صفحه نخست > دیدگاه > دولتی که حد و مرزش را نمی شناسد

دولتی که حد و مرزش را نمی شناسد

به مجرديکه خبرتخريب آرامگاه عبدالرحمان شاعر پاکستانی بگوش رهبران کابل ميرسد اعلان ميکنند که بهتراز گذشته آبادش خواهندکرد البته من نميتوانم رحمان بابا گويم چون رحمن ازاوصاف خداست وعبدالرحمان فردی ازبشربود حذف کلمه عبد وتسميه يک مخلوق بنام خداشرک است
عواميار
چهار شنبه 11 مارچ 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

آرامگاه ناصرخسرودربدخشان چنان منهدم شده است که شايدبعدازچندی ديگرنتوان اثری ازين شاعربزرگ پارسی رايافت ولی هرقدرکه پارسيگويان فريادکشيدندگوش حکومت نژادپرست کابل وخرم وزيراطلاعات وکلتورش هيچ نشنيدمانندآرامگاه اوهزاران آرامگاه ديگرازمفاخرمادرسراسرکشورمخروبه های غم انگيزی بيش نمانده اندامابه مجرديکه خبرتخريب آرامگاه عبدالرحمان شاعرپاکستانی بگوش رهبران کابل ميرسداعلان ميکنندکه بهترازگذشته آبادش خواهندکردالبته من نميتوانم رحمان بابا گويم چون رحمن ازاوصاف خداست وعبدالرحمان فردی ازبشربودحذف کلمه عبدوتسميه يک مخلوق بنام خداشرک است وقتی ماعوض عبدالرحمان فقط رحمن ميگوئيم درحقيقت غلام رادرمسندسرورش مينشانيم عبداسم است ورحمن صفت ، پدرش اورابنام عبدالرحمن يعنی بنده ذاتيکه نهايت مهربان است نامگذاشته بودولی اهل غرض ومرض امروزخودش رابنام خدايادوحتی مانندمشرکين عبادت ميکنند

طالبان درين خصوص بوظيفه اسلامی خودعمل کرده اندمنهدم کردن يکی ازمراکزشرک جائيکه عوام راگمراه ميسازدمگريک مکلفيت توحيدی نيست؟ اگرمجسمه های باميان نيزچنين موردنيائش وپرستش عوام قرارميداشت کارطالبان شرعی بودولی اين مجسمه هاماننداهرام مصرباعث عبرت ومظهرهنرتاريخی بشربودتايک مرکزشرک ومزارعوام ، خداوندگارعلم ميدانندکه اکثراين مزارهادرسراسرجهان توسط انگريزبخاطراهداف سياسی وتخديرعوام اعمارشدمرده پرستی ومزارسازی ازگناهان کبيره وشرک است عبدالرحمان مانندماوتويک انسان عادی ولی متصوف بودمگرمردم خبردارندکه اوميتواندشفيع ومدافع کسی شود؟

وقتی اصحاب وياران وهمسنگران پيامبر(ص) درغزوات کشته ميشدندمردم ميگفتنداوشهيدشدپيامبراکرم اعتراض ميکردکه ازغيب سخن نگوئيدفقط خداميداندکه اوبدوزخ ميروديابهشت ازجانبی هرکسی مزارميسازدمشرک است وشرک راترويج ميدهدچون عوام راگمراه ميسازدچراعوض مزارمسجدومدرسه ومکتب وبيمارستان و---- نبايدساخت ؟کاشکه طالبان بتوانندتمام اين مزارهاومراکزشرک وبدعت رادرسراسرمنطقه ويران نموده وعوام رانجات بخشند قبرپرستی درقرن بيست ويک ديگرسزاوارکرامت وشخصيت انسان نيست

همين اقطاب واوليای خودساخته ی عوام وتجاردين يکی ازعوامل بارزعقبماندگی فکری واجتماعی واسارت ذهنی مردم شده است وقتی عوام درين توهم اند که اين ولی وپيروپيشوابرايش هرچی نيازداشته باشدميدهداوديگرچی نيازی به تلاش وبرنامه ريزی دارد؟درين مزارهاهزارهاتجاروابليس ديگرمصروف تاراج خانم های اندکه مشکلات خانوادگی دارنديامريض اند درولايت مايک ملنگ درمزاری اکثرمراجعين خودرازناميکردتاگيرش کردندواوراکشتند

گرچی شايدخيلی ازاهل اين مزارهااشخاص خوبی باشندولی مزارهاعموماکانون شرک ، خرافات وفساداندوعامل بدبختی خانواده ها ، طالبان بدون سندقوی هرگزچنين کاری رانمی کردندچون هم عبدالرحمان شاعرخودشان بودوهم خودحنفی اندبنابرين اگرهزاربارهم اين مزاربازسازی شودانفجارش ميدهندتاجلوعوام راگرفته باشند

مگراين قبردرخاک افغانستان است که بايدحکومت کابل أن رابازسازی کند؟وأياحکومت پشاوردراختيارپشتونهاويک حکومت خودمختارودرمناطق پشتونشين پاکستان فدراليزم برقرارنيست وأيادولت وتمام مراجع قدرت درپاکستان سنگ دفاع ازپشتون رابرسينه نمی زنند ؟

درست است که صوفی عبدالرحمان يابگفته پشتونها(رحمن بابا) شاعرپشتوزبان است ولی زادگاه ومقبره اودرقلمروپاکستان است واين مسئوليت حکومت پاکستان است ونه ازماکه هزاران مشکل ديگرهم داريم تعجب وحيرت انگيزاست که يکی دوروزقبل ازين اعلان خرم درمزارفريادکشيدکه مافقيرترين وزارت هستيم وهيچ توجه وکمکی باين وزارت جامعه جهانی نکرده است اگرچنين است پس پول اعمارقبرعبدالرحمان را ازکجاخواهيدپرداخت ؟ وأيافقيروناداری ميتواندبرای ديگران قصرومزارسازدويازيرنام مشاعره وکارهای فرهنگی هزاران جرگه وانجمن سياسی؟ ودرحاليکه درهرولسوالی جنوب چندين رسانه وسيمای دولتی فعال اندولی شايدباورنکنيدکه حتی دربرخی مراکزولايات ديگرنميتوان ماه نامه دولتی رايافت کسانيکه ستلايت ندارندازدنياخبرهم ندارندحتی ازماحول خودشان واگرداريدواضافیست چراچنين پولی رانبايدبرای فرزندان کشورمصرف کردتادرس بخوانندچرابه گداهاومعلولين وبيوه هاوبيکاران ومريضهاندادکه ازمرگ نجات يابند؟ اين بدأن معناست که مابرويم مقبره رودکی رادرسمرقنداعمارکنيم يانظامی رادرهندوستان أياوزارت اطلاعات وفرهنگ درکشورخودهيچ مشکل ونيازی ندارد؟چراوزارت محترم برای خليلی درپشاورآرامگاهی نه ساخت مگردرين خصوص مسئوليتی ندارد؟ مانيزبه عبدالرحمان شاعرعارف پشتون احترام داريم ولی ميگويند: چراغی که درخانه سوزدمسجدراصبراست انگليسی که اشعارفردوسی راتحريم وازاوراترجمه وتکثيرکردأياقبرش رانيزبارديگرساخته نميتواند؟

مگردولت کابل پدروکيل ، ولینعمت وخزانه دارهمه پشتونهای دنياست که هرجاسنگی برپای پشتونی تصادم کردميدويم وهرپشتونی نيازپيداکردبايدحکومت کابل باوسخاوت کند؟ أخرفاشيزم ونژادپرستی غيرازين است ؟هرچی ازنقدوجنسی درين کشورهست ملکيت همه ی ساکنين وباشندگان کشورماست وهمه دراستفاده ازأن حقوق برابردارندپس چراهمه چيزفقط به پشتون اختصاص داده ميشودوبس؟وچراملکيت مردمی که خودمحتاج اندبرای پشتونهای ديگرکشورهامصرف شود؟ مگرهمين کرزی چهارميلياردالردرکنفرانس پاريس برای قبائل أنسوی مرزنگرفت؟درحاليکه درکشورخودش مردمی که باورأی دادندعلف ميخورند

سخاوت پشتون به پشتونها!

چندی قبل وزيرانکشاف شهری اعلان کردکه به هربازيکن تيم کرکيت يک اپارتمان درکابل ميدهداولابايدپرسيدکه : جناب وزيرچنين صلاحيتی را باساس کدام قانون ومنطق داردکه چنين حاتم بخشی کند؟ اگراين تيم سزاوارچنين جايزه وهديه ای بودبايدکابينه ياشورای ملی فيصله ميکردنه يک وزيربخاطريکه وزيريک امانت دارملی است وحق نداردبرخلاف نص صريح قانون کاری کنداين کاروزيرکاملاغيرقانونی وخودسرانه است که هيچ فرق اساسی باتوزيع زمين توسط قوماندان هابافرادشان ندارد

بلی اوميتوانديک اپارتمان به يک فردبدهدولی زمانيکه شورای رهبری وزارت تشخيص دهدکه عارض مستحق است چراکه هزاران فردعارض اندولی هرعارضی مستحق نيست درحاليکه ورزش يک بازی ملی است ونه دولتی بدين معناکه درتمام دنياحتی درکشورهای منطقه فدراسيون ورزشکاران خودبايدزمينه های رشدوفعاليت خويش راتدارک بينندومنابع مالی يابند

حکومت حتی درکشورهايکه ازدمکرسی واقتصادبازارخبری نيست فقط يک بودجه عمومی رادراختياراولمپيک ميگذاردوبس اما تخصيص بودجه ی بخصوص به تيم معين وبخشيدن اپارتمان وچيزهای ازين نوع أنهم نه فقط به يک ودوبلکه هربازيکن يک تيم مشخص ، بانگيزه نژادی وزبانی وبخاطريکه به هرنحوی بتوانندپشتونی رادرکابل جايگزن سازندتجاوزبه حقوق ديگران ويک خيانت واضح وتبلوری ازفاشيزم اداری است بنابرين شايدکوشش کنندتابرای بيشترين افرادپشتون ازاولمپيک بنام بازيکن کرکيت يک يک ارپارتمان بخشيده شودکه تعدادی ازين افرادازأنسوی خط ديورندميباشنداگرصداپارتمان به أنهاداده شود هراپارتمانی ازپنجاه تاصدهزاردالرارزش وقيمت داردکه چندين ميليون دالرميشودچرابرای هرفردتيم تکواندوکه دراولمپيک جهانی نخستين باربرای کشورشان افتخارأفريدندجناب وزيرچنين سخاوت نکردونه حکومت هيچ تخصيص وبودجه داد؟ بخاطريکه پشتون نبودند؟اگرهدف فقط تشويق بودچرابه همه تيم هاوبازيکنان اولمپيک افغانستان که هرتيمی درحدوبه نوبه خودموفقيتهای رابدست أورده اندوزيرسخی ودريابخش چنين نکرد؟ مگرديگران به تشويق نيازندارنديابه اپارتمان وسرپناه درکابل ؟ بلی ! هدف وسيله راتوجيه ميکند

مگرمردم حق ندارندازين حکومت نژادپرست سوال کنندکه دربدل اين بخشش جنون أميزوتوجيه ناپذيرچی سودی مردم عادی وفقيروبدبخت ماخواهندبرد؟درحاليکه اکثرشان اين اپارتمان ها رانيازهم ندارندحالانکه ميليونهاشهرونديک بيسوه زمين درزادگاه خودهم ندارندولی برای گروهی بخصوص قصربخشند؟! شماقضاوت کنيد: درکشورماهرروزچندين نفرازگرسنگی ميمرندولی دوصدهزاردالربه تيم کرکيت داده ميشودوبه هرفردشان يک اپارتمان ، اولاوزيرانکشاف شهری کسيکه توسط خليلزادبارتباط رفافت درين کرسی ميخکوب شدونه لياقت وسوابق کاری يک چنين صلاحيت رانداردبدين معناکه چنين دادوستدی غصب وغيرقانونيست درست مثل هزاران اپارتمان وزمين وبلندمنزل ديگرکه پشتونهادرين مدت هفت سال حاکميت قبيله درسراسرکشورخصوصاکابل غصب کرده اندازجمله شخص همين وزيريکه بايک پتوکابل رفت ولی امروزملاک ومليونراست

وقتی جهان فريادميکشدکه اداره کابل فاسداست خوب ميداندکه اين کابينه ودم دستگاه بانديستهاچقدرغرق درخيانت واختلاس وسوء استفاده ازقدرت اندوچگونه مافيای موادمخدررارهبری ميکننداين ديگرچيزی نيست که مافيای قدرت وموادمخدروخوانين ورهبران قبيله بتوانندتوجيه ياپنهان کنند

ثانيا چنين حاتم بخشی انگيزه سياسی داردتاورزشی بخاطريکه کرکيت افغانستان راعمران خان پشتون تبارپاکستانی حامی طالبان درزمان امارت اسلامی درافغانستان تأسيس کرداين بازی يکی ازواردات طلبه کرام بافغانستان بود؟!هيچ کسی درافغانستان باين بازی علافه نداردکه عدم استقبال مردم درکابل ازين تيم بعدازفتح مريخ برخلاف تيم تکواندوخودشاهدمدعاست بلکه مردم شمال حتی اين بازی رانمی شناسند بنابرين اين يک بازی تحميلی وکاملابيگانه وبازرگانيست که شامل همه ولايات ومليتهای افغانستان نميشودوقتی يک بازی ياهرچيزديگری ملی وفراقومی نباشدنميتواندبازتاب دهنده هويت ملی افغانستان درخارج باشد

عمران خان هنوزهم چنانچه درمصاحبه خودازطالبان بحيث نماينده قوم مظلوم پشتون يادکرده است حامی ومدافع تروريستهاست ورهبری اين تيم رادرافغانستان بدوش داردياواضح ترگفته شودسرمربی افتخاری اين تيم درافغانستان وپاکستان است وهميشه برئيس واعضاء تيم کرکيت افغانستان دستورومشوره ميدهد

آياکابل پايتخت قبائل است يا ازجغرافيای معين؟

مگرپشتونيزه سازی غيرازين است که حتی بنام رهبرقبائل ولی خان درحکومت کابل مدال ميسازندوقبرش رادرجلال أبادمزار، مگراونماينده شوروی درقبائل نبود؟ اين رهبرسرخپوشان هوراکش درقبائل مگراستادتره کی وامين ونجيب نبود؟ أخرميشودبرای لينين مزارهم ساخت ؟ ازمزارولی خان وسرداريکه فرزندان نهضت اسلامی راقتل عام وکمونيست هاراباريکه قدرت رساندوتهداب کودتاوتراژيدی رادرکشورش گذاشت زائران چی ميخواهند؟ چقدردين رابه سخريه گرفته اندوچگونه خداوپيامبرش راتوهين ميکنند؟چرابنام ابومسلم خراسانی چنين مدالی ساخته نميشودقبراوکجاست ؟چرابنام نوائی وميريزدان بخش ومفاخرديگرمليتهاچنين مدال ومزاری امکان پذيرنيست؟چرافقط شخصيت های يک قوم بخصوص درافغانستان مطرح باشدوبس أياديگران شخصيت ومفاخروهويت تاريخی وفرهنگی ندارنديعنی هيچ اصالت ونجابت ملی ندارندوفقط برده وبی هويت ومهاجربوده اند؟

ترويج فرهنگ ، هنر، معماری وفسادپاکستانی درکشورمازيربنای ملت سازيست
درحاليکه بنام فارسی ستيزی ، زبان مولانارامی برندوفيلم ساخت ايران رادرصداوسيمای دولتی وديگررسانه های شئونيستی افغانستان مجال نشرنيست فيلم های پشاوری رادرتلويزيونهای افغانستان ترويج ميدهندفيلم های که جزنمائش سلاح وترويج خشونت ديگرهيچ رسالت وپيامی ندارند مگرمبارزه عليه خشونت چنين است ؟

اگروزيراطلاعات وفرهنگ عليه فيلم های پوليسی وکلمات انگليسی واردوی واردشده ازپاکستان مبارزه وفرمان صادرميکردباورميکرديم که هدف اوفارسی ستيزی نيست بلکه ميخواهدعليه هرگونه کلمات بيگانه برخوردقانونی کندمگراودرکوچه وبازارکابل لوحه هاونوشته های پشاوری راهيچ نديده است که نه پشتواندونه دری که ادعاشودناشی اززبان های رسمی وملی افغانستان ميباشند؟مگرحکومت نميداندکه ترويج چنين کلمات وجملات درکشورماهم پشتورامسخ ميسازدوهم دری راولی تاکنون حکومت درحاليکه بانواع مختلف عليه أزادی بيان وفارسی دری وارزشهای ملی ودمکرتيک برخوردکرده است دربرابرترويج فرهنگ پاکستانی درکشورکمترين واکنشی ازخودتبارزنداده است اين خودوترويج فيلم های ساخت پشاوردرحقيقت يک پروژه درازمدت و سازمانيافته ازطرف برخی حلقات شامل دردولت وأن نهادهای خصوصی است که ازطرف پاکستان استخدام شده اند

بگذريم ازاسکان قبائل زيرنام کوچی ومهاجردرکابل وديگرولايات کشورهزاردانشجوازطرف وزارت اطلاعات وکلتورازجنوب به دانشگاه های خصوصی فرستاده ميشوندگرچی بخاطريکه همچوديگرکارهاشان اين پروژه رانيز"ملی" نشان دهندشايدپنجاه تاصدتنی رانيزازديگرمليتهادست چين کنندولی باوجوديکه 80% ازدانشجويان دانشگاه کابل و50% دانشجويان دانشگاه های شمال وغرب کشورپشتون ميباشندميخواهندتابردانشگاه های خصوصی نيزمسلط شوند

جنگ درجنوب جزيک پروژه قومی بخاطراهداف سياسی واقتصادی نيست
چنين وانمودميکنندکه درجنوب بايک ارتش بزرگ وتادندان مجهز، پشتونهامصروف جنگ اندومردم ديگرولايات فقط دربهشت زندگی ميکنندپس بايدهمه چيزدرخدمت جنوب باشد راستی اگردرجنوب چنانکه ادعاميکنندزمينه درس وتحصيل باموانع روبروشده است پس چراهزارهادانشجوازأنطرف مرزعوض فرزندان کشورمادردانشگاه های جنوبی ، مشرقی ، کابل ، شمال وغرب کشورسالانه پذيرفته ميشوند؟همين امروزشماميتوانيدواردهردانشکده دولتی درسراسرافغانستان شويدوسپس قضاوت کنيدکه چرادانشگاه های ما ازپذيرش فرزندان مليتهای ديگرخصوصادرليليه هاطرفه ميروندبگذريم ازکسانيکه شرف بورس های علمی ونظامی رايافته اندازکدام مناطق ومليتهابوده اند؟أيانبايدپرسيدکه انکشاف وبازسازی درجنوب چقدرتروريزم وهيروئيزم راکاهش داده است ؟مگرميلياردهادالردرجنوب بنيه طالبان راتقويه بخشيديا ازکابل را؟چی کسی نداندکه بخش عظيم نيروهای امنيتی ، طالبانی اندکه عملادربرابرنيروهای خارجی ودولت افغانستان جنگ ميکنندپس تربيه وترنينگ وتجهيزشان باعث شده که حتی کابل ميدان معرکه شود

هدف ازهمه تلاش های نژادپرستانه وضدملی اين است که به هرنحوی بايدپشتوتقويه شودوتوسعه يابدوپشتون درکابل ومناطق ديگراسکان شودتاتعادل قومی برهم خوردوگرنه حتی درامريکابه هرفرديک تيم ورزشی حکومت جائزه وأنهم اپارتمان يازمينی نداده است ولی درکشوريکه ميليونهاخانواده سرپناهی ندارندچنين حاتم بخشی ميشود

حتی برای بازسازی وبلکه انکشاف مرکزولايت بدخشان همان قدرپول ميدهندکه برای فقط يک تيم کرکيت پاکستانی درافغانستان پس چگونه ميتوان اعتراض نکردکه هزاران شاعرواديب ونويسنده وسياستمدارومبارزوشخصيت ماحتی آرامگاهی درکشورشان ندارندشماقبرعبدالرحمان رادرکشورديگری اعمارميکنيد؟جسدبنيانگذارفاجعه درافغانستان را ازميان ميليونهاقربانی کمونيزم کشيده وبرايش مزارميسازيدولی قبرسردارولی دروازی ، کلکانی وهزاران شهيدومجاهدمارامردم مگرحق ندارندبشناسند

أياهمين کافی نيست که بنام عبدالرحمان پشاوری ده هامکتب وموسسه رانامگذاری کرده ايد؟يقيناقوم پرستی ميتواندعواقب خطرناک داشته باشد واميدواريم اين فاشيزم بتواندسوالات زيادی رادرذهن وضميرمردم مامطرح وخودشان رابيدارسازدتاقبل ازمسخ ونابودشدن معنوی وفرهنگی وتاريخی بخاطرنجات خودتلاش ورزند فاعتبروايااولی الالباب الهم إنی فقط بلغت فاشهد.

20-اسفند1387

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • اصلا موضوع اساسى تجارت است اينجا هيجيزى مقدس نيست.هالا اين مقبره جندن بار تخريب ميشود ودوباره بنام جور ميشود .بولهارا تصاحب و در جيب ميزننداين كار در جنوب درهمين جندسال به شدت ادامه داشت هالا خان هاى دوسره هم شروع كردند .همه بازى هاى افغان ملتى هاست.انجا جيزى را بنام فرهنك كسى نميشناسد.همان يك رحمان يك شاعر خوب لسان بشتو دربين ان كله هاى انسان نماها در كزشته است كه ان بيجاره هم درانجا ارام ندارد.خوب است كه زنده نيست وكرنه شايد سرش را هم ميبريددند.در ان طرف ديورند بايد يك بروسه انسان سازى شروع شود.جوجه هاى اى اس اى وبن لادن بايد شستوشوى مغزى شوند و اسلام واقعى به انها ياد داده شود تا انها از نو مسلمان شوند.

 • هموطنان عزیز سلام.
  ما امید واریم که،نخبهگان ورسالتمندان،منورین،دردمندان،ستمدیدهکان،تحقیرشدهگان ....آخر الامر دارند تا در برابرچنین جنایت وخیانت ملی ومردمی به پا خیزند وبیرق عدالت خواهی شانرا دربرابر حکومت فاشسیزم کابل به اهتزاز درآورند.ما باور داریم که ملیت های آگاه اعم از پشتون ،تاجیک،ازبک ،هزاره وسایر اقوام ساکن کشور در یک صدا اعمال فاشیستی ،برتریخواهی،زورگوئی رامحکوم میکنند.به همه معلوم است که ،دار ودسته،کرزی در تبانی با طالبان وقاچاقچیان مواد مخدر با ایجاد تنیش ها بین الاقوامی دامن زدن خطوط مرزی دیورند ،ستیزه با لسان ملی کشور،رایج ساختن بازی کریکت پاکستانی،اعمار قبر های خائینین کشور و...به حکومت پوشالی شان تفرقه پرتو حکومت کن ادامه میدهد.
  ما وظیفه داریم تا از تمام ملیت های ستمدیه ورنجکشیدهً کشور دعوت بعمل آریم تا،دور یک نهضت فراگیر بدون در نظر داشت سوابق فکری شان جمع وراه بیرون رفت از انرا جستجو نموده اقدام عملی نمایند.
  بدون یک اتحاد فکری وعملی دست یافتن در منع اجراً وتطبیق پلان های شوم حکومت پوشالی کرزی امکانپذیر نیست.
  ملیت های تحت ستم مجبور هستند برای شان سر پوش مخکم وبا اعتبار را جستجو ونشانی کند،در غیر آن همو آش همو کاسه،از سر وصداهای منفرد چیزی ساخته نیست که ،تغیرات های معقول بدست آید.
  بد بختانه باید گفت که،موجدیت مفکورهای دیروز وامروز،فردا جوابگوی نیازمندیهای مردم نیست.ضربالمثل عامیانه، هر کله و بیر خیال.
  راستی از برخورد غیر انسانی ( یکبام دو هوا ) حکومت پوشالی کابل جامعه بشریت وانسان متفکر رنج میبرد.امید است انسانهای این سر زمین که خودرا وارث این قلمرو میدانندبا در نظر داشت قانون کشور دست به تظاهرات خیابانی زنند واززمامدارن طالب توضیح مسله شوند.

 • سلام برادر۰
  ناحق انرجی خودرا ضایع ساخته ای !
  چیزی نویشته ای که بی اساس و بی مرجع است. اگر بگوی از دل مردم گفتی> آیا شمارا مردم به چنین کار انتخاب کرده؟
  یک کار دیگه کو> پشتی ای کاره یلا کو. فایده نداره.بلکه خواهشم از تمام ملیت پرست و متعصبین همین است که پیش از پشتبانی از زبانی یا قومی لطفا نخست متعلق بودن خود به آن زبان و مردم را ثابت کند تا نشود که همه انرجی اش ضایع شود و دوباره هم برگشتانده نتواند. مثلا در کابل پرس? اکثرا مقالات برای دفاع>حق طلبی> یا برترجوی یک قوم ویا یک لسان بر قوم و یا لسان دیگر به نشر میرسد.اما آیا نویسنده گان جنین مقالات بگوییم یا پروپاگند یا چرندیات خود خبر دارند که مردم همان لسان و قوم که دفاع میکند هست؟ پس خواهشم از مقاله نویسان مدافع یک قوم ولسان همین است که بروند اول نر یا مرد شوند ارتباط یا تعلق بودن خود به همان قوم را ثابت کنند!اگر نمیدانید چگونه ثابت کنید مه میتوانم کمک کنم. DNA خودرا آزمایش کن.هم ارزان است و هم کارا. نشود که اولاد سکندر مقدونی یا عرب یا چنگیز یا تیمور یا بابور وغیره نباشید که خودرا اشتباها یا پشتون یا تاجیک یا ازبیک بگوی درحالیکه خونت به قوم یا ملیت یا نزاد دیگه وابسته باشد.
  موفق باشید!

  آنلاین : دولتی که حد و مرزش را نمی شناسد

 • قبر سلطان محمود بزرگ سلطان مسعود ودیگران سنایی بزرگ غزنه سلاطین غوری رایج کننده وانکشاف دهندگان زبان پارسی به شبه قاره مسلمان سازان هند غازیان وناماوران هرات سبزوار بادغیس مروه هسته تاریخی وفرهنگی تخارستان بدخشان بگرام بامیان کابلستان زابلستان ناماوران ما در هندوداخل وطن ما به خرابه تبدیل شده حتی سنگ ها تاریخی مقبره محمود بزرگرا قبیله به پشاور بردند وفرختند درحالیکه ملیون ها دالر را به مصرف بازسازی گور های احمدشاه وتیمورشاه میرویش وامیرشهید ونادر خان .....کردند تف بر شما مسلمان نما ها .......

  اگر این وزیر بی فرهنگ وگروه اوغانملتی کرزی بود سفر های تلویزیوینی به هند خواهد داشتند وفقد از چند پتان دست پرورده غوری وغزنوی در هند راپور تاز ها تهیه خواهد کردند وحبیب اله رفع را خوش خواهند ساختند نه ازسلسله سلطان التمش غوری وغزنوی وقطب الدین ایبک وزیر غوری ها واعمار کننده یکی از عجایب درهند قطب منار دهلی ....امید قلم بدستان ما لست مرا دراز کنند زیرا کار انان است نه از من وتو

  چند سال پیش دختر پرکار وفرهنگ دوست وخدمت گار وطن وزبان شیرین پارسی راپور تاز جالبی بدل من تهیه وفارسی بی بی سی پخش کرد در باره زبان فارسی درهند وفارسیگویان هند ...

  اگر شود همان راپور تاز را به سایت کابل پرس? ودیگر سایت های پر خوانده سوار کنند بسیار خوب خواهد شد.

  ومن ادم غریب هستم به پاسخدمت این شیره زن ما پیرو زهرا عاشقان وعارفانی رابعه هشتاد زن ودختر جوان کابلی که در جنگ های با انگریز ها جام شهادت نوشیدن 300 دالر امریکایی به او هدیه میدهم از افرادی مثل من کندن سه صد دالر سه صدلک است
  دوستان خوب است بخاطر تشویق او کسانی که میخواهندمرا کمک کنند
  ده بیست وپنجاه دالر را به یک حساب نزد هرکسی غیر از من جمع و به این دختر قهرمان بدهیم بحساب کابل پرس استاد نگارگر اکرم عشمان دستگیر پنجشیری وهر کسی دیگر ...بیاید خلطه را شل کنید

 • اگه گور ها ده کابل میبود سر ما شده بود سر ازبک هزاره وتاجک وفارس .....

 • من صد در صد با شما موافقم، اقای عوامیار!
  درین وطن فاشیزم قومی بیداد میکند، باید به فکر راه چاره شد. باید به پا خاست. باید کاری کرد. نباید منتظر نامردان و خائنین ملی که در کابینهء کرزی نشسته اند و زیر چشم و ریش شان حقوق مردم شان غارت میشود، نشست. پیش ازان که به جنگ فاشیزم برویم، باید با خاینین ملی تاجک، هزاره، ازبک و ترکمن، اعم از شیعه و سنی تسویهء حساب کرد. باید به این ها لغنت گفت و ازین معامله گران مفلوک وحقبری که حقوق مردمشان را در بدل ماندن در چوکی های بی صلاحیت قربان کرده اند برید. باید به افشا گری چهره های کریه این مزدوران پرداخت. اما درعین حال باید نهاد ها مراجع دیگری از رهبری و قدرت سیاسی را ایجاد کرد که بتواند با معامله گران رقابت کنند و جریان تامین عدالت اجتماعی را به درستی و شفاف رهبری کنند. نسل نو باید به پا خیزد. هزاره ها، ازبک ها، تاجک ها، بلوچ ها، ترکمن ها، پشه یی ها نورستانی ها و پشتون هایی که با ستم و بیعدالتی مخالف اند و کلیه اقوام استبداد دیده باید دست به دست هم بدهند و به پا خیزند. نگذارید یک بار دیگر کشور در خشم و توفان دیگری بسوزد. وقت آنست که به راه افتاد و از راه های سیاسی به دفع فاشیزم پرداخت. یگانگی سنگر را باید تامین کرد و به جنگ دیو بیعدالتی و فاشیزم رفت.

  اقای عوامیار، قلمت درفش سبز ستمدیدگان است. پیش برو ما به دنبالت استیم. یاحق!

  • همه ی این چیزهای که در بالا گفته شد، از اصل مضون، تا نظریات، همه چیرت و پیرت اند. این فقط در همین نوشته ها می ماند و بس... هر گز توقوع کاری را در این راستا نباید داشت، ای مردم فریت نخورید! (کدام مردم!؟، این مردم همانهای اند که بارها پیشپایی خورده و دماغ شکسته اند و باز هم سر به هوا رفته اند). میدانم، مطمئنم و باوردارم که شما ها خود به دست خود به این فاشیستها بخیر چند ماه بعد رای می دهید!!! باز با معذرت همان توبره ی کاه است و همان الاغیت.... تا الاغید بارتان می کنند... سوارتان میشوند و گاه گاهی هم از نیش خله – درست همانند همین نوشته های بالا در مورد با / با – جست میزنید و جفتک پرانی میکنید....
   ببخشید نتوانستم تا این را نگوییم....

   آیا می دانید، به یقین که بعضی ها میدانید، کرزی در انتخابات ریاست جمهوری قبلی بیشترین رای را از ولایت بلخ میگیرد، زادگاه مولانایتان!! خوش به حالتان.... شرمتان باد!

   در هلمند کمیته مستقل انتخابات اعلام میدارد، که حتی مخالفین دولت ... چندین هزارها ثبت نام نموده اند! از قبل زمینه جهل و سیاه کاری را ریخته اند، و خاک شما را از قبل در غربال بیخته اند.... تا به کی در غفلت... مگر خاک مرده بر شما پاشیده اند!!! میت های متحرک.

   همیشه جُنبنده باشید!!!!

  • عواميارصاحب خيلی خوب گفته اندولی شئونيزم درکابل ديگرازکسی پنهان نمانده است ولی يکی ازپيامدهای فاشيزم اين است که مخالفين فاشيزم ناگزيرميشوندتاهمه دريک جبهه واحدوسنگرمشترک قرارگرفته وعليه دشمن مشترک متحدميشوندچنانچه حتی پشتونهای أزاده وملی گرادرين صف قرارگرفته اندمهم اين است که مقاومت کنيم فريادبکشيم وافشاگری هرچی صريح ترشود

   احساس ميکنم قبرعبدالرحمان خان شاعرپرنفوذپشتون نه توسط طالبان بلکه توسط حکومت کابل تخريب شده است بخاطريکه ازيک طرف پشتونهاراتحريک نموده باشدوازجانبی بابازسازی بهترش بتوانندحمايت پشتونهارابطرف کرزی جلب کنندواين درحقيقت يک کمپاين انتخاباتی بوده که باعث شدتيم کرزی ازجمله خرم طرح تخريب قبراورابريزندوبعدأبادش کنندتاعوام راشکارنمايندبخاطريکه تاکه خبرتخريب قبرش پخش شدخرم گفت أبادش ميکنيم درحاليکه اگرقبلاخبرنبودندبايدمنتظرميماندجناب وزيرتاديده ميشدکه حکومت مرکزی وحکومت فدرالی پاکستان چی واکنشی نشان ميدادندوازجانبی بايدوزيربعدازطرح موضوع درکابينه افغانستان درين خصوص ابرازنظرميکردچراکه اين يک موضوع خارجی بودووظيفه وزارت خارجه بودکه نظرحکومت رادرموردبازسازی قبرعبدالرحمان بيان ميکردندولی همه چيزازقبل طرح شده بود

   چنانچه جسدموسس تراژيدی درافغانستان راکشيده وفعلاموميائی زده ووميخواهندهمزمان باشروع کمپاين انتخاباتی کرزی گورش کنندکرزی ازهرنوع داربازی بخاطرجلب حمايت مردم وفريب عوام دست ميزندهنوزکجاست ؟

   کاشکه عکس أرامگاه ناصرخسرورادرکنارعکس قبرعبدالرحمان بابادرين مقاله نيزنويسنده ميگذاشت وظيفه کابل پرس? بودکه چنين ميکرد

   جالب است که همين وزارت درزمان رهين ازمقام خسروتجليل کردولی يک خشت هم بروی قبرش نگذاشتنداحترام باومگرباحرافی خردمندانه است ؟

  • خاکدوست عزیز ، بیشک که حق گفتی ! تا زمانیکه افسار ما در دم الاغ بسته است ، ما چنانیم که بودیم . تا زمانیکه بچه مفلس ، والی بلخ است و اسحاق بودنه باز و علم سیاه بچه باز نماینده گان منتخب ولایت بلخ ، مردم بی صلاحیت بلخ بامی به زور و جبر سلاح به فاشیستان از هر قوم و قبیلۀ که باشند ، رای خواهند داد .

   دوست عزیز ! زور ، زور است ! اگر زور B 52 نمی بود ، کجا بود دمکراسی امزیکایی ؟ اگر زور تفنگ و راکت انداز و بچه ربایی نمی بود ، بونه باز و بچه باز نماینده و آنهم نماینده منتخب میشدند ؟

   در سرزمینی که گور قاتلان شمشیر دار و کشور گشایان کله منار ساز ، زیارت و حاجتگاه خلق خدا شده باشد ، در کشوریکه حلال کردن انسانها و انتحار جز فرهنگ روزمره شده باشد ، در مملکتی که سوختاندن مکتب و شفاخانه را افتخارات رهایی بخش مبارزه قهرمان آفرین بدانند ، چی انتظار خواهیم داشت ؟ آیا ترمیم کردن گور یک شاعر بی نام ونشان ،که بخاطر هویت فزیکی اش تلاش شده اینقدر درد ناک است ؟ همان گور است که شاعر است ، در غیز آن چیزی نیست که اینقدر بنالیم .

   چی خبر دارید که سالانه چه مقدار پول از وزارت اقوام و قبایل به جیب های قبایل سرازیر میشود ؟ دیروز همین پول رسمأ به ملیشه داده میشد ، امروز بنام ترمیم گور شاعرش داده میشود .

   اگر آرامگاه دقیقی و ناصر خسرو ساخته نمی شود هم فرقی ندارد ، زیرا آنها در قلبهای سوزنده مردم خود جا دارند و زنده اند ، ضرورت ندارد در کشوری که بوی تعفن فرهنگ ستیزی فضای آنرا بلعیده ، گند گلیی را نمایانگر دقیقی و سنایی و خسرو بزرگ بدانیم .

   امروز بهای هیزم و هود یکیست ++ چون مرتبۀ خلیل و نمرود یکیست

   در پیش کسانی که زغفلت مستند ++ آواز خر و نغمۀ داود یکیست

  • ای اس ای کرده کار طالبان نیست طالبان را بد نام میسازند طالبان هیچگاه به ارزش های فرهنگی پشتون ها خیانت نکرده بزرگان ادب ... را احترام کرده حتی عبداله مقری را ده مجالس خصوصی خود میبردند

 • برادر
  فكر ميكنم بايد سخنان كريم خرم در مورد اعمار مجدد مقبره را از زاويه سياست امريكا و انگليس در منطقه ببينيم . ورنه نظر به نوشته خود شما دولت افغانستان كه ضامن تمام پشتون هاي جهان نيست

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس