صفحه نخست > ببينيد و بشنويد > سید خبیب سادات عالم دین یا گماشتهء گلبدین

سید خبیب سادات عالم دین یا گماشتهء گلبدین

تا کنون سه بار محاکم آلمان به اخراج این آقا حکم صادر کرده اند ولی احکام مذکور مواجه به اظهار ندامت و تضرع وزاری وناله موصوف گردیده و دوباره مسترد گردیده است. منطق این آقا تاکنون درسخنرانی هایش بکاربرده است این است ازاینکه گلبدین حکمتیار درراس اهرم قدرت قرارندارد حاکمیت کنونی کرزی حاکمیت کفری وغیراسلامی میباشد.
گوربز خان "عطاخیل "
دوشنبه 23 آگوست 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

درین روزها دربخش موضوعات دینی دربعضی ازتلویزیون های برون مرزی که انحصارآن در دست ملی گرایان آماتورمیباشد مردی باچهره خشن وعصبی با کلمات زشت وبه دورازآداب واخلاق انسانی توجه بیننده هارا بخود جلب میکند. این آقا را عقیده برآن است که هرقدر تند مزاجی وبد زبان، دشنام زن وعصبانی باشد بهمان اندازه به دین اسلام خدمت نموده و درروزآخرت درصف شهداء وصالحان قرارمیگیرد. این عالی جناب با وجودیکه درکشورآلمان رحل اقامت افگنده اما برکشته های طالبان درولسوالی های سنگین ومارجه ولایت هلمند اشک تمساح میریزد ونمازهای جنازه غایبانه را برپا میدارد. درحالیکه درعصر حاکمیت منحوس طالبان درچندین تصفیه های قومی ونژادی قطره اشکی ولواشک تمساح ازچشمانش نریخت ویک رکعت نمازهم بطورغایبانه ادا نکرد.. وی بعدازاخراج مفتضحانه اش ازمنصب امامت درشهرفرانگفورت وگرفتاری اش توسط پولیس آلمان به جرم تحریک احساسات نفرت وخشونت درجامعهء آلمان وفیصله محکمهء فدرال مبنی بربازگرداندن وی به افغانستان باهزار ناله وزاری استئناف طلب گردیده وازاعمال خویش نادم گردید. او خیلی علاقه دارد که با اولادهایش کشورآلمان را ترک نکند اما ازدیگران میخواهد که برای رهائی افغانستان ازاشغال استعمار به جبهات جنگ بریزند تا افغانستان ازقید اشغال امریکا وقوای ناتو که آلمان جزلاینفک آنست رهائی یابد. طوریکه دربالا ذکرگردید تا کنون سه بار محاکم آلمان به اخراج این آقا حکم صادر کرده اند ولی احکام مذکور مواجه به اظهار ندامت و تضرع وزاری وناله موصوف گردیده و دوباره مسترد گردیده است. منطق این آقا تاکنون درسخنرانی هایش بکاربرده است این است ازاینکه گلبدین حکمتیار درراس اهرم قدرت قرارندارد حاکمیت کنونی کرزی حاکمیت کفری وغیراسلامی میباشد. وکشورافغانستان هم یک کشور اشغال شده. او میگوید: قوت های کفری وصلیبی برآن چور مور وملخ ریخته اند اما من واولادهایم را بگذارید که درهمین کشور اشغالگر زنده گی کنیم وزنده گی وراحتم را خدشه دار نسازید ولی بروید به جبهات جنگ وحکمتیار وطالبان را یاری رسانید. این کل منطق سخنرانی های خشن وتعصب آمیز این آقارا تشکیل میدهد صاحب این قلم بعدازکنجکاوی زیاد توانستم بصورت مستند دربارهء سابقهء سیاسی آقای سید خبیب معلومات دست اول را ازمنابع معتبر بدست آورده وخدمت خواننده گان تقدیم کنم.

این مرد یکی ازمحافظین امنیتی گلبدین حکممتیار در دهه هشتاد میلادی بود آن سالها سالهای معروف به سالهای تجاوزشوروی به افغانستان محسوب میگردد. درآن زمان گلبدین خان جهت جمع آوری پولهای گدائی ازمردم آلمان به بهانه کمک به مجاهدین سفرهای را سالانه به کشور آلمان انجام میداد وکشورآلمان جمع احزاب محافظه کار این کشوربزرگترین تمویل کننده منابع مالی حزب گلبدین دردهه هشتاد میلادی شمرده میشد..دریکی ازسفرها جوان که درآن وقتها تازه ریش وبروتهایش نمایان بود گلبدین خان را حین بازگشتش به پاکستان ترک داده وازمیدان هوائی هامبورگ ازهمراهانش جدا گردیده و درکشورآلمان تن به قبول زنده گی ذلت بارمیدهد. ذلت بار بخاطر اینکه نظربه ادهاهای ظاهری وی درآن دوران، زنده گی درسنگرجهاد عزت بود اما خزیدن زیر لحاف پناهنده گان سوسیال بگیر کشورهای غربی ذلت وخواری. اینکه این جدائی وافتراق میان رهبر ورهرو به رضایت گلبدین خان صورت گرفته ویا نه تاهنوزنمی توان با قاطعیت سخن گفت اماچیزیکه مبرهن است این جوان اززمان پناهنده شدنش به کشورآلمان به عوض رفتن بطرف درس وتعلیم وآموزش حداقل زبان آلمانی ، به پاک کاری خانه های سرمایه داران ومتمویلین وکار در دوکانهای اتراک آغازکرد. تا اینکه روزی ازروزها درشهرفرانگفورت تعدادی ازتاجران سابقه دار افغانستان درآلمان به بازگشائی یک مرکزفرهنگی ضمن یک باب مسجد غرض تعلیم وتربیهء اولادهایشان افدام نمودند. همه درجستجوی کسی بودند که لا اقل بتواند ضروریات ابتدائی دین را چون کلمه ونماز وروزه برای اطفال تعلیم بدهد که این قرعه بنام همین جوان فراری ازکاروان انجنیرگلبدین خان رقم خورد. این آقا زمانی قحط الرجالی را درمحیط آلمان دربین افغانستانی های مقیم آنجا احساس کرد آهسته آهسته خودرا ازموقف یک پیش نماز و معلم ابتدائی مسایل دینی خودرا به درجه یک مجتدهد دین ویک پژوهشگر تمام عیار مسایل اسلام جاز. حالا فقط چند روزباقی مانده که همچورهبرش گلبدین خان ادعای نبوت نیز بکند.

ادعای سادات بودن را نیزدارد خبیب را نیزبحیث نام خویش انتخاب کرده درحالیکه نام خبیب درولایت لوگر درسالهای این که آقا تولد شده نه تنها درلوگرکه درکل افغانستان نام نا آشنا بود اما بهرحال او دعوا دارد که نامش از ابتدا خبیب است وهیچگاهی محافظ امنیتی گلبدین خان نبوده بلکه تعلیمات دینی را ازبزرگترین علمای اسلامی دنیا فرا گرفته است. سوال اینجاست که آقای خبیب اگرراست میگوید که او ازابتدا سر وکارش با دین وکتاب وحدیث بوده است وی درطول مدت افامتش درآلمان تاکنون چه کارهای تنویری برای معرفی نمودن اسلام برای آلمانی ها کرده است؟ اگراز او اینطور سوال شود که اگر او واقعا داعی برحق دین اسلام است برای تبلیغ اسلام درمجتمع آلمانی چه کارهای انجام داده است ؟ تا چه حد توانسته است آلمان هارا قانع سازد که او یک داعی راه اسلام بوده ومقام روحانی را دارا میباشد؟ بیش ازبیست سال دریک کشورغیرمسلمان زنده گی کردن واستفاده ازمزایای مادی ومعنوی آن برعلاوهء آزادی های دینی ومساعد بودن شرایط رساندن پیغام خدا بمردم آقای خبیب نام چه استفاده کرده است؟ این آقا ازنوشتن نام خویش به زبان آلمانی عاجز است چگونه باید باورکرد که وی منشاء بادیگاردی نداشته بلکه یک طالب العلم واقعی بوده که اکنون درکشورآلمان هم درمحافل علمی واکادمیک آلمان بحیث یک عالم دین مطرح است.

طوریکه درکشورهای فرانسه انگلیس وسوید ودنمارک علمای که ازکشورهای مصر، الحزایز، هند، پاکستان، مراکش، درجوانی وارد این کشورها شده اند به بهترین اساتید دانشگاهی ومعزز ترین افراد علمی واکادمیک جوامع مذکور تبدیل گردیده اند که یکی دو نمونهء بارزآنها مرحوم شیخ زکی بدوی درانگلیس شیخ عبدالحق که خود سویدی الاصل بوده وبه دین اسلام مشرف گردیده است درسوید ، را میتوان بطورنمونه یاد کرد اما جایگاه ملای اوغان درکجاست؟ در دهلیزهای محاکم وایستگاه های پولیس وتوقیف خانه ها آنهم نه به غرض پذیرفتن خطر وتحمل مشقت بلکه به غرض ندامت واسترحام وفرجام خواهی. ملای که ازمسافه های خیلی دور، مردم را به قربانی دعوت میکند اماخودش به زنده گی ذلت بار خو گرفته است. ملای که میخواهد سیاست مدار باشد اما هیچ علاقه ای به خواندن وفراگرفتن علم سیاست ندارد وبیسواد محض است. خوش دارد که نفرت تولید کند خوش دارد عصبانی باشد خوش دارد دشنام بزند خوش که لشکریان جهل وظلمت اورا بستایند. آیا با داشتن چنین ملای آیندهء اطفال وجوانان افغانستان درآلمان چه خواهد شد؟ جواب باشماست.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • عبدالرحمن خان 12000 خانوار درانی و 4000 خانوار غلجايی را به ارزگان کوچ داد و زمين هايی را که قبلا ملک هزاره ها بود به آنها بخشيد. بطوريکه در منطقه اروزگان که تا آنوقت قلب هزاره جات بود و مرکز آن محسوب ميشد ، فقط يک اقليت هزاره محروم از ملک و زمين باقی ماند و بس"4.

  "ملک ارزگان و قلندر و بوباش و میانشین و پشئه و شیرداغ و زاولی سلطان احمد و حجرستان و تمزان و گیزاب را تا متصل جرغی و مالستان و هزاره دای زنگی و تمام چنانچه بیاید به مهاجرین و ناقل افغان داد، فقط"5 .

  "از آن سوی ایشک آقاسی دوست محمد خان، خادم شهزاده آزاده سردارحبیب الله خان وارد «گیزاب» شده برطبق حاکم دست خطی حضرت والا دادن ملک «چوره» را به اولادهء دارونکه کرده، چون زمستان بود، هفده در بند قلعه را از هزاره پرداخته، مردم «اچک زایی» و «بارکزایی»[را] داده، در بهار مردم هزاره را چنانچه بیاید از ملک بیرون کشید"6 .
  اما از نگاه اسلام، تصرف در اموال و املاک مسلمین بدون اجازه و رضایت آنان یک عمل غیر اسلامی است که شرع مبین، مسلمانان را از ارتکاب آن شدیدا منع نموده است چه رسد به آنکه این تصرف منجر به زور و جبر و حتی کشتن مسلمانانی که صاحب مال و املاک هستند، گردد . اگر احیانا کسی و یا کسانی برای تصرف مال مردم به زور متوسل شده و حتی دست به قتل و کشتار زده اند، مشمول این حکم صریح قرآن کریم میگردد که خداوند در آیه 93 سوره نساء با صراحت میفرماید : وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا . هر كس عمدا مؤمنى را بكشد كيفرش دوزخ است كه در آن ماندگار خواهد بود و خدا بر او خشم مى‏گيرد و لعنتش مى‏كند و عذابى بزرگ برايش آماده ساخته است" . در آیه 32 سوره مبارکه مائده ، کشتن یک نفر بدون موجب مانند قتل همه بشریت است،"من قتل نفساٌبغیر نفسً اوفسادفی الارض فکانما قتل الناس جمیعاً..." هرکی بکشد کسی رابغیر عوض وبغیر فساد پس چنان است که کشته است همه مردمان را یکجا
  http://www.afghanistan.fi/kanu...

  • سلام به همه بزرگواران عزیز والخصوص اقای گور باز خان عطاخیل تشکر از شما بخاطر افشا نمودن این چوچه یهودی زحمت کشیدی میدانیم که سر چشمه این تحقیر و توهین ها و نفاق افگنی ها فقط و فقط در دست این قوم یهود هست خود ر اهیچ وقت نمی بینند که چی میکنند بخدا باور دارم که این شخص پلید بالای زن و اولاد خود شاید انقدر واک نداشته باشد ولی برای دیگران خود را ملا ساخته است وبرای چند کله خر که هر چه از دهن موردارش می براید میگوید ایا در این جمع یک انسان عاقل نیست که بر دهن این اولاد یهودی بزند با این نجاست خواری اش . یکی دیگر از این نجاست خواران در تلویزون نفاق افگن مسکنیار کثیف به چرندیات می پردازد و جز توهین و تحقیر کاری دیگر ندارد .اقای مسکنیار این کمونیست بی دین ساعات ها پشت تلویزون نشسته همه را محکوم به نفاق افگنی جنگ سالاری میکند وقتی چهار درهم عرب سوسمار خور بی دین وهابی بجیب این نانجیب ریخته شد دیگر حرف از وحدت ملی و عدالت اجتماعی نیست فرق بین این اقا و سیاف ملا عمر در چیست همه یکسان اند.

 • فروش زنان ، دختران و پسران هزاره :

  بازهم آقای حاج کاظم یزدانی با استناد از بحرالفواید ( عین الوقایع ) در مورد فروش هزاره ها چنین می خوانیم :

  « مقارن با این احوال ملا سعید خان قاضی و ملا محمد مفتی و ملا عبدالسلام محرر محکمه شرعیه به امیر عبدالرحمان نوشتند : « هزاران زن و دختر و پسر هزاره در داخل و خارج مملکت به فروش رفته اند و اکنون بقیه شان مطیع گردیده اند . و چون طبق عقاید اهل سنت این طایفه مسلمان پنداشته می شوند ( آفرین بر این روحانیون با وجدان ) خرید و فروش آنها در شرع شریف جایز نیست . امیرعبدالرحمان در جواب نوشت: شما از باطن این قوم چه خبر دارید ، هیچگاه عقیده شان درست نمی شود.» ( 8)

  در این مورد گفتنی است که تنها در یک قسمت از طریق قاضی محکمه قندهار به تعداد 46666 زن و دختر و پسر هزاره به فروش رسیدند و پول های آن را غرض تقویه دستگاه استبدادی به خزانه دولت امیر عبدالرحمن ذخیره می گردیدند .

  نخستین مرکز فروش زنان و دختران در ارزگان :

  برای اولین بار در تاریخ کشور زنان ، دختران و پسران هزاره به صورت رسمی ثبت محکمه می گردیدند و بعد توسط مقامات دولتی در بازار ارزگان به دلالان شخصی درانی و غلزایی به فروش می رسیدند. بدین وسیله نخستین مرکز فروش بردگان در ارزگان به میان آمد که بعد تاجران برده از قندهار و حتا هند برتانوی هم به ارزگان سرازیر می شدند .

  آقای یزدانی از قول سراج التوارایخ اینگونه می نگارد :

  « در این زمان ملا خواجه محمد قاضی محکمه شرعیه ارزگان 1940 روپیه و یک قرآن از محصول قیمت 1293 تن از زنان و دختران و پسران هزاره ارزگان که در محکمه آنجا فروخته شده بودند ، را ارسال کابل نمود و تحویل خزانه دولت شد
  http://hazarajat.com/dari/inde...

  • کاملا درست است که جناب سادات نوکر گلبدین جان بود و ایشان در پاکستان تغیر مذهب داده و وهابی شده اند وهابیت اشکارا با علی رض و خلافت اش مخالفت داردند اینان همیشه اختالافات مذهبی را دامن زده اند

   این اسقاط خور پنجاب و ترویستان فراری جنگ شش روزه اسراییل (عرب ها) هیچگاهی در باره رقصان پاکستانی تمویل ترویستان ادمکش از جانب پاکستان و شیخ های سکسی عرب چیزی نگفته است از کشتار و سر بریدن مردم بیگناه از جانب حقانی و گلبیدین و طالب از حریق مکاتب و منفجر کردن پل ها ... اصلا چیزی بزبان نیاورده است .

   برنامه سازان یکساعته و دوساعته تلویزنونی اکثرا توان پرداخت مصرف انرا ندارند بنا همیشه از بینده گان خود کمک مالی مطالبه میکنند اما جناب سادات و دوست بلوچ شان هیچگاهی کمک مالی از کسی درخواست نکرده اند چونکه عرب های وهابی در عقب شان قرار دارد . این احمق نوروز را مثل ملاعمر و خرم تنها به ایران نسبت می دهد ..

   فارسی زبانان لوگر که در گذشته دور مربوط به غزنه بوده اند مستعمره اوغان های کوچی انجا شده اند اکثر پیرو اوغان گلبدین و طالب ... اند بجای اینکه فرهنگ و زبان تاریخ خود را حفظ کنند چون قبیله گریان اوغانی بر علیه برادران فارسی زبان تاجک فارس بیات هزاره ........خودقرار گرفته اند و ناخداگاه به دهل اوغان اتن میکنند و تیشه بریشه خود میزنند و شاید چند سال دیگرهمه چون صافی ها در بین اوغان غاصب و ناقل متواطن شده در لوگر ذوب شوند ..

   با متواطن شدن کوچی ها و غصب زمین های پدری لوگری ها اکثر به چاردهی کابل و شاه شهید مهاجر و بی وطن شده اند ....بدا به حال کسی که دور ماند از اصل خویش...

  • دوستان به این گویا عالم وهابی دینی توجه بفرمایید که حلقه طلایی نامزدی را برسم اروپایی ها هنوز در انگشت دارد !!!ایا این بر خلاف دستور اسلام نیست که مرد نباید خود را با طلا خالص ارایش بکند ؟؟؟

   ایا عالم دینی با سر برهنه به موعظه مردم مبادرت بکند ؟؟یا ایشان از ان ملا های تفنگچه یی و استخبارتی هستند که میخواهد با نکتایی ,ارایش ,مود غربی ولباس روحانیون عربی وهابی در اجتماع ظاهر میشوند .

   جناب شان هنوز هم بی خبر تشریف دارند که نوروز بر علاوه اینکه سنت نیاکان ما حین تحول سال نو , تاریکی به روشنی ,سردی به گرمی , زندگی دوباره طبعیت نسیم و بوی بهاری که حتا حیوانات با امدن ان روز خجسته خوشحالی میکنند و هیچ منافاتی با دستور اسلام ندارد - همچنان روز اغاز سال نو خورشیدی که از هجرت محمد ص محاسبه میشود است ,روز اغاز خلافت علی رض شیر خداست.....

   مردم و علما وطن ما عقیده دارند که علی در نجف است اما این مقبره را بنا یاد بود ان بزرگ مرد قبول دارند چنانچه در کابل کارته سخی محلی است که چند جلد قران کریم بالای میز ها گذاشته شده و بنام نظرگاه سخی شایمردان مورد زیارت عام وخاص از شیعه و سنی بنام احترام به ان بزرگمرد قرار میگرد مگر یادی از او سوره از قران را در انجا خواندن فقیری را کمک کردن با دین اسلام منافات دارد ؟؟

   نظریه وجود دارد که سلمان فارسی اهل وطن ما صحابی بزرگ محمد ص و از یاران علی رض بعد از رحلت انجناب بنابر دستور خودش که امام حسن و امام حسین میت پدر را بر شتر ی به یک جای از قبل تعین شده از جانب خود علی رض برده و مهر شتر را به مرد نقاب دارد داد ند و اجازه نداشتند بپرسند کی هستی و پدر را کجا خواهی برد مردم ما عقیده دارند که ان شخص حضرت سلمان فارسی بود و انحضرت را به بلخ اورد اینجا دفن کرد ه است ..

   اینکه بنابر استدلال وهابی های گمراه امکان ندارد در ان گرمی ها و فاصله دور از نجف به بلخ اورده شده باشد باید گفت که چرا امکان ندارد از کجا معلوم که میت را برای مدتی در محلی به خاک امانت نگذاشته باشند و در وقت مناسب انرا به بلخ نیاورده باشند همچنان او یکفرد عادی نبود در همان ایام نیز امکان انتقال وجود دارد .

   چیزی که روشن است جناب علی رض بنابر احتمال جسارت از جانب دشمنان بر قبر اش شبانه در جای نامعلوم بنابر خواست خوداش دفن شده است که بعد ها ان محل را اگاهان ودوستانش نجف فعلی تشخیص داده اند ..

   گیریم که علی در نجف باشد باید این محل کنونی را بنام او منحیث بنا؛ یاد بود و بزرگداشت اش قبول کرد چنانجه شعری در در این محل کنونی مزارشریف نوشته شده است .

   گویند که علی در نجف است - بیا و بین که اینجا چه بیت الشرف است همین شعر همه مسایل را حل میکند همچنان کسی که خود را اولاد ان بزرگمرد فکر میکند باید از این احترام و ارجگزاری اقوام وطن ما به پدر بزرگ اش خوش باشد نه خفه .....

  • دوستان ارجمند ! درپناه پروردگارباشید . نخست باید بدوستانی که بالای نام این سلیمانکوهی شک دارندبنگارم که در زبان روسی واژۀ ( ه ) و ( ح ) وجود ندارد وواژه های خارجی ه و ح عمومأ به آواز ( خ ) در گویش استعمال میشود مانند اخمد (احمد ) ، وخاب ( وهاب ) ، خمیرا ( حمیرا ) . بگمان اغلب پدر این خبیب روسی بوده که فرزندش را مادرش حبیب نام گذاشته و پدرش او را خبیب خطاب میکرده .

   بیایم در اصل مطلب: در دین گلبدین بچه کرنکار و اخندعمرکور با نعرۀ الله واکبر سر مسلمانان را بریدن فرض است وشاهدان یهوه کوریایی را بخشیدن واجب ، چگونه این یابوی زیر دار گریخته مدعی دینی شده که فرسخ ها از او فاصله دارد . چگونه اتن وطن و گوشمالی پشتونوالی فراموش کرده که لاف مسلمانی میزنه ؟

   خان خبیب خان به لحاظ گورنادرخان و زنکه بازی ظاهر خان ، تو را به نوروز چکار ؟

   مشکل این قبیله نه دین اسلام است ونه آئین محمدی و نه هم گورداماد پیغمبر، بلکه این سلیمانکوهی ها کمر بسته اند تا هویت فرهنگی ، تاریخ پربار ، عنعنات پسندیده مردمی ، شخصیتها و رجال سیاسی فرهنگی سرزمین غیر اوغان را به هرعنوانی که شده باید محو و نابود نمایند . کار بودا را تمام کردند و حال بجان نوروز افتیده اند .

   این زی خیل مدعی است که آرامگاه علی در نجف است و مزارشریف علی یک واهیی بیش نیست . اگر مزار علی دروغ است و واهی بیش نیست ، پس ما مزاریان به افتخار آن بنای تاریخی که تقریبأ ششصد سال از ساختمانش میگذرد و توسط عیاران وخراسانیان فرهنگ دوست اعمار گردیده ، به چهار باغش میله میکنیم و شادی سر میدهیم وبه افتخار آمد آمد بهاران 21 توپ فیر مینمایم ، دل شما کوهیی ها سیاه . بروید در حومه سلیمان کوه اتن بجا کنید و توپ هوایی خطا کنید . به این قبیله زی ها و زوی ها باید خاطر نشان ساخت که سطیره 300 ساله تازیان نتوانسته بود این فرهنگ بزرگ نیاکان خراسانیان را بدزد که قرآن داشتند و شما با پته خزانه نمی توانید برگی را از درخت تنومند افتخاراتش تکان دهید ،خاطر جمع باشید .

   نوروز از مجوسیان مانده حرام است ولی مراسم حج که از اباء و اجداد بی دین و لامذهب پیغمبر به میراث آمده بود حلال است ( زهی وقاحت ) وشامل وظایف دینی مسلمانان بیچاره شده تا هویت ، منافع و وقار تازیان شترچران سوسمارخور تیل فروش تأمین باشد و این نوکران آل سعود حال برضد نوروز باستانی ما برخواسته تا منافع و هویت دروغین قبیله تأمین باشد ، اینست دیده درایی و اینست عقده گشایی !

   به این تازی پرستان بی هویت خاطر نشان میسازم که بهتر آنست ، تا دهل نوازید و کاکل بشورانید ، شما را به کار بزرگان غرضی نیست . یاهو

  • مزاری :

   باسواد شدی . . lol . . . ولی یادت باشه که بهترین و پر منفعت ترین تجارت ها در دنیا همین کارو بار ( زیارت ) ها است . . در بعضی نقاط دنیا افغانها مساجدی باز نموده اند که از برکت اعانه و به طور مجموع در امد مسجد زنده گی خانواده بهتر از حقوق یک کارمند دولت میگزرد . . و حتی بهتر از ان . . به کتاب خواندن ادامه بته . . حتماء روزی محمد و دارو دسته اش را به پای میز محاکمه خواهی کشد .

  • دوست بی نام ونشان سلام . احترام متقابل داشتن جز آداب آدمی ، سجایای انسانی و شرایط باسوادیست . این از دین حقیر مذهب فقیر کجا دعوی باسوادی داشته . از حسن نظر تان متشکرم و امید وارم در آینده خوشه چین خرمن سواد شما با سوادان باشم . یاهو

 • گوربز . . باز دعوای چاغ کدی .

  بابا جان ما خود در این سی سال جنگ به اندازه کشته داده ایم که زمین برای دفن مرده های خود ما کم امده است . این عربها را دوباره به عراق و سعودی برگردانید . . این جا افغانستان است . . مرده شو خانه و یا محل نگه داشت مرده های بی پدر و مادر نیست . .

 • جناب محترم میر هزار صاحب !

  حد اقل وقتی نوشته کسی را قتل مینماید و یا حبس ابد برایش رقم میزنید . . فیصله را بهتر است با تفکر نماید . . من هنوز رنگ قلمم خشک نشده که شما نوشته مرا حلق اویز نمودید . . در ان نوشته من تذکر داده بودم که محمد اولاد نرینه نداشت . . پس کسانی که دعوای سیادت میکنند و پدر شان محمد نیست . . به مطابق قوانین افغانی انها را چه خطاب میکنند . . . بهر صورت با دشمن دانای مثل شما جنگیدن لذتی دارد که درگفتن نمیگنجد . . پس برای قتل خود را اماده سازید . انا لله و ان الیه راجعون . تا وقتی که معلوم نیست که کدام یک ما در این جنگ کشته خواهیم شد . . پس این دعا برای هردوی ما حاضر بوده تا در صورت استجاب ان دیری نگردد .

  • سلام برای همه
   من اين بنده الله(ج)را نميشناسم ولی گپهاييکه ميزند حق ميگوييد که قبر پرست نباشيد الله(ج)را بپرستيد نميدانم چرا چند نفر بالا در گرفتن اگر منطق داريد جواب سوالهايش را با اسناد بدهيد کسی جفنيات ميگه که جواب منطقی ندارد موفق باشيد

  • آقای خبیب الله خان سلام ! اینکه دربالا کی در گرفته نمی دانم ، ولی اینقدر میدانم که سید خبیب آغا دارد قبر نیکه و اجداد خود را سر ما به باد ناسزا میگیرد و بس . اگر شما بنده های الله ( ج ) براستی قبرپرست نیستید ، شما را به همان خدایی که ایمان دارید قسم ، گور همۀ اجداد یک فقار دار و دوفقاردار ،یک شمشیره و دوشمشیره خود را از سرزمین ما برکنید و استخوان های گندیۀ اوشان ببرید در جنته البقیه ( اگر آل سعود اجازه دهند ) تا در روز جزا از پهلوی جد بزرگوارشان زیر سایه عرش معلا برخیزند . ورنه اگر در سرزمین ما دوباره زنده شوند نمیدانم آیا سالم و سرحال در حضورقهارخواهند رسید یا نه ؟

   چی ناسپاسیست که هم شما و هم دین تانرا احترام قایل ایم ، حتی به شاش شتر تان از ترس نتوانیم چغیدن ، حال دارید ما را محکوم میکنید که از شدت عشق علی و شمشیر داران تان در گرفتیم و گور پرستیم ! با این شریعت خود قریب است از الله تان بگذریم چی رسد به پرستش گور چهار تازی کتاب سوز و آدمکش تان . دل جمعدار خبیب الله خان که هرگز گورپرست نخواهیم شد ، بل همان شاش حلال اشتران تان بر گورمتجلی اجداد تان مبارک بادا ! به لحاظ الله تان از سرکل ما دست بردارید اگر الله پرستید !!

  • جناب hbibulla.

   سلام اما بعد

   فکر کنم جناب شما نیز از کاسه لیسان وهابیت و نسبتی با قبیله داشته باشید چونکه در میسر انان سیر میکنید ما همه از اوغانستان هستیم خارجی و داخلی مطرح نیست پس چرا شما اینقدر بی اطلاع هستید که فکر میکنید مردم ما بلخصوص بلخیان ازاده قبر پرست اند ...

   همچنان جناب تان ما همه را بی منطق بحساب اورده اید !! فکر کنم دل شما اجاره دارن منطق از کینه , دشمنی وحسادت که با مردم مزارشریف دارید زمانی یخ خواهد کرد که این بنا سبز یا نگین بلخ و بلخیان که از نظر معماری و,تاریخی, اقتصادی و مهمانداری داخلی ها و خارجی ها بر بلخ زیبا اثر گذار است چون سایر اثار تاریخی و ملی موزیم ها , و بودا ها بی جان به خاک یکسان شود چنانچه طالبان در زمان حاکمیت چند ماهه شان بر مزار تصمیم به تخریب ان گرفته بود که این ارمان شوم شانرا را به گور بردند !!!اول بروید گنبد نادر خان و ظاهر خان امان اله خان عبدالرحمان خان و مقبره احمد شاه درانی را که در عقب خرقه مبارک دزدید شده از بدخشان که گنبد تاق و باره ان از خرقه مبارک رسول اکرم بلند تر اباد شده است و لاش جنرال عصمت مسلم را هم در انجا دفن کرده اند تخریب بکنید باز خواهم دید که ..........

   مسلمانان بی ریا ما را قبر پرست میگوید اما شما خدا پرستان واقعی مردم را بی گناه سر بریده ,خانه و مکتب و مسجد را حریق و به راکت می بندید , مسلمانان را میکشید , به حرام نشه باب رو میاورید, حرمت زنان را نمیکنید حتا بفروش انان دست میزنید .......خود لاش وهابی های که دستان شان بخون مردم مسلمان ما اغشته است وباید در فلسطین کشته میشدند در قندهار زیارتگاه ساخته و دهها ملنگی و چرسی را مریدان ان قرار داده اید قبور کنچنی , دوهلکی بابا ,میترلام , فخر اوغان خان اودل غفار خان را نیز منبع و مرجعه فیض و برکت تان ....

  • سلام برای همه
   محترم مزاری و خان
   اميد صحتمند باشيد باز عصبی شديد من نميخواهم که گپهای ملا را تکرار کنم باز هم چند سوال خواهم کرد
   حضرت علی (رض)چند تا بود همه ميدانند که يک تا بود چرا ما خودرا فريب ميدهيم يک انسان سه دانه قبر نميداشته باشد در مزار همه بچه بازها زنکه بازها قمار باز چرسی وغيره آنجا برای فساد جمع ميشوند آيا ميفهميد که دين پاک اسلام ازين اعمال بيزار است هموطنان عزيز عصبی نشويد اگر شما ادعا داريد که حضرت علی(رض) درمزارويا کارته سخی است دليل بامنطق با اسناد بياوريد .مثل ايران چند وقت بعد زيارتهای سيار پيدا خواهدشد شما لطفآ به اين سايت مراجعه کنيد
   http://www.sunni-news.net/fa/a...
   هر کسی که حق را بگويد بالايش هزار تهمت ميزنيد واهبی است با مردم مزار عقده دارد يا فلان زيارت خراب کن ياچتيات ديگر..مقصد ما تمام زيارت ها است زيارت کردن از خود طريقه دارد نه اينکه مردم امروز ميروند از نادانی نزديک به شرک شده اند

  • خبیب خان به شما و دوستان کابل پرسی صد سلام . محترم خان را نمی دانم که عصبی شده باشند یا نه ، ولی این حقیر اصلأ در این مطالب پوسیده فکر هم نمی کنم چی رسد به عصاب خرابی . حال شما این نوشتۀ خود را یک بار دیگر مرور نمائید : ( ... در مزار همه بچه بازها زنکه بازها قمار باز چرسی وغيره آنجا برای فساد جمع ميشوند ...) به این ویدیو توجه نمائید :

   http://iranianuk.com/article.p...

   حال شما خود قضاوت نمائید که اصل جای بچه بازی و فساد در کجاست .

   فقط چند سال پیش حتی خودم بیاد دارم که همین ملا ها زیارت اهل قبور را از سنت ها موکده پیغمبر اسلام در منبر ها تبلیغ مینمودند ، حال چی گپ شد که به یکباره همان ملا ها و آخند های جیره خور آل سعود بر علیه زیارت ها ، جهاد ارشاد میفرمایند و زیارتچی ها را بچه بازها ، زنکه بازها ، قمار باز ها ، چرسی ها وغيره میخوانند ؟ چرا و به چی دلیلی چهل نماز را بالای حجاج بیچاره در زیارت پیغمبر فرض گردانیده اند ؟ پیغمبر که صرف ارشاد رسالت داشت و بس ( عبدکه و رسولکه ) پس چرا و به چی دلیلی بالای گورش گنبد طغرا بر افراشتند و هزاران هکتار زمین را مرمرین کردند تا وقار تازیان سوسمار خور هویدا باشد ولی به غیر تازیان فیشن و آراستن گورها حرام و جای بچه بازی و زنکه بازیست ؟

   خبیب خان ! همین ملا ها بودند که مسلمانان را از کسب علم و دانش محروم ساختند و به رحمانی و شیطانی تحلیل و تجزیه نمودند ، همین ملا ها بودند و هستند که فتوای سوختاندن مکاتب را دادند و میدهند ، همین ملا ها اند که حجرۀ مسجد را جای امنی برای ارضای شهوت خویش ساخته اند ، همین ملا ها اند که وطیع دبر زن نکاحی را حلال در حلال میدانند ، همین ملا ها اند که شهوت رانی بالای طفل گهواریی را جواز میدهند ، همین ملا ها اند که بخاطر بقای قدرت خویش استخاره میکنند و و و . جای انصاف ومروت نیست که همین ملا ها همۀ مردان زیارت چی شهر مزار را بچه باز و زنان شانرا فاحشه خطاب نمایند . شما با این ادعای خود چنان توهینی به مردم و باشنده شهر مزار نمودید که اگر روزی گور پوسیدۀ همۀ این دین فروشانرا از دیار ما برکنند و بر ناقۀ شاش حلال تازی با پشتارۀ سوغات آورده گی خود عازم سرزمین حرمین شریفین گردند ، نماز شکرانه خواهیم خواند و در چهار باغ آرامگاه جمشید جشن خاک روبی تازیان و نوسازی دیار خویش برپا داریم . نه قهر خواهیم و نه عصبی . همین را میخواستید برایتان بنگارم یا چطور ؟

  • hbibulla خان!

   ملا صاحب سلام فکر کنم در این ماه مبارک هلوا خیرات را زیاد نوش جان کرده یی از این رو کمی گگس و گول شده یی نوشته ما درست نخوانده یی !!!

   ما گفتیم که صد ها مسایل دیگر ضروری وجود دارد که ملا و عامی ما باید انرا اولتر حل و فصل کنن باز بحث زیارت و قبور قبرستان را به جرگه های نصوار پیش بکشند .

   من یکی دوبار انزمانهای که هنوز فتنه وهابیت و پاکستان دامن گیر شیعه و سنی نشده بود به کارته سخی بداخل زیارت رفته ام انجا قبری وجود ندارد چند جلد قران شریف بالای میز ها گذاشته شده است مردم چند سوره قران را میخواندن و دعا میکردند انجا جای پنجه دست انسان بر تخته سنگی هست که یک تعداد عقیده دارند که نشان دست علی رض میباشد اما من خودم چنین عقیده ندارم .

   مزارشریف هم یکی دوبار رفته ام انجا قبری وجود دارد من گفتم مردم ما عقیده دارند که سلمان فارسی ... چونکه حضرت علی رض از ظلم اعراب شبانه در جای نا معلوم دفن شده است از این رو کسانی در بخدی این گنبد تاریخی را بر سر قبری اعمار کرده اند و عقیده داشتند !!!! من گفتم علما ما مردم ما اکثر عقیده دارند که علی در نجف است حال که او در نجف است به احترام او این محل را چه میشود که بناد یاد بود ان بزرگ مرد قبول کنیم ..

   از همه گذشته ایا انرا یک اثار تاریخی یا معماری بی نظیر خراسانی یا بلخی یا معماری اسلامی قبول بکنیم یا نه
   ویا به عداوت و دشمنی یک تعداد پاکستان دیده های و هابی شده انرا با بم و باروت منفجر بکنیم ؟؟؟

   برادرملا صاحب !!! سیاف وهابی میگفت همه مسجد های کابل باید تخریب شود چونکه محراب انان کج است حال این آواره بی وطن بخاطر خوشحالی وهابیان غلام غرب که در وطن خود شان ده ها مراکز نظامی امریکایی و انگلیسی قرار دارد و فلسطین هم در بغل گوش شان .. میایند دنبال جهاد و تخریب روضه در مزار شریف .

   دفاعیه من و مزاری تقریبا یک چیز را بیان میکند اما متاسفانه خودت با کم لطفی انرا مرور کرده سوال های تکراری و بی جا میکنی ...از سوی هم ما افراد مذهبی , دانشمند صاحب صلاحیت ... نیستیم در همه امور ابراز نظر کردن هم کاری درستی نیست این چند جمله که نوشتیم در رد نظریات احمقانه غلامان پاکستان و عرب های ترویست پرور که هدف انان فقد خشک کردن اثار تاریخی فرهنگی عادیداتی ... مناطق غیر اوغان است بود .

 • هموطنان عزیز سلام شما به حرف های قوم یهود توجه نه کننداین قوم یهود تاریخ نه دارد به خاطر ساختن یک هویت فاشیستی دست به هرکار ی می زنند چون خود قبیله اوغان تاریخ نه دارد!!!!!!!!!!!واگر شما قو م شیطان شیطان مسلمان هستندپس چرا از حرف خبیث عبدالرحمن و نادر غدار و هاشم جلاد و گل محمد مومند مجنون و داوود دیوانه و نعیم کر و غلام محمد فرهاد پاپا و دیگر فاشیست های قبیله پرست کرزی ها ، ملاعمر ها ، حقانی ها ، گلبدین ها ، احدی ها ، خلیل زاد ها ، احمد زی ها ، اتمر ها ، کریم خرم ها ، فاروق وردک ها و زی ها و زوی های حرف نه می زنند؟که میلیون ها انسان راه قتل کرده بودواین جاسکوت اختیارمی کنند چرا؟؟؟؟چون خبیث عبدالرحمن یک فرد نه بود بلکه ملت پشتون بود شمااوغان درست اصل و نسب خود را نگاه کنند که قاتل میلیون ها انسان بی گونه هستندو شما آمدن برای ما حرف می‌زند!!!http://www.youtube.com/watch?v...
  http://www.youtube.com/watch?v...

  • سلام برای همه
   محترم مزاری و خان
   شما آزرده نشويد برايم کلیپ را فرستاديد انسان کثیف کثيف است در هر جا که بخواهد کثا فت کاری خود را ميکند اين نماينده گی از دين پاک اسلام نميکند يگانه دين که فاعل و مفعول را مجازات ميکند دين اسلام است و اين را همه دنيا ميدانند .دوم شما عرب ها را زياد بد ميبينيد حضرت علی (رض)هم عرب بود نه مزاري.اين کلیپ را شرمم ميآمد که بفرستم شما سوال کرديد که جای بچه بازی کجا ست به اين خاطر با عرض معذرت ببينيد که در کجاست موفق باشيد
   http://www.youtube.com/watch?v...

  • ملا صاحب اللمنکر!!

   باز ما را درست نکرده مطالب ما را تفسیر دلخواه اوغانی میکنید !!
   حدس زده بودم که جناب تان پیرو دو خط ضد اسلامی هستید یک نسبت قبیله دارید دو پیرو وهابیت هستید !!

   میخواهد از اعمال و کردار چار تا گمراه سمت شمال که فارسی زبان یا ترک زبان هستند بهره برداری سیاسی و تبلیغاتی نماید و با اوردن چند کلیپ میخواهد قندهار را براات دهید !!!

   این عمل زشت در تما جا های وطن ما رایج بود ه بعضی جا بیشتر بعضی جا ها کمتر اما در هر کجا در بین هر ملیت وسمت و ولایت که وجود داشته باشد عمل زشت غیر اسلامی غیر انسانی ووحشیانه است خود میدانید که در بین مجاهدین سر بکف از پغمان تا لغمان از هرات تا قندهار از قندوز تا بلخ...این رسم ناروا به فرهنگ وعنعنه قوماندان صاحبان مبدل شده بود .... چرا چنین بود !!!جواب را باید پروفیسور ها رهبر ها قومانننننننان ههههههها بدهند نه مزاری و خان ...

   قندهار لوگر میدان جلال اباد لغمان هلمند و زابل .. مراکز عمده قوم لوط است . من نمیگویم که در شمال خوب است اما در جنوب بد در همه جا بر خلاف کرامت انسانی واسلامیست شما خود ادعا دارید که دولت اسلامی دارید رهبران تان شمشیر را به .. فیل زده اند ملک را انسانی و اسلامی ساخته اند , علما دین دارید با غریب و یتیم باید شفقت داشت حال که شما ملا هستید خود جواب بگوید چار تا کلیپ وحشیان شمال را بروی انترنت قرار دادن بخاطر مسایل تبلیغاتی کار را حل نخواهد کرد فردا شاید از قندهار .... را هم بنمایش قرار بدهند .... راه حل باید جستجو شود ......چند روز پیشتر متوجه تبلغات اسلامی تان بودیم اما چه شد سیاسی شده و یبکبار به اتهام و زدن وتبلغات علیه یک سمت و یک ملیت رو اوردید ایا این شیوه صفت ملا و عامی اوغان است ؟؟ ملا نباید دوزغ واتهام ناروا ببندد خودت عقیده داری که روضه در بلخ محل همجنس گرا هاست برادر شاید کسانی گمراه دنبال زنان و پسران رفته باشند اما اگر به ادعا شما دقیق شویم شما روضه را با مولوی وکرکنان ان با صحنه های جلال اباد اشتباه گرفته و به تمام خوب وبد بلخلیان تهمت نا روا بسته اید..من خود به چشم سر در قندهار دیده ام که روز های چارشبه و.. که رنان به خرقه مبارک در قندهار میایند تعدادی از انان فقد بخاطر اعمال زشت از خانه میبرایند و یک تعدا د پسر ها ومرد ها به گرد ونوا خرقه مبارک سر گردان .. اما این بدان معنا نیست که تمام زنان و مردان قندهار بی دین و بد کار اند ....

   گفته بودید که از عرب ها خوش ما نمیاید حضرت علی رض نیز عرب بود ..!! برادر همین سادگی ما باعث بدختی ما شده است شما به این باوراستید هر که عربی صحبت کرد زبانش زبان قران است باید فرشته باشد
   برادر رقص عربی به شرق و غرب مشهور شده - مسابقه شتر دوانی با اطفال دزدیده شده مسلمان و غیر مسلمان از کشور های فقیر اوقات فراغت عرب جاهل است - زنان و دختران خوش روی و باکره از سراسر دنیا از کفر ومسلمان به کشور های عربی برای چند شب شیخ ها قاچاق میشود _ اولین بار مرض ایدز از کشور های اسلامی عربی در خوست یا پکتیا سرایت کرد - تروریستان ادمکش در وطن ما از جانب عرب ها تمویل مالی میشوند - در عربستان سعودی _ قطر امارات ابوظبی کویت مصر... مراکز عمده نظامی امریکایی ها وجود دارد از قبیله مسلمان کفار نگهبانی میکند ..
   همچنان نه من ونه مزاری صاحب سوالی گویا .. بازی در کجاست !!!نکرده ایم شما از شکم خودچون اکثر مولوی های تان حین اتن بالا اورده اید !!! هدف شما تخریب رضه است نه چیزی دیگر چونکه ای اس اس و وهابیت تخربیب انرا حکم داده و بزرگان قبیله هم سر را به علامت مثبت جنبانیده اند .

   باز زمانیکه امریکایی ها بوطن بیایند اعلام جهاد از الاظهر ...ریاض صادر میشود ....اوغان گفته اسیا اگر از پدر ات هم است به نوبت است سی سال جنگ برای پدر پدر ما کفافیست چند صباحی باید عرب ها بروند به اسراییل جنگ کنند چرا همیشه ما قربانی اسلام باشیم ایا اسلام تنها مربوط به ماست یا تمام مسلمانان جهان ...

   برادر من نگفته ام علی رض محمد ص ...مثل این عرب های کنونی اند مگر همین عراب خانواده محمد ص را نکشتن اسیر نکردند آواره و مهاجر نکردند این لوگر ی غلام اوغان پاکستان وهابیت اگر عرب و سید باشد باید خود فکر کند که چرا اینجاست واضیعیت که تبعید شده است اینان که با لشکر اسلام نیامده اند در جمع دوصد پنجاه هزار خانواده که با لشکر اعراب به وطن ما سرازیر شدند کسی از خاندان محمد ص نبود اینان بعد ها فرار یا تبعید شده اند عرب ها دین محمد ص را فروختند کفر و ناروا, که در عرب است فکر نکنم در مسکو ولندن باشد .

  • سلام برای همه
   خان
   اميد صحتمند باشيدشما مطالب مرا درست مطالعه نميکنيد اول ميبينيد که من سر سخت دشمن قوم پرستان استم دوم هر کسی که حق بگويد وهابی برايش ميگوييد سوم من فارسی زبان استم از هفتاد پشت چهارم من سنی مذهب استم پنجم آيادر باره محمد بن عبدالوهاب مطالعه کرده ای راست بگو يا تنها بر عليه اش از زبان مردم شنيده ای اگر واقعيت ادعای اسلام ميکنی اول يک نفررا خوب بشناس بعدآ قضاوت کن .ششم در کجا من نوشيم که در قندهار يا جاهاي ديگری راکه نوشتی اين کثافت کاری نيست .اين کلیپ را بخاطر فرستادم که مزاری با کلیپی که فرستاده بود به معنی اينکه بچه بازی در مساجد است وسوال کرده بود که درکجاست .هفتم شما تا حال فرق بين مجاهد و منافق و....را نکريد فکر ميکنی که هر کس که ريش و بروت را ماند وهزار فساد کرد وگفت که من مجاهد استم مجاهد ميشود کلمه مجاهد کلمه يي بسيار پاک است که در قرآن پاک ذکر شده باید که منافق... را مجاهد نگوييم و مجاهد را منافق....نگوييم .در باره مزارها یازیارتها نوشتيد اگر من از نگاه شريعت اسلام بنويسم خيلی وقت را در بر ميگيرد اگر واقعآ ميخواهيد که بفهميد به اين سايت مراجعه کنيد در باره قبر پرستان معلومات از نگاه قرآن پاک و احاديث شريف نوشته شده.در باره جهاد نوشتيد دين اسلام مرزندارد الله(ج) در قرآن پاک فرموده که مردهای مومن برادران یکدیگرند و زنان مومن خواهرانتان حالا فرق نمیکند که در کجا جهاد میکنی اگر ما مردم افغانستان همه ما به طرف صراط المستقیم روان ميبوديم آنها نميامدن .اسلام مربوط به همه مسلمانان است وطن ماو شما اشغال شده پشت ممالک عربی چی میگردیم ما چی کردیم در مدت۹ یا ده سال اشغالگران برای ما چی کردن فرهنگ ما را خراب کردن قتل عام مردم بیچاره یی ما را کشیدن با عرض معذرت با زنهای افغانها و بچه های افغانها میخوابند چورما کردن همه مردم را معتاد کردن و غیره چرا نام ازینها نمیبری .ما اگر در مقابل اشغالگران کاری نمیکنیم بیایید که شیر مرد هاییکه در مقابل آنها میجنگند بد شانرا نگوییم وگر نه فردا پیش الله(ج) جواب داده نمیتوانیم .در باره نوشته هاييم اگر شک داشتی برايت کلیپ ها را ميفرستم موفق باشی.
   http://www.islam411.com/library/

  • اخوند زاده صاحب حبیب اله خان !!!

   • ملا صاحب چون ماه رمضان است در این ماه همه پابند عبادت و قران خواندن ...فکر میکنم که شما دورغ نمی گوید واز فارسی نوشتن تان نیز همه واقف شدند که جناب تان از پنجاه پشت فارسی وان !!هستید کور هم میفهمید که دله شور است .
   • تبلیغات وهابی گیری تان را که چندین بار در کابل پرس? به اسم های گونا گون نشر کردید متاسفانه چندین مراتبه مرور کردیم !!

   سی سال در قضایا اوغانستان اگر روزانه امریکا یک لک دالر مصرف کرده باشد وهابیت سعودی دولک مصرف کرده است اما خوشبختانه به اندازه انگشتان دست وهابی در این سر زمین کاشته نتوانستند اولین مولوی وهابی ها را خود گویا مجاهدین در انزمان ها در کنر حلق اویز کردند ....بر عکس در پاکستان کارخانه وهابیت بسیار خوب نتیجه داده است هزارن نفر وهابی شدند مساجد وهابیت در هر کوچه و هرصوبه علنی بنا یافته است ...

   پس زحمت جناب تان در این راه و دراین وطن و دربین این مردم فکر کنم بی نتیجه خواهد ماندمثل اغا زاده خبیب خا ن لوگری که در اخر کار نامید وبار و بستره را به پشت و پناهنده غرب شدند !!! شما هم از همین حالا دست بکار شوید ..

   • مطالعه وشناخت من از وهابیت و محمد عبدلواهاب نجدی که در نجد شریف تولد یا زندگی میکرده است و استاداش ابن تیمیه حرانی زیاد است هوایی مثل شما ها لیگا نمی باشم اگر این دو انسان های خوب علما دانسته با عمل میبودند چرا انرا را از شهر و محله میرانند چرا پدر و برادرش او را نفی و تکفیر میکرند چرا بداخل زندان مردار وهمجانجا دفن میشدند مگر تمام علما اسلامی انزمان نادان و بیسواد بودند تا محمد عبدالوهاب غلام انگریز ها که گاهی به ایران و گاهی بترکیه فراری میبود گاهی جنگ و کشتار مسلمانان را بدستور انگریز ها براه مینداخت امد ومذهب جدید ساخت یا چار فرقه مشهور اهل سنت وفرقه های شیعه .... همه راه گمراهی را درپیش گرفته بودند و از دین بی خبر بودند و این ناجی جهان اسلام محمد عبدالوهاب از کارخانه انگلیس ها امد و میخواست مسلمانان را براه مستقیم سم بکند..ملا صاحب به گوگول و .. برو "هملر جاسوس انگلیس "را نوشه کن او کتابی دارد از خاطرات اش و ایجاد فرقه وهابیت بدست جاسوسس شان محمد عبدالوهاب و ملاقات هایش در ایران عراق سکس کردن های او با زنان کلیسا در کشور های عربی ...... همچنان کتاب های زیادی علما اهل سنت و جماعت در باره این خبیث نوشته کرده اند ...
    اهل تشیع نیز در با او وافکار اش کشتار اش مستند به تاریخ !!!! کتاب های زیادی دارند ..

   اما اوغانستان جان برادر زمان کارمل بود وهابی گری در پاکستان در بین مجاهدین تبلیغ میشد هنوز مردم باسواد و بیسواد ما در داخل نام وهابیت را درست نشنیده بودند علما حوزه جنوب کندهار هلمند زابل ارزگان ... کم و تم تحریک شده بودند خاد در داخل کشور در محلات مذکور و بلوچستان موضوع را با مصارف انگفت چاق کرد علما از مجاهد و غیر مجاهد از طریق وسیله ها چارچ شدند تا گردهمایی مشهوری در کویته براه انداخته شد همه یک صدا بر ضد وهابیت جبهه گرفتند ما کست های انرا در همانجا ثبت و به خاد فرستادیم که بخش سیاسی خاد در تفاهم با حج واقاف وقت تبلیغات وسیع را راه اندازی کردند.فکر کنم همین حالا از کویته و قندهار کست های انرا بسیار ساده میتوانید پیدا بکنید .

   • این را هم قبول کردیم که جناب تان در این ماه مبارک دورغ نمی گوید و دنبال قبیله پرستی نیستید بجز اوغان پرستی !!!
   • کمی اگر در باره شیرمردان که بر ضد گویا اشغالگران میجنگند اگر روشنی بیندازید خوب خواهد شد !!!!چونکه روستار تر ه کی , یون ,عمر خطاب ,سیستانی .... همه چون شما سه گروه یاغی ادمکش را سربازان نجات اسلام ووطن معرفی میکنند .....

   از نظر ما در شرایط کنونی تریاک کاران هیروین کاران غلامان اسبق cia و isi مثل حقانی صاحب با عمله وخدمه فامیل اش بنابر تحریک وهابیت و جنرالان واستخبارات پاکستان مردم بی گناه را میکشد در محلات پر رفت و امد همگانی ومساجد و مکاتب انتحار میکنند مردم را گردن میبرند ....

   زمانی یکی از افسران بلند پایه استخبارات امریکا در باره حقانی کفته بود "حقانی از گود گای "..

   گلبدین جان شاگرد صوفی کرنکار قندزی با اعمال وکردارش به همگان معلوم است واز ملامشر عمر کور سر شانه یی وهابیت پاکستان و انگریز و امریکا خوبست چیزی نگویم چون زن و مرد باغ و درخت ... او را میشاسند .

   اگر منظور جنابعالی غیر از اینها باشد درصورت که انانرا با مشخصات و دست اورد هایشان معرفی بکنید " بد " شانرا نخواهم گفت خوب شانرا انعکاس خواهم داد!!!! مننه

  • سلام برای همه
   خان
   محترم شماها چقدر دوست داريد که تهمت بزنيد شما فکر ميکنيد که من پشتون استم خوب این مشکل شماست دیگر اینکه فرمودید من به اسمهای ديگر تبليغ نموده ام شما ميتوانيد از مسول سايت سوال کنيد برايتان جواب ميدهد ديگر فرموديد که من تيلغ وهابیت را میکنم نه دوستم من وهابی نیستم و تبلیغ دین پاک اسلام را میکنم مومن مسلمان آنکس است که پیرو قرآن پاک و سنت محمد(ص)باشد حالا هراسمی که ميخواهد بالايش بگذارد .تهمت گران منافقان استند . ببين مطالعه که من در باره محمد بن عبدالوهاب کرده ام چيز هاييکه شما نوشتيد من نديده ام شما کتاب کی را مطالعه کرديد امروز کتابهای ايرانی را مطالعه کن توهين به خانم مبارک (ص)به اصحاب مبارک (ص)ميکنند آيا شما آنها راتعيت ميکنيد . شما باز بر من تهمت نموديد که من اوغان پرست استم شما ميتوانيد که ثبوت کنيد.هرجا که مومن مسلمان است فرق نميکند که از کدام قوم مليت نژادوغيره باشد مردانشان برادر من است وزنهايشان خواهر من است لعنت الله(ج)بر دروغگويان.در باره مجاهدين سوال کرديد من چيزی را که به چشمم ببينم تعيت ميکنم موفق باشيد
   http://www.youtube.com/watch?v...
   http://www.youtube.com/watch?v...

 • خواهر های عزیز متأسفانه نمی‌توانم مامردم غیر اوغان شمارا از شر اين جاهل و جابر ِ اوغان نجات دهیمhttp://www.youtube.com/user/Za...

 • سلام براي همه
  لعنت الله (ج) بر قوم پرستان ,سمت پرستان ,زبان پرستان ,مليت پرستان ,جاسوسان ,منافقين, مرندان, شيطانان, کافران,وطنفروشان .

  • سلام برای همه
   مزاری
   اميد صحتمند باشيد شما از جمله کدام آنهاييکه که من لعنت کرده ام استيد یکی که قوم پرست استید این واضع است اما ديگر از کدام آنها استيد که لعنت من سر شما تاثير کرد به طرف داری بر خواستيد.

  • سلام برای همه ،خبیب الله خان اميد صحتمند باشيد . واضح شدن قوم پرستی ام را شما ازکدام سطر پیام هایم درک نمودید که به جنابعالی واضح شده ؟

   آنچیرا شما لعنت فرموده بودید یک جز کم داشت ، آنرا افزودم . گویا شما به آنچی لعنت گفته اید ، مربوط نمی باشید ؟ از پشت کدام سید زاده شده اید که معصومیت ؟

  • سلام برای همه
   مزاری
   شما بد بين عربها استيد عربها هم يک قوم استند موفق باشيد.

 • سلام برای همه
  اينها هم ادعای اسلام ميکنند
  http://www.youtube.com/watch?v...

 • سید خبیب سادادت عالم دین
  خود ستایی پیشه شیطان بود هرکه خودرا کم زند مردان بود : اولین سخن برادر شما اگر تو عالم دین باشی خودرا اینقدر توصیف نمیکنی دوم تو اگر عالم باشی بلی ازآن خر های پاکستانی علم یاد گرفتی بسیار بی وجدان پست استی بسیار انسان بی وجدان استی

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس