صفحه نخست > دیدگاه > فراخوان مستانهء آقای اشرف غنی از نامزدان انتخابات برای مناظره یا بزکشی

فراخوان مستانهء آقای اشرف غنی از نامزدان انتخابات برای مناظره یا بزکشی

قاری عتیق الله ساکت
دوشنبه 6 جنوری 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

بنظرمیرسدکه آقای اشرف غنی احمدزی تعریفی راکه باساس شناخت خود ازآقای دوستم دارند، وی را بحیث یک انسان فاقد هرنوع درک وخرد سیاسی، تواناییهای مدیریتی وحتی پایینترازان میدانندکه بحیث یکتن ازمعاونین باصلاحیت خود ازیشان یادآوری نمایند. موصوف ازبدو ایتلاف با آقای ژنرال دوستم همواره درصحبتها ومحافل خودمانی ورسمی ازیشان بحیث یک وسیله یی کاملأ مطیع ومنقاد استفاده نموده باسخنان نیشدارهمواره خنده وتمسخردیگران را برعلیه او برمی انگیزد. بار نخست بخاطرتوجیه مقالهء نوشته شده اش که برضد وی سال گذشته نوشته بود وازوی بحیث یک جنگسالار ومجرم جنگی یادآوری نموده بود، آقای دوستم را بحیث یک جنگسالار نادم وپشیمان ازاعمال سابقه اش معرفی و ویرا دربرابرهمه رسانه ها وادار به اعتراف وپوزش خواهی نمود. پس ازان درهرمحفل ونشستهای سیاسی موجودیت آقای دوستم را درکنار خود صرفأ برای خندانیدن دیگران به نمایش گرفته وهیچگاه ویرا بحیث راهبر یک جریان سیاسی بگونهء جدی تحویل نگرفته است. درین میان آنچه که برای همگان سؤال برانگیزشده است اینکه آیا فرهنگیان، مشاورین واعضای بلندپایهء حزب جنبش که بخوبی میتوانند متلک ها ونیشزنیهای همچوحرکات وحرفهای تحقیرکنندهء آقای اشرف غنی را بخوبی درک کنند، چگونه میتوانند با این نوع سخنها وبرخوردهای کنایه آمیزومعنادار اشرف غنی احمدزی به قیمت اعطای یک موقف تشریفاتی معاونیت آنهم به شکل خامه نویس درآستانهء آمد آمد روزهای انتخابات، کنار بیایند.درحالیکه ازدیدهرانسان دیگرولو بیسواد مدلول، مفهوم ومنطوق اینگونه حرفهای آقای اشرف غنی کاملأ آشکار ودورنمای این ایتلاف ازخلال اینگونه برخوردهای وی کاملأ قابل پیش بینی است. درین اواخرآقای اشرف غنی طی یک نشستی مطبوعاتی با لحنی که شبیه انسانهای مست ومیگساراست، باقهقه های خنده خطاب به سایرنامزدان میگوید:
"ازپامیر تا دشتهای هلمند، ازقندهار تا کنر، ازفاریاب وجوزجان سرپل هرجای که انتخاب میکنند، به سرچشم مابا ایشان (نامزدان انتخابات ریاست جمهوری) حاضر به بحث هستیم، اگردفترندارند ما به ایشان دفتربازمیکنیم، اگراسپ ندارند، ژنرال صاحب برایشان اسپ میدهد. واگرمناظره را قبول ندارند، بیایند دربزکشی رقابت کنند." (درین اثنا بسوی آقای دوستم اشاره میکند. یعنی بیایند وباوی بزکشی نمایند).
درینجا چند نکته را بعنوان نصیحت برای اشرف غنی احمد زی لازم به تذکر میدانم:
1- جناب داکترصاحب! افغانستان میدان بزکشی نیست ونه اینجا همهء مردم آنقدر پست وبی فرهنگ شده اندکه همه شایق ومشتاق دیداربازی و مسابقهء بزکشی باشند. آن روزگاریکه شما درکشورهای غربی درعیش وعشرت بودید، ما اینجا خون داده ایم واصلأ وقتی برای همچوتفریحات وبازیها نداشتیم وعمرگرانبهای خودرا دربین آتشپاره ها سپری کردیم ودرمیادین جنگ وسیاست آبدیده گشتیم. حالا نه وقتی برای بزکشی داریم ونه علاقهء برای تفریح . لطفأ این حرفهای یاوهءتان را پس بگیرید وبدانیدکه ما مردم لهو ولعب نیستیم.
2- شما خودرا چه فکر کرده اید؟ من همین حالا بادانش ناچیزخود شمارا به مناظره فرا میخوانم. بیایید دریک فضای علمی درحضور دانشمندان،استادان ورسانه ها باهم درهرعرصهء که میخواهیدبا هم مناظره نماییم. ببینم که درچانتهء سربستهء ساختگی شما چه مقدار بضاعت علمی وجود دارد؟ اینکه چند تا کوچی بیچاره درتابستانها به آستان بوسی شما آمده به حرف های بی محتوای شما "دیرشه دیرشه خبری" میگویند کاملأ جناب شمارا ازدنیای واقعیات به تخیلات برده اند وفکرکرده ایدکه همه مردم افغانستان همینگونه اند. اگرواقعأ سواد ودارای کدام مدرک تحصیلی هستید، بفرمایید. (خداوند بزرگ ما را ازمرض تکبر وخودخواهی نجات دهد که دانای کل خداوند متعال است. وفوق کُلَّ ذِی عِلمٍ علیم)
3- اینجا افغانستان است، کشور کاملأ سنتی وبا اسلام موروثی.اگرتأریخ را مطالعه نموده باشید، این مردم شاه امان الله را باوصف آنهمه القاب چون غازی ومجاهد وغیره بدون تحقیق و بررسی صرف با تبلیغات وشایعات پراگنده مُهر کفررا برجبین اش زده برضدش جهادرا اعلان و ویرا سرافگنده ازکشوراخراج نمودند. حالت شما درین سخنرانی کاملأ شبیه انسانهای مست و بیخود است. لطفأ اگرخمر وشراب مینوشید ازان دست بردارید واگرنمینوشید تمثیل انسانهای باده نوشیده را ننموده وهمانند انسانهای شراب خورده حرف نزنید. زیرا اگریکبار مردم شمارا را بااین صفات بشناسند به یقین بدانیدکه دیگر گذارهءشما درین کشورنمیشود وباید ازبین دوتابعیت "افغانستان وآمریکا" یکی را انتخاب وافغانستان را کاملأ فراموش کنید.
4- آقای اشرف غنی احمدزی باید بدانند که لاف زدن درمیدان خالی و پرازچندتاهواداران شخص خودش هیچگاه ایشان را قهرمان نمیسازد درحالیکه درشرایط حاضر بسا شخصیتهای آبدیدهء سیاسی دیگردرمیدان وجود دارندکه جناب اشرف غنی درنزدیکی سایهء ایشان حتی لب به سخن ترکرده نمیتواند.
بهرتقدیر آنچه مهم است اینکه هموطنان ما بخصوص هواداران ژنرال صاحب دوستم باید بدانند که درصورت کامیاب شدن احتمالی آقای اشرف غنی درانتخابات 2014، این ایتلاف قطعأ پایدار نخواهد ماند وآقای دوستم درین دوره صرفأ وسیله یی است برای جمع کردن یکعده رأی هموطنان ازبک که برای این منظور آقای دوستم مؤقتأ تازمانی معینی برای مؤفقیت آقای اشرف غنی درکنارشان خواهد بود و پس ازان یقینأ که این ایتلاف متزلزل بزودی درهم شکسته و آقای اشرف غنی این معاون مطیع ومنقادخودرا که گاهی اورا بحیث " مجرم جنگی" وگاهی بحیث قهرمان میدان بزکشی برای جهانیان معرفی میدارد، با اعطای یک مسند تشریفاتی درنهایت افتضاح وعهدشکنی ویرا ازکنارخود دورخواهد کرد. بنأ لازم است که هرهموطن ازبک این نکته را درست دردقایق انتخابات درپس صندوقهای رأی بیاد داشته بیاورند.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • وای بحال ملتی که رییس جمهور آن شرابی وزنش یهود باشد

 • نتیجه بد بختی امروز افغانستان حاکمیت چند صد ساله این چوپان ها و کوچی ها و احد زی ها کرزی ها خر زی هاست .اینها ازبک ها را دایم به چشم بز کش بیسواد چاپ انداز و انسانهای درجه دوم وسوم و زی شی و احمد زی خر زی خوگ زی کوچی زی ها را حاکم امیر پادشاه و فرمانروا حساب میکنند. از حکومت ۱۲ ساله کرزی که طالب پرست بر امد چی فایده دیدیم که باز یک کوچی زاده طالب نکتایی پوش احمد زی رای بتیم که ریس جمهور شود .

 • دوستم بزكش تازه يا جديدآ بازي نخورده است او است كه با بي غيرتي تمام هنوز مجبور است در كنار اشرف غني احمد زي بيايستد، او بود كه در كنار كرزي ايستاد و او بود كه چانس انتخاب شدن را به تنهايي ناكام تجربه كرد، خوب بيچاره نمي تواند كاري را پيش ببرد مجبور است در سايه حركت نمايد

 • واي به حالت بي غيرت جنرال صاحب، بنازم ان سر بي مغز و ان صورت بي سيرت ات را كه هميشه براي قوم ات بدبختي و فضيحت به بار اوردي.

 • اقای ساکت ! اول نمیفهمیدم، که در پشت انتخاب تخلصت کدام فلسفه حکمت وجود دارد، وختی مقاله ات را که نصایح پدرانه را برای جنرال صاحب دوستم و داکتر صاحب اشرف غنی فرموده بودی خواندم، صد درصد قناعت کردم، که تخلصت به جا و با مسما است ... ولی کاشکی هموطور ساکت میماندی و چیزی نه میگفتی ...
  اول خو داکتر غنی اقای جنرال صاحب دوستم، را به بزکشی دعوت ننموده است ... تنها گفت که اگر دیگر کاندیدها میخواهد بزکشی کند، جنرال صاحب اسب برای شان میته ... به نظر من در این نه تمسخر وجود دارد، نه کدام توهین .. چرا گپها غلط تعبیر میکنی و ازین چتیات منظورت چیست ؟؟؟
  2_ سویه ی داکتر غنی با تو بسیار تفاوت دارد، اشرف غنی اینقدر احمق نیست، که با تو مناظره داشته باشه، او به سویه ی ملی و جهانی فکر میکنه، بری تو هرگز بیکار نخواهد شد ...
  3_ داکتر غنی را هیچوخت، کوچیها تشویق نکرده ... اینجا افغانستان است، مثل تو واری بیسوادها هم به اشرف غنی درس اخلاق و عقلانیت میته ... ولی مردم دنیا به لیاقت و نبوغ داکتر غنی دو دسته سلام میکنه ... ایا او را متفکر اول جهانی ما و شما بیسوادها انتخاب کردیم، یا مردم دنیا ...؟
  4_ هیچگاه به خود تکلیف نتی، که به هواداران جنرال دوستم و داکتر غنی، توصیه کنی ... ما تصمیم گرفتیم انشاالله همین تیمی که اراده ملت سازی نموده، و مخلصانه میخواهد، که افغانستان پس یکپارچه و یک ملت شوه به کامیابی خواهیم رساند ... شما هر قدر غف غف کنین برای ما لهو لعب است ... اشرف غنی و جنرال دوستم، در بین مردم خود حتی به کمپاین انتخاباتی هم ضرورت ندارد ...

 • مجله انگلیسی گمنام «پروسپیکت» که لیست این متفکرین جهانی را ترتیب داده، دلیل قرار گرفتن اشرف غنی و... در لیست را اینگونه توجیح کرده است:
  "The inclusion of Ashraf Ghani, Ali Allawi and Mohamed ElBaradei—from Afghanistan, Iraq and Egypt, respectively—reflects the importance of their work on fostering democracies across the Muslim world in the wake of foreign interventions and the Arab Spring."

  جناب چمبر خان به عنوان یکی از پیروان متفکر جهانی جناب احمدزی، میتوانند از کارهای مفید که جناب احمدزی برای ترویج دموکراسی در افغانستان انجام داده برشمرده و توضیح دهند؟
  کار ها و اعمال اشرف غنی برای مردم افغانستان روشن است، به این نوع عنوان ها و لیست های تو خالی نباید دل خوش کرد.

 • علایم نبوغ
  اخیراً یکی از نامزدان احراز مقام ریاست جمهوری افغانستان، سخنانی بر زبان آورده که اگر در آن ها دقت شود، فوران نبوغ را بی واسطه مشاهده می کنیم.
  او با اعتراض به کارنامه ی دولت رییس جمهور کرزی گفته که چرا %98 زندانیان بگرام را یک گروه زبانی تشکیل می دهد! این نامزد دانشمند خواهان رعایت تناسب حضور اقوام در زندانها نیز هست. او رعایت این اصل را دلیلی بر حفظ وحدت ملی می داند؛ زیرا به این ترتیب تمام اقوام ساکن در کشور- بدون تبعیض و امتیاز- در مکافات و مجازات سهم متناسب می گیرند.

 • یکی از دوستان چنین می نگارد:

  همسویی کامل با طالبان، جنرال مشرف؛ فراخوان صریح به جنگ داخلی

  من کلیپ اخیر دکتر اشرف غنی احمدزی را دیدم وشنیدم. کژنگری آشکار در اظهارات وی غیرقابل توجیه است. باید بحث دانش علمی وموضع گیری سیاسی ایشان را از هم جدا کرد. دردستگاه حکومت هیتلر دانشمندان ورزیده ای هم اجیر شده بودند که گاه تخصص خود را دراختراع فن کشتار دسته جمعی به کار میبردند و تحت نام حل مشکلات آلمان به هیتلر ارایه می دادند. مثلاً برای نجات ازبحران تورم اسیران قومی، طرح های کشتار بزرگ دریک زمان کم را آماده می کردند و گویا فضا برای این گونه دانشمندان رقابتی هم می شد! اختراع کوره های آدم سوزی برخاسته از همین رقابت بود.

  کرزی درباره آقای اشرف غنی گفته است: اشرف غنی، آدم خوب؛ اما بد گذاره است!

  حالا در «خوب» بودن هم باید تأمل کرد. وی برای چه کسانی «خوب» است؟ آدم باور می کند که دانشمندی آقای غنی ازنظر کارشیوه و تفکر، هیچ تفاوتی با گرایشات فاشیستی درصربستان و زمان حاکمیت ناسیونال- سوسیالیست های آلمان ندارد.

  دیدگاهی که آقای غنی درکلیپ ارایه کرده بسیارخطرناک وتفرفه افکنانه وطالبی است. من این را نمی پذیرم که وی علیل جسمی و روانی است. اگربرفرض چنین است، برود صحنه را خالی کند وخود را به خاطر گناه کبیره، هیزم دوزخ نسازد. فقط یک راه میانه برای آقای غنی وجود دارد که با همان صراحت، گفتارش را اصلاح واز مردم پوزش بخواهد. این سخنان همسویی کامل با طالبان وجنرال پرویز مشرف است.

  اشرف‌غنی احمدزی درکلیپ می گوید: 98 درصد ـ حداقل ـ کسانی که در بگرام بندی بودند، گویندۀ یک زبان هستند. این متعادل است یا نی؟ چند فیصد حملات شبانه متمرکز سر ِ گوینده‌گای ِ یک زبان بود... این غیرمتعادل است.

  من گنده ترازین سخن، نشنیده ام. منظور آقای غنی آن است که وقتی پای مجازات به میان می آید؛ باید بار گناهان یک اقلیت افراطی را که حرفۀ شان ماین گذاری، سربریدن، سنگسار خود سرانه وقتل عام غیرنظامیان است؛ به دیگرواحد های تباری ازجمله تاجک، هزاره، ازبک، ایماق وبلوچ...به طورمساوی تقسیم و یا سهمیه بندی کرد. یعنی درین امر نیز «افغانیزه کردن» صورت گیرد. باید دیگران نیزازمجازات بی بهره نمانند.

  این اظهارات سخیفانه به حکومت ها ومجریان جنون قومی فراخوان میدهد که باید سایر جریان های قومی درکیفربینی، تلفات جانی ومالی، زندانی شدن های برخاسته از جنگ و ترور وعصبیت سهم مشترک داشته باشند تا «تعادل!» به وجود آید. ورنه هرآن چه تا کنون به چشم میخورد، به دور از«تعادل» است. این سخنان، سرنوشت وحقوق کسانی را که دخالتی درذبح کردن آدم ها وانفجارات وترور ها ندارند، درگرو یک گروه خاصی قرار میدهد که آرمان زنده گی خویش را برمحور خشونت و جنگ دایمی تعریف کرده اند. فرمایشات آقای غنی، فراخوان صریح به جنگ داخلی است وهیچ توجیه دیگری ندارد. ایشان بهتر است به حیث یک «شیخ فانی» گوشه آبرومندانۀ عزلت اختیار کند ودرآوردگاه سیاست ورقابت، بیش ازین، به طور غیرمسئولانه دهان به گفتن ترهات وطرح عقاید اکسپایر شده باز نکند.

  به نظرمیرسد که اشرف غنی نیز درغرقاب یک گمراهی روانی، حامل یک «جعبه سیاه» ضد همزیستی است و بنده انگاشته بودم که ممکن است از سلف سیاسی خویش درس ها گرفته وسروکله زدن با مدیریت جهانی، درشتی های خوی قرون وسطایی ایشان را اهلی ساخته است. اشرف غنی براساس کدام موازین دینی، کشوری وبین المللی خیال دارد برای تنبیه وتوجیه دسته های خون آشام (درین جا بحث قومیت هیچ مطرح نیست؛ بحث قتل نفس وجنایت بشری است.) ازبیگناهان اقوام دیگر، باج مجازات میطبد؟ حتی ملاعمر که سرقافله ایلغاری بود که بوی چنگیزیان می داد؛ چنین باج گیری «ملی! » را اعلام نکرده بود.

  ایشان، حافظۀ خشونتی را که کم کم باید درفراموشی رسوب کند؛ درمغز اقوام به هم میزند. همان چیزی را به یاد نسل حاضر می آورد که یکی از بخاراییان درزمان چنگیز که پس از کشتارعظیم دربخارا جان به در برده وبه خراسان گریخته بود؛ برزبان آورده بود. گویند چون حال بخارا از او پرسیدند جواب داد: «آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند».

  مگر چهارده پانزده سال پیش، شبیحه های تاریخ، درشمالی وتخار ویکاولنگ همان کاری را درحق خلایق انجام ندادند که عمله های عذاب، دربخارا، چنین کرده بودند؟

 • اگر مغز متفکر دوم جهان از همین قماش مردم باشد ، که آقای اشرف غنی احمدزی است. توهین به مغز های متفکر جهان است. یک مغز متفکر جهان اولتر از همه دارای جهان بینی وسیع وجهان شمول میباشد. نه اینکه مثل آقای اشرف غنی احمدزی که تمام جهان بینی اش در محور قبیله می چرخد. فرق این مغز متفکر دوم جهان و نویسنده کتاب دویمه سقوی اسماعیل یون ویا جنرال طاقت وافغانمل چیسـت? زمانیکه او می گوید که ۹۸ فیصد زندانیان بگرام از یک زبان است. آیا این گونه طرز تفکر در شان یک مغز متفکر جهان جایی دارد? ویا زمانیکه در حضور کارکنان تیلویزیون های شمشاد وژوندن سخنرانی میکند و نوع احساسات افراطی که از خود تبارز میدهد که گویا به خاطر زنده ساختن زبان پشتو از تیلویزیون های متذکره اظهار سپاسگذاری می کند ، در شان یک مغز متفکرجهان گنجایش دارد یا در شان یک رهبر متعصب قبیله?

 • خدمت استاد محترم چمبرخان وكيل مدافع بي استعداد وخيلي ضعيف پشتونها اين تصاوير تقديم است

 • هشدار به بزکشی کردن از طرف اشرف غنی به کاندیدان نه بلکه متوجه مردم افغانستان است. غنی بعد از سفر خود به جنوب گویا چنین وا نمود میکند که در صورت برنده نشدن افغانستان به کمک قوت های طالب از جنوب مورد بزکشی قرار دهد.

 • برادرمحترم استاد پرویزبهمن! این قوم جاهل وحشی ونادان را عادت برانست که پشک خودرا پلنگ گفته سودا میکنند. اشرف غنی افغان ملت کجا وصلاح کارکجا....ببین تفاوت راه ازکجاست تابه کجا. نویسنده مقاله آقای ساکت خوب فرموده اند. اگراشرف غنی زیاد تشنهء مناظره هستند بیایند همین چلنج آقای ساکت را بپذیرند تاخودرا ثابت بسازد که وی درکله اش چیزی است. قلم تان روان ودرعلم ودانش تان برکت! ازانچه میخواستیم پاسخ مناسب برای سخنگوی بیسواد افغان ملت بدهیم، شما آقای بهمن کماحقه حق مطلب را اداء کرده وبدرستی جواب های دندان شکن وعلمی ارایه فرموده اید. باتشکر ازجناب ساکت هم که ایشان نیز خیلی ظریفانه به مطلب پرداخته اند.بگذارید که این قوم جاهل ریشه وبنیادش با حملات انتحار وخودکشتاری ازبین بروند.

 • هدف غنی ازین حرفهای کوچه یی و کوچی گری چند چیز را میرساند.
  اول اشرفغنی به قبایل ملتانییکه در اوقات مختلف آنهارا دوستم رنجانیده و گایانیده - یعنی زمان حکومت قبیلوی نجیب و روسها - افراد دوستم را که کلیم جم مینامیدند- ناشیانه این ملتانیها متجاوز به نوامیس خود میداستند ویا هم چیزهای دربین بود؟؟؟؟
  حال اشرفغنی به قبیله کوچی و ملتانی میرساند که -هدف رای گرفتن افراد ازبیک طرفدار دوستم است(-چنانچه معلوم است - اوغان را هرچیزش را ولو ناموسش را ازش بگیر ولی -قدرت دولتی را در کشور ازیشان نگیر)ووقتی بقدرت اشرفغنی کوچی قدرت را تصاحب نمود - دوستمک را حتی در دفتر کارش در ارگ اجازه نخواهد داد- مثلیکه کرزی چننی نمود.
  دومین هدف اشرفغنی به بادارانش بود/ یعنی اینکه
  طوریکه میدانیم پس از آنکه قبیله اوغان با پشتیبانی مالی -نظامی وسیاسی - غربیها بخصوص امریکاییها اول خود را طالب ساختند وبعدآ غالب -حال به باداران میرسانند که اوغانستان میدان سگ بازی و اسب بازی و شتر بازیست- و قراریکه میدانیم از زبان همین تکنوطالبان و دموکراسی سالاران طالب نکتایی پوش -که میگویند- اوغانستان قبیلویست باید قبیلوی حکومت جور شود و انتخابات قابل قبول نیست- همانطور با این سخنان - بازاری ب غربیها وباداران میرساند- که باید چنین کوچه بازاری صحبت نمود و مردم این سخنانش را با میپذیرند.
  درینجا دوستمک که وزن کله اش کمتر ازوزن تمام تنه اش است- باید اشرفغنی کوچی را نیز با یک حرف مناسب با حرف اشرفغنی کوچی مورد تمسخر قرار میداد ومیگفت که از معاونان ریاست جمهوری میخواهم مناظره نمایم -
  اگر مناظره نمیکنند- میخواهم مسابقه شتر سواری نمایم -اگر شتر ندارند-
  داکتراشرفغنی برای شان میدهد.

 • ببخشید
  وزن کله اش زیاد تر از وزن تنه اش است /ولی ناپخته/

 • زمانیکه منفعت جنگسالاران مطرح باشد، با هم معامله میکنند. منافع قوم و قبیله
  یا منافع مردم افغانستان برای شان اهمیت ندارد.
  اما چوکره های شان درین سایت سر و کله همدیگر را می شکنانند.
  ای وای چوکره ها چقدر احمق تشریف دارن.

 • در سایت رسمی اشرف غنی چنین میخوانیم:
  جبهه ملی حمایتش را از اشرف غنی احمدزی اعلام کرد
  جبهه ملی دموکرات افغانستان از داکتر اشرف غنی احمدزی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام حمایت کرد.
  به سلسله کمپاین های انتخاباتی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی و حمایت گروه ها و احزاب از این کاندیدان، اعضای جبهه ملی دموکرات افغانستان حمایت شان را از داکتر اشرف غنی احمدزی اعلام داشتند.
  جبهه ملی دموکرات افغانستان که گفته می شود شامل هشت حزب سیاسی می باشد، اعضای آن در گردهمایی که به روز دوشنبه (29 سرطان) در کابل راه اندازی گردیده بود اظهار داشتند که بعد از سه ماه گفتگو و مطالعه برنامه های کاری تمام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری، داکتر احمدزی را موثر ترین شخص به مقام ریاست جمهوری می دانند.
  داکترعبدالکبیر رنجبر رهبر جبهه ملی دموکرات افغانستان، داکتر احمدزی را شخص معتقد به دموکراسی خوانده و گفت:
  "برنامه های وسیع داکتر احمدزی برای آینده درخشان کشور باعث گردید تا از وی حمایت کنیم."
  درین گرد همایی هم چنان رهبران احزاب شامل در جبهه ملی دموکرات افغانستان نیز سخنرانی کرده، اشرف غنی احمدزی را دانشمند و چهره ملی و بین المللی خوانده از تمام اعضای احزاب شان خواستند تا به وی رای دهند.
  در همین حال داکتر اشرف غنی احمدزی که در اخیر این گردهمایی حضور یافت گفت:
  " من از تمام اعضای جبهه ملی دموکرات ابراز امتنان می کنم. امروز شما مرا از یک فرد به یک حرکت مبدل کردید. یک فرد اختیار خود شرا دارد اما در یک حرکت هیچ کس خود مختار نیست."
  جبهه ملی در ویک پیدیا چنین معرفی شده:
  اعضای سرشناس شورای عالی جبهه ملی افغانستان عبارتند از: پروفسوربرهان الدین ربانی، احمد ضیا مسعود، مارشال محمد قسیم فهیم، اسماعیل خان، یونس قانونی، ژنرال عبدالرشید دوستم، سید منصور نادری، شاهزاده مصطفی ظاهر، مصطفی کاظمی، استاد محمد اکبری، سید محمد گلاب زوی و نورالحق علومی[۳]
  ریاست شورای رهبری جبهه ملی افغانستان با پروفسور برهان الدین ربانی بود.[۴] این حزب در تمامی ایالات افغانستان شعبه دارد. همچنین در ۲۱ اکتوبر ۲۰۰۷ طی مراسمی رسمی جبهه ملی دفتر خود را در روسیه به مسوولیت عبدالخلیل عباسی نماینده جمیعت افغانان درشهر سنت پترزبورگ از طرف عبدالحکیم تورسون عضو شورای اجرائیه جبهه ملی افغانستان افتتاح کرد.[۵]
  سخنگویان این جبهه : فاضل سنچارکی
  فعلاّ داکترعبدالکبیر رنجبر رهبری جبهه ملی دموکرات افغانستان را به عهده دارد.
  زنده باد همبستگی جنگسالاران افغانستان!
  شرمنده باد هواداران این جنگسالاران!

 • نادرك اوغان!
  چرا از نوشتن نامت هراس داري ؟ تو هميش به بهانهء حاميان جنگ سالار ان كوشيده ايي كه صداي هر مخالف را در گلويش خفه كني، اين ترفند واين تاكتيك هاي تو ديگر كهنه شده اند وبازار ندارند، اشرف غني وديگر متفكرين جعلي كه آنرا دستگاه هاي خبر پراگني غرب ميخواهند بر مردم بيچاره وبيسواد افغنستان تحميل نمايند با آجندهاي خيلي خطرناك وارد صحنه شده اند، خطر اين موجودات براي غير پشتونها بيشتر از هر چيز ديگر مي باشد ، تیم انتخاباتی اشرف غنی احمد زی با مشاوران وحواریون ایشان؛ روز تا روز چهره ای خطرناکتر ازخود به نمایش می گذارد. ترکیب آشکار شده در دور و بر او تاکنون شامل این طیف هاست: پشتون های متعصب با تفکرات برتری جویی وتمامیت خواهی، باورمندان فاشیسم قومی، طعنه دهنده ها وتهمت گر ها، توهین کننده ها ودشنامگو ها، زورگو ها وزور گیر ها، طرفداران حذف وطرد تاجیک ها، نامؤدب ها ومتعرض ها، ناروادارها، دزدان وقاچاقچیان شناخته شده ی متهم وپرونده دار و چندتن وکیل بدنام وبدماش وآلوده به فساد، به سکانداریِ شخصیت مرموز، علیل اما مغرور که با تفکر غریب سهمیه بندیِ زندان ها وبمب ها؛ مغز متفکراش می خوانند که غیراز تعصب آشکار قومی اش؛ دیگرنه کفرش معلوم است ونه هم دینش. ظاهر شدن خلقی های دوآتشه ووفادار به حفیظ الله امین؛ که در تکیه به عالی ترین مقام های دولتی آن زمان؛ دست شان به خون هزاران هموطن بیگناه ما آلوده است وتاکنون نیز از کرده های شان ابراز ندامت نکرده اند؛ درکنار جنرال دوستم؛ خطر آشکار دیگری ست. این چهره ها عمیق تر ازانحطاط ایدئولوژیک دیروز شان؛ امروز به لجن دروغ معروف و بی پشتوانه ی« ترکتباری» غلتیده اند. وابستگی امروز این ها به تفکرات« پان ترکیسم» تا آن حدی ست که اسمای عربی وپارسی ایرا که پدران شان بر ایشان گذاشته است و سال ها با آن اسم ها شناخته شده اند را دیگر بر نمی تابند. این ها کشتار وتصفیه ی قومی تاجیک ها توسط کریموف دکتاتور ازبک را می ستایند وحاکم مستبد ازبک را قهرمان اندیجان وفرغانه می خوانند. موجودیت شخصیت هایی با این گذشته ی منحوس وتفکرات سنگک شده ی امروز درکنار غنی و دوستم؛ زنگ خطری ست برای تاجیک

 • امریکایی ها از دهء ۱۹۷۰ میلادی برای رسیدن به مقاصد واغراض شوم استعماری خویش اشرف غنی احمد زی را در آغوش خود پرورش دادند وبالایش سرمایه گذاری کردند. برای امروز که وی را به کرسی ریاست جمهوری افغانستان نصب نمایند. تا که در وجود این مهرهء خویش به مقاصد شوم استعماری خویش در افغانستان ومنطقه نایل آیند. آقای اشرف غنی درس خدمت گذاری ووفاداری به بیگانگان واستعمارگران را از اسلاف خود به ارث گرفته است. چنانچه اسلاف آقای اشرف غنی احمد زی در جنگ دوم افغان وانگلیس از جمله پیش قراولان قوای استعماری انگلیس بودند.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس