صفحه نخست > دیدگاه > به جواب: آیا با کله خام می توان سیاست پخته نمود؟

به جواب: آیا با کله خام می توان سیاست پخته نمود؟

امان معاشر
چهار شنبه 22 جنوری 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

با تاسف در اواخر عده ی از نویسنده گان ما به عقده کشایی پرداخته و در رسانه ها بجای رقابت مشروع بر پیروزی کاندید مورد نظر شان در انتخابات ریاست جمهوری به توهین قوم و ملیتها پرداخته و دلهای هزاران هموطن ما را رنجور ساخته است .

آیا با کله خام می توان سیاست پخته نمود؟

سوال فوق نویشته یکی از اراجیف نویسان است که با انتصاب جنرال عبدالرشید دوستم در پست معاونیت ریاست جمهوری تیم آقای اشرف غنی احمدزی زمین را زیر پای خود آتش احساس و به تپش افتاده چو مریضان روحی به ناسزا گویی پرداخته اند.

نویسندۀ این چرنده ها خواسته است ،ملتی را به اهانت بگیرد و خاطرات بد در اندیشه ی انسانها بگذارد که به هدایت عقل و منطق هیچ سازگاری ندارد.

آنها خواسته اند اسباب نفاق و بد بینی اقوام و ملیتهای با هم برادر شوند و نفاق قومی را دامن بزنند و فاز جدید جنگ و خونریز و بد بختی را بر تن رنجور ملت عذاب کشیده ما رویکار سازند. چنین افراد مورد نفرت هموطنان ما قرار میگیرند.

یکی از این هرزه گو و یاو نویسان بنام ( دکتور هارون امیرزاده) بی انصافانه لجام گسیخته نویشته است (از قدیم گفته اند که با کله خام نمی توان فکر پخته ریخت.) و دلهای هزاران هموطن ما را رنجاندیده است.بخاطر معلومات این کمدان قسمتی از نویشه (ق ارسلان ) می آرم که با اسناد معتبر تاریخی برای این اقای سفسطه گوجواب نویشته است:
" حکومات پیشین : سلجوقی ها غزنوی ها ، خوارزم شاهیان ، تیموریان ، بابری های هند ، تیموری های هرات ، صفوی ها ، شیبانی ها ، افشاری ها ، قاجاری ها ، اشتر خانیان ، امپراطوری بزرگ عثمانی و غیره مربوط به قوم ترکتبار بوده به صد ها و هزارها دانشمند ، شاعر و نویسنده چون: بوعلی ها ، فارابی ها ، مولانا ها ، بیدل ها ، خوارزمی ها ،بیرونی ها، نظامی ها ، صائب ها ، نوایی ها ، الغ بیگ ها ، امیر خسرو ها ، گوهر شاد ها ، پروین ها ، شهریار ها و صد ها و هزاران دیگر از میان این قوم و تبار سر بلند نموده و حکومت داری نموده ، انها در طول صد ها سال حکم روایی خویش در نیم قاره هند ، کشورهای حوزه مدیترانه شرقی ، شبه جزیره عرب آسیای مرکزی ، ایران ، کشورهای شاخ افریقا و اروپای شرقی مصدر خدمات بس بزرگ علمی و فرهنگی به جامعه بشری گردیده است که مردم سر زمین ما اعم از پشتون ها ، تاجیک ها ، هزاره ها ، اوزبیک ها ، ترکمن ها ، بلوچ ها ، نورستانی ها ، اهل هنود و غیره در طول سده های گذشته با اشتراکات زبان ، زمین و زندگی با همی رفته رفته خصایل مشترک ملی پیدا نموده و گام های استوار به سوی وحدت و همبستگی ملی که یکی از مؤلفه های اساسی ملت سازی به شمار می آید برداشته اند ."

مگر باتاسف حاکمیت ترکتباران از میان میرود مردمی که سر قدرت آمدند به گذشته تاریخی این ملیت بزرگ که عرصه وسیع ی از جهان را در بر داشت توهین روا داشتند و هنوز لقب (کله خامی) میدهند که دانسته نمی شود کله خود اینها در کدام داش پخته شده است.

معضله ی زبان و ملیتها در کشور :
در اکثر کشور های که مردم زندگی می نمایند،حرفی از ملیت و قوم سراغ نمی شود و به سطح ملت تکامل نموده و همه در یک ملت رشد یافته اند چون شکر و آب در هم آمیخته اند و به هم طوری جوش خوردند که از یک کاسه آب می نوشند و از یک روزن سر می کشند.

امریکا زمان نچندان دور در همین نزدیکی ها علیه سیاه پوستان چنگ و دندان تیز میکرد و در اماکن با نام و هوتل ها برای سیاه پوستان مجال رفتن نبود و دوکتور لوترکین هدف تیر کین قرار گرفت و جام شهادت را با شهامت نوشید .و اکنون یکی از رجال برجسته ی سیاه پوست سمت رهبری و ریاست جمهوری را کشور بزرگ امریکا را بدوش میبرد.اکنون در کشور هائیکه انسان پرورش می دهند،فقط به انسان ارج می گذارند مثلآ:ما که در کانادا حیات بسر می بریم وقت انسان و کار را به قیمت گزاف می خرند اینکه سیاه است و یا سفید هیچ مباینت و مخالفت دیده نمی شود.
مقررات حاکم در جامعه همه را انسان بحساب می آورند و اگر شخصی طرف اهانت قرار بیگیرد متخلف مجازات میشود و قوانین در جامعه حاکمیت مطلق دارد.همانگونه که آب و هوا در زندگی نقش دارد و قوانین اثر خود را چنین می گذارد.

هشت سال است اقامت گزین کانادا یم ، احساس نمی کنم که مهاجر می باشم هر کانادایی به طرف من به احترام می نگرند و بیشتر از ما دلسوزی دارند و به ما نیز درس انسانی میدهند و ما نا گزیر استیم که به آن احترام قایل شویم.
محاسبه کنیم که نظام زندگی ما چگونه است؟بر عکس آنچه در بالا گفته آمدیم چون گرگ و پلنگ به جان هم می افتادند و بدون حرفی زور علیه کمزور دندان می ساید و آنچه در توانشان قرار دارد علیه آن بکار می برد.
ملیتهای محروم رنج و عذاب بیشتر میکشند و هنوز افرادی سراغ میشود که می خواهند به سیستم زندگی قرون اسطایی ادامه دهند و از حقوق ملیتها چشم بپوشند.

ملیت اوزبیک بعد از سالها فرد دلسوزی را به رهبری خود برگزیدند و می خواهند حقوق غضب شده ی شانرا به وسیله ی قانون بدست اورند.دسیسه از همین اکنون آغاز یافته و ناجوانمردانه علیه شخصیت آن حرف های پست و بلندی نیشخوار می نمایند.

جنرال عبدالرشید دوستم جنرال مقتدری بود ، از ناموس و شرف میهن د ر برابر دژ استعمار دفاع می نمود و جلو پاکستان منحرف و متجاوز را که در پشت سر ان دشمنان وطن قرار داشت می گرفت .
زمانیکه قدرتمندان از پشتبانی آن نیرو می یافتند ،علیه آن قرار می گرفتند که این جنرال مقتدر دست به مخالفت می زد و از حمایت آن دست می کشید و این عمل باعث سقوط آن رژیم میشد و هر نظامی که در افغانستان می آمد به قدرت و توانایی جنرال دوستم صاحب کرسی و قدرت می شدند و دو باره علیه آن قرار می گرفتند که خود باعث سقوط خود می شدند و در همه تحولات جاری کشور نقش بازی میکرد.در نشستن آقای کرزی در تخت و بخت نقش بلندی نیز داشت. و حالا با نامزد شدن در مقام معاونیت ریاست جمهوری ، دهان های آگنده از تعصب گلون پاره می کنند و حرف های واهی را به میان می کشانند و اصطلاحاتی را به کار می برند که زاده افکار پوچ و پلید خود انهاست .اگر گذشته ی جنرال دوستم را محاسبه کنید در کشور ما جنگ حاکم بود که هنوز هم است ، در جنگ گفته اند که حلوا تقسیم نمی شود.ممکن در میدان جنگ و در مصاف آن دو طرف به زیانهای روبرو شده باشند فتور از جنرال دوستم نیست فتور از جنگ است.

باید زندگی را از نو آغاز کرد و به حقوق ملیتها احترام گذاشت و زندگی نو و برادر وار را شیرازه ی دوباره دهیم از :زی زی، خیل خیل،ایماق،سجانی، و ورطه بلاقی اتنیک های دوران ماقبل تاریخ اند تا چی وقت درین لاک ها دست و پا بزنیم و تلاش نمایم که به سطح ملت رشد کنیم گرچه رشد ملت مراحل تاریخی معیینی را سپری باید نماید و در یک شب و روز این رشد میسر نیست .طفل زمانیکه تولد میشود همان لحظه نمی تواند راه برود و باید روز ها و سالهای سپری شود که طفل مجال راه رفتن را پیدا نماید و در سرعت و رشد ملیتها کار صورت گیرد همزیستی،برادری و حق شناسی .....عوامل اند که دررشد ملت سازی نقش ارزشمند بارزی ایفا می نماید.

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :
loading...
loading...

پيام‌ها

 • دکتور هاراریون امیرزاده پست وخر توبه جنرال دوستم اهانت نکردی بلکه به 7میلیون اقوام ترک اهانت کردی متوجه باشد روزی به جزای اعمال نابخشودنیت خواهدرسیدی. انور بکتاش از بدخشان

 • من با دوست های اوزبک، کدام مشکل ندارم...اگر ا یاری اوغان می شوند یا داکتر دندان... اما شما مقاله نویس گرامی همه سنگ و چوب دنیا را بنام ازبک خلاصه نکن...پور سینا ، مولنا، ، پروین..... کم است که حالا بنویسی.. خداوند ج. هم ازبیک بود... اگر تو ایقدر به ازبیک بودن مینازی ، بد میکنی لوده به پارسی دردی ...ن !11 علاج میکنی برو به ازبیکی بنویس بیبنم چند نفر بسراغت می اید...باز جای شرم است منحیث یک انسان درس خوانده در عقب یک بی سوادی چاپ انداز الفبای عمل سیاسی و دولت داری را زمزمه کنی.. من پارسی زبان هستم ولی ازفهیم و قانونی، عبدالله........ا دوستم، محقیق...، ضیا معسود....ووووووو به اندازه نفرت دارم که در پای این باج گیر های معامله گر انسان قلم فرسایی کند...

  آنلاين بنگريد : http://tajikam.com

 • واقعا جواب پخته داديد اقاى معاشر!
  همه موروملخ دنيا. ترك وبازهم ترك بوداين شدجواب پخته ،هرگاه يكى ازبرادران ازبك چيزى مينويسد خواننده ازپيش ميداند
  كه وى غيرازترك وترك چيزدگرى دركله ندارد من نميدانم ازبكهاچراازگرفتن نام ازبك عاردارندايانام ازبك انقدر منفوراست
  كه به ترك بودن پناه مي برند؟

 • من نيز با پارس گرامي هم عقيده استم.
  اين أمان معاشر بيسواد تر از آنست كه از جنرال دوستم دفاع كرده بتواند.
  هارون أمير زاده همهء ازبك ها را توهين نكرده بلكه هدفش از همان كله خام هاي مثل دوستم است كه مليت شريف ازبك را چندين بار در بازار مكاره گي فروخته است ، از نجيب شروع تا گلبدين ومجددي وملا عمر همهء اينها با دوستم در ميدان ازبك خري وازبك فروشي سهم گرفته اند ولي در هر معامله ؛ سود را اوغانها برده اند و مليت ازبك ؛ زيان نموده است، بفرمايد آنانيكه در دفاع از جنرال دوستم گلو پاره ميكنند جواب بدهند كه فايدهء ازبكها ازين همه معامله گري هاي جنرال دوستم با رهبران اوغان از نجيب گرفته تا ملا عمر وحالا اشرف غني احمدزي چه بوده است؟
  تورديقل خان ميمنگي كه تا ديروز درهمين كابل پرس تجزيهء افغانستان را يگانه راه حل منطقي براي إحقاق حقوق مليتهاي محكوم اعلام كرده است چرا دربارهء اين چرنديات جنرال دوستم سكوت اختيار كرده است كه گفته است: " اگر با داكتر عبدالله يكجا ميشدم افغانستان تجزيه ميشد" آيا اين چرند گويي از زبان يك خام كله بيرون ميشود ويا از زبان يك رهبر آگاه وبا تجربه ودلسوز وكله پخته؟

 • این ( جنرال !) بی سواد شما دروازه بان کود و برق مزار بود که در دوران ملیشه سازی در رأس یک گروه ملیشه قرار گرفت و در همان عصر حاتم بخشی القاب ، به این بی سواد مکتب ناخوانده رتبه نظامی داده شد و پسان ها یک مجسمه حماقت « مجددی » او را ستر جنرال خطاب نمود . تمام دوران زنده گی نظامی اش را در معامله گری سپری نمود . خدمتگذار گوش به فرمان داکتر نجیب الله بود ، بعد با کودتاچیان پیوست و به ولی نعمت اش خیانت نمود . در حکومت مجاهدین سبب قتل عام مردمان ازبک گردید و در وقت طالب ها دم در قات پا فرار نمود و بارها به ترکیه گریخت . کنون به قصد چوکی و مقام ، چاپ انداز اسب اشرف غنی را مفتخر است . مگر قوم ازبک دچار قحط الرجال است که این گلم جم بدنام را در ادراه دولت معرفی میدارد ؟ شما که خدا و پیغمبر را ازبک میدانید ، لطفاً به جای این گوسالۀ بی سواد ، یک پرتقال فروش با سواد تان را به دولت معرفی نمایید .
  مرحمت .

 • آذین،

  مهم نیست که دوستم بی سواد است و یا در کودی برق کار می کرده است. این قسم ادمها را که از هیچ به همه چیز در رسند در دنیای امروز قدر می کنند. جنرال زاده اگر جنرال شود کدام کاری عجیبی نکرده است اما یک چوپان زاده اگر جنرال شود معلوم است که استعداد و شخصیت این کار را داشته است.

  با همه ای اینها من فکر می کنم که جنرال دوستم با حمایت از اشرف غنی متعصب به خود و مردم خود ضربه می زند. البته باید قبول کنیم که غیر پشتونها در سیاست بسیار خام بازی می کنند. از تاجیک و هزاره گرفته تا ازبک همگی خام بازی می کنند. ما باید بدانیم که شر پشتون برای همه خطرناک است و باید جلوی هیولای زیاد خواهی پشتون گرفته شود.

 • دوستان چرا این همه کسانیکه روی سایت می نویسد جز دعوا حرف بد تبعض نژادی تبعض قوم پرستی تبعض زبانی ووو چیزی که واقعآ بتواند گره گشای مردم باشند وجود ندارند و انیها همه به اصطلاح روشنفکران با سوادان کشور اند اما همچون چیزی به نظر نمی ایدند انها همه روی عقده های شخضی و عقده های زبانی قبیلع ای به روی هم دگر از پشت خنجر می کشند گر چه همه از یک کشور هستند در همان کشور رشد و تربیت شده اند از یک مادر وطن تغذیه شده اما ؟؟؟

 • هارون امیرزاده متعصب ازآوان جوانی تا حال او با قوم تورک اوزبیک دشمن بوده وهست علتش را خودش میداند ؟
  به جواب آذین حسود ، دولت و عزت ومقام ، داد خدا است به زور گرفته نمیشود اگرمیشد توهم آرزوداشتی که به
  مقامی وعزتی برسی ، به خدا داده گان ستیزه مکن خدا داده گان را خدا داده است . سخن حقیقت به گوش شما
  بدبین ها نا پارم خواهد بود
  به جواب میرزا اسلم بیک دروغی بی سواد کله پخته بی مغزمنعصب ، تو اگر سواد میداشتی معنی بیک را میفهمیدی ، اوزبیک را ازبک نمینوشتی
  به جواب شمال نام ، ما با داشتن نام و منسوب به قوم تورک اوزبیک افتخارمیکنیم و به خدای کریم شکرگذاریم که مارا
  به قوم تورک اوزبیک خلق کرده ونام مارا به دنیا بلند ساخته افتخارات تاریخ دنیارا به ما نصیب گردانیده ، الحمد الله
  ما همه چیزداریم ما سربلندی ازآنها یاد آوری میکنیم و شما میسوزید
  به جواب پارس نام تفرقه انداز ، البته ما به عنایت خداوند شکرانه میکنیم ، من مقاله جناب محترم امان معاشر را
  صد د ر صد تأ اید مینمایم تمامأ درست و با اسناد است ، زبان نوشته ما زبان تاجیکی یا دری است ما با پارسی
  کاری نداریم د ر زمان حضرت مولانای رومی ثم بلخی به نام زبان تاجیکی بوده نه پارسی ، شما پارسها نام زبان
  تاجیکی را دزدیده به خود اختیارکرده هستید . چون زبان دری یا تاجیکی زبان بین الاقوامی در افغانستان است برای دانستن همه لازم است همه باشنده های افغانستان به زبان
  ان د ر ی بنویسند آیا تو بخیلی بدنیتی مینمایی ؟؟؟

  صدد ر صد بجا میدانم همه نوشته شان با اسناد است

 • حقبين صاحب!
  ببين كه خوده نمايان ساختي كه حق بين نبودي، تو بجواب مردم ديگر هم نپرداخته ايي، فقط خشم وغصهء خودرا خالي كرده ايي و بجواب من فقط همين قدر نوشته ايي كه من فرق بين ازبك وازبيك را نميدانم، خوب حالا اگر من به اين اشتباه إملائي خود اعتراف كنم باز چي؟ آيا تو جواب پرسش هاي مرا داده ايي؟.
  من از تو وأمثال تو سؤال كرده ام كه شما بحيث يك اوزبيك يا ازبك ازبيك بفرماييد نتايج مانورهاي اين رهبر گرامي تان را براي اوزبيكها از زمان داكتر نجيب تا الحال بما بيان كنيد كه حاصل اين همه مانورهاي ضد ونقيض وازبيك فروشي براي خلق اوزبيك كه اين رهبر به زور و ديكتاتوري خودش را وكيل ونمايندهء آنها جا زده است چه ميباشد؟ آيا خلق اوزبيك با اين كارهاي اين رهبر خود خوانده بيشتر قوي شده اند يا برعكس به دسته ها وگروه هاي متخاصم و متقاتل با همديگر تبديل شده اند؟ چه فكر ميكنيد اگر فردا قواي ناتو از افغانستان خارج شود آيا تمام خلق اوزبيك پشت جنرال دوستم واشرف غني ايستاد ميشوند وعليه استاد عطا ميجنگند؟ من به همين خاطر ميگويم كه هارون اميرزاده حق دارد كه شما ورهبر بي عقل تان را كله خام بخواند، تا چند ماه پيش همين شما و تورديقل ميمنگي بوديد كه از تجزيهء افغانستان سخن ميزديد ولي حالا خودتان را نجات دهندهء افغانستان لز خطر تجزيه معرفي كرده ايد وپيش پيش اوغان كوچي خوش رقصي ميكنيد، آيا اين كارهاي تان از كله خامي است يا از كله پختگي؟

 • man naweshte aqa haroon amir zada khandam der an naweshta chanin tohmat ke" ba kala kham mi tawan sayasat pokhta namood" nadidam. man ne aqa haroon ra me shanasam wa ne aqa dostaam ra. aqa aman meyasheer bikhod khod ra khashmageen ghazabnak saakhta ast wa ber ham watan khod taakhta ast.inja au beader herf az zaban wa ghaum nist.khodawand ma ra be aghl be aworad. tewareekh me nawesand ke berader abdoul rasheed dostaam yek kheta azeem wa ghalat kerd-an ke ba ashraf ghanee ahamad zayee ham senger shod ! waghteke dostaam jang mekerd- ashraf ghanee kafsh pesh paaye amrikayee ha megozasht we jasosee me kerd ba amrika. ashraf ghanee -anwerul-hagh-ahadee- zalmee -khaleelzaad-wa hameed kerzai wa jelalee jasoos ha amrika bodand wa astand.waslam

 • برا د ر محترم نویسنده متن: سلام
  آیا شما مید ا نید چرا به حاطر جذ ب دوستم مردم به تشویش امد و خود ت افتخا ر می کنی ؟ به خا طری دو ستم به حسا ب رای نه بلکه برای جنگ اند ا ختن در مقا بل دیگران جذب شده است.

 • با سپاس بیکران از جناب معاُشر ژورنالیست حقبین و مستعد افغانستان که همیش در پی فاش بی عدالتی بوده است.جناب معاشر درین نویشته زیبا خود به ادرس هیچ قوم و ملیت توهین و تحقیر ننموده و جواب حقبینانه داده است .دوستانیکه در رابطه به اینکه جنرالدوستم چرا در مقابل داکتر نجیب عصیان نموده و حکومت ربانی را تا اخر دفاع نکرده است؟ سوال دارند به دقت نویشته را بخوانند و جواب می گیرند و اگر معلومات بیشتر ارزو دارند نوشته های گدشته معاشر صاحب را بخوانند که با اثناد معتبر برای همه گان معلومات داده است.

  آنلاين بنگريد : http://ندارم

 • جناب میرزا اسلم بیک اگرنام مستعارنباشد ، آقای بیک ، خداوند به شما انصاف دهد که یک لحظه فکردرست بفرفایید
  ثواب دارد ، شما توجه نمایید ، کامنت نویس به نام پارس ، ازآقایان فهیم ، قانونی ، عبدالله ، ضیا مسعود یاد کرده اما
  تاجیک نه گفته یعنی ازقومش نام نمیبرد با نام اکتفا میکند ، اما د ر جنرال دوستم چرا اوزبیک خام کله میگویید ؟؟؟
  با قومش چه کاردارید شما تاجیک ها ی کله پخته بی مغز د شمن قوم هستید یا د شمن شخص ، ؟؟؟
  هیچگاه هیچ نویسنده اوزبیک یا کامنت نویس تورک اوزبیک تاجیک هارا بدگویی نکرده نمیکند و نمینویسند ، مارشال فهیم
  عبدالله رهبرشما تاجیک ها هست ما کاری نداریم ، اگرعقل و فراست دارید دیگر دوباره نام قوم را د ر میان داخل
  نسازید با هرشخص ادعایی مدعایی د شمنی دارید بدون ذکر نام قوم رأسأ با نام شخص خود او بنویسید . تأکید د ر تأکید است به نام قوم تورک اوزبیک دوباره اهانت نکنید .
  آقای بیک ، من نام ترا اسلم بیک بنویسم یا اسلم بک کدام درست است ؟؟؟ سوال هایته مستقیم از خود شخص مطلوبت
  بپرس نه از من ،قومش .
  آقای بک . هارون امیرزاده ، احمق ترین انسان است اگرانسان باشد توهم پیرو او هستی ؟
  ما هیچگاه د ر باره تهمت و ادعای بی مفهوم تو چیزی ننوشته ایم تهمت میکنی به بلای خداوندی گرفتار آیی .

 • بیداد دیگر سایه ی شومش را بالای میهن عزیز ما نمی گسترد.
  افغانستان عزیز مدتی بیش از سی سال است که در اتش جنگ شعله ورمیسوزد و جنگهای تنظیمی هنوز هم بیداد میکند اگر وضع بدین گونه ادامه پیدا نماید اینده مردم تیره و تار است.
  برای نجات کشور از ین ورطه و رفتن به سوی ترقی و پیشرفت، سعادت مردم را در پی داشته و انتخاب انها و گزینش شان در مقامات مشخص تعیین شده اساب سعادت ملیتهای با هم برادر میهن را بر اورده می سازد. ما از همین اکنون پشتبانی خویش را ابراز میداریم و ارزو مندیم پیروز مندانه از عرصه بیرون برایند و در قطع و قلع فساد،بی عدالتی ،جنگ و برادرکشی نقش انسانی خویش را ادا نمایند و وطن را از فساد گسترده که در جهان به مثابه ی کشورفاسد درجه اول شهرت دارد بیرون براورند.
  موفق باشند.

  آنلاين بنگريد : http://ندارم

 • حقبين صاحب محترم!
  خودت بازهم بي خلطه فير كرده ايي، يكبار ديگر پيامهاي شمال وپارس را بخوان آنها خود إذعان دارند كه با همهء اوزبيكها يا أوزبك ها يا أزبك ها مشكل ندارند ولي آنها يك سؤال كوچك كرده بودند كه چرا برادران اوزبيك يا ازبك يا ازبيك از نام اصلي شان مي شرمند وبه عوض اين كلمه لفظ تورك را استعمال ميكنند، براي شما لازم نبود كه آب را نا ديده موزه ها را از پا مي كشيديد و عاجل آنها را متهم به دشمني با مليت اوزبيك يا ازبك ميكرديد،
  اينكه فرموده ايد كه طرفداران جنرال دوستم به همهء خلق تاجيك دشنام نداده اند بازهم دروغ گفته ايد، حداقل شما در كابل پرس دشنامهاي زيرنافي داكتر تيمور تالقاني قول باش را كه به همهء پنجشيريها وتاجيك ها دشنام داده نخوانده ايد ويا اينكه خود را به بي خبري مي اندازيد، من طرفدار دشنام وتوهين نيستم ولي شما آقايون به اصطلاح "ترك تبار" يا " تورك تبار" هيچگاهي منطقي بحث نمي كنيد، مرغ تان يك لينگ دارد، تمام دنيا را متهم بدشمني عليه خود ميكنيد ولي از سياست ها وعملكردهاي افراد لومپني چون دوستم تا سرحد دشنام بديگران دفاع ميكنيد، شما در پيام آخري تان ازمن خواسته ايد كه من آن پرسش ها را نبايد از شما مطرح سازم بخاطريكه شما خودتان را صاحب صلاحيت در آن موارد نميدانيد، اما من ميگويم اگر شما صلاحيت ارائهء جواب را نداريد پس چرا تخلص " حقبين" را بالاي خويش گذاشته ايد؟ آيا حقبين بودن همين است كه يك طرف دعوا را بخاطر اشتراكات قومي برائت ميدهيد وطرف ديگر را بدون استدلال وسند متهم به اوزبيك ستيزي يا ازبك ستيزي ميكنيد؟

 • امان جان، من از خودت وسعت نظر بیشتر انتظار داشتم چون خودت را از زمانیکه در شوروی محصل بودی میشناسم. افغانستان به یک چر خش اساسی در سیستم سیاسی و نظامداری ضرورت دارد. آیا در صورت کامیابی تیم اشرف غنی چنین انتظاری میرود؟ اشرف غنی کسی است که در زمانش مبلغ نظام طالبانی بود و برای وی قسمیکه از تخلصش معلوم است قوم و قبیله اش به همه چیز تقدم دارد، یکجا شدن دوستم با وی راستی که کار بسیار خام است.
  راست فرق ازبک و ازبیک در چیست؟ در کابل همه ازبک میگویند.

 • به تمام تاجیک هاییکه اوزبیک ها را توهین میکند , میگویم که این اوزبیک ها نیستند که تاجیکستان را به فاحشه خانه آسیای میانه تبدیل کرده اند و این اوزبیکها نیستند که در کشور های عربی و ترکیه دختران جوان تاجیک را میفروشند و همه را سیراب کرده اند . اگر میخواهید که آبروی تان دیکر هم نریزد , با ترک های ازبیک ستیزه مکنید

  با ترک ستیزه مکن ای میر بیان است
  چالاکی و مردانگی ترک عیان است

  گر زود نیایی و نصیحت نکنی گوش
  چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است

 • آنهایی که چسبیده اند چرا اوزبیک را ازبک یا هر دو را ترک یا تورک میگویند... پدر جان ملتی که زمانی در این مرزبوم زندگی می کردند همه ترک یا تورک گفته می شدند. این سخنان لاطائل و بی مزه چیست. مگر واژه ترکستان را کم شنیده اید، امروزه با وجود تقسیمات جغرافیایی منطفه ای بنام ترکستان در چین داریم، به عبارت دیگر چینی هایی که ترک هستند. بد نیست چند ورق تاریخ، اگر خیلی خیلی بد بین هستید که دیگر تاریخ ها را دشمنان نوشته اند، فقط چند صفحه تاریخ غلام محمد غبار را بخوانید. یا کافیست در گوگل واژه Turkic را جستجو کنید.
  یا آن دوست دیگر ما که ترجیح میدهند اوزبیکها دنباله رو جنرال دوستم نباشند چون ایشان از دوستم متنفر هستند. این تعیین تکلیف کردن برای دیگران واقعا خجالت آور است. ما چگونه حاضر می شویم به خود این حق را بدهیم تا دیگران کاری را کنند که ما می خواهیم. اوزبیک ها به هر که دلشان بخواهد رای می دهند به هیچ کسی هم ربطی ندارد. این حق ابتدایی یک انسان آزاد است. رقابت در انتخابات و اصول دموکراسی هم روی همین اصل استوار است. امیدوار هستم دوستان کمی واقع بینانه تر جبهه گیری کنند.
  نا گفته نماند بنده از خیلی از اوزبیک ها اوزبیک تر هستم. در زبان فارسی نوشتن اوزبیک به اشکال اوزبک، یا ازبک هم درست است. حتی مردم ترکیه اوزبیک را اوزبیک نه بلکه نزدیکتر به ازبک تلفظ می کنند.

 • آقای شولتس، ولا من در دوبی فاحشه های ازبک را زیاد تراز هر مردم دیگر دیدم. همینطور در مسکو

 • آقاي ژوزف ميفرمايند :

  ( یا آن دوست دیگر ما که ترجیح میدهند اوزبیکها دنباله رو جنرال دوستم نباشند چون ایشان از دوستم متنفر هستند. این تعیین تکلیف کردن برای دیگران واقعا خجالت آور است. ما چگونه حاضر می شویم به خود این حق را بدهیم تا دیگران کاری را کنند که ما می خواهیم. اوزبیک ها به هر که دلشان بخواهد رای می دهند به هیچ کسی هم ربطی ندارد. این حق ابتدایی یک انسان آزاد است. رقابت در انتخابات و اصول دموکراسی هم روی همین اصل استوار است. امیدوار هستم دوستان کمی واقع بینانه تر جبهه گیری کنند. )

  جناب ژوزف!
  هيچكسي براي كس ديگر تعين تكليف نكرده است كه بايد دنباله رو جنرال دوستم باشد ويا نه، اما در يك جامعهء دموكراتيك كه شما سنگ دفاع از آنرا به سينه ميزنيد آزادي هاي فردي تا آن حد محترم شمرده ميشود كه يك فرد به آزادي ومنفعت ديگران صدمه نزند، زمانيكه يك فرد ويا يك گروه از ميان ساير افراد بر ميخيزد وبا تر دستي وجنايت به آزادي ديگران ضرر وارد ميكند بر خلاف گفتهء شما اگر كسي سكوت اختيار ميكند آنوقت خيلي خجالت آور است، آزاد گذاشتن دست جنرال دوستم به هر كاري كه دلش بخواهد عمل كند خودش يك عمل غير أخلاقي است كه حتي در دموكراتيك ترين جوامع غربي براي مردم قابل درك نيست، شما حاضر شده ايد كه جنايتكار معامله گر را كه هر بار به قيمت جان بهترين جوانان شمال أعم از ازبيك وتاجيك وتركمن وعرب به مردم شمال معامله كرده است به بهانهء احترام به آزاديهاي فردي دستش را آزاد بگذارند وهيچكسي از او نپرسد كه شما اين تصميمات سياسي تان را به روي كدام منطق سياسي ميگيريد وبا چه كساني مشوره ميكنيد ، چرا مليت ازبيك را يك روز با پشتون وزمان ديگر با تاجيكها در انداختيد و وحالا نيز به همان سياستهاي تگ فردي و معامله گرانهء تان ادامه ميدهيد ، فردا اگر بار ديگر يگ چپه گرمگ پيش بيايد و ازبيكها و تاجيكها بار ديگر قرباني اين سياستهاي معامله گرانهء شما قرار بگيرند بالاخره مسووليت آن جنايات بدوش كي مي باشد؟ شما كه آنوقت به كشور تركيه يا اوزبكستان فرار ميكنيد تكليف هزاران انسان بيگناه ديگر كه بنام تاجيك وازبيك قتل عام ميگردند چي مي شود ؟
  آيا شما طرح چنين مسائل را نقض أصول دموكراسي ميدانيد؟
  اگر ميخواهيد از رهبر بودن جنرال دوستم دفاع كنيد بفرماييد به پرسشهاي بنده جواب بگوييد:
  - جنرال دوستم كه خودش را با زور وفريبكاري وديده درايي نماينده وحالا رهبر اوزبيكها در آورده است چه كار مثبتي به نفع اوزبيك ها انجام داده كه اوزبيكها ممنون او باشند؟
  - نتيجهء عملكردهاي معامله گرانهء جنرال دوستم از زمان داكتر نجيب تا حامد كرزي وحالا اشرف غني احمدزي براي ازبيك ها وتورك تباران چه ميباشد؟
  - جنرال دوستم و حاميان كابل پرسي او مانند تورديقلخان ميمنگي كه تا چندماه پيش تجزيهء افغانستان را رسما يگانه راه حل منطقي براي إحقاق حقوق مليتهاي محكوم تبليغ ميكردند چه شد كه حالا در برابر صداي وحدت طلبي جنرال دوستم سكوت مرگبار اختيار كرده اند، حالا جنرال دوستم با بي حيايي إعلام ميدارد كه او ناجي افغانستان از خطر تجزيه ميباشد چرا قلمبدستان اوزبيك خاموش اند؟
  - آيا در صورت پيروزي تيم اشرف غني احمدزي به شمول جنرال دوستم رابطه ميان ازبيكها وتاجيكها درشمال با در نظرداشت اينقدر فحش گويي ها ونا سزا گويي هاي زير نافي طرفداران دوستم به تاجيكها در شبكه هاي فيس بوك وتويتر وهمين كابل پرس بكدام سمت انكشاف ميكند؟

 • طرفداران فحاش وبي تربيهء جنرال دوستم بايد بدانند كه صف مخالفان اين جنايت كار ومعامله گر ازبيك فروش در شمال هر روز در ميان ازبيكها تقويت ميگردد، درين عكس شما تصوير شخصيتهاي زنده وفعال شمال چون عالم ساعي و فوماندان امنييهء جوزجان را مي بنيد

 • محترم اسلم بیک ، به کامنت 23 جنوری شما ،
  من جواب شمال نام و پارس نام را به 22 جنوری زیلأ نوشته ام آیا شما نمیخوانید یا به خود نمیگیرید ؟؟
  آقای اسلم بیک ، بدزبان بوده ای بی خلته یا خریطه توفیرمیکنی بسیارشخص ایزمه هستی ، من با خودت د رداخل ادب
  و حرمت مینویسم تو لاابالی مینویسی من دیگرنمیخواهم با تو گپ نشنو سخن بگویم . تورک زبان های دنیا به نام اقوام
  مختلف هستند مثال تورک آذری ، تورک هزاره ، تورک قزاق ، تورک قیرغیز، تورک اوزبیک ، تورک قیزل باش ، تورک خارزم ، تورک صفوی ، تورک قاجار ، تورک افشار ، تورک تورکمن ، تورک برلاس ، تورک بیات ، و غیره بیسک زبان همه شان ( بیرایکی ،اوچ ، دورت ، بیش ، آلتی ، یتی ، سکیز، توقوز؛ اون ، به خاطری تشریح دادم تا
  به کورها و کون سوخته ها عصا باشد چنانچه نوشتم تورک تبارها به اقوام وقبیله مسما هستند ، چنانچه قوم پشتون هم به قوم و قبایل تشکیل یافته اند ، شما هستید که بی بنیاد بی اروغ میباشید .
  (به جواب شمال نام ، ما با داشتن نام و منسوب به قوم تورک اوزبیک افتخارمیکنیم و به خدای کریم شکرگذاریم که مارا
  به قوم تورک اوزبیک خلق کرده ونام مارا به دنیا بلند ساخته افتخارات تاریخ دنیارا به ما نصیب گردانیده ، الحمد الله
  ما همه چیزداریم ما سربلندی ازآنها یاد آوری میکنیم و شما میسوزید )
  به جواب پارس نام تفرقه انداز ، البته ما به عنایت خداوند شکرانه مینماییم
  آقای اسلم بیک ، حق بین سخن حق میگوید و به جانب حق مینویسد صلاحیت من به خودم تعلق دارد هرشخص و اشخاص خدا ناترس بی حیا به روی تعصب و بخیلی و عناد ،بدون موجب به قوم اوزبیک زبان درازی یا اهانت کند
  البته جانب حق میباشم من نوشته آقای تیمور را نخوانده ام ممکن آنهم ازتهمت های شما متعصبین باشد . خودت هم
  مثل بعضی ها مگس هردوغ شده ای .

 • محترم ژوزب البلژیکی . د ر مورد تصحیح پروگراف اخیر نوشته 23 جنوری شما است
  د ر الفا بیتیک سیریلیک حرف E صدای ( ی ) میدهد ، چون مملکت اوزبیکیستان به مدت هفتاد سال داخل تشکیلات
  شوروی سابق بود ، پس از حصول استقلال ، از الفبای سیریلیک به الفبای لاتین داخل شد ، اوزبیکستان کما کان حرف
  E را بین کلمه ( Ozbek ) قبول کردند حرف ، E ، در غرب د ر بین کلیمه بیاید ( ی ) خوانده نمیشود بلکه زبر
  یعنی ( A ) خوانده میشود د ر تورکیه هم چنین است ، بنابرآن خلق تورکیه هم مانند شما خالی الزهن میباشند شما لطفأ د ر آینده نادانسته مطالعه نکرده خودبیلیمی نکنید ضررتان را به کسی نرسانید با ادب باشید.و من الله توفیق

 • جناب حقبين!
  شما بجواب آقايان شمال وپارس نوشته ايد بمن چي؟ بايد جواب آنها را درهمان وقت ميداديد، من در پيام خود بشما نوشته بودم كه به عوض أعصاب خرابي و بد زباني ميتوانيد با حوصله مندي جواب بگوييد كه فرق ميان تورك وازبيك چيست ، حاجت بدشنام وتوهين نيست،
  اما شما ضمن اينكه بجانب مقابل تان دشنام وفحاشي نثار مي كنيد از جانب مقابل توقع داريد كه بايد در برابر فحاشي هاي شما سكوت اختيار كنند وهيچ حرف زشت از قلم شان بيرون نشود و إلا متهم به اوزبيك ستيزي يا ازبك ستيزي ميشوند، فراموش تان نشود كه فاشيستان اوغان نيز مانند شما عمل ميكنند، كوچكترين سؤال وانتقاد را نسبت به حاكمان پشتون خيانت به وحدت ملي تاپه ميزنند وانتقاد كننده را به چهار كتاب كافر مي سازند دشمن تمام پشتونها معرفي ميكنند.
  حالا شما نيز به تقليد از فاشيستان پشتون در برابر مخالفان ويا منتقدان تان از همان روش استفاده ميكنيد، هركي جنايات وحماقتهاي جنرال دوستم را برخ تان بكشد ، او را متهم به تورك ستيزي واوزبيك ستيزي ميكنيد، او را ايزمه لقب ميدهيد، هركي ازبك نوشت ، دشمن اوزبيك ها ميشود وهركي اوزبيك نوشت دوست اوزبيك ها!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  شما مانند كسي استيد كه در خمير موي را جستجو ميكنيد، ولي با همه حال شما سوالهاي مرا جواب نداده ايد ، همان سوالهاي را كه از جناب ژوزيف هم مطرح ساخته ام.
  موفق باشيد

 • اقاى حقبين من ازشماهاتنها پرسيده بودم كه ازبكهاچراازگرفتن نام ازبك عار دارند؟
  اماشماهادوباره ليستى ازشخصيت هاوشاهان ادم خورمنطقه رارديف نموده ايدكه فلان ترك وبهمان ترك،زمين ترك وأسمان ترك موروملخ دنيارا
  ترك معرفى نمودن أياجواب پرسش من است ؟. 

 • با این سن و سال ، یک خاشه قدم ، در بیست و سه کشور جهان سفر کردم . بهترین ( نان ) همان است که مزاری بچه ها در سبد ها روی سر شان در کوچه و بازار میفروشند . دومین بهترین نان جهان ، مربوط فرانسوی ها است . پنج سال در پاریس فقط نان فرانسوی را با شیر ،
  چه لذت بخش ؟ عین نان مزار ..
  من دور سرت ، آکه .
  دوستت دارم
  تا هستم و هست

 • ba jawabe , pars , abdullah , malem ata pashtun astan , tu bekhabar istefada meshe

 • درود برهمه ایی شما و سلام پر از محبت به جناب میرزا اسلم بیگ ! شما بار بار پیرامون برخورد ام که در قبال عملکرد تاجک ها باشد - یادداشت نموده و از این طریق از کوچه ایی حقیقت با چشم نهان عبور نموده و قضاوت خویش را منحصر به فرد نموده و آنانیکه در مورد حیثیت و آبروی دیگران چونان اهریمن مایه تاخت وتاز نموده و لاجرم همه اوزبیک و تورکمن وطن ات راچرسی و تریاکی معرفی نموده و از جاده انسانیت به قول ذهنیت تو<تاجک> برون کشیده و زمین وآسمان و زمان که گویا مال ومنال شخصی تو تاجک باشد- عمل نموده ودر این راه غیر عاقبت لجام گسسته روان اید. تیمور تالقانی بعداز خواندن 16 تبصره ایی توهین آمیز و سراپا دور از واقعیت تاریخی باشد - واکنش نشان داده و پاره مسایل را افشاه نموده و هوشیاری بعدی را در زمینه خواهان بودم. اگر کدام پرسشی داشته باشی - میتوانی مستقیمآ طرح نماییی که خوش میشوم. با تقدیم احترام زیاد به فردفرد شما!

 • آقاي تيمور تالقاني!
  من آن كامنتهاي غير اخلاقي خودت را با فردي بنام عيار خواندم ؛ عيار نام هركي كه بود رگ ديوانه بودن وكله خام بودن تورا يافته بود و خوب درك كرده بود كه تو إنسان بد اخلاق وبي عقل كله خام در كدام نقطه ؛ احساساتي شده و مرداري خودرا بيرون ميكني، و تو به عوض استدلال منطقي چندتا دشنام وفحاشي را به آدرس تمام تاجيكها وپنجشيريها نثار كردي وبعدا هم مثل يك موش ميدان را ترك داده وگريختي ، تا هنوز آخرين پيام بي جواب از عيار نام در آن ستون ثبت است نه از شما
  بهرحال؛ اگر عيار ويا هارون اميرزاده ويا آقاي مير زايي ؛ شما را كله خام ميگويند آنها دليل وسند هم ارائه ميكنند، اگر تو و أمثال تو إصرار داريد كه كله خام نيستيد بفرماييد دليل ارائه كنيد كه اينقدر استفاده جويي شما از نام و آدرس اوزبيك ها يا ازبك چه چيزي براي اوزبيكها به ارمغان آورده است؟
  شما بفرماييد دست آورد اين رهبر جنايتكار قاتل ومزدور ونوكر تان را بنام دوستم براي مردم شمال عموما وبراي اوزبيكها خصوصا ارائه داريد تا ما نيز قانع شده وبا شما يكجا زير دهل اشرف غني احمدزي برقصيم

 • سلام برتو میرزاکگ اسلم ! این میرزا قلمی تو به مانند میرزا قلمی نوسینده < سقوی دومه> را از نقطه نظر محتوا باشد - است. من این جا به پاسخ پرسش تو چنین عرض میکنم که : در صفحه ای فیس بوک بیک جان میرزایی چنین مطلب را خواندم که- ما تجک ها در 206 سال اخیر دوبار به قدرت تکیه زده ایم و هردو با ر با شکست مفتضحانه از سنه برون انداخته شده ایم و دلایل اش هنوز که هنوز کشف نشده است. اسلمگ ! وقتیکه خودرا انسان با این پیمانه هوشیار و کله پخته میدانی - پس پرسش این پاسخ را چگونه عرض میداری؟ پیش از اینکه تشویش اعصابی عاید حالت نشود - پاسخ چنین است: عدم درایت سیاسی و عقل پخته در مغز تو! پرسش دیگری این است که رهبران تاجک تو در طول 30 سال اخیر چگونه عمل نموده و میلت باوقار تاجک را از نظر تو میتوان به بخشداری پنجشیر خلاصه نمود؟ آیا این پنجشیری ها میتوان رهبر شوند و دیگر تاجیک وطن غلام شان؟ شما غم و غصه ای اوزبیک را را نخورید و به قول مردم کل طبیب باشد- سرش را طبابت نماید! پس متوجه طبابت سرخود باشید. در مورد چالش های سیاسی من چون میرزایی و امیرزاده ووو برخورد خشک و معده تراشی نمیکنم و در مورد برون رفت از اوضاع جاری نظریات خویش را تحت عنوان < وقت آن فرا رسیده که نیروهای غیر قبایلی جهت ایجاد جبهه ملی > بپا خیزند. هنوز هم بروی خط تراشیده ایی خویش استوار میباشم. اینکه با میرزا قلمی بخواهیم بروی هدف اصلی خاک بپاشیم وآنگاه نسل فردای این کشور ما را محکوم خواند نمود. بیاید از دیگران بیآموزیم !

 • جناب محترم تيمور تالقاني!
  مرا به بحث تو و آقاي ميرزايي چه غرض؟ آيا ديدگاه يك نفر تا جيك ميتواند ديدگاه همه تاجيكان باشد؟ گيرم كه آقاي ميرزايي بر ضعف ومحروميت تاجكان در طول دو صد سال سلطنت افاغنه در راس اهرم هاي قدرت اعتراف كرده باشد وشما حالا آنرا بحيث سند خام كلگي همهء تاجيكها برخ او وديگر تاجيكان ميكشيد مگر در دست داشتن قدرت آنهم به شكل قومي در قرن بيست ويك از نظر شما نشان پحته كلگي يك قوم مي باشد؟ اگر چنين باشد پس كله خام ترين ها شما استيد كه ديگر مانند أجداد خون ريز تان از آسياي ميانه تا دهلي را در دست نداريد واين اولاده ها ي ميرويس خان واحمد شاه دراني ومحمد گلخان مهمند استند كه حاكميت وپادشاهي بنام قوم شان رقم خورده است ، آيا شما در عصرحاضر به چنگ ودندان چسپيدن افاغنه را در حاكميت نشان نبوغ هوشياري همهء افاغنه ميدانيد؟
  به نظر من شما در عصر حجر زنده گي ميكنيد، ومن نميخواهم مسير بحث خود را با دعوا هاي شما وجناب ميرزايي وعيار خراب كرده وبه انحراف بكشانم، هدف من از مناظره با شما درين ستون اين است كه: شما اگر مدافع عملكردهاي يك جنايت كار قاتل وازبيك فروش بنام جنرال دوستم استيد وميخواهيد با استدلال ومنطق سليم إنساني وبدون تعرض وتوهين به أقوام شريف غير پشتون افغانستان از رهبر جنايت كار تان دفاع كنيد به سوالهاي من كه از جناب حقبين و ژوزيف پرسيده ام پاسخ بگوييد.
  جالب است كه شما هم از نويسنده گان كتاب سقاوي دوم شكايت ميكنيد.
  يعني اينكه هم زير دهل همان قماش افراد؛ خوش رقصي ميكنيد وهم از آنها مي ناليد ، يك بار اوزبيك ها را براي دفاع از نجيب گاو به كشتارگاه ها به خوست وپكتيا وقندهار مي فرستيد وزمان ديگر با قوماندان زرداد همسنگر شان ساخته وعليه حاكميت نو پاي تا جكان مي جنگانيد وزماني هم براي دفاع از تاج وتخت أمير ملا عمر هرات را بمبارد مان ميكنيد ، ولي يك روز ديگر هشت هزار طالب أسير اوغان را در يك روز زنده بگور نموده وبالاي زن ودختر پشتونهاي شمال تعرض جنسي ميكنيد ولي چند روز نميگذرد كه بار ديگر منادي وحدت ملي ميشويد واز عملكردهاي وحشيانهء تان معذرت ميخواهيد و بار ديگر وظيفهء پا سباني طويلهء اوغان متعصبي چون اشرف غني را بعهده ميگيريد، پرسش اين است كه شما ورهبر جنايت كار كله خام، مزدور ونوكر تان را كي بحيث نماينده گان تام الاختيار اوزبيك ها انتخاب كرده است كه هر بار از آدرس مليت ازبيك دست به چنين جنايات بشري مي زنيد؟
  اميد وارم كه بدون حاشيه روي جوابهاي بنده را بدهيد. وبه اين تصوير جديد واقعي هم نگاه كنيد كه رهبر ومرشد جديد تان حالا به يك پهلوان تبديل شده است.

 • در مسکو ترکها که اکثرا ازربایجانی هستند بانام Баран یعنی گوسفند شهرت دارند. در ایران ترک هار بنام بد تر از ان یاد میکنند که من نمی خواهم بنویسم، در افغانستان بنام کله خام مشهور هستن، البته ازبکها. در اروپای غربی هم ترکها در بهترین حالت میوه و ترکاری فروش اند. این تصادفیست؟ البته من قصد توهین ندارم

 • آقای اسلم بیگ درود بر شما.
  هرکه راجع به دوستم چیزی گفت الزاما دوستمی نیست، هر که پشتو حرف زد الزاما طالب نیست. من شخصا هیچیک از رهبران جهادی را تائید نمی کنم. من اگر افغانستان هم بودم به هیچیک شان رای نمی دادم. اما مردم افغانستان بالاخره مجبور هستند بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنند. برای من از ابتدا سیاست هیچ جذابیتی نداشته، ولی به هر حال گاهی با دوستان به اکراه در گیر این مسائل می شوم. باری، من عقیده دارم این حقه بازی ها یا به قول شما تردستی ها جزء لاینفک زندگی سیاست بازان است. شاید کمتر اتفاق افتاده باشد کاندیدی بعد از بدست گرفتن قدرت به قول هایی که داده بود عمل کرده باشد. حدس زدن اینکه چه کسی بعد از به قدرت رسیدن، ملت را به سوی تباهی می برد، یا به سوی رفاه سوق می دهد کار آسانی نیست. بناء شما هم نمیدانید چه کسی در آینده بهتر یا بدتر از دوستم خواهد بود. فقط تجربه میتواند این حرف را به اثبات برساند.
  آقای هتلر در سخنرانی معروفش در اوایل دهه سی گفته بود: ده سال به من وقت بدهید، کاری میکنم که آلمان را نخواهید شناخت. و راست هم می گفت. ده سال بعد آنقدر بمب بر فرق آلمان و آلمانی فرو ریخته شد که کسی نمی شناخت این همان آلمان رویایی هتلر است. به قول حضرت حافظ:
  خوش بود گر محک تجربه آید به میان
  تا سیه روی شود هر که در او غش باشد

  در رابطه به اتحاد آقای احمدزی با جنرال دوستم، بنده عقیده ام این است که همواره در طول تاریخ اکثر آنانی که به قدرت رسیده اند متکی به اقوام ترکتبار بوده اند. از امیر دوست محمد خان بگیرید تا داکتر صاحب نجیب و کرزی.

  دوست عزیز اسلم بیک
  آنچه از بنده در مورد آقای توردیقل میمنگی پرسیدید بهتر بود از خود ایشان این سوال را می کردید. گاهی فکر می کنم ایشان هم "سوراخ دعا را گم کرده اند".

  آقای حقبین، در رابطه به پیام شما به آدرس بنده، باید عرض کنم که:
  .ўқилмаиди "ی" Крилик алифбосида "е" ҳарфи
  .ҳарфи крилик ўзбекча алифбосида "ий" ҳамда "йи" ёзилади "ی"
  .Йил, расмий... ва шунингдик бошка сўзлар
  دوم اینکه ما زبانی بنام غربی نداریم، و در غرب ده ها زبان مختلف وجود دارد. منظور شما کدام زبان است؟
  ببینید چقدر مودب هستم :ـ))

 • محترم البلژیکی سلام ، ازحسن نظرشما ممنون ، من با هیچ فردی بی ادبی نکرده ام تربیه فامیلی ام باتربیه خوب است با شما هم باتربیه تحریرداشته ام ، د ر مورد حرف سیریلیک فرموده شما درست است ، من به نام زبان غربی
  ننوشته ام شما لطف فرمایید نوشته مرا یکبار دیگر مرورکنید ، من نوشته ام ( د ر غرب ) حرف E بین کلیمه آید
  صدای ( ا ) یعنی زبر یا ( A ) میدهد د ر تورکیه هم همچنان است . بااحترام ساغ و امان بولینگ .

 • سلا به آقاي ژرزيف البلژيكي!
  دوست عزيز! همين كه خود اعتراف كرده ايد كه به مناظره هاي سياسي علاقه نداريد ورهبران فعلي را هيچ يك قابل اعتماد نميدانيد و اگر در افغانستان هم مي بوديد به هيچ يك شان رأي نمي داديد موضوع حل شد وبيشتر ازين با شما دعوا ندارم،
  اما بازهم به تأييد فرمودهء تان در بارهء هتلر ميتوانم بگويم كه اروپا يا آلمان يك بار به گفته هاي هتلر باور كرد وهمانطوريكه شما فرموديد اروپا هم مزهء بقدرت رسيدن هتلر را چشيد ولي بعد از چشيدن آن مزه چنانچه مي بنيم جوامع غربي هرگز در صدد تكرار آن تجربهء تلخ نيستند، زيرا از گذشتهء شان آموختند كه بقدرت رسيدن افرادي چون هتلر يا موسيليني چه پيامدهاي ناگوار را در پي دارد. در حاليكه در كشور ما حافظهء تاريخي وجود ندارد، يك عده هموطنان ما قصدا وعمدا نميخواهند حافظهء تاريخي داشته باشند، اينها بخاطر باور هاي قرون وسطايي قومي خودشان هرگز حافظهء تاريخي را قبول ندارند، هر بد وبيراه را نثار مخالفان خود ميكنند وتمام خوبيهاي دنيا را در وجود افراد قوم مربوطهء خود خلاصه ميكنند، خودشان را تيكه داران يك مليت بخصوص در آورده اند وهيچكسي از ين آقايون نپرسيده است كه عزيزان! شما كه اينقدر فحاشي ميكنيد وگاهي عليه تاجيك وگهي عليه پشتون از آدرس همهء اوزبيكها دو ودشنام نثار مردم ميكنيد خودتان كي استيد؟ به شما چند فيصد اوزبيكها رأي داده است كه به نماينده گي از آنها زمين و زمان را دشنام بزنيد؟ هركي كه جنايات وخيانت هاي يك مزدور ونوكر معلوم الحالي مانند دوستم را برخ تان بكشد شما او را دشمن تمام ازبيك ها تلقي ميكنيد بالاخره به شما و دوستم كي اين حق را داده است كه از تمام ازبيك ها با تر دستي وچالاكي نماينده گي كنيد؟
  آقاي ژوزف!
  شما نوشته ايد كه بايد سوالهاي مرا آقاي تورديقل خان جواب ميگفت ولي او ؛ وديگر همفكرانش از روزيكه گند رسوايي هاي دشنامهاي بي رويهء شان به تاجيكها در فيس بوك ها بالا گرفته است حالا از خجالتي سر خودرا از غارهاي شان بيرون كرده نميتوانند.

 • عضو ارشد حزب عدالت و توسعه: چیزی به اسم تُرک وجود ندارد

  پروفسور یاسین آک تای از آکادمیسین های حزب حاکم ترکیه در یک نشست سیاسی در خصوص مسائل این شکور اظهار داشت،در ترکیه چیزی به اسم نژاد تُرک وجود ندارد.
  به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذری ها به نقل از بولتن خبری تلویزیونStar ترکیه و روزنامه رادیکال پروفسور یاسین آک تای عضو شورای مرکزی سیاست گذاری حزب حاکم ترکیه در یک نشست سیاسی در دانشگاه «بایبورد» در پاسخ به پرسش یک دانشجو خصوص اظهارات رجب طیب اردوغان مبنی بر این که «می بایست ملی گرایی ترک را له کرد» اظهار داشت:
  « اگر در این کشور فقط به موجودیت ترک ها اذعان و توجه کنیم هزینه بالایی خواهیم داد...به شما در مدارس آموزش می دهند که شما ترک هستید. اگر بپرسید ترک یعنی چه خواهند گفت، کسانی که از آسیای میانه به آناتولی مهاجرت کرده اند. اما واقعا باید پرسید نیای چند نفرمان از آسیای میانه آمده است؟ عصمت اوزل یک اصطلاح زیبا دارد و می گوید چیزی که ما بدان می گوییم تُرک در واقع یک سنتز است [محصول آمیختگی چندین نژاد]، پس چیزی به اسم تُرک بصورت اصیل وجود ندارد».
  دکتر یاسین آک تای در ادامه گفت: «اگر به گذشته نگاه کنیم و اختلاط های نژادی در چند نسل گذشته ترکیه را بنگریم خواهیم دید که چیزی به اسم نژاد ترک در این کشور باقی نمانده است». (برای مشاهده فیلم این بخش از سخنرانی،کلیک کنید)
  گفتنی است سرزمین آناتولی دارای مردمی مرکب از ارمنی ها،یونانی ها و ترک ها است. نام ترکیه برای نخستین بار در سال 1923 از سوی مصطفی کمال آتاترک اختراع شد و به سرزمینی که پیش از آن «عثمانی» نامیده می شد اطلاق گردید. آمیختکی عناصری از قومیت های غیر ترک مانند ارمنی ها، چرکس ها، آلبانیایی تبارها(آرناوودها)، بوسنیایی ها و کردها از دوران عثمانی تا به امروز در این قلمرو باعث شده است تا انسان شناسان در ترک نژاد بودن مردم ترکیه تردیدهای جدّی داشته باشند.
  آک تای عضو هیئت علمی دانشگاه آک تای و نویسنده نزدیک به ده کتاب در حوزه جامعه شناسی و نیز عضو شورای سیاست گذاری راهبردی حزب عدالت و توسعه است.
  تاریخ: دوشنبه 11 آذر 1392 10:34 AM

 • اگر این سخن را که در ترکیه ترک نتانیم داشته باشیم را قبول کرده باشیم پس در ایران فارس نتانیم داشته باشیم، در کردستان کرد نتانیم داشته باشیم، در تاجیکستان تاجیک نتانیم داشته باشیم، در روسیه روس نتانیم داشته باشیم، همه ما چغندر و شلغم تانیم بوده باشیم.

 • آقای میرزا اسلم بیگ سلام برشما! اگر توان بحث و تبادل نظر را داری - بیایی که روی مسایل و مشکلات حایله و جاریه تماس گرفته وآنچه دلایل و عوامل که باعث شاریدگی شیرازه وحدت و همفکری ملیت های بومی شده را کشف و در بعد روی برون رفت از بحران که فراگیر جامعه است تلاش نمایم.از نظرتو
  دیگران کله خام و تو کله پخته پرسان شود که در طی 30 سال اخیر کدام رهبر است که لباس جنایت در تن نکرده باشد ؟
  از رهبران معلوالحال فعلی کدام شان در جهت وحدت طبعی ملیت های بومی تلاش نموده باشند وهریکی آن ها صرف جهت تراکم سرمایه و عیش ونوش شخصی و فامیل شان دست به هرنوع مانور سیاسی زده و به شکل و اشکال شریک جنایت رژیم موجود در طی 12 سال بوده اند.اگر چنین نیست -باید در زمینه پاسخ داده شود؟من در هیچ جای و قالب هیچ نقدی از زدوبند های غیر عاقیبت اندیشانه دفاع ننموده و به رد این ااتیلاف ها قلم زنی نموده و مستقیمآ عدم سازش خویش را بگونه شخصی بطور تلویحی بیان نموده ام.بازهم عرض میدارم که من بروی خطی کشیده ام استوار بوده و بدون چالش و لغزش جلومیروم و اینکه توویاهرکسی بنابر عدم شناخت از دیدگاه هایم به توهین توصل جسته و ملیت که من وابسته به آن ملیت ام توهین نماید-آنگاه منتظر عکس العمل را داشته باشد!در فرجام بایستی عرض نمود که زمان به اختیار شما کله پخته ها قرار دارد وببینیم که به چند گل آب خواهید داد.

 • برادر عزيز" راست" ،نام تركيه را مصطفى اتا ترك براى اهـداف شيونستى خويش اختراع كرد ،در جغرافيا ى اين منطقه نژادهـاى مختلف با هـم مخلوط شده كه نژاد خاالص وجود ندارد بنأ نژاد ترك وجود خارجى ندارد ، بلكه بار سياسى وهـژمونيستى دارد چگونه ميتوان تركيب نژاد زردوسفيد را ترك ناميد چگونه ميتوان خود را به امپراتورى هـاى بزرگ وصل وهـمه شعرا ودانشمندان كلاسيك را نسبت به تبار خود داد در حاليكه آن تبار هـم وجود خارجى ندارد، حا ل ماند كه بدانيم اوزبك چه رابطه با اين امپراتورى هـا و دانشمندان وشعرادارد، هـيچ جستجو ى هـويت كاذب .......... .

 • پس مشکل تاند حل شده باشد، جنگ پشتون، هزاره، اوزبک، تاجیک خرانه تاند بوده باشد، همه افغانی استیم، نژاد خالص نتاند وجود داشته باشد، همه سلاح‌ها را بر زمین تانید گذارید، همه گوسفند استیم.

 • اينكه شما دعوا داريد كه در افغانستان تمام رهبرها جنايت وخيانت كرده اند وهيچ إنسان پاك را در ميان رهبران سراغ نداريد و بهمين خاطر اگر دوستم هم خيانت كرده باكي ندارد جواب من نيست، شما اول تمام پرسشهاي مرا بخوانيد واگر توانايي وحوصلهء جواب دادن را داريد جواب بدهيد ، در غير آن من نميخواهم كه با شما كج بحثي كنم وسه صفحه كاغذ را در مورد خام كله گي وپخته كلگي اين وآن مصرف نمايم، پرسشهاي من درين ستون فعلا نيز قابل دريافت است.

 • برادر عزيز "راست" فكر ميكنم بدون خواندن مينويسى،اين خلط نژاد هـا در آسياى ميانه مطرح بحث است،آنجا از نژاد خالص حرف زده نمى شود.درست عرف اصلى اين بحث اعتراز ما هـمين خاصيت گوسفند منشانه شمايان است از فدرالى وحكومت غير متمركز گفتن شما گوش عرش كر شد شكايت از بيعدالتى واستبداد انحصار قدرت درنظر، اما زمانيكه فرصت نابودى آن ميسر ميشود دوباره بخاطر تداوام آن در كنار قبيله قرار ميگيريد،به اين آدم خاصيت گوسفندى ميگويد. زمانيكه آدم صد بار از يك غار گزيده ميشوده هـنوز هـم اشتباه "خود را تكرار ميكند اگر به اين منش گوسفندانه وكله خامى نگويد چه بگويد،تيورسن هـايتان اغايان تورديقل خان شهـرانى وغيره از بي عدالتى استبداد قبيله بار بار در كنفرانس هـا يحن پاره ميكردند درست يكماه بعد شروع به مداحى طراح وپدر فاشيزم قبيله غنى احمدزى وسركرده گوسفندان دوستم خان كردند.هـر روز رنگ عوض كردن بدون نتيجه خاصيت بى شرمى وگوسفندى است، اين اتحاد هـا صرفآ منافع شخصى راتآمين ميكند نه شهـروندى.

 • جمال نام تو به چه اساس میگویی که د ر تورکیه ، تورک وجود ندارد ؟؟؟ آیا تو د ر تورکیه زندگی کردی یا آنجا درس خواندی یا اززبان پارسی های دوشمن تورک نیشخارمیکنی ؟؟؟ من د ر کامنت 24 جنوری همین صفحه د ر باره تورک اوربیک شرح داده ام شما که نمیخوانید یا نمیخواهید بخوانید فقط عادت کرده اید به تورک ها زهرپاشی کنید
  توکور زهن نوشته ای که اوزبیک چه ارتباطی به امپراطوری ها دارد ؟ ازمنطقه تورکستان امیرتیمور به حساب قدیم
  شش اقلیم را به شمول روسیه و روم فتح کرد ، فرزندان او امپراطوری درهرات به شمول ایران امروز داشتند علمای
  آنزمان و دور رنسانس ، کی ها بودند ؟؟؟ امپراطوری تیموریان هند سازنده تاج محل یکی ازشاهکارهای عجایبات
  دنیا ، سلطنت شان در دهلی به شمول کابلستان تقریبأ بیش از سه صد سال دوام کرد کی ها بودند ؟؟؟ شیبانی خان
  سلطنت های بخارا و سمرقند قیزل اورده کی ها بودند ؟؟؟
  جمال نام جاهل هستی بی سواد هستی متعصب هستی هرچه بادارهای پارسی ایران به دیکته میکند آردر میدهد آنرا
  مینا واری میسرایی از خود دانش و اراده نداری شرم و حیا هم نداری لوچک بی تربیه هستی ، شما طایفه ازخود
  به جهان هیچ یادگاری تاریخی ندارید بنأ به داد خداوندی به تورک ها میسوزید بریان گشته اید کله بی مغز تان
  شاریده ازبین رفته بزکون لوچ واری بع بع کرده به گوسپند توهین میکنید به شما عار نمیشود بی عارو بی ناموس
  هستید به شمول هارون امیرزاده .

 • جمال و اسلم بیگ طوریکه نوشته هایش نشان می دهد همان " بهمن " « خر کلۀ " تاجک ایست که گاهی در چپ قرار دارد خایه مال ببرک و ببرکی هاست و گاهی هم در راست همین وظیفه را برای بز کوهی تفرقه افکن و زمرد فروش و پیروان فاشیست و بی ناموس وی چون امیر زاده انجام می دهد. دکترای امیر زاده ساخت دکان های شهر دوشنبه است که برای تاجک های « خر کله " و بی همه چیز که قرنی است با دستمال ابریشمین خویش بوت ها و ... های پشتون ها را پاک می کردند حالا شدند آدم. هر قوم دارای افتخاراتی است ولی این " خر کله ها " ها به شمول فارس های ایران از بسط که مغز شان از کاه و خاک پر است که همیشه نوکر و زرخرید دیگران بوده است. ین بیچاره ها هیچ چیز ندارند. احالا که متوجه شدند امتیازات سابق خودرا به دست آورده نمی توانند شروع کردن به فحاشی و هذیان گویی همیشگی شان علیه ازبیک ها . در زمان حاکمیت پشتون ها هم آدم های روشنفکر نمای همین قوم آب را خت؟ می کردند و ماهی گرفتند. شما را چه ازبیک ها ترک هستند و یا نه؟ اگر مغز تان مانند مغز خر نمی بود منطق و عقل در سرمی داشتید علیه همه زبان شناسان و مردم شناسان جهان استاد نمی شدید و چرند و هذیان نمی گفتید. همین خودش « خر کله » بودن شما را به خوبی و صراحت کامل نشان می دهد. هذیان و بی مغزی شما از اینجا نیز بر ملا می گردد که تا حال ندانستید که نام های تورکستان شرقی، غربی و شمالی به خاطر مردم ترکیه گذاشته نشده و این از خاطر سکونت ترک های منطقه بوده است.

 • آقایان ترکتبار؛ حتی درمباهثات تان هم کله خامی تان معلوم است. وقتیکه چیزی به گفتن نداشتید، به دو و دشنام شروع میکنید.

 • همین آقایمعاشر خودش صدهامقاله بعد از راندن دوستم از در قبایل افغان -درسایتهای پارسی زبانان مانند -سایت کوفی-خاوران و-پندار وغیره بنشر میرساند- ولی وقتی دوستم -پوست و چامه بدل میکند - اشرفغنی کوچی برایش -شخصیت متفکر میشود.
  دوستم در انتخابات کذشته بعد از یکماه کشتار مردم شریف چوزچان توسط کرزی یا چمعه همدرد مشاور قومی کرزی را دوباره ولی فرمانروای خود بدستور ترکیه قبول نمود-که آقای محقق چندی قبل از آن معامله پرده برداشت- وبعدازآنکه چپن را برتن کرزی نمود و کمر کرزی را با دستمال بست- دوباره از در کرزی رانده شد-و بحیث یک خاین ملی وقطاع الطریق در قسمت مانع شدن -منابع گاز سمت شمال معرفی شد- و دوستم بازهم به چبهه ملی و به تاجی÷ها پناه برد- و اینبار هم دوستم بیچاره به خواست خود نه که به خواست ترکیه به اشرفغنی کوچی پیوسته -وبازهم رانده میشود- و اولین حرف کوچی هم - چاب انداز خواندن دوستم بود- که اکر غنی پیروز شود- دوستم را مانند کرزی در ارگ اجازه داخل شدن در دفترش را نخواهد داد- ویا اینکه اینبار - دوست را درسمت شمال به چان دیکران از چمله تاجی÷ها و هزاره خواهند انداخت- تچربه ایکه از گلبیدین داریم و -سخنانیکه زلمی خلیزاد درتلویزیون عمرخطاب در سال 2009 گفته بود- که عطا محمد نور را درمزار بخاطری در سمت والی آرام ماندیم ومانند اسماعیل خان علیه او کودتاه ننمودیم که -عطا را با دوستم درکیر سازیم- ولی در با هوشیاری عطا محمد نور این دسیسه براه نیافتاد- ولی حال برعکس دیده شود- که اگر دوستم و غنی کوچی بقدرت برسند- آیا غنی چقدر میتواند -که شمال را چطور میتواند مردمش را بجان هم اندازد- به درایت و هوشیاری دوستم و مشاوران -(اگر داشته باشد)اش تعلق میگیرد -که شمال را بخصوص مزار را مانند کابل در زمان ایتلاف با گلبی دین -ویران نسازد_

 • واوا بازار كله خام هـا گمرم شده مسابقه كله خامى بين حليم كله خام وحقبين كله خام براى عرضه بيشتر فحش دو بد و رد بعوض استدلال منطقى براه افتاده اما بايد گفت كه جايگاه اول كله خامى ريزرف است هـيچ گوسفندى و يا كله خامى در اين دنيا به اين مقام فكر نكند زيرا پادشاه كله خام هـا اين مقام يا گله گوسفند كله خام هـا را به باتور كله خام پسر عزيز خود تسليم ميدهـد تا اين روال گوسفندى هـمچنان دوام نمايد لحاظا اين مسابقه فحاشى براى مقام دومى وسومى بين حقبين كله خام وحليم كله خام در جريان است،ناگفته نبايد گذاشت كه رقابت خيلى حاد است هـر دوى كله خام هـا بسيار فحاش هـاى چيره دست هـستند مشكل است كه آدم نتيجه را پيشبينى كرده بتواند،آدم با يد به زبان خود اين كله خام هـا نوشت،اينهـا منطق واستدلال را نميفهـمند كه چرا تركيب نژاد زرد وسفيد را تنهـا ترك گفت چرا نى نژاد زرد ،مغول را ترك گفتن وامثال آن ،برويد در يوتوب ويديوى ياسين اكتاى را ببينيد كه يك شخصيت مطرح علمى وسياسى تركيه است اين موضع اختراع من نيست ،مارا متهـم به ايران زده گى مينمايد درحاليكه تمامى خم وچم سياسى تان به اساس سفارش و نياز استراتيژك اوزبكستان وتركيه صورت ميگيرد ، شليته گرى منطق شده نميتواند٠

 • این نوشتۀ جمال کودن دلیل دیگری به خر کله بودن تاجک ها می باشد. در میان تاجک ها سفید و سیاه و گندمی خوش قواره و بد قواره وجود دارد. به این حساب بنابر استدلال احمقانۀ جمال این ها نباید تاجک خطاب شوند زیرا رنگ های شان یکی نیست.

 • حليم جان احمق سخن در مورد افراد يك قوم نيست كه ميتواند سفيد سياه مقبول ويا بد قواره باشد مثل تو كله خام،بلكه در مورد يك نژاد است كه به اساس علم انتروپولوژى داراى علامه فارقه ومشخصات خود ميباشد،وقتيكه نژاد زرد داراى علامه فارقه ومشخصات خودونژاد سفيد به عين شكل تركيب اينهـا چه ميشود حليم جان كله خام وگوسفندى چارى حال خود را چه گفته ميتوانى نژاد زرد يا سفيد من ميگويم هـيچ كدامش ، تو صرف كله خام باقى مي مانى كوشش كن با هـويت گوسفندى وكله خامى كنار بيايى، با اين اخلاق وجهـالت وپيوند آنهـم با امپراتورى هـاى علم پرور جور نميايد ٠.

 • خدايا هزار بار شكر ات
  كه نبوديم ترك ات
  اين يكي از اشعار ساده ايراني در مورد ترك نبودن است

 • سلام به همهء كابل پرسيان وسلام خاص به پيامگذار محترم جناب حليم!
  آقاي حليم!
  من دشنامهاي شمارا خواندم وهرگز نميخواهم كه دشنام را با دشنام پاسخ دهم، هستند كساني كه ميتواند با زبان شما بر خورد مشابه نمايند، آن پيامگذاري كه زير نام اسلم بيك پيام گذاشته است غير بهمن است، من اگر اسلم بيك باشم ازشما وأمثال شما هيچ ترسي ندارم و روك وپوست كنده با شما وارد گفتگو ميشوم، اما گفتگو و مناظره را با وقاحت و دشنامبازي عوضي نگيريد.
  اگر ميخواهيد با آقاي اسلم بيك مناقشه كنيد، لطفا بدون توسل به دشنام وتحقير براي او وديگر افراد بيغرض سوالهايش را جواب بدهيد بهتر است. عرضم حضور شما كه
  اينجانب أصولا در مواردي چون زبانشناسي وقومشناسي كه حالا در كابل پرس خيلي داغ است معلومات أكاديميك ندارم لذا خودم را از داخل شدن در چنين بحثها معذور ميدانم اما نظريات مختلف وعلمي را از هركي كه باشد ميخوانم، بحث جناب جمال با آقاي شير ساپي كه قبلا نيز زير نامهاي هويت، حقيقت، راست وغيره ،در كابل پرس داخل ميشود ويك قوم را عليه قوم ديگر تحريك ميكند خواندم ولي از آنجاييكه بنده در همچو موارد معلومات زياد ندارم، خودم را مانند جناب شير ساپي كه سرقتهاي ادبي شان در كابل پرس افشا شده است مگس هر دوغ نمي سازم،

 • اخیرا با خبر شده باشیم زنان تاجیک و مردان فارسی‌ دادستد سکسی خواهند داشت تا مثل جمال گوسفند نتانند شده باشند، یعنی‌ بیشتر به بز با گاو شبیه خواهند تانند بود، مردان تاجیک، تاجیکستان را به دیار روسیه ترک تانند کرده باشند، ولی‌ برادران فارسشان در ایران، با اختلاط با زنان تاجیک، نژاد احمدی‌ نژاد گاو را تانند ادامه بدهند.

 • نام خدا راست و كج بچيم تفت نرسيده بخار گشتى با اين شرافت و نجابت لقب گوسفند به تو هـم توهـين به اين حيوان نجيب خواهـد بود ،من تنهـا خصلت گوسفندى دنباله روى كوركورانه شما را شبع اين حيوان نجيب هـدف داشتم در غير آن خودت جناور شاخدار برآمدى يك دم كمبود دارد.

 • کامنت دهنده بی نام 26 جنوری 11.30 کجای کامنت محترم حلیم ، به قول تو نادان جاهل کله پخته بی مغز متعصب تورک ستیز دشمن اتحاد اقوام د ر افغانستان ، دو و دشنام است ؟؟؟ تودروغ گوی دشمن خداوند ، حتی جرات نوشتن نامت را نداری روی سوخته بی حیا هستی ، طاقت خواندن و شنیدا حقیقت را هم نداری ،
  آقای حلیم جواب علمی تاریخی به تو جاهل نوشته و تو ارزش آن جواب را نداشته ای احمق هستی . تو اگر انسا ن
  میبودی علمیت میداشتی به رد نوشته آقای حلیم با استدلال مستند جواب میگفتی ، در چونته تو ازعلم و دانش چیزی
  نیست ، میگویی که ( جیزی به گفتن نداشتی ) تو بی نام کورمغز کله خالی نخواندی درکامنت 13 سطر جواب دندان شکن مستند داده شده است آیا آن چیزی نیست زیادتر رسوا شدن خود را میخواستی ؟؟؟

  جمال نام میدانی شما خصلت بزرا دارید ، بزهمیشه کون لوچ است و دارداری ، یکروز گوسفند ازجوی خیز زده البته
  د ر خیز زد ن از جوی آب هرکه باشد حرکات بدنی به عمل میآید ، در خیز زدن گوسفند ، دنبه آنهم طبعأ حرکت
  کرده ، بزدرآنجا حاظربوده به گوسفند خندیده طعنه کرده گفته که کون گوسفند معلوم شد ، درحالیکه شب و روز
  بز کون لوچ است طوری آفریده شده است . قبیله جمال نام همچنین است .
  جمال و امیرزاده ها ی کله بیمغز آیا کله تان کارمیکند پیش از این نوشته های غرض آلود و دشمنی تورک ستیزی
  شما ، تورک اوزبیک ها ، هیچ گاه برعلیه قوم شریف تاجیک هیچ چیزی نه نوشته اند با آن کاری نداشتند و ندارند
  نه تهمت کرده اند و نه بهتان ، با همچو مسایل کاری ندارند . اما شما به هدایت بادارهای آخوندی پارسی های
  ایران ، تورک ستیزی را شروع کردید گناه شما است.
  جمال نام میدانی ؟ درمدت بیش از هزارسال شاهان وحکام تورک تبار برای تاجیک ها بسیار احسان کرده اند
  سلطان محمود تورک غزنوی برای فردوسی طوسی هم مستمری میداد دانشمندان تاجیک را به کاراداری قبول میکردند .
  جمال نام بداند. تو مارا شلیته خطاب کردی ، شلیته تو هستی ، اگرشلیته نه میبودی کسی را شلیته نمیگفتی چون
  در شأن تو شلیته گی بوده جنانچه شلیته هستی ازدروغ به ما اقوام تورک تبارتهمت و اهانت میکنی ، جواب دندان
  شیکن میشنوی به تو دنکسه عارنمیشود چون حیا نداری حیا کی نداری ایمان هم نداری شخص بی ایمان هستی نوشته
  های تو بی ایمان اهمیت ندارد .

 • کاپی است نقل است


  26 ژانويه, 21:11, بوسيله‌ى راست)

  کلمه تاجیک ، تاژیک ، تازیک از کلمه تات ترکی گرفته شده است . " در ترکی عثمانی «تات» به معنی خوار و پست و بیگانه است."
  " گروهی از دانشمندان و زبان‌شناسان «تات» را واژه ا‌ی ترکی می‌دانند و برآنند که این واژه نامی است که از سوی ترکان به زیر دستان شان" اعم از ترک و غیر ترک داده شده است، زیرا «تات» در زبان ترکی معنی : خوار ـ پست ـ بیگانه دارد.
  پروفسور «مارکوارت» آلمانی واژه‌ی «تاجیک» را سرشته از دو بهر «تا»(= زیرست) و «چیک»(= ادات تصغیر تورکی) دانسته، آن را «زیردست کوچک» معنی کرده است.و می‌گوید ترکان مردم زیردست خود، به ویژه ایرانیان را با این نام خوانده‌اند و از اینجا است که گروهی از ایران نژادان و پارسی زبانان که اکنون بیرون از مرزهای سیاسی ایران به سر می‌برند، با همان نام «تاجیک» که از سوی همسایه‌های ترکشان به آن‌ها داده شده است، نامیده می‌شوند
  ترکان آلتایی فارسهای ایران را نیز با همان واژه‌ی «تاچیک» به همان معنی که در زبان ترکی به کار رفت مینامیدند و فارسی زبانان را در برابر «ترک»، «تاجیک» نامیدند.
  منابع:
  1ـ قاموس عثمانی : تات = ذلیل، سفیل یبانجی
  2ـ‌ پروفسور هنینگ استاد دانشگاه کمبریج نیز تاجیک را تورکی و آن را سرشته از تا (= تات (ترک)) + جیک (پسوند تورکی) و روی هم به معنی تبعه‌ی تورک
  در این باره شعری نیز وجود دارد که میگوید:
  تاجـــیک تــا ابد غلام بـــاشـــد
  گوسـفـندی و بی‌نشـان بــــــــاشد
  چون گم شود ز خطه‌ی ترکستان
  نامردی و ناکسی را پـایان باشد)

 • اقاى راست،
  نم تانراراست گذاشته ايد امادرنوشته توهين أميز تان جزكجى اثرى ازراستى نيافتم اينكه عثمانى هاتاجكهاراغلام وپست ميدانستندايندگرمربوط تركان ميشودچون ايرانىهاتركهارابنام خر يادميكنند هم ميهنان مانكه درايران زندگى نموده اندبهترميدانند كه وقتى يك ايرانى ميگويد خر مرادش
  ترك ميباشد ،اميدوارم كه دراينده راست بنويسى چون بازبان انسانى ميشود بهتربحث كرد.

 • ایرانی‌ها فقط فارس‌ها از نژاد احمدی‌ نژاد کودن نبوده باشند، فارس‌ها به ترک‌های ایران ترک خر گفته باشند چونکه فارس نتاند با ترک رقابت کند، تحقیر ترک کرده باشد، ترک تا ۸۰ سال پیش بر ایران حکومت کرده باشند، حالا نسل احمدی‌ نژاد فارس بر ایران حکومت کرده باشند، ولی‌ ترک‌های ایران بزودی به فارس‌های کودن از نسل احمدی‌ نژاد نشان خواهند داد فارس خر باشد یا ترک

 • شمال نام چشم کورت را درست بازکن اگرسواد داری بخوان ، نوشته اصلأ از پروفسور ( مارکوارت آلمانی ) میباشد

 • تاجيكها نوادگان فراريان پارس هستند كه در زمان حمله اعراب به حكومت اويغور پناهنده شدند ولي الان براي خودشان مدعي شده اند!

 • (کاپی شده )


  26 ژانويه, 17:41, بوسيله‌ى راست

  یک مهاجم فارس دو نفر را در محوطه دادگاه فرانکفورت به قتل رساند , :توحش در بین پارسیان به قدری گسترده است که مرز خاک های خودشان را درنوردیده و هر ازگاهی حتی در دورترین نقاط جهان،در قلب اروپا و یا آمریکای جنوبی و.. آرامش و امنیت ملل متمدن را سلب کرده و ترس،وحشت و مرگ را برای آنان به ارمغان می برند.

  به گزارش گوناز تی وی به نقل از بی بی سی فارسی،روز گذشته 24 ژانویه،یک مرد 47 ساله فارس زبان افغانی،در حوالی ساعات 9 صبح به وقت محلی در محوطه ساختمان دادگاهی در شهر فرانکفورت، با حمله به سمت دو هموطن دیگرش،آنان را به قتل رساند. در این حادثه فرد مهاجم با شلیک دو گلوله از سلاح کمری خود دو نفر مذکور را از پای در آورده است که گفته میشود صدای شلیک گلوله تا چند ساعت موجی از ترس و وحشت را بر میان مردم منطقه حاکم کرده بود .

  پلیس آلمان می‌گوید که مهاجم و دو نفری که در این حمله کشته شدند، برای بررسی پرونده قتلی که در سال ۲۰۰۷ در فرانکفورت رخ داده بود، به دادگاه احضار شده بودند.

  به گفته پلیس آلمان این سه نفر قبل از ورود به ساختمان اصلی دادگاه باهم درگیر شدند.

  مهاجم، مسلح به سلاح کمری و چاقو بوده. در اثر شلیک او یکی از مردان درجا کشته شده و فرد دیگر به ضرب گلوله مجروح شد. مهاجم پس از آن با چاقو به فرد مجروح حمله کرده و خود فرار کرد.

  فرد مجروح در راه انتقال به بیمارستان، جان داد. اما پلیس موفق شد فرد مهاجم را دستگیر کند.

  مهاجم و کشته شدگان فارس، دست اندر کار خرید و فروش اتومبیل بودند.

  پلیس تاکنون اطلاعات بیشتری را در اختیار رسانه ها قرار نداده اما گفته است که دادگاه امروز به منظور بررسی پرونده ای تشکیل شده بود که در سال ۲۰۰۷ رخ داده بود و در نتیجه آن دو نفر کشته شده بود.

  هنوز مشخص نیست فرد مهاجم چگونه به سلاح کمری دست یافته بود.

  لازم به ذکر است پارسیان جدا از توحشات این چنینی که بر یکدیگر روا می دارند اما جهانیان را نیز از این خوی توحش خود بی نصیب نگذاشته و بصورت مکرر در اقصی نقاط جهان دست به بمب گذاری و عملیات های تروریستی زده اند که از جمله آنان می توان به انفجار مرکز همیاری یهودیان آمیا در آرژانتین توسط دولت ایران در 18 ژانویه 1994 اشاره کرد که در جریان آن 85 نفر از شهروندان بی گناه آرژانتین جان خود را از دست داده و بیش از سیصد نفر زخمی شدند.

  گفتنی است در سال های اخیر دولت جمهوری اسلامی ایران موجی از «هاری» را در مسیر حرکت خود حمل می کند که این امر از عملیات های تروریستی توسط فارس ها در اقصی نقاط دنیا گرفته تا قاچاق مواد مخدر و اسلحه در کشورهای منطقه را شامل می شود .

 • اقاى راست!
  من هم ديدگاه ايرانيان رانوشتم ،راستى شعرتوهين أميز هم ازتركان عثمانى بود يااز گلم جم هاى ازبك؛
  درثانى نفهميدم كه تاجكها درچه زمانى به ايغورها پناه برده بودندوموردمهربانى انهاقرارگرفته بودند
  نشود كه ماخزشماازكدام منبع جهل تاريخ توسط پان تركستها باشد.

 • واوا كله خام هـا خر مستى دارند معلوم ميشود مسابقه كله خامى داوطلبا ن ديگرى را هـم وارد كارزار اين رقابت كرده، رقابت چنان حاد شده كه چنگو دندان وبا استفاده از هـر وسيله ممكن به رقابت خود ادامه ميدهـندالبته كه كله خام نا حقبين با تر دستى و شليته گر ى خاص نسبت به كله خامان راست وكج وحليم شتروان سبقت گرفته اگر روال اين رقابت هـمين طور ادامه يابد،بدون شك كله خام نا حقبين برنده اين رقابت خواد بود و مقام برتر لچرى و شليته گرى را از ان خود خواهـد كرد،

 • كله خام راست وكج!!!
  وقتيكه تو اوزبك گلم جم از اوزبك بودن خود خجالت ميكشى وبى هـويتى خود را با تركتبار ناميدن هـويت كاذب مى بخشى تا باشد كه از هـويت كوچي گرى ومدنيت ستز ات فرار نمايد، ميدانى اين پادشاهـان و امپراتوران سفك خون خور ومدنيت ستز كه تو از بى هـويتى به آنهـا خود تان را پيوند ميدهـيد چه كار نامه هـاى درخشان براى جامعه بشرى به ارمغان آوردند نابودى شهر هـا ومدنيت هـا وهـمه هـستى هـا كه توسط دست ومغز انسان متمدن وفرهـنگزا ، خلق وحشت وسفاكى بيشمار ،ميدانى كه اوزبكان اساسآ مردم كوچى وبادى نشين بوده و درنابودى تمدنهـا وشهرهـا زياد سهـم داشتند،
  به اين تمدن ستزى كوچى گرى و سفاكى توحش گفته ميشود كه هـنوز هـم اين خاصيت هـا در خون تان وجود دارد اگر مثال كار دارى كارنامه جنرال دوستم كله خام نمونه برجسته آن كوچي گرى سفاكى اسلاف تان است، اگر مدنيت فارسى نبود هـنوز هـم با گاو وخر تان در يك غژدى مي خوابيديد
  تمدن سازى وشهـر نيشنى در سرا سر اين منطقه تنهـا و تنهـا توسط تمدن فارسى ايجاد شده بسيار اقوام وحشى كوچى وباديه نشين را متمدن شهر نشين واهـلى ساخته هـيچ آباديى چه فرهـنگى چه غير فرهـنگى در تمام منطقه پيدا نميتوانيد كه در آن محورى تمدن فارسى نباشد، اگر تمدن فارسى را دور كنى تنهـا توحش باقى ميماند، دو قوم كوچى تمدن ستز يكى در آسياى مركزى ديگرى در جنوب در هـمكارى با استعمار در مدنيت ستيزى فارسى واسلامى رول بزرگ بازى كردند، استعمار با استفاده افزارى ،اين دو قوم كوچى بى هـويتى سر گردان را در منطقه حاكم ساخت، سرگردانى هـويتى هـم از هـمين ناشى ميشود ، عقده عقارت باعث اين بعث هـا شد.

 • دوستان گرامی، این همه جر و بحث های بی معنی تان آب را در اسیاب اوغایزم میریزد. دانستن و نادانسته به نفع اوغان قبیله کار میکنید.

 • من هـم حدث مى زنم كه اشخاص تلاش دارد اين بحث هـاى بيهوده را بيشتر دامن بزند، از طرف من هـمين جا تمام

 • جمال نام و شمال نام کوربی حافظه ، من چند بار نوشتم منصوب بودنم به قوم اوزبیک و تورک بودنم افتخارمینمایم و به
  درگاه خداوند مشکورم ، شما کورمغز ها کله خالی ها دیگر گپ درچونته ندارید که تهمت کنید و قوم تورک تباران هموطن خود را توهین کنید تکرار در تکرار با اوزبیک خام کله نوشتن دیگرکاری ندارید چون بی حیا هستید بی حیایی
  شمارا نوشته های شما ثابت میسازد با این لجوجی و این دشمنی و تورک ستیزی شما ، در شأن تورک تبارهای وطن
  تأثیر منفی نمیگذارد ، وا به حال شما که قوم تاجیک خود را درهمسایه گی های تورکستان افغانستان ، روی سوخته و
  و بی ارزش همسایگی میسازد ، شما کورمغز کله خالی تا هنوزنه فهمیده ای که فرق تورک و اوزبیک درچه است ؟؟؟
  جمال نام وشمال نام شما بی حیا ترین لوچکترین ها هستید امان الله نام گلم چمع که ازشما تاجیک بود ، آیا برف بام
  خود به بام تورک ها میاندلزی بی حیا ؟؟؟ گفتارگیلم جمع تاجیکی است نه تورکی ، تاجیک بودن امان الله گلم جمع را
  هنوزد ر مزارشریف همه به یاد دارند ، شما بی حیا ها تربیه پدر. مادرندییده ها مکتب ندیده نخوانده ها جاهل بی سواد ها دشمن انسانیت ها و دشمن افغانستان هستید نوکر زرخرید آخوند های پارسی ایران هستید به نفع آنها اینقدر
  جان فشانی میکنید وظیفه تان را به وجه احسن اجرا مینمایید آفرین برشما خاین های مملکت .

 • جمال و شمال نامان ، بلی شما وظیفه سپرده بادارهای تان آخوند های پارسی ایران را برای تفرقه اندازی دشمنی
  سازی بین ملیت تورک و تاچیک را به وجه احسن اجرا کردید در رول تان موفق بودید کامیاب شدید حالا گریخته رفته
  میتوانید تا دوکتورای شیطنتی را مانند هارون امیرزاده ازنزد بادارهای پارسی ایرانی بدست آورید بیسوادی ناخوانی
  شما پرابلم نخواهد بود چون شما وظیفه سپرده شده را انجام دادید کفایت میکند .
  تمدن ستیزی سفاکی وحشت و بربریت شما بوده اید اگرسلاطین تورک ها شمارا تربیه نمیکرد زبان شمارا ترویج
  نمیدادند زبان درباری نمیساختند شما هنوز درمغاره ها بودید یا درجنگل بی نام و نشان مثل میمون ها زندگی داشتید
  چون بی بنیاد بودید
  ازتمدن پارسی یاد کردی از کدام تمدن میگویی ؟؟؟ یگان آثاری از تمدن دروغی لاف گذاف پارسی در دنیا نشان داده
  میتوانی ؟؟؟ شما که بنیاد ندارید تمدن ازکجا کردید خشکه بانکه ها ،
  جمال نام شمال نام کوربد بخت ها نمیبینید ، آثارتاریخی و تمدن و آبادی های ایران امروزی ، آبادی ها و تمدن ریسانس د ر هرات تعمیربا عطمت آرامگاه حضرت علی خلیفه چهارم ازخلفای راشدین عالم اسلام مسجد تاریخی
  درتاریخ اسلام حضرت خواجه ابونصر پارسا ، تعمیرآثارتاریخی دومنزله در بالای بالا حصار اندخوی که وزیر
  متعصب پشتون محمدگل مهمند تخریب کرده ، دخمه شاهان آرامگاه سلطان سنجر سلطجوقی 13 باغ ارم به شمول باغ بابرشاه در کابل ، آثارتاریخی به شمول جهل زینه تاریخی قندهار آثارتاریخی هلمند ، شهرزیبای جلال آباد ، آثار
  تاریخی شالیمارباغ و مسجد و آرامگاه جهانگیر میرزا تیموری لاهورلعل قلعه و شاه مسجد د ر دهلی و عمارت عالی یکی
  ازعجایب خلقت دنیا به نام تاج محل د ر آگره هندستان را کی ها ساخته اند به قول شما بی مغز ها ، اوزبیک های
  کله خام .

 • به دوام کامنت اخیر ، دخمه شاهان آرامگاه سلطان سنجر سلطجوقی عمارت عالی و آثارتاریخی مهم جلب توریزم را د ر شهر
  مزارشریف بود ، نایب الحکومه پره ماچ نا خوان جاهل بوت پاک وقت صدراعظمی داوود متعصب ، تخریب کرد .
  شما کورنمک ها ، دشمن تورک ها اوزبیک هارا چپان کشال میگفتید ، امروزچپان کشال و کلاه قره کلی تورک اوزبیک هازیب
  و زینت و آبروی جهانی شما بی ناموس ها شده است . پلو قابلی و منتو و کباب را ریشخندی میکردید امروز زیب و
  زینت و آبروی دستورخوان شما بی آب ها شده است . پیش از سال 1340 شمسی د ر کابل غیرچاینکی چپلی کباب دیگر
  چبزی نمیدانستند ، اولین رستورانت د ر کابل یک اوزبیک فرغانه تأسیس و شروع به کارکرد ، اقوام شما به او شاگردی کرده یاد گرفتید ازاو کاپی کردید . غذای اوزبیکی لباس اوزبیکی مردانگی اوزبیکی مشهور جهان است شما
  متعصبین تورک ستیز ، چون مثل پارسی ها ازآن نعمت ها نداشته اید دل و نیت شما خراب است حسد میکنید میسوزید باز ازناچاری یاوه سرایی میکنید چون دانش ندارید . نوشته های مرا انسان های بادانش دارای عقل سلیم
  و حق پسند مومن و مسلمان تصدیق میکنند والسلام

 • شمال و جمال، باید ملت تاجیک به فهم، درک و دانش شما افتخار کند. با در نظر داشت ظرفیت فکری و علمی تان، ما تورک ها توقع بیشتر از شماها نداریم. برایمان کافیست که دشمن و دوست های دایمی خود را از طرز فکر و برداشت شان در قبال ملت خود بشناسیم.

 • این پیامها و درگیر ساختن -تاچیکها با ترکها -همه اش از طرف اوغانا پخش میشود و میخواهند آب را خت نموده ماهی آرزوهای محمدگل مهمندی و عبدالرحمانی و نادر غداری را صید کنند-
  در حالیکه هم ترکهایا ازبیکها -هم تاجیکها و هم هزاره های ما ضربات کوبنده وتاریخی را ازقوم اوغان چشیده اند و چنانکه -اشرفغنی کوچی در آخرین مصاحبه اش -با اشاره به هزاره ها گفته است -که هزاره ها درین چند سال اخیر عقده های تاریخی خویشرا بیرون نموده -بدین معنی که اگربازهم اوغان قدرت را مانند دورانهای گذشته تصاحب نماید-
  حق ازبیکها و تاجیکها و هزاره ها را مانند دورانهای سفاک محمدگل مهمند- عبدالرحمان و نادر غدار چوچه های انگلیس خواهند پرداخت.

 • tajikak ra ki monda ke tarih doshta boshad , sabun kunak

جستجو در کابل پرس