صفحه نخست > خبر و گزارش > راست و دورغ: بازی دولت و يونيسف با جان کودکان و زنان؟

راست و دورغ: بازی دولت و يونيسف با جان کودکان و زنان؟

متن کامل اظهارات کترين بنگوی مدير دفتر يونيسف و پيتر گراف مدير سازمان بهداشت جهانی در افغانستان، آنچه توسط فاطمی وزير صحت رد شد!
پنج شنبه 29 جنوری 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

يونيسف: صبح همه بخير. شما را به آغاز گزارش 2009 وضيعت کودکان جهان خوش آمديد ميگويم.
همکاران که امروز من را همراهی مينمايند آقای داکتر پيتر گراف نماينده سازمان صحی جهان و داکتر پرسانا
گوناسکيرا نماينده صندوق جميعت ملل متحد ميباشند.

امسال گزارش وضيعت اطفال جهان در مورد صحت مادران و نوزادان است که بالای بقای مادران و اطفال
خاصتاً اطفال نوزاد تمرکز مينمايد. اين گزارش نشان ميدهد که بيشتر مرگ و مير مادران و نوزادن ميتواند از
طريق مداخلات تغذيه کافی، تمرينات بهتر حفظ الصحه، مراقبت قبل از ولادت، کمک کارمندان صحی
ورزيده در ولادت ها، مراقبت عاجل زايمانی و نوزادی و ملاقات های ماقبل زايشی برای مادران و نوزادن
جلوگيری گردد.

اين مداخلات بايد از طريق يک مراقبت متداوم که تمرينات بهتر فاميلی را با سيستم ها و خدمات صحی ارتباط
ميدهد فراهم گردد. همه ساله در سراسر جهان بيش از 500،000 زنان در اثر بارداری و يا پيچيده گی ولادت
که روزانه به 1500 ميرسد جان های شانرا از دست ميدهند.

تقريباً 70،000 اينها مرگ و مير ميان دختران و زنان جوان از سن 15 تا 19 سالگی ميباشد. اين صرفاً زيان
شخصی غم انگيز برای فاميل ها نميباشد بلکه يک تاثير درازمدت را بالای صحت و سلامتی اطفال و انکشاف
محلات و کشور ها به جا ميگذارد.

تحقيقات نشان ميدهد که تقريباً از 80 فيصد مرگ و مير مادران جلوگيری به عمل آمد ميتواند اگر آنها به
خدمات مراقبتی اساسی صحی دسترسی داشته باشند. با اين وضيعت، افغانستان يک راه طولانی برای حصول
اهداف انکشافی هزاره جهت کاهش مرگ ومير مادران در پيش دارد.

سازمان صحی جهان: واقيعت درافغانستان طور است که از هر 100،000 ولادت، 1600 زنان ازبين
ميروند. با در نظر داشت رقم وسيع اوسط بارداريهای زنان افغان از هر 8 نفر 1 زن افغان از اثر بارداری
ازبين ميرود که مربوط به مشکلات قبلی شان ميگردد. اين رقم نگران کننده نشان ميدهد که افغانستان بلند ترين
ميزان مرگ و مير مادران را در جهان دارد.

طوريکه نماينده يونسف به آن اشاره نمود، 80 فيصد اين مرگ و مير قابل جلوگيری است. علت اول مرگ و
مير مادران خون ريزی ميباشد. زنان که از اثر خون ريزی جان های شان را از دست ميدهند ممکن که در
معرض کدام خطر قرار نگرفته باشند که خود اهميت مواظبت درست را در موقع فراهم آوری دسترسی به دوا
ها و اثاثيه مناسب از بين ميبرد. عوامل عمده ديگر مرگ و مير مادران عبارتند از انتان، فشار بلند خون،
وضع حمل بسيار طولانی و سخت ميباشد. علاوه بر اين، صحت کلی زنان، وضعيت تغذيه و کم خونی نيز در
احتمال زنده ماندن بعد از حاملگی تاثير دارد.

نجات جان مادران و نوزادان نيازمند يک مجموعه کمک ها به شمول مراقبت در حين بارداری، دسترسی به
کارمند صحی ماهر در هنگام وضع حمل، سيستم ارجاع برای دسترسی به مراقبت های ولادی عاجل و
همچنين مراقبت های بعد از وضع حمل از مادران و نوزادان می باشد.

خبر خوشحال کننده اين است که يونيسف، سازمان صحی جهان و صندوق جمعيت ملل متحد با وزارت صحت
عامه و ساير شرکای محلی و بين المللی همکاری می کنند تا جان مادران را در افغانستان نجات دهند و از
طريق افزايش ميزان دسترسی به خدمات صحی ومراقبين ماهر ولادی که بسياری از آنها تحت پروگرام
آموزشی قابلگی محلی در حال تعليم می باشند، ميزان مرگ و مير مادران را کاهش دهد.

در سال 2002 ، تنها 467 قابله ماهر در سرتاسر کشور وجود داشت و تنها کمتر از نيمی از مراکز صحی
دارای پرسونل طبی اناث بودند. تعداد قابله ها از 467 در سال 2002 به 2167 در سال 2008 افزايش پيدا
کرده و 80 درصد از مراکز صحی در حال حاضر دارای کارمندان صحی اناث می باشند.

اما ما بايد تعليم را ادامه دهيم چون تخمين زده شده است که حدودا چهارونيم هزار قابله ماهر برای رفع 90
درصد از نيازها در افغانستان ضروری می باشد.


صندوق جمعيت ملل متحد:

صندوق جمعيت ملل متحد از گزارش سال 2009 وضعيت کودکان جهان استقبال
می کند. علاوه بر آنچه همکاران من گفتند، نجات جان مادران و نوزادان صرفا با کمک های طبی ممکن
نيست. اين همچنين نيازمند محيطی است که زنان را توانمند می سازد و به حقوق آنها احترام می گذارد.
توانمند سازی دختران و زنان تاثير مستقيمی بر صحت مادران و اطفال دارد.

دخترانی که در سنين پائين ازداوج می کنند در خطر بيشتری قرار دارند چون بارداری در سنی رخ می دهد
که در آن بدن آنها برای زايمان آماده نيست.

احتمال مرگ در حين زايمان دخترانی که پيش از 15 سالگی وضع حمل می کنند 5 برابر بيشتر از زنانی
است که در 20 تا 30 سالگی وضع حمل می کنند. طفلی که از يک دختر زير 18 سال به دنيا آمده است، 60
درصد بيشتر احتمال دارد تا در سال اول بميرد.

علاوه بر اين، زنانی که بارداری های متعدد بدون حفظ فاصله کافی به معنای بسيار زياد و بدون فاصله- دارند
احتمال بيشتری از مشکلات و حتی مرگ دارند.

آموزش می تواند خطرات حاملگی و زايمان را کاهش دهد. زنان تحصيل کرده که توانمند هستند بيشتر محتمل
است که صحتمند باشند و دارای نوزادان صحتمند شوند که زنده خواهند ماند و رشد خواهند کرد. دختران
تحصيل کرده معمولا ولادت ها را در ابتدا به تاخير می اندازند.

آموزش دختران و زنان جوان يکی از موثرترين راههای توقف چرخه فقر و ايجاد يک محيط مناسب برای
صحت مادران و نوزادان می باشد.

نسبت های مرگ و مير مادران، در ميان ساير چيزها، منعکس کننده وضعيت زنان در جامعه می باشد.
برای رشد، زنان و اطفال بايد به خدمات اساسی در محل ها دسترسی داشته باشند. ما بايد از اينکه صدای زنان
شنيده می شود و در انکشاف به صورت کامل و فعالانه اشتراک دارند، اطمينان حاصل کنيم. نقش بيشتر
مردان در ايجاد فرصت های برابر، مسئوليت های مشترک و احترام دوجانبه همچنين در ايجاد يک محيط
مناسب برای مراقبت های صحی از مادران و نوزادان ضروری می باشد.

يونيسف، سازمان صحت جهان و صندوق جمعيت ملل متحد، شرکا و مراجع کمک کننده آنها به دولت
افغانستان کمک می کنند تا به اهداف انکشافی هزاره و استراتژی انکشاف ملی برای کاهش ميزان مرگ و
مير مادران و نجات جان مادران و اطفال دستيابد. تشکر.

loading...
loading...

جستجو در کابل پرس