صفحه نخست > دیدگاه > نگاهی به نگاهِ غرض آلودِ آقای سلیمان راوش

نگاهی به نگاهِ غرض آلودِ آقای سلیمان راوش

اما ما خواننده گان این رسانه آقای سلیمان راوش را درست نمی شناسیم که انگیزه ی خودگذری حضرت عالی درچیست که نفرین و نفرت را حاضرند بپذیرند اما حاضرنیستن داعتراف کنند که مادرافغانستان دوره ی رنسانس را با کلاشینکوف وهاوان 107م م آغازکردیم
انجنیررزم صفت
پنج شنبه 26 مارچ 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

درجوامع سالم!ازخداگرفته تاپیغمبرودساتیر کلیسا نقدوارزیابی می شوند! آقای سلیمان راوش! این جامعه ی بی نوایی که ازپول مالیه ی غریبترین دهقان شکم گرسنه ،مردانی همچوشمارابه تعلیم وتربیه فرستاد تالسانس وکارشناسی به دست آوردید سرانجام این مردم واین جامعه راناسالم تعریف کردید! آه وافسوس به این کورنمکی وناسپاسی! درجوامع موردنظرشماکه لابدغرب است خدایی دارندخودساخته، ومغلوب تدبیر انجنیران ومامورین دانشگاه پاس

وفاکنیم ملامت کشیم خوش باشیم

که درطریقت ماکافریست رنجیدن

بنده مضمون شمارا به ذوق وشوق خواندم،پیشرفت تخنیک وتکنالوژی افقهای نوی به روی مردم کشوده این تعالی جهان رابه روستایی تبدیل نموده که سخن یک گوشه ی جهان را به گوشه ی دیگر آن مانندشنیدن کلام گردیک میز گرد ساخته است. وازسویی هم این پیشرفتها ایجادکننده ی فضایی اندکه آزادانه هم می توان نبشتن وخواندن . قبل ازآنکه ازین فضای باز وآزاد بی هراس استفاده شود باید چگونه گی استفاده را آموخت. تاازاوضاع بار آمده به نفع مردم وجبران دقایق ازدست رفته بتوان سودجست.به نظربنده نخستین رکن اسفاده ی معقول باید حاکمیت برنفس وامیال نفسانی باشد بنده که دنیا را برابربه شما ندیده ام ،اما آثارونبشته هایی که ازخاورشناسان خوانده ام ،روش پژوهش آنها طوری است که نه هرکسی توانایی کشف بغض و نفرت را می توانددرآثار آنها بخواندواصولاً اگر بغض ونفرت درمیان آید درروی خط ها تجلی می نمایند وآن موضوع تنها به طرفداران رای واندیشه ی خاصی قابل پسند می گردد وبه دسته ی دیگرمنفور وناپسند می نمایدگذشته ازچنین کلی گویی های وعظ گونه ،اوضاع واحوال کشورمادچارمصائب بی شماراست،دراواخر سال پار گروه های فاشیستی راست— چپ بادامن زدن به فتنه ی پوهنحی – پوهنتون وتهمت بستن به گل واژه های دانشکده ودانشگاه ،ضمن آنکه سال تمام رسانه ها رامصروف ومشغول این مساله ساختند عطالت وناکارآیی خودرادرزیر شعاع آن مخفی نمودندودرحین زمان شکاف بزرگی میان روشنفکران پشتون وغیر پشتون ایجادکردنداین شکاف به نفع این سازمانها است، ازینطریق، دسته های منفورفاشیستی می توانند احساساتی ترین عناصررادر صفوف خودتنظیم نمایند. دولت آقای کرزی بادموکراسی اسپارتی خودعمداًبه حل هیچ معضلی نپرداخت، اوفقط به مثابه یک سیاستمدار سخن پرداز بی عمل ،روزگذرانی نموداینک درروزهای پایانی دموکراسی اسپارتی اش ،افغانستان میدان تاخت وتازدیپلوماتهای اتباع امریکایی قرارگرفته که بازهم ،سوء استفاده از زبان ونسب مشترک ،حلقه یی است که یک امریکایی را با مردم مسلمان وبی خبرازهمه چیز وصل می کند. درچنین اوضاعی وظیفه ی یک انسان مسؤل ومتعادل، ایجادیک پروژه ی جدیدجنگ سردِفرسایشی نیست که شما فاعل آن گشتید،حال که بدین عمل دست زدید طبیعی است که هرکسی ازپنداروازدیدگاه خودش دفاع می نماید. جواب شمارا برادر دانشمند آقای میرحسین مهدوی شاعربزرگوارواندیشمندگرامی به وجه احسن نبشته اند که خدااورا توانایی بیشتر عطاکند این چندسطر یادداشتی است تکمیل کننده ی پاسخ ارایه شده ی او ،که درسطح نوباوه گانِ علاقمند گفتمان وبحث نگاشته می شود: شمادرسطورآغازین دین را پناهگاه معنوی بشرخوانده ایدودرعین جاه آن را یک پدیده ی لاطائل وتوهم میراثی پنداشته اید، بایدبدانیدکه این چنین جمله سازی تناقض گویی است ،توهم چیزی شبح ماننداست که درخارج وجودندارد،چیزی که وجودواقعی ندارد پناهگاه شده نمی تواند. انسان امروز به اسطوره های پیش ازتاریخ باورنداردکه به لاطایلات دل خوش کند قرن موجوده نه بی دینی می پذیرد ونه شیطان را به جای خدا قبول می کندبلکه به آنچه که اتکاء می کندبه وجودخارجی او ایمان دارد . معماران دین اسلام ازشرق تاغرب پراگنده انداین دین برریشه ها وساقه ی بسیار مستحکم استواراست . پژوهشگرنباید اسلام شناسی را بادین شناسی معمولی یکسان فکرکند دینی که 15قرن بدون اندک انحرافی هنوزصلابت کوهسان دارد بجاست که ازعقیده شناسی عمومی جدا مطالعه گردد. قبل ازهمه پژوهشگرباید به غرض دشمنی وعنادپیشه گی با آن برنخورد،پژوهنده اگر ایمان واخلاص کسب نکند یقیناً به رازورمز این دین پی نخواهدبرد. ازسوی دیگرفرموده اید که انتساب واژه ی دین به عرب ازنخستین تقلب دین مبارک اسلام است،گذشته ازینکه درینجاه شدیداً بردین حمله ورشده اید به زعم خودتان خیلی کاستی بزرگی را یافتید، باورکنیم که واژه ی دین متعلق به زبانهای آریانای کبیراست ! چه عیبی داردکه اورا عرب ها عملی کردند؟ هرزبانی دردنیای گذشته وامروز،واژه هایی ازاین وآن زبان می گیرد وازخود می سازدمانند همین قندپارسی که مالامال واژه های عربی است ودرعین زمان نفوذوتاثیرزبان دری را درادبیات دوران جاهلیت تازی (پیش ازاسلام) نادیده گرفته نمی توانیم (سایت غیاث آبادی_ مقاله ی توردیوا) حتّا چندین واژه ی مرکزی درقرآنکریم پارسی خالص است (مقاله ی حقیقت یاتوطیه؟ در8جون درهمین کابل پرس?) همچنین واژه هایی اززبان دری سره درزبان روسی است . درهرحال ،نه پارسی زبانان کسی را می توانند محاکمه کنند ونه عربها می توانند مارا به محکمه ی بین المللی بکشانند وواژه های زبان شانرا ازما بستانند. فردوسی درحضرت شاهنامه اش (900) کلمه ی عربی را استفاده برده (واژه شناسی استاد پروفیسورامین ص71)ویاهمین زبان پُشتویِ شیرینِ میهن ما، لبریز ازلغات پارسی دری است وقریب به قرن است مبارزه ی بی رحمانه ی گروه های فاشیستی در برابر پارسی جریان دارد،درتکامل یافته ترین عصر آزادی هنوز به دری زبانان اجازه ی دانشگاه گفتن داده نشده و ودسته های لجوج خودشان هم به پارسی می نویسند وهم می گویند. آیا ماازنظرحقوقی می توانیم مانع استفاده ازپارسی شویم ؟ وازجانبی کسانی که بازبان پارسی دری سروکاردارند حتماًبا بهترین فرهنگ ریشه شناسی زبان پارسی باتعلیقات مرحوم دکترمعین (برهان قاطع ) آشنایی دارنددکترمعین علیه الرحمة که همه دست اندرکاران زبان پارسی دری به اهلیت وصلاحیتش باوردارند درجلد2ص916زیرکلمه ی دین چنین نبشته اند:

دین دراوستاdaenaدرپهلویdinدرپازندdinکه دئناازمصدراوستائی da(شناختن واندیشیدن) که برابراست باریشه ی dhiدرسانسکریت است امادین درعربی ازریشه ی دیگروماخوذاززبانهای سامی است،تازیان این کلمه را مع الواسطه ازبان اکدی گرفته اند که درزبان اکدی کلماتdinuوdenuبه معنی قانون،حق وداوری است،danuبه معنی حکم کردن وdayyanaبه معنی قاضی است درعبری وآرامی dinوdinaبه معنی قانون وحق داوری است.dayyanوdayyanaبه معنی قاضی است،دین ودیان ازآرامی واردزبان عربی شده است. ایکاش شما برتر ازمرحوم معین اثری می داشتید که مابنابر حکم ناسیونالیستی هم که شده بود آن راترجیح می دادیم !بدین ترتیب شمادرجای دیگری دین را متجاوز تعریف کرده اید که درحریم حیات شخصی جامعه ی بشری مداخله می کند عجیب پنداری ازدین دارید دین راخدا، به رهنمایی بشر فرستاده نه برای انزوا وگوشه نشینی ! اگرقراربودکه دین برای گوشه نشینی نارل می شد،آمدن آن منطقی نداشت.به فرموده ی شما، انسان درادوار مختلف تاریخ ازمورچه تافیل را پرستیده قرآن نیز این عقیده را پشتیبانی می کند مثلی که ازمجوس نیز یادکرده اما ازدیدگاه اسلام گمراهی بشربراثر عدم بعثت وطولانی شدن زمان ظهورپیامبر بوده است بدین حساب نخستین باوربشر خداشناسانه بوده وکثرت پرستی پسانها شروع گردیده .باور وبرداشت شما خلاف دیدگاه اسلام است بلکه موافق عقاید پژوهشگران تمدن ودین درغرب است. مسلمانان دارای عظیمترین تمدن وبزرگترین نویسنده گان اند حاضربه پذیرش تئوری های غربی نیستند وپذیرش نظر یکی به دیگری الزامی وجبری هم نیست . اعتساف دیگر شما افتراء برصفات خدا است وبرخورد عجولانه ونابخردانه با آیه ی مبارک " مالک یوم الدین" بدون اندک تامل وتفکر بابرداشت عوامانه ازکلمه ی جزا دین اسلام را دین جزا وشکنجه تعریف نمودید ،واژه ی جزاماخوذازعرب است و درپارسی به معنای گفتاری آن که شکنجه وعذاب باشد نیست بلکه جزا( به کسره ویا فتحه)درپارسی چنین معنا دارد: پاداش دادن،سزای عملی کسی را دادن،ازینرو جزا به معنای سزا،مزد،پاداش نیکی یا بدی.( جلد دوم فرهنگ بزرگ عمید –دورسه جلدی- ص812) واگرغرض وعناددرمیان نباشد منطق یک انسان متعادل وسالم می داند که هیچ دینی خاص برای مجازات ویا مکافات ظهورنکرده است بلکه عمل هرچه باشد موافق آن مزد به دست می آید. شمافرموده اید که زردشت بزرگ، خدای واحد را شناساند ودین خراسانیان تاایلغارعرب الله پرست ،خداپرستی بود که برسه بنا استواراست ،وقسمتی عبادات زردشتی را دین آخرزمان ازدین حضرت زردشت تقلید نموده! وجناب به زعم خود درتحفه ی بزرگی دراثرسه جلده بنام نام وننگ بیان مفصلی درین فصل وباب نموده اید:این بیانات ناشی ازتعصبات مزمنی ومالخولیایی است که غیرخدا همه چیز را آریایی می داند وخائنانه آریا راشریف ونجیب تعریف کرده درحالی حکم شرافت ویا بی شرافتی برکل عین دوری ازعقل است. دردوران کنونی این اندیشه مسخره شده .دررابطه به برداشت شماازگلواژه ی خداوالله باید گفت که این نوع فهم وتحلیل ،موافق برداشت مفتی های پاکستانی است،مولانا طارق جمیل ازجمله ی مبلغین پاکستان چنین می گوید: (الله کو الله بولو،خدانهی بولو.کیوکی خداکا فارسی لفظ هی: الله را الله بگوئید زیرا خدا واژه ی فارسی است. ) این فرد ازروی هدفی که دارد با فارسی می ستیزد وشما نیز افتخار وفخری که به پارسی می کنید تاسطح افراط راه می پیمائید.درحالی که خدا همان الله قرآن ماست ،که یک اسم مرکب بوده ازواژه ی "خودآ " ساخته شده .معنی "خودوجود"( به فک اضافه خوانده شود) والله نیز"خودوجود" است وبه ذات خود متکی است نه ،به مخلوقات. نظریات دیگری وجوددارد که همین خدای اسلام، اسم مرکب نیست بلکه مردم زیباک پیش ازظهور اسلام خدای واحد را به همین اسم می دانستند،اما خدای واحد درآئین زردشتی وبودیسم وجود داردکه اورازاده ی اوستا ویابودایی بدانیم وخراسانی سره( گپ ماازدری سره به خراسانی سره رسیده) مهمترین اسنادی که به شخص آخشورزردشت منسوب می گردد گاتهااست درگاتهانیز عقاید ثنویت حکومت دارد. نقش اهریمن را نباید نادیده گرفت که همچواهورامزدا قدرتمنداست،آن ابلیس خواروزبون وفریبکاری که درقرآن وجوددارد وخدای ما کیداوراضعیف گفته نه تنها باخدای اسلامی توانایی رقابت ندارد بلکه هرمسلمانی با قرائت اعوذبالله... تازیانه یی میتواندبرسروصورت زقوم مانند اوبزند. اهریمنی اهورامزدایی موجودناپسنداست امادارای قدرت مقابله دربرابراهورا مزدااست. این صفت به او به نحوی حسب وگوهر قایل می شود .و امادررابطه به کلمات سه گانه :پندارنیک ،گفتارنیک،کردارنیک بدبختانه سالهاست این کلمات وردزبان کم سوادان مابوده ،این سه واژه فقط دارای همین ارزش اند که بگوئیم : آه !مردی درسپیده دم تاریخ ویابعدترمی توانسته چنین پیامی داشته باشد درغیر آن اگر حضرت آخشور مذکور باری می توانست به دنیا برگرددمجبوربود درعقب ملای بی سواد ما نمازگزارد. زیرا به حکم قرآن دین کامل ولایتغیرتنها اسلامی است که صاحب قرآن است.وآقای راوش نیز آن را ذکر نموده اند . ازسویی ،نمازی که به ادعای شماآقای سلیمان راوش، اسلام ازدین چندخدایی زردشتی تقلیدنمودآن کدام نمازاست؟ نماز یعنی نیایشِ کدام خدا؟ عبادت زردشتی یعنی چه؟ زمانی که نکاح مادروخواهرعیبی پنداشته نشود ودربرابر آتش بی جان سجده شودچه شباهت بانمازما دارد؟ آیادرسال دوم بعدازمیلاد فرهادپنجم (فرآاتاک) پادشاه پهلوی (پارتی) با مادرش" موزا"که کنیزی ازروم بود ازدواج نکرد؟ (ص248 تاریخ ایران باستان تالیف باستان شناس معروف شوروی سابق م م دیاکونوف ترجمه ی ارباب روحی) گذشته ازین آیافرهنگ ازدواج با محارم درتمام سلسله های بعدی نیز مروج نبود که حتّابعضی موبدان تا7خواهر شانرادرنکاح خویش درآورده بودند ؟ باهمه این خرافات نماززردشتی چه معنایی خواهدداشت؟ ازطرف دیگر مدعی شده اید که علمای خراسان دین را دین ساختندآیا می توانید مستندنام ببرید که کدام عالم خراسانی کدام اثرازعلمیت خودبجاه گذاشته که پیش ازظهوراسلام نبشته شده ودرکتابخانه های معروف دنیا نگهداری شده باشد ودلیلی بالاتر ازادله ی قرآن درآن باشد واوخودش چنین ادعایی نموده باشدکه دین رااو به عرب ساخته است؟ نظریات وتقلبات اهورامزدایی ازاعتبار خارج اند.گرچه سنگین هم تمام شود این را یک جفنگ بدانیدوغرض!

شبپره گروصل آفتاب نخواهد

رونق بازارآفتاب نکاهد

درحقیقت دین مبین اسلام از دهقان وچوپان محروم خراسانی عالم وکارشناس ساخت وبه اورمز حیات را آموخت ونشان داد که چکونه فرزند مشروع به دنیا تقدیم کند. جلال ورونق خراسان سامانیان، غزنویان،صفاریان ،سلجوقیان بودند که همه مسلم ومنقادشرع پیغمبر باعظمت اسلام بودند .درموردآیة شریفه ی" ان خفتم علیه... توبه 28بابغض ویژه یی ازرونق بازارعرب یادنموده اید، چگونه نتوانستید درک کنید که وعده ی خدا به وجه احسن آن عملی گردید وامروز عرب با داشتن ذخایر عظیم نفت وعده های خدای بزرگ را به سر وچشم نظاره می کند. دانستن این آیة که خدا چگونه وعده هایش را درعمل نشان داد واقعاًبه مسلمین تقویت ایمان است وشما نیزبه حقانیت شفافیت قرآن توجه کنید به شخص پژوهنده این بزرگترین کشف از واقعیت قرآن است . بنددیگر پیام تان ادب را کنارگذاشتن است وبه لهولعب پرداختن. انتخاب کلمات دورازادب چون زنباره ،بچه باز وغیره شمارا درصف بچه های کوچه وبازارولودی هایی قرارمی دهد که حتّاکارواشتغال درسرچوک سابق را عیب نمی پندارند لذا این تحقیرهای دورازادب شما ارزش بررسی را ندارند. مسلماًیکی ازاصل های گفتمان ودیالوگ طرح مساله درچارچوب عقل ومنطق وادب است . آقای سلیمان راوش !وظیفه ی که به علمای دینی سپرده اید بسیار مشابهت به وعظ درون خالی همان علمایی دارد که شماو منهم آنها را نمی پسندم .همین گونه علما بودند که به توصیه ی اجنبی کارکردندوخوب راازبد نتوانستند تشخیص بدهند درنتیجه ازآغازظهورمکتب ومعارف درعرصه ادب وسیاست علمای دین نقشی نداشتنداما اگرقرار باشد ماازکذب ودروغ بپرهیزیم درتمام دوره ها دردفاع از تمامیت ارضی واستقلال کشور تنها دین وقرآن صاحب نقش ورول بوده وبس. چون درقسمت دعوتی که ازعلما نموده ایدکه آیات قرآن واحادیث نبوی را به میلان شما ترتیب وتنظیم نمایند موفق باشیدمارانیز درجریان بگذارید که یک چندپیشنهادها دردرون فرآن وحدیث شما ماهم جاسازی کنیم که یک روزما دراستبداد شرعیت شما بند نشویم .آه وناله بااین ساده لوحی! ؟! این بیانات شما لاف ده مسافری ولقمه ده تاریکی است. ادامه ی درامه ...درجوامع سالم!ازخداگرفته تاپیغمبرودساتیر کلیسا نقدوارزیابی می شوند! آقای سلیمان راوش! این جامعه ی بی نوایی که ازپول مالیه ی غریبترین دهقان شکم گرسنه ،مردانی همچوشمارابه تعلیم وتربیه فرستاد تالسانس وکارشناسی به دست آوردید سرانجام این مردم واین جامعه راناسالم تعریف کردید! آه وافسوس به این کورنمکی وناسپاسی! درجوامع موردنظرشماکه لابدغرب است خدایی دارندخودساخته، ومغلوب تدبیر انجنیران ومامورین دانشگاه پاس . آنچه آنها پذیرفته انددرواقع خدانیست خدای حقیقی راپیروان عیسویت تحریف شده نمی شناسند آن نوع خدای خودساخته را هرچه کنی عیبی ندارد آیا ی توان باورداشت که خدای مسیحیت، مریم راهمسرگزیده وپدر عیسا است که چیزی برترازبنده نیست هنوزبنده بهتراست که می تواندچندین همسرداشته باشد (یاشرعی یاغربی ) اماخدای غربی پس ازسالها خودرا پدرعیسا معرفی نموده تازه معلوم نیست بعدازمرگ مریم که تنها مانده تصمیم ازدواج دارد یانه ؟ خدای یهودی ها (یهوه ) درکُشتیگیری بایعقوب نزدیک است کمرش بشکند که می گوید: ای یعقوب مرا رهاکن که توان برداشت زُورتوراندارم .خدای مذهب دودوآتش (اهورامزدا) ازترس اهریمن درعقب ابرها مخفی شده وآخشوری رابرمی گزیندکه اهریمن را ضربه زند به اهورامزدا کمک کند که نظام تک خدایی بوجودآید اوتنهادربالای ابرها حاکم است زمین ازآن اهریمن است،درمذهب برادران هندوی شماوبرادران جغرافیایی ما،تعدادخدایان به لشکربرابراست.چندوقت پیش درهند حکومت می خواست راه مواصلاتی بحری را تانزدیک دهلی برساند اما هندوان مانع اجرای نقشه گردیدندهندوان استدلال کردندکه درگذشته درینجاپلی بوده که خدای بزرگ ما درجنگ باخدایان کوچک که البته سرکشیده بودندازین پل عبورنموده لذا این منطقه دارای قداست وبرتری است نبایدتخریب شود.البته تعداد رامها وکیش ها یکسو،که گاو نیزناامید نمانده و مکان قدسی دارد.هیچ یکی ازین خدایان درپهنه ی گیتی ،مانندخدای واقعی وبی نیازدارای اسماء وصفات نیست که موجودی باشد برتر ازبشروبی مکان صاحب همه مکانها.آنکه خودش خدابسازدخودش اورا می تواندنقد وبازسازی کند. برخلاف آن خدایی که مااورا می پرستیم که رحیم است بربنده گان مسلم ورحمان است حتّا بر منتقدینش .اوعالم است وبرهمه مخلوقات غالب .مارایارای نقد آن ذاتی نیست که جان مان درید قدرت اوست وهمه دانش های مابرابر به ذره یی ازآنچه او می داند نیست .خدای ما راستین است "خودوجود"است وبرخودمتکی. هیچ یکی تاهنوز قادرنشده برکنه اسرارذات او راه یابد که نورآخرین عالم، حضرت پیغمبر جهانی محمد(ص)مارازفکرکردن درذات منع نموده وفرموده اند که درقدرت ها ی آن توجه کنید، نه درذات که گمراه خواهندشد ومسلمین باایمان راسخ درمورد خدای که پیغمبرش آن را معرفی نموده به ذات وصفاتش مؤمن اند .اگربه فرموده ی شما جامعه ی ناسالم افغانستان می توانست مانند جوامع سالم خدایی بسازد یقیناًکارهای اورا نقد نیز می کرد. وآنچه که شمارا برآشفته که فرض خدای را جبر واستبداد بنامیدلابدفرض همان خدایان اهورامزدایی باشدکه " لاباس علیک" . درامه درپرده ی دیگر...آقای سلیمان راوش ازهمه ی آنانی که به میهن شان وتاریخ علاقمندندمی طلبد که عرب وعرب گرایی راکنار بگذارند دین ومذهب خودمان را همان دین اهورامزدایی (شاید) راروی کارکنیم که نه تکلیف نماز را بکشیم ونه درقید وبندنکاح وحلال وحرام باشیم شاید این پیشنهادمعضل بلندبودن پول رایج طویانه را درنظرگرفته باشدکه هرسالی نسبت به سال دیگر کمرشکن تر می شود وهیچ مفتی وملایی درامرسرکوب آن دست نمی یازد. گرچه پیغمبر خدافرموده اند: (عقدی که کم هزینه باشد برکت بیشتر درآن نهفته است) پاه فشاری آقای سلیمان راوش مارابرآن می دارد فکر کنیم که او شوق کرده که "مانتیسی "خراسان درهزاره ی دوم باشد. مانتیسی که بنیان گذار"انجمن ایتالیای جوان" بودمورخین اورا منفورترین ومحبوب ترین چهره نبشته اند. اماویژه گی شخصی واخلاقی ونیت های مانتیسی که مطالعه می شودخاص برای سرفرازی مردم ایتالیاواحیای ایتالیای مستقل می رزمیددرآن زمان (بعدقرن18) مردم اروپا بیشتر امیدواربودندبتوانندازطریق تغیرودگرگونسازی محیط اجتماعی، اوضاع وفضای زنده گی رانیز بهتر سازندبه این امید آثارنویسنده گان آرمانشهری چون: فوربه ،سم سیمون وغیره را بسیار مطالعه می نمودنداینک قهرمان احیای خراسان به افغانستانی ها نام وننگ وغیرت خراسانی البته (اهورامزدایی )را که خودشان نوشته اند پیشنهادمی کنند ! آه قهقه قهقه ...اما ماخواننده گان این رسانه آقای سلیمان راوش را درست نمی شناسیم که انگیزه ی خودگذری حضرت عالی درچیست که نفرین ونفرت را حاضرند بپذیرنداما حاضرنیستنداعتراف کنندکه مادرافغانستان دوره ی رنسانس را باکلاشینکوف وهاوان 107م م آغازکردیم،بیجاه نیست این کلمه نیز توضیح گرددکه این رنسانس چیست وهدف نهایی آن چه؟ که حضرت مصلح خراسان حتّا علمای دینی رادعوت به اجرای آن نموده که دودهه دروقت اقتصادگردد! برای نخستین مرتبه درایتالیا بود که طرزتفکر وتلقی دنیوی پدیدآمدومفهوم جدیدی ازبنی نوع بشرسرزبانها افتادپیشوایان رنسانس می گفتندلزومی ندارد که به فکر عقبی باشیم وکشیش هم جزمانندهمین مردم ساده کرامتی نداردکه ماراازآخرتی ترساند ویا همچونماینده ی ملکوت عذاب بعدی رابه پاداش بدل نمایدو عذابی را که کلیسا آن را بیان می نمودرفته رفته به اسطوره وریشخند بدل شده بود کلیسا دارایی وثروت کمترازنجیب زاده گان نداشت به صنف مستبد واستثمارگری تبدیل شده بودکه بالاتر ازسلطه ی سایر مستبدین برشانه ی توده های مردم سواری می کرد ودرهراموری مداخله می نمودکه ازظالمان هم ظالم تر بود.کتب عیسویت که درهمان نخستین روزهای ظهورش دستخوش دگرگونی وتحریف شده بودبامحتوای خودساخته وضدونقیضش عاری ازخداشناسی وآن بزرگواری قدسی بود. اگرانسان امروزین هم آن را می دید نمی پذیرفت که این کتاب ازجانب خدایی فرستاده شده باشد. ولی کلیسا حتّابه بهشت فروشی اشتغال می ورزیددرآن زمان کلیساافراد جوامع اروپایی را،صنفبندی نموده بود که بالاترین صنف خودکلیسا بود.نهضت ادبی رنسانس که هیومنیست های ایتالیا یی بودند اولین کسانی انددر اروپا که اعضای طبقه ی روحانی نبودندو برای اثبات اندیشه ی خوددرمیان قدماشواهد پیدامی کردندعلت رجوع این طبقه به نوشته های قدیمی ،بدینجهت بود که هماندیشان خودرادرعصور گذشته می یافتند به نظرایشان که عصر قرون وسطی چیزی به انسان نتوانسته بود تقدیم کندو بیشتر توجه به آشتی دادن آئین تحریف شده ی مسیخی داشتندبه نظر این صنف مردم رنسانس یعنی تجدید حیات علم وادب بشری. البته نخستین هدف رنسانس راندن کلیسا ازمسندقدرت بوددرواقع کلیسا درتمام ابعادحیات اروپا نقش منفی بازی می کرداگرپذیرش اوامر کلیسا ومسیحیت الزامی نمی بودشاید هیچ انسانی آن را نمی پذیرفت . اینک دعوتی که آقای راوش بخاطرسریع گذراندن مرحله ی آغازنشده یی می نماید :آب رانادیده موزه راازپاه کشیدن است .اگرهدف ازین رنسانس ازپاه درآوردن ملا ودین باشد به کمک خود ملاها ویک تعداد مکتب خوانده هاباید گفت آقای راوش نباید این رنج راباردوم متحمل گردند مااینکاررا( زدودن دین را) به کمک سپاه نیم ملیونه ی ح.د.خ.ا.و115هزارسرباز فرقه ی 201 موتوریزه ی روسها که مجموع قوای وارسا رانیز بدنبال داشت جمع ملیونها جلد کتاب ماتریالیسم تاریخی ودیالیکتیک کردیم که جزخودما تارک میهن شدیم وبس . پانزده سال مبارزه ی با100ملیارد دلارهزینه نتوانستیم جهان بینی دست کم دانشگاه پاس ها را دگرگون سازیم تعداد کثیری از تحصیلکرده ها مانند بنده ی نویسنده ی این سطورشدیداًبه خدا وروز بازپرس باورداریم .ازسوی دیگر دست آوردوارمغان گذشته ها تنها وتنها سیاه روزیگی وبدنامی قشر تحصیل کرده وازدست رفتن فرصت بود. درنتیجه ی بی تحلیلی والگوبرداری ناموافق بودکه بهترین شعرا ونویسنده گان ما درغربت بسر می برندوتعدادی هم قبورشان دردیار بیگانه است . زیارت های داکترجاوید،بیرنگ، استادالهام،علی رضوی وصدهای دیگر کجاقراردارد؟ به فضل وکرم خداوند(ج) که تعدادی هم مانند استادحبیب،استاد بارش ،استادیمین ،رهنوردزریاب وغیره ها باآنکه بافقردست به گریبانند امادرخاک میهن ماواء گرفته اند،خداایشان راخیردهادوبرکت .آقای راوش ! شناخت یک ارزش ازروی اصول وقواعدآن صورت می گیردوآنهم نه دشمنانه وکینه توزانه ،بلکه بی طرفانه وبامحبت. حضرت عالی نه تنهانگاهِ دشمنانه به اصل ادیان داریدبلکه تمدن باشکوه اسلام راتوان دیدن ندارید ودرعین زمان ازماخذ سوء استفاده می کنید. شهرستانی درملل ونحل این چنین هم نبشته :مجوس(آتش پرستان) واصحاب اثنین (دوخداپرستان) ومانویه (همان مانی ایکه شما احیاگرآن خواهیدبود) وسایرفِرَق مجوس گویند دین بزرگ وملت عظما ملت خلیل است(ملت خلیل یعنی دین ابراهیم خلیل الله که اسلام هم دین خلیلی است)...ملوک عجم تمام برملت ابراهیم بودندوتمام رعایابردین ملوک بودند (رعیت پیرودین پادشاه بود)وملوک ایشان رامرجعی بودکه درجمیع وقایع ،به حبل متین دانش اواعتمادنمودند واورا "مؤبدمؤبدان " گفتندی ومجوس راسبب تعظیم آتش چندامربود: یکی آن که جوهرشریف علویست ودیگرآنکه "خلیل علی نبیینا وعلیه السلام " رابه احراق تعرص نرسانید .( " کتاب معتبر زردشتی"بنام پیامبرآریایی : تالیف امیدعطایی ص454) این مولف محترم ازینکه واجها رامثله نموده معلوم می گردد که ازجمله ی مجوسیان است . حلالش باد! آمدیم برسرسمبول گیری شماازدین اسلام که سربریده یی را توسط یکنفرفردلاشعور (یعنی قاتل)درمعرض دید مردم قرار داده اید وآن را نمونه یی ازجهانبینی اسلام نامیده اید:نخست مردی به سویه ی شماکه دارای فهمی ازادبیات وتاریخ باشدبخوبی می داندکه متون درجه اول دارای تعابیر یکدست نیستند. به اساس تحقیق دقیق استادداکترشمیسا(مؤلف:کتاب نقدادبی ص24) هرمتن برابر به تعدادخواننده هامعنی دارد وازسوی دیگر نقد عیب جویی نیست بلکه تحلیل اثراست ،ثانیاً درموقع هجوومدح سخن باید روشن وجنبه ی استدلالی داشته باشد(مراجعه کنید به کتاب فوق) قرآن کتابی است ابرمتن ومصدرتمام متون ادبی جهان . ازصدراسلام بدینطرف تفسیرهایی گردیده که دربساموارد،زبده ترین مفسران اسلامی هم باهم اختلاف کرده اند،جهت جلوگیری ازاطاله ی سخن شما این برداشت پیامبر جلیل القدر اسلام را ازدین باادواربعدی تطبیق دهید:دریکی ازسریه ها اسامه بن زید(رض) نهیک بن مرادس را که هنوز دردین اسلام نبود ولی هنگامی که زیر شمشیرمی رفت گفت لااله الاالله اماشمشیر برفرقش رسید واو جان داد.چون سریه بازگشت به پیامبر(ص) حادثه را گفتند،حضرت پیامبر(ص)سخت ناراحت گردیدندوبه اسامه (رض) باخشم گفتند: اقتله بعدماقال :لااله الالله ؟ یعنی آیاپس ازآنکه کلمه خوانداوراکشتی؟ خضرت اسامه فرمودنداوبرای نجات جانش کلمه ی طیبه را خواند.حضرت محمد(ص) یگانه پیامبرخداپرستان جهان فرمودند:فهلاشققت عن قلبه فتعلم اصادق هوام کاذب؟ آیا توقلبش را شگافتی که دیدی اوازترس جان کلمه خوانده ؟ این حدیث درتمام سیرتهاودرصحاح سته موجوداست.سپاه باوقاراسلام زمانی که برفراز مرکز جغرافیای افغانستان پرچم توحید را برافراشتندبا بُت بامیان، ازراه کینه برنخوردند واوراتخریب نکردندپس ازگذشت 14قرن مردی ازمیان دود وآتش قبیله،باتعبیر قومی وزبانی ازقرآن رهبر وامیرمؤمنان مقررمیگردد به عنوان اینکه این بُت موردپرستش قرارنگیرد اورامنهدم می نماید درحالی دربامداداسلام ،آنانی که باپیغمبرخدا هم سخن وهمرازبودند وقعی به بُت ندادند وکمترین دقتی به این مساله ننمودند آیا آنها این بت بالابلند را ندیده بودندویااینکه به گفته ی نماینده آفت آخرزمان درآن عصرموادمنفجره نبودکه بت را انفجاردهند ؟ یقیناًبرائت بزرگی است به دیدگاه وسیع صدراسلام وتعبیرانسانی ازآیات خدا. وافرادی نافهم درصفوف طلبه ها وخارج ازآن بدبن باورندکه براستی انهدام این بت ازدیگاه اسلامی است.چشم چنین اشخاص کوراست متوجه نیستند که پس ازفروپاشی این بت ملاصاحب صدگاو رادرمناطق مختلف ذبح نمود وشکربجاه آوردآیااین عمل دیدگاه اسلام است یا دشمنی پاکستان وهند؟ (رجوع شودبه پنج سال سلطه ی طالبان تالیف: وحیدمژده) اینکه آقای سلیمان راوش آگاهانه پرونده سازی می نمایندکه عمل سیاسی یک گروه نظامی راتعبیر قرآن کریم نام کنند دورازانصاف است .پیغمبرخدا با یارش اسامه چگونه برخورد ازبرخورداو چه مفهوم حاصل می گردد؟ ولی اگرامروز من یا جناب عالی را دستگیر کنند اگردرسراسر بدن مان آیات قرآن را بنویسیم وهرثانیه هم الله بگوئیم ازخشم ایشان نمی توان رهایی یافت شاید شهیداجمل نقشبندی صدباربه خداسوگندیادکرده باشد که مسلمان است کو گوش شنوا ودل اسلامی که به او گوش دهد؟ با رو به خاک وگرد باگریه وآه به شهادت رسید! آقای سلیمان راوش شمابهترازسایرین علت عدم به پایان رساندن این افسانه را می دانید آیا انکارمی کنید که یکی ازین علت ها آنست که ازعمل این گروه علیه قرآن سندساخته شود؟ مردم افغانستان درهرجایی که اند ازروزگارآموخته اند!

درمورد تحلیل های بعضی ملاهاشما به کتاب "ماکیستیم اینجاه کجاست ؟ " تالیف دانشمند بزرگوارخواجه بشیراحمدانصاری مراجعه کنید . ونمونه ی تحلیل دیگر،نگاه ناجوانمردانه ی شماست

گلیم بخت کسی راکه بافتند سیاه

به آب زمزم وکوثر سفید نتوان کرد
گرچه منطق ،شکوه ادبی ونقدعملی برادردانشمندوبزرگوار آقای میرحسین مهدوی، ازاوج وبلندی ویژه یی برخورداربود اما حامل یک پیامی هم بود که پذیرش آن به آدم های امثال بنده گران تمام می شود ومی تواندازارزش ونرخ مقاله ی مذکوربکاهدوآن این دیدگاه است:

دکتر عبدالکریم سروش که براین باوراند:قرآن حاصل مکاشفه حضرت ختمی مرتبط است و توانمندی ها و احیانا ناتوانی های انسانی او در قرآن انعکاس یافته است. تحلیل هاوبرداشت های محترم داکترعبدالکریم سروش بیشترجنبه عقلی دارند وبه نقل متکی نیستند درحالی که دین مبارک اسلام به هردومنبع(عقل ونقل) ارزش مساوی قایل است،ازینرو این طرزتفکرراجع به قرآن کریم ازدیدگاه خودقرآن،مردوداست. باوجودی که خداوندمتعال شهادت به سره گی قرآن ازهوای نفسانی می دهد وماینطق عن الهوی..نجم محمد(ص) وهیچ سخن ازروی هوای نفس خویش نگویددرآخرین آیة شریفه که پس ازآن وحی قطع شد چنین می فرماید: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دیناً.. مائده، اگرنعوذوبالله قران باهوای نفسانی وضعف های بشری آلایش می یافت خداوندمتعال اورادرآخرین آیة به پیغمبرش گوشزد می کرد،یقیناًخدافراموش کارنیست وجرائیل نیزمبراازسهوانسانی است لذاچنین پنداشتن لطمه یی به دیدگاه ،دستگاه ایمان وتائید معاندان بی خبرازقرآن است وبس.

درآخر من به کلیه کسانی که علاقمندگفت گوو بحث روی مسایل اندپیشنهاد می نمایم :صدها موضوع دیگری است که به حیات کنونی جامعه ی ما ارتباط رویاروی دارد جرح وتعدیل وبحث روی آنهاممکن بتواند به حل مثبت آنها منتهی گردد.بازگذاری درهای گفت وشنود دینی ،وآنهم بابرداشتهای کم عمق زیانهای جبران نشدنی درپی داردادامه ی چنین درامه ها سبب می گرددکه ما به حریم اعتقادی همدیگر بی بیباکانه دست یازیم وبه توهین وتحقیر بپردازیم، نفعی که این عمل تقدیم جامعه می کندچیست ؟ برخلاف، اگرمابه باورهای همدیگر احترام کنیم وپی بهانه های لجوجانه نشویم، وحدت وهمنظری ماپیرامون مسایل حیاتی تر،سبب رونق آزادی وبازسازی دیواره ی فروریخته یی می گرددکه همه ی مارا روزی زیرخشتهای خودخواهدکشت!

بازهم درخدمت آقای سلیمان راوش: آقای گرامی درین نبشته شمادارای شخصیت نامتحد،افکارمتششت،روان بیمارووارخطا ،گاهی وصف یک عقیده را می نمائید وزمانی درنفی آن گام می گذاریدلحظه یی نمی توان دیدکه شمارا منحیث یک انسان متفکر،خیرخواه وبی غرض یافت ،درعلم مبارک تصوف این را نفاق درونی می نامند که منشا آن بی ایمانی ودین ستیزی است.آقای عزیز!هرعملی وهرقدمی که برداشته می شودانگیزه یی داردکه آدم رنجی را بدان سبب متحمل می گردد.شمارا چه چیز مجبورنموده که آرام خوردن وآرام نوشیدن آرام زیستن رابرخودحرام نموده ا ید ؟ باید بپذیریم که دلایل استوارو پایداری درابطن بطون وجودداردوگرداننده یی است که این پروژه را زنده نگه می داردلابداین عمل بایدازپیش طراحی شده باشد.باوجوداین همه پندار ها وگمان زنی ها،من منحیث یک مسلمان به شما پیشنهادمی نمایم که ساعتی را هرچه رنج آور هم باشدبه این امر تخصیص دهید: نخست وضووغسل کنید ،وپس آزآن به زبان بلند بگوئید:لااله الا لله ومحمدرسول الله من یقین دارم که خدای عالم بازگشت کننده ی مهربان است ممکن است دیوها واهریمن ها ی اهورامزدایی دل وضمیر شماراترک کنند وبدن درحال زوال شما درآخرین سال های دهه ی پنجم حیات بازنفس کشد وغربیل گردد.باعرض احترام به تمام آنانی که ازابلیس وشیطان آخرزمان نفرت دارند. وازتمام آنانی که درجریان نبشتن این سطور برآرای عقیده تی شان بی احترامی شده معذرت می خواهم و امیدوارم که ازعلت بنالید وباعلت بجنگید نه باسطرهای نبشته ی من،زیرا من معلول واقع شده ام ...

دل و دیده وام بستان ز کسی، اگر نداری

در دفاع از خرد و خطاب به جناب آقای سلیمان راوش/ علاوه بر مثله کردن اصل آیه، معنای آنرا مطابق با توان علمی و خواست سیاسی خود مطرح کردن: به مثالی از این مورد توجه فرمایید: آیه 123 سوره توبه می فرماید: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

شنبه 21 مارس 2009, نويسنده: میرحسین مهدوی


چرا دین ستیزی؟

حکمی که د ر پس اجرای خویش وعده قصر و باغهای پر میوه با درختانی که برگ هایش از الماس و یاقوت است و در زیر آن جوی های شیر و عسل روان است و در سایه آن تخت های ردیف شده قرار دارد که در پهلوی هر تخت برای زنباره ها صد ها حور و برای بچه باز ها صد ها غلمان آمادۀ خدمت اند...

چهار شنبه 18 مارس 2009, نويسنده: سلیمان راوش

واژه های کلیدی

دين، عقايد و باورها
آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • اسم مستعار گذاشتن و مقاله نوشتن و به اصطلاح جواب سليمان راوش را دادن ، يعنی روسپيگری ؛ يعنی دلالی و خواهر فروشی ! شما با چه هويتی و با چه رويی ، به استعانت « شاعر بزرگوار و دانشمند و برادر بزرگ تان ! » مهدوی برآمده ايد ! مگر سليمان راوش مردانه وار عکسش را نشر نکرده است ؟ مگر او مانند شما که يا جاسوس خامنه ای دجال هستيد يا پادو شورای نظار ، از زير برقع و چادری ، اسلام شمارا « بی آب » و بی پرده کر ده که شما در تاريکی تير می افگنيد ! به هر حال از ابتدا تا انتها شبه مقاله شما بر اين منطق استوار است که « روباه را گفتند ، بر اين گفته گواه هم داری؟ گفت ، آری ! گفتند ، کدا م است ؟ گفت : دم من! » دينی که هزار سال قبل بوسيله محمد ، به چادر نشينان حجاز عرضه شده ، به حدی خشن ، بيابانی و دور از عقل و فطرت بوده که پس از قرن ها تلطيف و التقاط و دستکاری ملل مفتوحه « مثل ترک و تتار و ايرانی و سريانی و ... » هنوز که هنوز است برای آدمکشی ، برای اسارت زن و انديشه بشری ، برای زفاف و زياده خواهی ملايان زنباره ، بهترين تمسک و بهترين جلوه گاه اميد است ! اين همه ايرانيان با عرفان و تصوف و هزار دوز و کلک خواستند اين عجوزه را هفت قلم ، آرايش کنند ! نشد که نشد ! اين گند و تعفن « تاب مستوری ندارد » !
  مگر اسلام ، غير از اعمال خامنه ای و خمينی است؟ مگر اسلام غير از اعمال ملک عبدالله و عمر البشير است ؟ مگر ژنرال مشرف و ملا عمر ، نمايشگران اسلام نيستند ؟ اين چه حکايتی است و چه دنائتی است که هرکس يک ورقپاره من درآوردی را ، « اسلام» ميخواند و هر گاه ز بانش بند آمد می گويد « هر عيب که هست در مسلمانی ماست »!
  اين مقوله که ميليون ها نفر پيرو اسلام است ، دليلی بر درستی و راستی اين آيين بيابانی نيست ، ممکن است ريال عربستان و کويت و اندونيزی وايران ، صد سال ديگر اسلام را سر پا نگهدارد ، بودا و موسی نيز ممکن است مليون ها پيرو داشته باشند ؛ همه آدم های که اسلام زده اند در عقب مانده ترين خطه ها زندگی ميکنند يا کشور های که حکومت های « اشغالگر و ضد ملی و وموروثی » دارند ! ، تازه يک فروشنده ايرانی باری گفته بود ، اين که ما در روز عاشورا دکان مان را می بند يم يا عروسی و خوشی نمی کنيم ، عشق امام حسين نيست ، اين از ترس تازيانه دولت است !
  نمونه استفاده خرافی ، اغواگرانه ، انحرافی و بازرگانی از اسلام را در بنياد مستضعفان ايران يا پروژه ساخت و ساز حرم امام رضاء ميتوان لمس کرد ! هرکس پروژه پنجاه ساله عمران امام هشتم را بنگرد ، متوجه ميشود که « وهابی ها» چندان پرت و پلا نمی گويند!
  من وقتی درنده خويی و نامردی يک آخوند را در برابر يک آخوند ديگر در نشريه شهر وند خواندم ، موی در بدنم راست شد ! منظور من حبس و شکنجه و قتل تدريجی آيت الله شريعتمداری به دست امام خمينی است !
  اين است نمونه مجسم شفقت و مروت اسلامی !
  از اين که نويسنده ای به نام جعلی مستعار ميگويد « ما هنوز اين سليمان راوش را نمی شناسيم که کيست (!) » بسيار پررويی و فاحشه گری ميطلبد ! در همان حال نقل قول های هم از کتب منشره همين راوش ( ناشناس؟) نقل ميکند ! چرا نويسنده استاد رهنورد ؛ استاد حبيب ( شايد منظور او همان اسدالله حبيب عضو برجسته رژيم کمونيستی باشد) را ميشناسد و از آنان ستايش ميکند ؟ گويا بخاطر آن که آنان در داخل کشور اند و سليمان در برون کشور !
  چرا راوش بد است ؟ چون « شاعر بزرگوار و دانشمند آقای مهدوی » چنين ميگويد و لابد يک حجت الاسلام که شايد در کانادا نيز امور و فردا همين دکان شيادی ( اسلام) را باز کند ، راست ميگويد !!
  دين اسلامی حالا معلوم شده با « سواد آموزی » هم مخالفت دارد ! هرکس باسواد شود ، ازاين کيش اهريمنی دست ميشويد و عطای محمد پسر عبدالله را مببخشد به لقای او !
  برای اين که اسلام رشد کند و تدادم يابد ، شريعتگذار اسلام برای حاکمان اسلامی اين احکام مرئی و نامرئی را صادر کرده :
  ۱ ـ زنان را در خيمه ( بيت) نگهدار ، حدود کار آنان در دوخت و دوز لباس جنگجويان خلاصه ميشود !
  ۲ ـ بر مخالف عقيده و شکننده سيرت خلفا ، رحم مکن ! !
  ۳ ــ از اعمال روسای قبايل ، گله داران بزرگ و صاحبان زر و زور ، بازخواست و پرسان مکن ! اما بزهکاران کوچک و آفتابه دزدان را با بريدن عضو و شلاق زدن های ممتد ، خسته و درمانده کن!
  ۴ـ هر سرزمينی که توسط محمديان ( جنگجويان اسلام ) اشغال و تاراج ميشود و غنايم آن بين لشکريان و فرماندهان توزيع ميگردد ، مجاز است و پر از ميمنت و برکت است ، اما کتابخانه ها ی خطه های مفتوحه بايد آتش زده شود ، زيرا خوفی و خطری که بر اسلام ناب محمدی متصور است از همين ناحيه است،
  يعنی کتاب و مدرسه !
  با تقديم احترامات فايقه . کامبيز خراسانی

  • شما در نظري كه داده ايد سخت از اسلام اتقاد كرده ايد و مرا به خشم آورده ايد. شما در نظرتان آورده ايد كه دين مبين اسلام خواندن و نبشتن را منع كرده است در حالي كه اصلا اينطور نيست. ما در قران آيات زيادي درباره ي آموختن علم داريم. براي مثال اولين آيه اي كه بر پيغمبر نازل شده است در مورد خواندن است(اقرا باسم ربك الذي خلق).
   اگر شما ميبينيد كه اسلام گرايان تندرو مدرسه ها و كتابخانه ها را آتش ميزنند، دال بر اين نميشود كه اسلام خواندن را منع كرده است. آنهايي كه مدرسه ها را آتش ميزنند افرادي هستند كه تندروانه عمل ميكنند و استنباط درستي از اسلام ندارند.

 • سر دبير فرزانه و آزاد انديش کابل پرس? !
  من هم مثل شما البته شايد کمتر به رمز و راز روزنامه نگاری بلديت دارم. شک ندارم که کابل پرس نمايش راستينی از تبلور و انعکاس افکار و شايد يگانه نشريه انترنتی بدون سانسور است . البته که هيچ ضرری ندارد ، اغلب کامنت ها با نام مستعار باشد ، اما مقالات مستقل ، اگر افشاگری و نظارت بر امور دولت باشد ، وافشای نام ، بر نويسنده ، گران آيد بازهم کار برد نام مستعار عيبی ندارد ، اما در مقالات فيچر و فرهنگی ، يک نويسنده که مردانه وار و عريان ، با اسم و عکس و آدرس خود ، مطلب ميفرستد ، نبايد توسط يک نويسنده مجهول و بی شناسنامه ، مورد تخطئه و فحاشی قرار گيرد ! اين از اصول اوليه ژورناليزم نوين است . آقای سليمان راوش با هويتی شناخته شده مطلبی زير نام ( چرا دين ستيزی ؟) نگاشته و محترم مهدوی بازهم با هويتی شناخته شده آن را نقد کرده است ؛ که هردو مجاز است . اما سومی که زير نام مستعار ( رزم صفت ) ؟ مطلب نگاشته و دست به اتهام و فحاشی زده ، خلاف اصول روزنامه نگاری است ، مگر اين که سردبير محترم کابل پرس ، دستاويزقابل قبولی درين مورد داشته باشند . با احترام . فروزان عالمی

 • اين که رزم صفت (؟) ميگويد ، تداوم چند قرنه اسلام نشانه « حقانيت » آن است، دروغی بيش نيست ! شما اين چتر فشار و تهديد را که از ريش سياف و محسنی و شمشير ودره ملاعمر تشکيل شده ، ا ز سر اهالی بيسواد و خوش باور برداريد ! شما چاه های نفت عربستان و ايران را حتا برای موقت به خشکانيد ! شما پول های هنگفتی که دو لت و روحانيون حکومتی ( در ايران) به اسم خمس و ذکاه و سهم امام ميگيرند ، متوقف سازيد ، شما در افغانستان و ايران در برابر اينهمه مسجد و حسينيه که سر به هزاران ميزند ، فقط اجازه دهيد چند مرکز و تريبيون به تعداد انگشتان دست در دسترس ، دگرانديشان و روشنفکران سکولار و اهل تفکر و تامل نهاده شود و فقط اين مراکز را با موشک و راکت و دهشکه و ژ۳ و ... نکوبيد ، معلوم خواهد شد که دين اسلام ، يک ببر کاغذی و يک مترسک است و بس !
  زنان در افغانستان خيال ميکنند که دين اسلام واقعا ، حامی آنان است ؛ چراکه آدم بيسواد کور و کر است و بيچاره ! کودکان يتيم کشور ما دست سياف و محسنی را ميبوسند ، زيرا بيخبرند که همين ذ وا ت ، پدر و ماد و خواهر و برادر آنان را کشته اند ! اگر روزی اين اقشار محروم و کور و کر ، از نعمت سواد و آگهی ملی ود را يت سياسی و اجتماعی بر خوردار شوند ، خواب از چشم جانيان اسلام پناه خواهد پريد و دکان های شيادی و تعزيه و تسبيح ، تخته خواهد شد!
  شما اکنون از غفلت و عدم رشد و عدم بلوغ جامعه ، استفاده ميکنيد و گويا تا به قيامت ، روی جهل و بيخبری مردم ، شرط بندی و سرمايه گذاری کرده ايد ، اما اين خيالی است خام و نقشه ايست بی سر انجام ! با ادب . فرهاد نوا ند يش

  • با مطالعه هذیان شما به دو مطلب واقف شدم و بس :
   اول - اینکه شما انسان پررویی هستید که داناتر از خود را میتوانید توهین کنید. توانایی نوشتن و منطق بالای او را با خود مقایسه و به نتیجهء که من رسیده ام برسید.
   دوم - بسیار متعجب شدم وقتی پهلوی اسم شما صفت انجنیر را دیدم. شما وقتی به قوانین و بدیهیات فزیک معتقد نیستید چطور انجنیر میتوانید باشید ؟ آیا به کرویت زمین معتقد هستید ؟ یا هنوز هم آنرا هفت طبقه دانسته و .... لطفاء توجیه کنید که من نتوانستم سر برآرم.رابطه منطقی بین طرز دید شما و مسلک انجنیری نمیبینم.شاید بخاطر معتبرساختن نوشته تان خواستید پهلوی نام تان بنویسید؟

  • آقاي حقبين به نظر من شما آدم پررويي هستين كه با چنين صراحتي آقاي رزم صقت را پررو ميگوييد.
   دوم اينكه من هنگامي كه مقالات آقاي راوش را خواندم متوجه شدم كه در آنها منطقي وجود ندارد. بلكه ايشان با نگاه نكردن به عقب و جلوي آيات، برداشت خودسرانه يشان را مينوشتند.

 • انجنیر صاحب مشکل شما ملا ها و آخند ها درین است که سخن تان با کار کرد تان از زمین تا آسمان فاصله دارد . میگوئید یک چیز و عمل میکنید چیزی دیگری ! گناه دیگران در انست که شما را متوجه اعمال غیر دینی تان مینمایند .

  شما ها همیشه در پهلوی حاکمان ظالم و خدا ناترس، نان به نرخ روز خورده اید و اعمال ابلیسی و شیطانی شانرا رنگ دینی و مذهبی داده اید . اگر خلاف خواست های شما اجرااتی مینمودند به بسیار سهولت فتوای جهاد میدادید . آیا چنین نبود و نیست ؟ میخواهید مثال های زنده و انکار نا پذیر بیاورم ؟

  حال که بشر قادر به کشف انترنت شده و چهرۀ اصلی دین فروشان از پشت پرده های پنهانی و زخیم دروغ و افتراه نمایان و هویدا گشته ، دلهره نداشته باشید . خداوند فرموده که خود نگهدار دین است ! ازچی سبب تشویش دارید ؟ بگذارید مردم مکتب بروند ، بیاموزند وخود را بشناسند . با خود شناسی خدا را خواهند شناخت !! اگر هدف تان این باشد.

  خواهش و تقاضای من از شما اینست که لطفأ جلو مکتب سوزی ، تیزاب پاشی و حملات انتحاری برادران دینی خود را زیر نام دین و شریعت محمدی بگیرید ، اگر ایمان به گفته های خود دارید !! تا سیه روی نگردید وقتی محک تجربه بمیان آید .

 • بنظرم نشر عقاید مخالف و موافق و متعاقبا احترام قلمی دو جانبه به یکدیگر شرط اول را در سایت کنونی می تواند داشته باشد نه ارسال عکس و تصویر نویسنده مطلب...

  زیرا ارسال تصویر بیشتر شاید انگیزه از شهرت طلبی محرر موضوع ریشه گرفته باشد تا حقانیت و صداقت مذکور و بنا بران حتما شرط نبود که اقای راوش تصویر بفرستند و عوام الناس را فریفته زیبایی یوسف گونه خود بسازند..

  پس چیزی که مهم است طرز عقیده و راهنمایی عوام الناس است ونه ایجاد ارسال پورتریت های زیبا که صرف جنبه تزیینی دارند و بس!!!

  • راست گفتی م م بچیم امی ده یک گپ دیگه ام فکریت است یا نی مه ده دوران تحصیلیم ده صنف سه یا چار که بعدازمو صنف مکتبه ایلاکده ده خدمت مردوم قرار گریفتوم یک شعر بسیار خوب ده یادیم است که مالیم ما ده زور خمچه ده ما می فاماند میگوفت دو نفر دوز یک خره دوزدی کدن سر تقسیم کدن خر هر دویشان جنگ کدن هر دویشان ده غم زد و خورد بودن که یک دوز ظالیم تر دیکه امده خره بیغم زده برد ما و تو کدی توفیق ناق داوا کدیم سری گپ های ایلایی دیدی که کافرا امده ایمان مردوم برده شیشتن . م م بچیم ده یک گپ دیگه ام فکریت باشه ده امی وقت و زمان اخر از خاننده گی کده نا خانی خوب است ایقه بسیار ادم بیرا نمیشه خودیشه خدایشه میشناسه وقتی که تالیم یافته شود باز خوده گم میکونه عوضی که از خدا شکر بوکونه کفر میگه و از جمله ای راوشیان میشه لاکن م م بچیم بیغم باش که اینا ده دوزخی که باور ندارن سگ واری انداخته میشن و خر واری هنگ میزنن باز ده امونجه ای لودا پیشی راوش جان میرن و میگن ما خو ده گپی تو کدیم حالی کمترک عذابه خو از سر ما کم بساز یا یک راه نجاته خو نشان بتی . باز راوش چه میگه او لوده ها اگه ای رقم روزه میفامیدوم شما ره ام خبر میکدوم و میفاماندوم حالی خودیم ام ده اینجه نمی بودوم . م م بچیم فکریت است یا نی باز اینا پیشی پاسبان های دوزخ میرن زاری میکنن که ده خدایتان بگوین که کم از کم یک روزی ره ام عذابه از سر ما کم بکونه باز پاسبان ها چه میگه میگه بدبختا ایا پیش شما خبر میدادگی نامده بود ( ده کابل پرس? ده خلاف راوش مردوم مسلمان نوشته نکده بود )باز چرا او ره رد کدین حالی شما جزای کده گی تانه ببینین باز لوده ها پیش پاسبان کلان دوزخ که مالک نام داره میرن و میگن که ده خدایت بگو که ما ره مرگ بیته مالک ام اونا ره ملامت کده میگه شما ده اینجه ماندنی استین و نمی مرین . اخر ای راوش و راوشیان پیش خودشان میگن که بیاین که ده خود خدا عرض کنیم که اونمو کلان امگی است و اختیار دار است . پیش خدا جان عرض میکنن که ای خدا جان ما براستی که نا فام بودیم ده راه غلط راوش و راوشیان رفتیم گپی مهدی ره گپ صائب ره گپ م م ره گپ سرپلی بیسواده قبول نکردیم ده قلم راوشیان بازی خوردیم ما ره یک دفه ازینجه بکش اگه باز امی رقم کدیم هر جزای که میتی بتی ولی خدا جان ازی مردوم بسیار قار است و بریشان میگه برین کتی مه گپ نزنین . م م بچیم خدا ازو روز بد ما ره نجات بته که سر ای مردوم امدنیست لاکن اینا نمی فامن برو بچیم بامان خدا

 • بچه ها خسته نباشید:
  بسیاردرد می کنه یا کم؟
  آه می دانم سخته ،اما چه باید کرد ؟
  این مسلمانا همه گلبدینی انداگه راست بگویی همه ی شان ملاعمرندهمی که بچه گک هاره دوردیده اند می دانندکه همه ی شان نازک اندگپ سخت باید نزنندگپک های نرم نرم بزنند که ایگک هابسیارتکلیف دیده اندکه طاقت شان تاق شده ،
  بچه های عزیز هریک :
  کامبيزخروسانی
  : مزاری جان
  حقبین خان
  نوا ند يش جان
  فروزان عالمی (البته ازپس سر)
  آقایان ! افغانستان کشوری است که مانند شما (پاپی ها) استخوان خورزیاددارد مامی دانیم درین نبشته در درزهای سرین بچه های پیرو دود وآتش مُرچ سیاه افتاده به عوض مزخرفات نویسی وداوری های پس خرابانه اعتراف کنید که توان تحمل سوزش ها را ندارید. آه ازین دردکه دوران بچه گی را یادتان آورد. اگرزیاد سوزش نموده می توانید دین پدری تان راروی کارکنید . خواهرنکاحی ومادرزنائی را. شمافریادکنید: ای عرب قرآن پیغمبر آخرزمانت راببر ما عاشق مادران مائیم وخواهران خودرا تنهاازنظرحقوقی حق خود می دانیم .اگرشمادروغگو نیستید اعتراف کنید: مادران تان را پدرکهای تان نکاح نموده یاهمه حرامزاده اید؟ اگرحرامزاده نیستید بانوی های خودتان ومادرکهای تان نکاح شده اند به شما که حق داده ازدین ما استفاده کنید؟پس شمارا باید گدایگرانی دانست که هم گدایی می کنند وهم کلان کاری. آه ازین گدایان بی مدنیت قهقه قهقه قهقه :گریه نکنید شوخی کردم...

  • امین جان ! این پیام تان تابلوی زندۀ از تجربه ، آموزش و پرورشیست که در مدرسه فرا گرفته اید . هیچ گفتنی دیگری ندارم . پیام تان افتخاریست به آقای رزم صفت که چون شما هم نظران و همفکرانی دارد !!

 • بسيار خوشحالم كه اينگونه از دين خود دفاع ميكنيد. قملمتان رساتر باد!

  • دوست عزیز اقای بابک !
   مدتی است اینجانب با اسم مستعار بابک نظریاتم را در باب دیدگاه و مقالات یک عده نویسنده گان تحریر داشته ام.اما در صفحه حاضر جناب شما هم از این اسم استفاده کرده اید.البته من انتخاب اسم و یا اسم مستعار را حق هر فرد میدانم اما جهت جلوگیری از سوءتفاهمات از شما خواهشمندم اگر در کنار اسم بابک یک اسم و یا علامت مشخصه دیگر هم بگذارید بهتر خواهد بود.چون ممکن است بعضی نکات نظر من و شما از هم تفاوت داشته باشند و این برای هردوی ما خوب نیست.موفق باشید

 • بسيار خوب نوشتين. باز هم بنويسيد تا ما از اينكه از دين اسلام دفاع مي كنيد شادمان شويم.

  آرش كلاس نه.

 • m.amin حقيقتا زماني كه نبشته تانرا خواندم بسيار خوشحال شدم و اميدوار استم كه خداوند متعال شما و دگر برادران و خواهران را كه با قلمشان در راه دفاع از آيين حقه اسلام گام بر ميدارندو مجاهدت مينمايند در اين ضمينه موفق بدارد.(آمين)

 • مقاله استاد راوش خالی از منطق و مملو از بغض و کینه ی عرب ستیزی و دین ستیزی از نوع ایرانی آن است. اگر منصفانه تحلیل شود وزن مقاله ی که انجنیر رزم صفت نبشته اند دارای ماخذ و منبع روشن و خیلی هم عادلانه و بی طرفانه میباشد که در آن هم فاشیسزم قبیلوی کوبیده شده و هم گردنکشی و گردن کلفتی نجبا و اصیل زادگان فوسیلی.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس