صفحه نخست > دیدگاه > انتخابات آزاد یکی از نیرنگهای نظام سود و سرمایه!

انتخابات آزاد یکی از نیرنگهای نظام سود و سرمایه!

عزیز یاسین
جمعه 13 جون 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

در نظام های کنونی حاکم بر جهان که یکسره طبقاتی بوده وگرداننده گان آنرا سرمایه داران و یا به گفتۀ فرانسویان و اهل سیاست و اقتصاد همان بورژواها تشکیل میدهند ، طبقات بورژازی حاکم در جهت فریب و سر کوب وتحمیق توده ها ی مردم از شیوه های مختلف استفاده مینمایند که مذهب، ناسیونالیزم ، وطن پرستی ودیگرمقوله های بورژوازی از قبیل دموکراسی پارلمانی و انتخابات ازآن جمله میباشد.

در نظام های کنونی حاکم بر جهان که یکسره طبقاتی بوده وگرداننده گان آنرا سرمایه داران و یا به گفتۀ فرانسویان و اهل سیاست و اقتصاد همان بورژواها تشکیل میدهند ، طبقات بورژازی حاکم در جهت فریب و سر کوب وتحمیق توده ها ی مردم از شیوه های مختلف استفاده مینمایند که مذهب، ناسیونالیزم ، وطن پرستی ودیگرمقوله های بورژوازی از قبیل دموکراسی پارلمانی و انتخابات ازآن جمله میباشد.
انتخابات نیز ازپروسه ها وطریقه هایی است که در آن فقط سر مایه داران ونماینده گان شان میتوانند به زورپول وقدرت نماینده گان شان رابالای مردم تحمیل کنند ، برای مردم عوام و حتی برای بسیاری از روشنفکران و تحصیل یافته گانی که گرایشات و تمایلات مردمی را نیز در د لهایشان میپرورانند ، این پروسه به ظاهر عادلانه و حل کنندۀ مشکل ها ودشواریهای جامعه به نظر میرسد . ولی ودراقعیت جز فریب وتزویرچیز دیگری بوده نمیتواند. پارلمانها در حقیقت نهاد هایی هستند که برای تشکیل و به راه اندازی آن مردم عادی تشویق میشوند تا به پای صندوقهای رأی رفته و قدرت خویش را به نماینده گانی تفویض نمایند که در آینده از امکاناتی در راستای نظارت بر اعمال و اجراءات آنان برخوردارنیستند ، پس میتوان گفت که پارلمانها در نهایت حافظ منافع طبقۀ حاکم سرمایه دار اند نه منافع توده هایی که پای صندوقهای رأی کشانیده میشوند تا حاکمان و استثمار کننده گان خویش رابرای یک دورۀ تازه برگزینند ، برای اثبات این مسأله ضرورت به پژوهش وتحقیق نیست زیرا با یک نگاه نه چندان ژرف به انتخابات ریاست جمهوری وپارلمانی کشورما ن افغانستان که دردهۀ گذشته دوبار دایر گردید ، دیده میتوانیم که چطور یک تعداد کا ندیداها با شعا رهای عریض و طویل و بیانیه هاو مصاحبه ها ومناظره های رسانه یی ، وعده های ترقی وعدالت و آزادی وبازسازی را بابوق وکرنا سرمیدادند اما بعد ازآنکه به قدرت رسید ند جزدزدی و فساد و غصب بیشتر دارایی های عامه چیزی دیگری به ارمغان نیاوردند.
امروزبعد از سپری نمو دن دو دوره انتخابات ما شاهد یک فاصلۀ عمیق طبقاتی در جامعه بوده وبه وضاحت تمام می بینیم که اکثریت مطلق جامعۀ ما در فقرو فلاکت کامل به سر میبرند و هزاران تن از معتادین مواد مخدره درزیر پلهای دریای کابل به سر میبرند و اجساد بسیاری ازآنان را که در عالمی از بی کسی و بینوایی جان میدهند سگها میدرند و با آن سد جوع مینمایند و از آن گذشته صدها هزار جوان بیکارداریم که اکثریتشان اسناد و شهادتنامه های دانشگاهی به دست داشته وبه خاطر آنکه حد اقل زنده بمانند حاضرند حتی در عادی ترین کارهای غیر اختصاصی به کارگماشته شوند، مگر چون زمینه های لازم کار فراهم نگردیده است کماکان در بیکاری به سر برده و با گذشت هر روز تعدادشان افزایش می یابد و آنانی هم که مؤفق به فروش نیروی کارشان میشوند از بام تا شام به خاطر یک لقمه نان ، در زشت ترین و غیر انسانی ترین شرائط کاری عرق میریزند و کار میکنند.
باشنده گان ولایات ومناطق دور دست کشوراز نا امنی و بیکاری به ستوه آمده برای یافتن کار به شهر ها سرا زیر میشوندوازآنجایی که درشهرها نیز از طرف این حکو مت " انتخابی" هیچ پلانی برای کاریابی وجود ندارد؛ بسیاری ازآنان به زنده گی رقتبار وبدون سرپناه در زیر کپه های پلاستیکی درحومه ها و حاشیه های شهرها تن درمیدهند وبسیاری دیگر جهت به فروش رسانیدن نیروی کارشان مجبور به ترک کشورشده و با پذیرش انواع ریسکها و چالشهای خطرناک ، راهی ایران و پاکستان میشوند و در این کشورها نیز در پهلوی تحمل استثمار و بهره کشی سرمایه داران ایرانی و پاکستانی از نیروی کار وعرق جبین ایشان ، مجبورند صدها نوع اهانت و تحقیر ملیتی را نیز بپذیرند و به ذلت وادبار تن در دهند .
درشرایط کنونی کشور با نظر داشت مناسبات تولید سرمایه دارانه که اساس آنرا کار مزدی وما لیکیت خصوصی بر وسایل تولید تشکیل میدهد بیسار ابلهانه خواهد بود اگر فکر کنیم که انتخابات مسایل مارا حل نماید د رحالیکه تمامی وسایل تولید به دست عدۀ قلیلی از سر مایه داران قرار داشته و تمام اهرمهای قدرت دولتی و قوه های سه گانه اش در دست این طبقه است ، پس کا رگران و دیگر اقشار محروم جامعه چگو نه میتوانند در انتخاباتی که گر دا ننده گا ن آ ن همه سرمایه داران و نماینده گانشان هستند شرکت نمایند و با آنان به رقابت بپر دازند.
نظام بورژوازی برای بیرون رفت از بحرانی که خو دش آنرادر نتیجۀ تناقضات ذاتی خویش ایجاد مینماید ، هیچ راهی برای پیشکش ندارد و ازین رو جهت فرو نشاندن خشم مردم و خاموش ساختن فریاد های حق طلبانۀ آنان با وعده های میان تهی و ترفندها ی خاص بورژواهای شارلتان ، هر چند سال یک بار" انتخابات " به راه میاندازد تا باشد که ازین طر یق مشروعیت خود را حفظ کند و تداوم استثمار و بهره کشی ازنیروی بازو و عرق جبین کارگران و سائر زحمتکشان را تضمین نماید.
در جریان روزهای گذشته و پس از آنکه انتخابات به دور دوم کشانیده شد ، شاهد زدو بندها و کنار آمدنهای کسانی بوده و هستیم که در دور نخست ازهیچگونه افشاگری علیه یکدیگر خویش ابا نمی ورزیدند و به چشم سرخویش می بینیم که در این کارزار پر هیاهو تنها افراد و مهره هایی در گیر اند که همۀ شان در حکومت فعلی وقبلی کرزی حضور داشته و درچپاول دارایی های عامه واستثمار بی شرمانۀ مردم کشور فعالانه سهیم بوده اند و این درحالیست که این حکومت در هر دو دوره اش به حیث نا کاراترین حکومت در جهان شنا خته شده است.
این نما ینده گا ن نظام بورژوازی با چهره های زشت وکریه و شناخته شدۀ خویش این بار نیز با پر روی وبی شرمی تمام از مردم می خوا هندکه برایشان رای بدهند تا به عمر ننگین نظام چپاولگر سود و سر مایه افزوده وبه زنده گی طفیلی خود وچور وچپاول ثروتهای باد آورد خارجی و دارایی های عامه و استثماربی شرمانۀ کا رگران وسائر زحمتکشان کشور ادامه دهند.
برای مقابله با این ترفند ها و نیرنگهایی که درلفافه های زیبا و خوشنمایی چون دموکراسی و انتخابات پارلمانی و رئاست جمهوری به خورد مرد م داده میشود جز افشا و پرده برداشتن از روی این شیطنتها ودغلبازیهای نظام سودو سرمایه و آگاه سازی توده های ملیونی کارگران و زحمتکشان و ایجاد تشکلات و اتحادیه ها و سازمانهای کارگری و مردمی و به راه انداختن جنبشهای حق طلبانه و آزادیخواهانه چاره ودرمان دیگری در دست نیست.
پایان
Azizyasin78 yahoo.com

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • چه ادمهای لوده در بین ما افغان ها وجود دارد.
  یکیش همین عزیز یاسین است که وقت مرا ضایع کرد با یان چرندیات.

 • مبارك تان باشد!!!!!!!

  حالا جناب عزيز ياسين كمونيست دو آتشه از يخن جنرال حميدگل و ايمن ظواهري وملا عمر سر بر آوردند ، آن ذوات محترم نيز در مورد انتخابات همين نظريات عزيز ياسين را با استفاده از آيات وأحاديث مورد ترديد وتحريم قرار ميدهند وآنرا نيرنگ كفار ودشمنان اسلام ميخوانتد.

 • باسپاس ازجناب اقاي عزيز ياسين نسبت طرح حقيقت وبرملا ساختن نيرنگهاي نظام اغواگرو فريبكار سرمايه داري ، براي اقايان جميل و قرانيار بايد گفت كه. : قرار معلوم اين مسائل از فهم شما بالاتر به نظر ميرسد ،لذا بهتر بود در باره اش سكوت كرده واز ابراز نظر خود داري ميكرديد ....

 • آقاي ناصر قاسمي!
  در نقد نظام اغوا گر سرمايه داري نه تنها كه كمونيست هاي دو آتشه مقالات نوشته اند بلكه سيد قطب ومحمد قطب ومودودي خودما وحالا أيمن ظواهري وجنرال حميد گل وملا عمر مجاهد هم به انتخابات بديدهء نفرت نگريسته وآنرا ترفند جهان كفري ميدانند، پرسش از شما وآقاي عزيز ياسين است كه آيا در پهلوي نيرنك خواندن انتخابات ازطرف جهان سرمايه ؛ طرح بديل وعقلاني هم در چانته داريد ويا اينكه به همين لا طايلات تكراري اكتفا مي ورزيد؟

 • جناب اقاي قرانيار باديدن كامنت اخير شما حس كنجكاوي باعث شد تا در مورد شما معلومات بيشتري حاصل نمايم وهمين كار را انجام داده دانستم كه شما سفسطه باف شناخته شده يي هستيد كه نميشود با شما به مباحثه و مجادله پر داخت ، لذا به شما سلام عرضه داشته بدرود ميگويم وخواهشمندم شما نيز با پاسخ دهي به اين كامنت من خود رابه تكليف نسازيد ،با احترام والسلام

 • خيلي ممنون جناب ناصر قاسمي!

  بلي ! شما درست فرموده ايد ؛ منتها عرض بنده حضور تان اين است كه: مرشد معنوي تان جناب عزيز ياسين نيز زمانيكه از دادن جواب منطقي ؛ كوتاه مي آيند همين اصطلاحات شما را بكار مي برند كه : مخالفانم سفسطه باف تشريف دارند و قدرت هضم درفشاني هاي مرا ندارند، اين ادعاي بلند بالاي شما نازنينان مصداق همان قول مشهور " فضلوي پوده" همان پهلوان مردمي شهريان كابل قديم است كه هنگام خوابيدن درمسابقات پهلواني؛ از تنگي چوته اش شكايت ميكرد. شما دو نازنين ها نيز از نازل بودن سطح وسويهء مخالفان تان مي ناليد.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس