صفحه نخست > دیدگاه > همبستگی تورکان افغانستان با خلق هزاره برای رهایی مسافران ربوده شده

همبستگی تورکان افغانستان با خلق هزاره برای رهایی مسافران ربوده شده

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان
دوشنبه 20 آپریل 2015

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان (ففتا) گروگانگیری هموطنان هزاره را توسط طالبان و داعش محکوم و کم توجهی مقامات دولتی رادرین رابطه تقبیح مینماید

دشمنان آزادی وانسانیت درین سرزمین ازریختن خون بیگناهان دست بردار نیستند، وعرصۀ بحران انسانی درین جغرافیای جهنمی هیچ خط پایانی را در خود ظاهر نمیسازد.

هر روز فاجعۀ جدید، با اشکال وشیوه های غیر مترقبه ودور از تصور باشندگان مظلوم این سرزمین، عرض وجود نموده، وخاک این کشور را باخون بهترین فرزندان آن، اعم ازپیر وجوان، زن ومرد آبیاری میکند.
هیچ روزی نیست که، چندین خبر شوم کشته شدن، زخمی، اسیر شدن، وده ها فاجعۀ سازمانیافتۀ دیگر را از طریق رسانه های خبری نشنویم ، ویا شاهد باالفعل وقوع آنها نباشیم.

خاکسپاری جناره های شهدا، وبرگزاری مراسم فاتحه وسوگواری در سرتاسر کشور یک امرعادی وهمه روزه بوده، سرتا سر کشوررا در یک فضای ظلماتی به ماتم سرا مبدل نموده است.

هر چندی که تصادف قتل فجیع دوشیزه فرخنده، جهان وجامعۀ مارا بشدت تکان داد ، وزمینه های عینی وخشم آلود، بلند شدن صدای اعتراض را در داخل وخارج کشور، با یک احساس همبستگی خوب فراهم نمود.
مگر با تأسف فراوان ده ها فاجعۀ دیگری که ، همزمان ویا بااندکی تفاوت زمانی، پیشتر ویابعدتراز این حادثه، در نقاط مختلف کشوربه وقوع پیوست، با نوعی برخورد های مقطعی وتبلیغاتی، ازعرصۀ توجه جدی خارج، با وعده ووعید های عوامفریبانه و مصلحتی بدرقه گردید.

عدم توجه جدی مقامات دولتی ونهاد های امنیتی کشور، یکجا با سکوت محافل سیاسی ومدنی جامعه ، به سرنوشت 31 هموطن هزارۀ ما که چندین روز قبل از فاجعۀ قتل فرخنده ، در مسیر راه هرات- قندهار، از جانب طالبان اسیر وتا حال هم در اسارت گروگانگیر های طالبی قراردارند، یکی از آن جمله فجایع روزمره است که هر لحظه در این ویاآن گوشۀ کشور اتفاق می افتد.

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان (ففتا) باابرازهمبستگی همه جانبه، با خلق ستمدیده وبا شهامت هزاره دراین مصیبت بزرگ که، تمامی باشندگان صلحجو وعدالت پرور این سرزمین، باالخاصه تورکان ازبیک وتورکمن افغانستانی را، شریک غم و ماتم برادران هزارۀ ایشان ساخته، با دعوت همگان به برپایی اعتراضات همبستگی جمعی، همانند قضیۀ شهید فرخنده، خواهان آن است، که با اعتراضات وتحصن های هدفمند خود، دولت افغانستان ومراجع مسئول جهانی، خاصتاً امریکا، ملل متحد وناتو را که، در قبال تأمین امنیت، ودفاع از جان، مال وناموس جمیع اتباع کشور، منجمله هزاره ها، واین 31 هزارۀ که در اسارت بسرمیبرند، وظیفۀ اخلاقی وانسانی دارند، متوجه عواقب وخیم این فاجعه ساخته، از تبدیل شدن افغانستان به سوریه، لبنان،یمن وعراق، با اشتعال جنگ های مذهبی فرقه ای هوشدار باش دهند.
تورکان افغانستان بمثابۀ یک بخشی از باشندگان چندین ملیتی کشور، همانند آنکه درطول تاریخ همواره همراه وهمسنگر خدشه ناپذیرخلق های دادخواه وعدالت شعار کشور، منجمله هزاره ها بودند، درین مرحلۀ حساس وسرنوشت ساز تاریخ معاصرهم که، موضوع وحدت ویک پارچگی اقوام وملیت های باهم برادر افغانستان، در پیوند با گذشته های فاجعه بار، تسلط قبیله سالاری نژاد پرستانه، از داخل وخارج، خصوصاً محافل هژمونی طلب وتمامیت خواه کنونی در پیکر دولت های جدید کرزی، احمد زی و عبدالله ، درمعرض سبوتاژ وخلق نفاق آگاهانه وهدفمند قرارگرفته است، همبستگی کامل خودرا با برادران هزاره، وفامیل های این سی ویک کارگر نگونبخت که از چندین هفته بدینسو در اسارت ، طالبان داعشی به سر میبرند ابراز، وخواهان خاتمه یابی هر چه عاجلتراین فاجعه با نجات جان این کارگران مظلوم از زیر ساطور دژ خیمان طالب وداعش میباشند.

باتجدید پیمان حق طلبی وعدالت خواهی با تمامی نیرو های پیشرو وعدالت شعار درجامعه
فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان(ففتا)

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس