صفحه نخست > دیدگاه > نظام فدرالی راه حل بحران کنونی درافغانستان

نظام فدرالی راه حل بحران کنونی درافغانستان

وپاکستان کشوریست متشکل ازچهارایالتهای پنجاب,سند, بلوچستان وپشتونخواه اما درطی مدت سه دهه اخیردرایا لت پشتونخواه شمالغربی پاکستان جنگ وخشونت گروه های افراطی بنیادگرا ادامه داشته
محمد عوض نبی زاده
يكشنبه 12 سپتامبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

افغانستان سرزمینی است که،درآن اقلیتهای قومی بابیش از16 قوم خوردوبزرگ ازلحاظ ساختارنژادی,قومی,مذهبی وزبانی متفاوت اعم ازتاجیکها،هزاره ها،پشتونها-اوزبیکها،ایماقها،بلوچها،ترکمنها,نورستانیها,پشه ایها,اویغورها,قیرغیزها,قزلباشها,عربها وغیره،که دریک جغرافیائی واحد زندگي دارند که میتوان این سرزمین را یکی ازگنجنيه هاوثروتهای غنی اقلیتهای قومی درجهان نامید ،اقوام پشتون که یکی ازین اقلیتهای قومیست ودرطول سیصد سال اخیرباتحمیل حکومتهای انحصارگرای تک قومی تا کنون نتوانسته سلطهء کامل خودرابراقوام دیگرتحکیم ببخشد،حتی امیرعبدالرحمان سفاک باوجوددست زدن به تصفیه قومی ونسلکشی وکوچهای اجباری،هیچیک ازاقوام غیرپشتون رانابود کرده نتوانست ولی نفاق,تبعیض,تعصبات ملی واستبداد تکقومی,افزایش یافته که باعث بیعدالتی ملی-فقروعقب ماندگی وجنگهای میان قومی وسبب جدایی بیشتراقوام ساکن درافغانستان گردیده است.اکنون که خصلت قبیلوی اقوام پشتون باشریعت وارزشهای قبیلوی اعراب آمیخته شده وشریعت طالبانی وتروریزم رادرمغزجوانان قبایل پشتون تزریق وپشتونها راقربانی عصبیتهای قبیلوی وشریعت طالبانی و میخواهد دیگراقوام افغانستان را نیز قربانی تروریسم وافراطگرائی سازد.امااستراتژيها يكه درطول سالهاي گذشته بوسیلهء جامعه جهانی درافغانستان بخاطر مبارزهبرضد تروریزم رو یدست گرفته شده است باوجود حضورده ها هزارنیروی خارجی ومصارف صدها میلیارد دالرکه چندین هزارتلفات نظامی وافراد بیگناه ملکی به همراه داشته وبرای آوردن صلح و ثبات درافغانستان بادشواری مواجه شده است.وبا توجه به خروج نیروهای ناتودرسال2011 ازافغانستان وپس ازآشکارشدن عدم پیشرفت آنان درمبارزه عليه تروريسم جهت ازميان برداشتن چالشهاي امنیتی-فقروفسادبرای حل بحران افغانستان دیدگاه هاونظریاتی مختلفی درغرب مطرح است وبخصوص درطی سالهای اخیرتعدادی ازدانشمندان وتحلیلگران خارجی وداخلی مسایل سیاسی افغانستان درمورد یافتن راه حل بحران دیرپا وخونین کشورما طرحها و دیدگاه های شانرا ازطریق نگارش مقالات ونشردررسانه های جمعی گزینهء تطبیق نظام فدرالی را پیشکش نموده است که ازجمله.انستیتوت بین المللی مطالعات استراتژیک لندن پیشنهاد یک حکومت نامنظم فدرالی برای افغانستان رامینماید ومیگویدکه.نيروهاي غربي به گونه‌ءدرولایتهاي افغانستان استقراریابد تاازظهوريك نيروي تروريستي ديگرازداخل افغانستان جلوگيري ويك نظام كنفدرالي درافغانستان تشکیل تاولایتها خودرامقيد به اطاعت ازقانونيكه درپايتخت صادرميشودبدانند وشیوه کنونی مبارزه ء ناتودرافغانستان باید ایجاد محدویت برفعالیتهای طالبان وجلوگیری ازتوسعه جنگ دردیگرساحات افغانستان باشددرحالیکه جنگ درافغانستان ازدهسال فراترمیرودوحوصیله مردمیکه کشورهای شان درافغانستان حضورنظامی دارند، برای حضورنظامی درازمدت دراین کشورکمرنگ ترمیشودکه هدف اولی این کارزارنظامی اخلال،ریشه کنی وتخریب القاعده درآنجا بود واین هدف ازدید آنان برآورده شده است.اکنون هدف این جنگ بزرگترشده وبه یک استراتژی برای توسعه ومدرن سازی افغانستان وحکومتش مبدل گردیده انداگراین برنامه تطبیق شود، بسیاری ازسربازان ناتو میتوانندازافغانستان بیرون آورده شوند وآنانیکه درآنجا باقی میمانند میتوانند، به جای جنوب درشما ل ومناطق مرکزی هزاره جات تمرکزنمایند.گرچه پیشترازین نیزطرح نظام فدرال درافغانستان ازسوی برخی ازدولتمردان آلمان درروزهای اخیرکنفرانس بن مطرح شده بودامادرنهایت اینطرح بدلایل مختلف ساختاری وبالغ نبودن روندملت سازی درافغانستان وبخاطرتداوم سالها جنگ داخلی ومخالفت آمریکاییها وبرخی ازدولتمردان افغانستان مورد تایید قرارنگرفت.قرارمعلوم گزینهء فدرالیزم درافغانستان نسبت بدیگرطرحهای ارایه شده ازجانب دانشمندان مسایل افغانستان جانبداران بیشتری راپیدا نموده است که راه حل معقول وقابل قبولتربرای ختم بحران دیرینهء افغانستان پنداشته میشود با درنظر داشت طرحهای پیشکش شده این قلم نیز درمقالات اولی ودومی میکانیزم وساختارفدرالیزم وبرتریهای آنرا نسبت به نظام ریاستی کنونی درافغانستان جهت دستیابی به راه حل بحران کنونی کشوربه بررسی گرفته بود.ولی درمقالهءکنونی ایجاد نظام فدرالی رابنا برنیازمندیهای اجتناب نا پذیرجامعه جنگ زده افغانستان و براساس مناطق نسبتا برخوردارازامنیت وثبات ومناطق شامل درجنگ وخشونت تقسیم نموده وضرورت افراز نیروهای نظامی جامعه جهانی درمناطق امن بخاطرایجاد یک ساحهء با امنیت درافغانستان فعلی را به بررسی میگیرد.بدینتر تیب من افغانستان رابه دوبخش عبارت ازمناطق امن و ساحات ناامن ودستخوش بی ثباتی و خشونت تقسیم وتطبیق سیستم نظام فدرالی را درتمامی قلمروافغانستان اعم ازساحات امن وساحات شامل درجنگ پشنهاد میکنم ویکی از راه های غلبه برچالشهاي موجود،حمايتهاي دوامدارجامعه جهاني برای تحکیم و تطبیق يك حكومت داری خوب ودولت قدرتمند فدرالی وایجاد مناطق امن درافغانستان کنونی را كه ازيك وحدت وهمسويي گروه‏ها و جريانهاي سياسي درداخل پشتيباني شودوتوان مقابله با چالشها ومداخلات بيروني را داشته باشد تا اقوام گوناگون افغانستان مشارکت وهمسوئی خودها را ازطریق حکومت فدرالی درحکومتهای ایالتی ومرکزی احساس ولمس نمایند وبرنظام ریاستی تک قومی سه سده اخیربرای همیشه نقطهء پایا ن گذاشته شود وفدرالیسم میتواند تنها گزینهء برای جلوگیری ازانحصارقدرت تک قومی و نظام، فاسد مافیائی درافغانستان باشد. اگراوضاع سیاسی افغانستان بصورت عینی وواقع بینانه موردمطالعه قرارگیرد صفحات شما ل ومناطق هزاره جات مرکزی وپایتخت افغانستان نظربه مناطق جنوب وشرق کشورازامنیت وثبات نسبی برخوردارندکه تاهنوزخشونت و افراطیگری درآن ساحات بشکل وسیع انتقال نیافته است.جامعه جهانی باید با استفاده ازتجارب کردستان شما لکشورعراق درمناطق شما ل-هزاره جات ومرکزافغانستان بازسازی زیرساختها ی اقتصادی-فرهنگی ونهادهای جامعه مدنی را رشد داده و نهادینه سازد تا برای مردم این ساحه زمینهء اشتغال یابی بیشتر فراهم گرددو بدین وسیله جلو رشد بنیاد گرائی واندیشه های طالبی والقاعده درین مناطق را گرفته وریشه های آن درین ساحه خشکانیده خواهد شد که به مرورزمان این نطفهء فتنه واندیشه های افراطی وقومگرایانه طالبانی درمحاصره مردمان طرفدارصلح ودموکراسی مناطق صفحات شمال وصفحات مرکزی وپایتخت افغانستان قرارگرفته که با ایجاد نظام فدرالی ومناطق امن درافغانستان دایره خشونتهای افراطی گری ازاین سرزمین به تریج برچیده خواهد شد .درنظام فدرالی عمده ترین ارزش دمکراسی را،تساوی حقوق وسهم برابر،تمام اقوام زیراستبداد قومی درکلیه ارگانها ونها های اداری،اجتماعی؛فرهنگی واقتصادی وسیاسی تشکیل میدهد،حقوق وازادیهای فردی ومدنی برای افرادجامعه ،طبق قانون یکسا ن،تأمین وتضمین میگردد.درنظام فدرالی مردم افغانستان براساس ساختار قومی و جغرافیائی ونزدیکیهای فرهنگی خویش دارای ایالتهای مستقل بوده و.هرایالت والی یا حکمران ویا حتی یک صدراعظم مستقل خواهد داشت که ازطرف باشنده گان مردم هرایالت انتخاب خواهند شد این ایالات درداخل یک دولت واحد ،تجزیه ناپذیرونیرومندقرارخواهند گرفت.برتری سیستم فدرالی پارلمانی منحیث یک نظام دموکراتیک،درهمبستگی،دروحدت ودرجوشش وخروش ودررقابت سالم،دررشدوانکشاف عرصه های مختلف اقتصادی واجتماعی وفرهنگی ودرایجادمحبت وصمیمیت بین اقوام کشورورقابت سالم ارتباط تنگا تنگی دارد.قانون دموکراتیک درنظام فدرالی به حمایت یکدیگررشد مینمایند ومتحدانه برعلیه تبعیض وامتیازوخود برتربینی،خود کامگی واستبداد ودیکتاتوری،ازطریق وضع قوانین ومقررات فرعی،لوایح وپلانهای متودیک عملی،مبارزه مینماید.درافغانستان،باوراتنیکی بروجههء شهروندی مهم بوده که،درهمهءعرصه ها سهم فعال میگیرند،گرفتن مشارکت وسیع شهروندی بدون تبعیض وا متیازمطابق به قانون وشائیسته سالاری، درپروسۀ فعالیتهای سیاسی،پدیدهء دموکراسی قوام وگسترش میابد.وراه های گوناگون برای سهمگیری فعال تمامی اقوام وقبایل درسراسرکشور میسرمیگرددالگوی دولت فدرال نمونه ازهمچونگرشی نسبت به بحران وحل آن درافغانستان است بنا براین تا زمانیکه طرح الگوهای ساخت دولت درافغانستان با ظرفیت شفاف دموکراتیک ومبتنی برمدرنسازی دولت؛درحد طرحهای اتنیکی ارایه نگردد، ابهام درین زمینه پایدارخواهد ماند
بنا برین قبل ازینکه جامعه جهانی نیروهای خود را از افغانستان خارج نمایند ضرورت ونیازجدی احساس میشود تامناطق امن را درصفحات شما ل,صفحات مرکزی هزاره جات و پایتخت افغانستان ایجاد نمایند وبازسازی اقتصادی– فرهنگی و اجتماعی را درین مناطق عملی ونگذارند که مناطق جنوب کشورکه عامل اصلی بحران وجنگ است ناامنی وخشونت طالبی را درسایرمناطق افغانستان توسعه وانتقال نماید.مردمان صفحات شمال,صفحات مرکزی هزاره جات وپایتخت کشورکه ازمرحله ساختار قبیلوی نسبتا مرحلهء گذاررا سپری میکنند وسخت تشنه ونیازمند رشد اقتصادی ,اجتماعی,فرهنگی است وازحضورنیروه های جامعه جهانی و تطبیق اهداف دموکراسی جانبداری میدارند جامعه جهانی برای مهارو محدود نمودن فعالیتهای تخریبی گروه طالبان درجنوب افغانستان میتواندبا اطمینان کامل ازنیروهای بالفعل وباالقوه مردم این مناطق بهره گیرند.بطورنمونه پاکستان وچند کشوردیگردنیا که شرایط مشابه افغانستان رادارااست.وپاکستان کشوریست متشکل ازچهارایالتهای پنجاب,سند, بلوچستان وپشتونخواه اما درطی مدت سه دهه اخیردرایا لت پشتونخواه شمالغربی پاکستان جنگ وخشونت گروه های افراطی بنیادگرا ادامه داشته ولی بررشد اقتصادی,اجتماعی-فرهنگی ونهاد های جامعه مدنی پاکستان درایالات پنجاب,سند وبلوچستان که این خشونت وجنگ کمترمانع پشرفت ایا لتهای متذکره گردیده است جنگ واقراطیگری صرف درمناطق قبایلی ایالت پشتون خواه تمرکزداده شده است ونگذاشته اند که جنگ وبی ثباتی دردیگرساحات پاکستان توسعه یابد.کشورعراق نیزبعد ازهفت سال جنگ وخشونت اکنون به سمت صلح وثبات نسبی گام میگذارد چون تجربه وگزینهءخوبی برای تامین ثبات درعراق مناطق کردستان شما ل عراق است که نیروهای جامعه جهانی درقبل ویا درجریان جنگ عراق کردستان شمالعراق را ازلحاظ اقتصادی,اجتماعی وفرهنگی کمک ویاری رسانید که این ساحه رابیک مودل پشرفت وترقی برای سایرمردمان عراق مبدل نموده است وجامعه جهانی نه تنها ازتوسعهءخشونت درکردستان عراق جلوگیری کرد بلکه ازآن ساحه اکنون منحیث مرکزحمایوی برای سرکوب تروریزم دردیگر مناطق عراق استفاده میبرد.مردم جهان اگاهیدارند که گروه های تروریستی درممالک مختلف دنیا ازجمله گروه های افراطی کشمیردرهندوستان,گروه ملی گرای پری که کا کردی درترکیه گروههای افراطی وبنیادگرای اسلامی القاعده درجنوب سودان,یمن وسومالی,گروه بنیاد گرای اسلامی چیچین درروسیه وگروه ملی گرای اویغوردرچین نیزفعالیتهای تروریستی و تجزیه طلبانه دارند مگراین گروه های تندروافراطی مانع پیشرفت حکومتها ونظام های دولتی مرکزی وتهدید برای حکومت داری خوب و پیشرفت این جوامع بسوی بهروزی و ثبات نبوده است اینکشورهاهمزمان مصروف رشد اقتصادی–اجتماعی وفرهنگی ونهادهای تطبیق قانون درممالک شان میباشند ولی گروه تروریستی طالبان درافغانستان باعث تهدید نظام دولتی وحکومتداری خوب وممانعت بزرگی برای رشد وبالندگی اقتصادی–اجتماعی وفرهنگی کشوربوده وجامعه جنگ زده افغانستان وبخصوص سا حات با امن صفحات شمال وصفحات مرکزی هزاره جات وپایتخت کشوررا نیزازلحاظ امنیتی به چالش کشانیده است چون طالبان میخواهند خشونت ونا امنی را درین مناطق نیزتوسعه داده وسایه شوم عملیتهای انتحاری وآدم کشی این گروه تروریستی مردم این نقاط کشوررا نیزبه تشویش ساختهاند که خدا ناکرده نا امنی جنوب وشرق درین مناطق کشورنیزسرایت نکنند

واژه های کلیدی

فدرالیسم
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس