صفحه نخست > خبر و گزارش > صلحی که عدالت را تأمین نکند و نابرابری را از میان نبرد خود آغازی برای صد جنگ (…)

صلحی که عدالت را تأمین نکند و نابرابری را از میان نبرد خود آغازی برای صد جنگ دیگر است

کلیه قوانین دینی و دولتی جهان به این امر متفق القول اند که صلح بدون کیفر جنایتکاران فاقد جلوه های عادلانه بودن آن بوده و در حقیقت پامال سازی حق مظلوم در برابر عمل کرد های غیر انسانی ستمگاران را میرساند. پس صلحی را هم که آقای کرزی و متحدین بین المللی آن در صدد تحمیل آن بالای مردم بدبخت وستم دیدۀ افغانستان اند، در حقیقت امر صلح نه بلکه زیر پا گذاری خون هزاران انسان بی گناهی است که توسط جنایتکاران طالب، بگونه های مختلف آن به قتل رسیده وعلناً مسئولیت آنها را نیز این جلادان، با افتخار بدوش گرفته اند.
فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان
چهار شنبه 13 اكتبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

از بدو تأسیس دولت کنونی افغانستان تحت زعامت حامد کرزی، بعدازحادثۀ یازدهم سپتامبر2001 و سقوط امارت ملا محمد عمر، یکجا با داخل شدن نیروهای بین المللی تحت قومنده امریکا در افغانستان، مردم شاهد آن اند که از یک سو نیرو های رو به افول طالبان و شبکۀ القاعده برخلاف انتظارات مردم افغانستان وجامعۀ جهانی، با هر اسم و رسمی که بود، تجدید نیرو و آرایش پیدا کرد و دوبارۀ به یک هیولای مدهشی که توان به چالش کشیدن بزرگترین نیروهای نظامی جهان را در خود دارد، مبدل شد

و از جانب دیگری هم دولت مردان شامل تیم افغان ملتی آقای کرزی در همسویی با رهنمود های اربابان ناتو و امریکایی خود، همواره تلاش نموده اند که جنگ کنونی را تغیر جهت و ماهیت بخشیده، با آوردن بخشی از این آدمکشان بی رحم دنیای معاصر، تحت نام طالبهای میانه رو و صدها عنوان دیگر، از مناطق شرقی وجنوبی به مناطق امن شمال و مرکزی کشور منتقل سازند.

این پلان ها طی ده سال گذشته بگونۀ که ایجاب مینمود عملی گردید، و دولت کرزی در همسویی با رهنمود ها ودساتیر مقامات ناتو واستخبارات سی آی ای، اکنون تلاش دارد که با یک چرخش یکصد وهشتاد درجه ای، همۀ آن جنایاتی را که طالبان تا حال مرتکب گردیده ومردم بیچارۀ افغانستان را متحمل آن ساخته اند نا دیده انگاشته وایشان را گویا از طریق مذاکره و مفاهمه، سهیم قدرت در دولت کنونی افغانستان نماید.

مسلماً فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان بمثابه یک تشکُل دادخواهانه هم همانند دیگر نیرو های صلح خواه وعدالت طلب کشور، خواهان اعاده و تأمین صلح در کشور بوده، و جداً آرزمند هست که روزی صدای تفنگ برای همیش وهمیش در سرزمین جنگ زده افغانستان خاموش و جای آنرا شور و نشاط زندگی در یک فضای آزاد ودموکراتیک به دور از هر نوع نا برابری و بی عدالتی اشغال نماید.
اما چنین صلحی که پیآمد آن برای همیش صلح باشد وعدالت، با آوردن جنایتکاران طالب که دست هر یکی از آنها با خون هزاران انسان بی گناه اعم از زن ومرد و پیر و کودک این خاک آغشته است، و هنوز هم که هنوز است این آدم کشان سیه روی وسیه جامۀ جلاد از هیچ کردۀ خود نادم نبوده، و فقط طلب خون از پیکر بی گناهان دارند، در چوکات دولت وسپردن اختیارات زندگی مردم در ید قدرت ایشان، هرگز بر آورده نخواهد شد
ما یقین کامل داریم که هیچ معجزۀ از طالب آدم کش، یک انسان متمدن و یک مسلمان راستینی که به ارزش های انسانی واسلامی ارج بگذارد، وهمۀ باشندگان این سرزمین را به دیدۀ هموطن متساوی الحقوق خود نگاه کند، و به قوانین رایج بین المللی در رابطه با زنان، اطفال، دارندگان ادیان و مذاهب دیگر، افراد وابسته به ملیت های مختلف احترام بگذارد، و بالآخره انسان را بدیدۀ انسان نگریسته و هر آن کسی را که پشتو ویا اردو حرف نزد کافر قلمداد نکند، ساخته نمیتواند.

پس تلاش های آقای کرزی و تیم برتری طلب او را از این برنامه ریزی های کذایی صلح چگونه میتوانیم ارزیابی نماییم و در پی این تلاش ها کدام اهداف شومی نهفته اند که مردم ما باید از قبل واقف آن باشند تا یکبار دیگر قربانی خوشباوری های دیندارانه و انسانی خویش همچون گذشته ها نشوند.

1- کلیه قوانین دینی و دولتی جهان به این امر متفق القول اند که صلح بدون کیفر جنایتکاران فاقد جلوه های عادلانه بودن آن بوده و در حقیقت پامال سازی حق مظلوم در برابر عمل کرد های غیر انسانی ستمگاران را میرساند. پس صلحی را هم که آقای کرزی و متحدین بین المللی آن در صدد تحمیل آن بالای مردم بدبخت وستم دیدۀ افغانستان اند، در حقیقت امر صلح نه بلکه زیر پا گذاری خون هزاران انسان بی گناهی است که توسط جنایتکاران طالب، بگونه های مختلف آن به قتل رسیده وعلناً مسئولیت آنها را نیز این جلادان، با افتخار بدوش گرفته اند.

2- درشورای عالی و نام نهاد صلح آقای کرزی جایگاه ونقش مردم کاملاً مفقود، و اهداف آن غیر مشخص است. گردانندگان اصلی این شورا همان روی دیگر سکۀ طالبان در دولت آقای کرزی میباشند که، موجودیت و رشد امروزی طالبان مدیون لطف و همکاری های همه جانبۀ ایشان بوده، و اکنون نقش مجریان این شورا را عهده دار گردیده اند که این خود آغازی بس شوم در جهت پایان بخشی غایلۀ طالبانیسم در افغانستان است.

3- تمدن ستیزی، زن ستیزی و جنگ افروزی عدۀ کثیری از این پیام رسان های دروغین صلح واعضای شورای عالی صلح که همه دار و ندار زندگی امروزی ایشان محصول جنگ است نه هم صلح، خود پیام واضح وروشنی است به اینکه ساخت و بافت های پشت پرده در رابطه با صلح کاذبی که بازهم بنیادگرایان بی رحم در توافق با برادران طالبی ایشان، سرنوشت مردم و میهن ما را در اختیار گیرند در جریان است تا زمینه را به تحقق پلان های بعدی امریکا و انگلیس در منطقه مساعد گردانند.

4- پروسۀ مسلح سازی طالبها تحت نام پولیس محلی، توسط دولت در مناطق شرقی وجنوبی کشور، خود زنگ خطری است به اینکه ، عنقریب این پولیس های به اصطلاح محلی از چوکات محلی بودن خارج و به بهانۀ سرکوب به اصطلاح طالبان در مناطق شمال، مرکز و شمالغرب کشور اعزام و جابجا خواهند شد، و در جهت سرکوب مردم آن مناطق که تا امروز مانع از پیشروی طالبان بسوی سرحدات اوزبیکستان، تورکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان وغیره گردیده اند، و هنوز هم طور شاید و باید به پروسۀ پشتونیزه سازی مناطق خود روی خوش نشان نداده اند انتقام گیری نمایند.

5- صلح درافغانستان هیچگاهی بمعنی حقیقی آن نمیتواند تأمین شود، مگر اینکه به حل عادلانه و دموکراتیک مسألۀ ملی در کشور که یک مسألۀ چندین بُعدی و مزمن بازمانده از گذشته هاست توجه جدی وهمه جانبه صورت نگیرد.

6- حل عادلانۀ مسألۀ ملی در چوکات قانون اساسی فعلی که خود یک قانون استبدادی در رابطه با حقوق اقوام و ملیت های محکوم کشور است، در هیچ حالتی ممکن نیست.

7- تغییر قانون اساسی و تغییر نظام توتالیتار ریاستی یا دولت متمرکز، به یک نظام غیر متمرکز (فدرال ریاستی، فدرال پارلمانی ویا شبه فدرالی) بادرنظرداشت خصوصیت زبان، اقوام و جغرافیه کشور، از شرایط اساسی پیاده شدن صلح در کشور ماست، که در کلیه مراحل قانون گزازی در رابطه با آن اغماض صورت گرفته است.

8- دولت آقای کرزی قبل از مفاهمه وسازش با طالبان، بعنوان یک نیروی سیاسی و نظامی مرتبط با مردم افغانستان، باید است یک تعریف مشخصی از طالبان و تروریسم ارائه دهد تا مردم افغانستان در روشنایی آن آگاه باشند که با چه گروهی از طالبان، و در تحت کدام شرایطی در آینده سروکار خواهند داشت.

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان درحالیکه تأمین صلح را لطف بیکران رب العالمین، و نیازمندی تأخیر ناپذیر سرتا سر مردم کشور میداند، با صلحی که اسارت و نابرابری بخشی از مردم را در برابر بخش دیگر آن سبب شود، بمثابۀ بزرگترین جنایت ضد صلح وسعادت همگانی مردم افغانستان ارزیابی نموده و آنرا معادل با اعلان یک جنگ تاریخی دیگری میداند که چندین نسل دیگر باشندگان کشور ما را در مخاصمت های ناشی از بی عدالتی و بیدادگری قرار داده و دامنۀ جنگ را تا بی نهایت تمدید خواهد نمود که، ما از گذشته های تاریخ سر زمین خود درین رابطه نمونه های فراوانی را با خود داریم.

پس ای هموطن! بیا که دیگر ما در سدد امتیاز گیریهای نا مشروع از همدیگرتحت هیچ عنوانی نباشیم و به حقوق انسانی همدیگر احترام قایل شویم تا در کنار هم، به داشته های انسانی همدیگر ارج بگذاریم، تا بتوانیم جامعۀ انسانی و بری از نابرابری ها را برای نسل های امروز و فردای کشورخود بر پا داریم.
جنایتکارانی که به حقوق انسانی هموطنان من وتو تعدی نموده اند، متعلق به هیچ قوم وقبیله یی از میهن ما نیستند، قبیلۀ ایشان جدا وهمانا قبیلۀ جنایتکاران است، پس نشاید که با ترفند های همزبانی و یا هم همتباری تو را بفریبند و در خدمت جنایت پیشگان ات قرار دهند، همانند آنکه همین اکنون تمامیت خواهان حاکم بر دولت مشغول آن اند و آرزوی برده سازی عده ای از هموطنان ما را توسط عدۀ دیگر دارند. این خود جنایتی است بس بزرگ ونا بخشودنی که تخم نفاق را از طریق بذر بی عدالتی خواهان تداوم و توسعه میباشند.

باییست آگاهانه جلو گیری نمائیم وبه دنباله رو بی ارادۀ ایشان مبدل نه شویم

ما آیندۀ سعادتبارمردم خود را در آیینۀ یک دموکراسی واقعی میتوانیم تماشا نمائیم که در قالب آن جایی برای قوم برتر و قبیلۀ برتر ونژاد برتر وجود ندارد.

ومن الله توفیق

هیأت رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان

سیزدهم اکتوبر سال 2010 میلادی یا بیست و یکم میزان سال1389 هجری شمسی

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • ترکان و ازبکان و تاجکان محترم . !
  از نمره بازی و شماره نمودن و خط و نشان کشیدن گپ افغانستان تیر شده . تفنگ وردار . . . تفنگ . . به کابل بیا ارگ کرزی را محاصره کو . . بعداء کی ها افغانستان را به مردم دوباره تسلیم خواهند کرد با شما شروع خواهند نمود . اول سوال من از شما این است که به بیرق افغانستان چرا مهتاب و ستاره قوم تانه چسپاندن . . از مردم افغانستان پرسیده این کار را کردن یا سر خود شدید شما همچنان . ما رسماء از قطغنی های محترم خواش مندیم که به مقابل کرزی و طالبان در یک زمان معین بیاستند و جنگ را اغاز نمایند از دیر زمانی است که دوستم خود را اکمالات نموده است . . . پس منتظر چه هسید شما یان . . بفرماید این گز و این میدان .

  • تریدر بچیم. ایقه زیاد جرت وفرت نکو! اگه گزو میدان شد باز تنبانته محکم گرفته نخات تانستی! تفت نکد جوش امد

   اگر اینقدر مرد میدان هستی باز چرا مانند ماچه سگ زاده ها از یک ادرس مبهم بالای ملالی جویا که گویا وی یک بای فرند در کانادا دارد ( در موضوع مربوط به شخصی بنام ویس ناصری بقلم شبیر کاکر) نوشته کرده یی. این گز و این میدان. تو مرد شو و درمقابل کمره های تلویزیونی این ادعای خود را درمورد ملالی جویا ثبوت کن ویا حد اقل این ادعایت را بکن باز بیا و لاف داگز و دا میدانت را به ادرس تاجیکان وازبکان وهزاره ها روانه کن.

  • تریدرک یا همان فرزند خلف معامله گران پیشین!

   کاشکی تو غول تنها در میدان میبودی و باداران پنجابی و سندی خوده همرایت نمی آوردی! کاشکی آنقدر غیر میداشتی!
   تریدره زویه "پخ" تان خو رفته انشاءالله که "تون" نیز به ذباله دان آخور تان فرستاده خواهد شد!

 • و سهراب و روشن !

  شما خبر ندارن که ملالی جویا در کانادا یک سفر پنهانی نیز داشت در چند سال قبل و در همان سفر واقعاء تعجب بر انگیز همه از رابطه پنهانی شان با شخصی با خبر شدند .

  ترکان مدنی فدراسیون یک از خشک ترین اتحادیه های شمال است . که اکثر به فکر افغانستان نیستند . اتفاقاء من پشتنون نیستم و افغان هستم . حالا ملالی جویا میخواهد با هرکی دوست باشد غیرت شما چرا یه جوش امده . همچنان صلح عدالت تامین نمیکند بلکه جنگ میافریند . جنگ است که صلح به میان میاورد . از فحش دادن دست بردار و این اخطار اخری است اگر به مادر و پدر و خانواده و خواهر خود احترام داری .

  • دشنام, توهین وتحقیر بیجا بی مورد دیگران از جمله زنان فکر کنم کاری درست نخواهد بود بلخصوص که اگاهی شناخت و معلومات دقیق در باره انان نداشته باشیم . شخصیت فردی و اجتماعی ملالی جویا مربوبط بخودش بوده و اکثرا ما ها از ان اگاهی نداریم .

   اما شخصیت سیاسی این خانم که زبان انش بی لگام و مسیر اش ماویزم میباشد چیزی پنهان نبوده او بیشتر دنبال بلند اوازه ومطرح شدن است زمانیکه زنان فروخته , کشته ,حریق, گوشو بینی بریده , "بد "داده میشوند با سگ ها تبادله میشوند جناب خانم خاموش اند ... گاهی خارجی را اشغالگر مینماند و گاهی جایزه ودالر و مدال از انان بدست میاورد بدون اگاهی ملت سفر های طولانی به خارج میداشته باشند .......

   ایشان اوغان اند نه تاجک و فارس خود اش از جهت بدست اوردن پشتیبانی قبیله این را بزبانش جاری کرده بود همچنان همولایتی ها هم قریه یی ها و اقوامش را همه میشناسند ... تا مبارز و ماویست حقیقی و مدافعه زنان فرسخ ها فاصله دارند , یکتعداد شعوری و غیر شعوری خانم را کمک مالی کردند ملالی خان به عوض اینکه پول های کمکی را به به اختیار بیوه ها یتیمان پیر زنان قرار دهند رفت زیارت "اولمیر" پشاوری را اباد نمود . درست است خوب است که قبر "اولمیر" را جمع وجور کنند اما نه از پول کمکی دیگران که به مرام و مقصد دیگر برایش فرستاده شده است . چنانچه کسانی از پول شخصی خود مقبره احمد ظاهر را درست کردند این کار خوب است انان به همین مقصد بدون در نظرداشت مسایل زبانی سمتی ملیتی .... این کار را انجام دادند اگر ملالی همان هدف را دنبال میکرد چرا قبر ساربان و استاد سراهنگ ..... دیگران را اباد نکردند .

   لینا جان روزبه از شیعه های هراتی در افشار کابل تولد و درکابل هرات مدتی کوتا زندگی و بعد به ایران مهاجر شدند ایشان با ادب خوش اخلاق گوینده توانا شاعره خوب , حصین ...و فارغ از مسایل و تعصبات مذهبی و قومی سمتی ... بتمام معنی یک زن و انسان نیکو.................پس چرا ناحق در مورد هر خوب وبد یاوه سرایی بکنیم.

  • خان صاحب. اقای تریدر هرکسی را از اینه خواهر ومادرش میبیند. این اغا میگوید که اوغان است ولی پشتون نیست؟؟؟؟؟ این چی معنی؟ این به معنی اینست که بگویی که من خرنیستم ولی الاغ هستم!

 • خو . . خی لیتی را ده اوشار خوردند و نام مانی را هم ده کابل کدن .. ولی شله اولبه را ده مشهد مهمانی داده بودند . بهر حال اوقدر نیست که از او نابغه درست کردی , یک گپ های را یاد گرفته که مثل طوطا واری بیان میکنه و سر جای خود درست است . خان صاحب ناف خودته ده کجا بریدن . . lol. . . از گپایت و تجربه که داری مالوم میشه که ده تغاره پیدا شده باشی . مه شخصاء به تغاره احترام دارم . . اصلاء او نسل که در افغانستان به تغاره پیدا شده اند هنوز زنده هستند و مزه قورمه های که ده دیگ های سنگی پخته میکردند هنوز ده دهان شان است . خلاصه زنده باشن و عمرم شان دراز تا یک دفعه دیگه افغانستان مثل روز های که در جوانی دیده بودند ببینند .

 • من هم نظر فدراسيون فرهنكى تركان افغانستان را تاييد ميكنم .درين كشور هميشه سنك اول كج كزاشته ميشود. زيرا شيطنت دربين است قصدى اين كار ميشود تا ما ديرى نكزرد دوباره خود هارا تباه و بر باد كنيم.جون ما كشور و مردم ازاد نيستيم اين سنك اول با مشاركت و مساعى خارجى ها كج كزاشته ميشود و نبض ما بدست انهاست. هر وقتيكه بخواهند ما را به هم مياندازند. انها درين كار خيلى تجربه دارند.بس بهتر است كه در جهت صلح و اقعى كه دران همه اقوام و مليت هاى برادر خودرا دوست غم شريك برادر و برابر احساس كنند و همه اين كشور را خانه خود بدانند,اقدام شود.راستى فدراسيون فرهنكى تركان افغانستان يك سازمان جهانيست و بيوسته در جهت بميان امدن و حدت ملى و اقعى ارامى و شكوفانى افغانستان كوشيده اند.

 • کوشیده اند ولی ( نبظ ) شان به دست چند نفر ترک به انقره است . باور نداری از وزارت داخله ترکیه بپرس باز معلوم خواهد شد . خانواده دوستم صاحب هنوز به انقره بسر میبرند و بعضی اتحادیه های دولتی ترکیه به نام دوستم صاحب با مهاجرین هزاره و قطغنی کمک نیر مینمایند . از بین المللی بودن این سازمان خبر ندارم .. البته شاید در بین همین مهاجران قطغنی افغانستان که در تمام دنیا تیت و پرک هستند شاید یک ذهنیت از اتحادیه ترکان و ازبکان موجود باشد ولی در بعضی جاها این جنابان در صوفی گری پرداخته اند به جای جنگ برای افغانستان . از حاجی مقیم بای بسیار وخت است که خبر ندارم همچنان از اق مراد سلام مرا برای ایشان برسانید و خدا کند لباس عافیت در بر داشته باشند .

  • trader خان ! زنده یاد آق مراد بای ازجملۀ تجارانی ترکمن ما بودند که در زمان پادشاهی ظاهر خان تجارت قالین و حبوبات وطنی ما را در اروپا و امریکا گسترش دادند و نام نیکی به قالین گویا اوغانی کسب کردند . اگر قالین اوغانی در دنیا نامدار است باید مدیون خدمات صادقانه آقمراد بای باشیم ، خداوند مغفرت شان کند .

   زنده یاد حاجی مقیم بای از جمله شخصیت های مردمی شمال و بخصوص مزارشریف بودند که خود راعرب تبار تاجکشمول محسوب میکردند . باساس خدمات ایشان بازی بزکشی در اوغانستان شکل تقریبأ رسمی بخود گرفته بود و گاهی که سرداران دیوانه به حالت میبودند شامل بازی های المپیک جام اوغانی میکردند . زنده یاد حاجی مقیم بای شخصیت سخاوتمند ، صاحب قلب مهربان وروف و دسترخوان باز بودند . امروز فرزند شان یونس مقیم به حیث شهردار مزار شریف به شهریان مزارشریف خدمت می کنند . چندی قبل دادستانی حکمتیاری زیرنام اختلاس به ایشان تهمت دروغین بست که کره هم انداخته نتوانست و سرخم دوباره کابل آمد .

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس