ازدست داده مشاهده کرده اید وحتما ازعواقب چنین اتفاقی برای زن و فرزندان که نان آورشان را از دست داده یا ازکار افتاده شده وفاقد بیمه اجتماعی هستند مطلع هستید. همچنین از علت بکار گیری وبهره کشی برده گونه افغانها (بانصف مزد وبدون مزایا)توسط ایرانیها در کارهای پرمشقتی که هیچ ایرانی تن به آن نمی دهد مطلع هستید،بنظرشما دفاع از حقوق این بیچارگان کینه توزی است یا دفاع از حقوق بشراست؟!دفاع ازکودکان بلاتکلیف فاقددرس وآینده وحاصل تزاوج افغانی ایرانی چی؟
  از نقاط مشترک ونیمه پنهان سازمانهای دولتی وسرمایه داران ایرانی خارج از مداررژیم، عدم اجرای قوانین کارداخلی و بین المللی و بهره کشی ظالمانه از افغانها بوده وهست.بدین سبب نه تنها رژیم بلکه خیلی ها از بازکردن پرونده چندمیلیون افغانی وبهره کشی برده گونه از آنان می هراسند،دراثر چنین اتفاق نانوشته ای که با انگیزه ای نژادپرستانه ونفع مادی ناپاک که علیه افغانها اعمال شده ومی شود،بیش از یک میلیون نیروی کاروخانواده هایشان ناچاربه تحمل وپذیرش شکنجه روحی وجسمی ایرانیها بوده،از رفتن وتظلم خواهی نزد ماموران دولتی وقضات می هراسند،یک کارگرافغانی علی رغم حق بجانب داشتن، بعلت پست زمینه نژادپرستانه حاکم برجامعه نه تنها در اداره کاروتامین اجتماعی (بیمه)بلکه درمحاکم حق خودرا پایمال شده می دانست.
  درچنین پست زمینه اجتماعی واشباع شده از تفکرات نژادپرستانه که تخم آنرا قلم بدستان پست اندیش به اصطلاح روشنفکرفارس وتحلیل رفتگان غیر فارس بوجود اورده ومتاسفانه آقایانی همانند کاظمیان وتاجیک درحال بازتولید وتکثیروتقویت چنین تفکری هستند،بتأکیدحاصل چنین اندیشه وعملکرد غیرانسانی نه تنها شامل افغانها شده ودرنهایت دربازگشت به سرزمینشان پایان می پذیرد،بلکه قریب یک قرن شامل میلیونهاغیرفارس(ترک،کرد،عرب،بلوچ،ترکمن و..)شده،که با هجوم به سرزمین اجدادی شان،همه مایملک مادی و معنوی حتی جان وخون آنان را بطور برنامه ریزی شده موردتعدی بوده وهست.
  آقای تاجیک شما با انگیزه نژادگرائی وبرای تحریک عواطف چنین تابلوئی (کین توزی به اسم دادخواهی) رابرای مقاله خود انتخاب کرده تا از تحریف مفاهیم ومعانی بهره برداری سیاسی کنید وبا انشائی کاملا سیاسی وبدون نام بردن اشخاص،بجنگ حقوقدانان فعال خصوصا سرکارخانم شادی صدر وهمکارانشان که با انگیزه ای انسانی وحقوقی درحال حقیقت یابی وشناسائی مجرمین بقصد ریشه کن کردن جنایتها هستند آمده اید.اما فراموش کرده اید که ساحت پاک دفاع از حقوق بشر فراتر از نژاد ومرزهای تحمیلی جغرافیائی است وجائی برای مانورهای سیاسی شما نیست.
  آقای تاجیک یقین بدانید که خانم شادی صدربا شناخت کامل ازافکاروگستره عمیق شدیدا نژادپرستانه، خاصتا عرب ستیزی حاکم برعقول منجمد دست به چنین اقدام پرمخاطره گذاشته،فراتر از نژاد ومرزپا به میدان مقدس دفاع از حقوق بشرگذاشته وبدفاع ازحقوق افغانهای مقیم ایران برخواسته وهراسی از قلمهای مسموم وآلوده به افکار نژادپرستانه بخود راه نمی دهد.
  خانم صدردفاع ازصدهها هزارزن وکودک افغانی را آغاز کرده که هم اندیشان آقای تاجیک در شهرداریهای اصفهان ودیگر شهرها با نصب پلاکارد آنان را از ورود به پارکها حتی دراعیاد منع کردند وچه بسا کار سخت پارک سازی را با نصف مزد ومحرومیت از مزایا بدست مردان افغانی ساخته اند.تابخش بعدی فی امان الله11/11/2013
  لطفا به آهنگ وشعر نژادپرستان فارس ایرانی که تحریک به قتل وتجاوز به افغانیها می کنند دقیقا گوش دهید.
  https://www.youtube.com/watch?...
  مقاله آقای عبدالرضا تاجیک http://www.roozonline.com/pers...

 • دنیا بسیار زیباتر می‌شد اگر انسان‌ها به جای دین ، به انسانیت معتقد بودند ، انسانیت چیزی‌ست ورای همه‌ی ادیان ، انسانیت ، مهربانی‌ست . نماز و دعا و روزه ندارد ، انسانیت گاهی یک لبخند است که به کودک غمگینی هدیه می‌کنید .

جستجو در کابل پرس