صفحه نخست > کارتون > پوكر انتخاباتی

پوكر انتخاباتی

كارت های آشکار و پنهان بازی پوكر انتخاباتی
ذ. شمس
شنبه 20 جون 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

واژه های کلیدی

انتخابات در افغانستان
آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • ائتلاف هادونوع انديکی ملی وديگرسياسی (شخصی) ائتلاف ملی ائتلافی است که درپرتو منافع ملی وبه نفع احادملت وخيروفلاح کشورباشديقينادرچنين ائتلافهای ارزشهايامنافع کلی مطرح است يابه عبارت ديگرپيرامون استراتيژی واجندای ملی تفاهم ميشودولی درائتلافهای شخصی منافع قومی ، حزبی ، سمتی ، زبانی ، گروهی وبالاخره سطحی وگذرامطرح است توبرای من اين امتيازات رابده من ازتوحمايت ميکنم چنين ائتلافی ميتواندعواقب خطرناک وغم انگيزی برای ملت وکشور داشته باشدمثلاهتلرباثرائتلاف باگروه های فشار، سودجويان وفرصت طلبان درجامعه توانست قدرت رابدست أوردوقتی شمابه طرح کسی نه بلکه به شخص اوامابخاطرامتيازی که ازاوگرفته ايدرأی ميدهيدمگربه حقوق ديگرشهروندان تجاوزنکرده ايد؟هرکسيکه باکرزی ائتلاف کرده ياچندپست را ازاووعده گرفته ياچندکارمشخص راديگرنه منافع ملی مطرح بوده ونه أنچه يک رئيس جمهوربايدکندزدوبندهای شخصی کاملادرتضادبامنافع ملی قراردارندنبايدازيک نامزادرياست جمهوری خواست که توبرای ماچندپست بده يامنطقه مرابسازاين يک خيانت ملی است بلکه بايدبوکالت ازملت باوی مسائل رامطرح نمودوازخواست که درسطح کشورچی کارهای رابايدبکندسياست داخلی اوچطورباشدوازخارجی حکومت اوچگونه هرکسی غيرازين بايک نامزادرياست جمهوری تعهدی بسپاردسارق وخائن است زيراکسيکه رئيس جمهورميشودشايدروی ناگزيری بولايت توخدمت کندياپستی رابه توبدهدولی ولايتی که مانندتوکسی نداشته تامعامله کندمحروم خواهدماند؟واين برخوردتبعيض أميزوخيانت ملی است چی کسی نداندکه نه ائتلاف فهيم نه ازمحقق ودوستم ونه ازخليلی وشيرزوی مشروع وملی است چراکه هرکدام برای خودچيزی خواسته اندنه برای ملت مگرکدام يک بعدازمشوره باخواص ملت ائتلاف کرده اندوتاروزيکه ائتلاف خودرا اعلان کردندچی کسی خبرشده است که درعقب درهای بسته ميان أنهاچی گذشت ؟ حکومتی که ازين نوع ائتلاف هابوجودميأيدمشروع وملی نيست شايدنامزادی اهداف نامشروع بخصوصی داشته باشدبنابرهمين اهداف مرموزش باهرکس وناکسی وتحت هرشرايطی ائتلاف ميکندتاقدرت رابدست گرفته وباهداف ضدملی خويش برسدپس کسانيکه باچنين نامزادی معامله وزدوبندی ميکنندمرتکب خيانت ميشوندچون درهرخيانتی که اوتصاحب قدرت ميکنندکسانيکه اورابقدرت رسانده اندشريک اندپس بايدانسان باوجدان قبل ازهرسازشی عواقب کارش رادرسطح ملی بررسی کندوقتی کرزی بقدرت ميرسدبازهم افرادی مانندخرم وفاروق وردک وتيم اوماننداحدی وارسلاوزلمی رسول وحنيف طرح های راکه هنوزتکميل نکرد ه اندپياده ميسازند

  • سلام ببین یکی اش پشتون ودیگرش هزاره و دیگرش هم ازبک و دیگرش هم تاجک ولی یکیش هم افغان نیست یا ما مردم بی عقل استیم که کثیف های خودرا در جامعه منحیث لیدر بالای مردم افغانستان میقبولانیم و یا اینکه این ها بی عقل استند که نمیذانند که ما ازین بی حیثیت ها نفرت داریم وبزور کشورهای که عسکر فرستاده تا بما این مفت خواران آدمخوار را حاکم بسازد .او هموطن در قرن 21 زندگی میکنی بیدار شو .بیدار شو.بیدار شو

  • سلام دوستان همه اينها مزدوران امريكا، انگليس، ايران، پاكستان، ... ميباشد شما شاهيد هستين كه بوش در خدا حافظي در عراق با بوت ها بدرقه شد اما در افغانستان ما با مدال استقبال شد و مهمتر از همه كه تمام خاينين ملي ما در آن وقت رفته بودن و دست آنرا ميبوسيدن حتي محسني هم رفته بود

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس