صفحه نخست > کارتون > بدون شرح!

بدون شرح!

عتیق شاهد
دوشنبه 29 جون 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

واژه های کلیدی

انتخابات در افغانستان
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • سلام برخوانندگان کابل پرس?.

  عتیق جان کاریدعالی بود دست وپنجت درد نکند

  حق شان است وطن فروشان را..

  • خیلی مفهوم نیست . این دو نفر کیانند و چه میخواهند بکنند.اگر شما منظور طراح کارتون را درک نموده اید لطفاً تو ضیح بدهید.

  • چنين کاری خلاف شرع وکرامت انسانی است وازنظرسياسی به نفع کرزی بخاطريکه تنهاسه نفرمطرح هستنديعنی موردحمايت بيشترين مردم ولی چون کرزی امکانات دولتی وحمايت مادی وسياسی ايران وپاکستان راباخود داردوکميسيون مستقل انتخابات درحقيقت ستادانتخاباتی کرزی اندوجنگ سالارهاومليشه هاومافيای موادمخدروطالبان وحزب اسلامی وخوانين فرصت طلب درکنارکرزی انداوخودش راخودبرنده اعلان ميکند
   بشردوست گرچی صادق ترين فردشايدباشدولی اولافردخيلی اساساتی است زبان درشت داردوجامعه قبيله سالارباوچانس پيروزی نخواهد دادگرچی من طرفدارش هستم امانه بعنوان رئيس جمهورچون يک ماه هم حکومت کرده نخواهدتوانست
   عبدالله واشرف غنی هم گرچی چانس پيروزی ندارندولی سرسخت ترين حريف کرزی اندکه ميتوانندجهان را ازتقلب وخيانت ومکروسرقت کرزی خبری سازند ديدارشان بامقامات جامعه جهانی ميتواندبيشترروندانتخابات راشفاف ترسازدودست کرزی رادرامورانتخابات کوتاه تر
   هشت سال رهبران جهان درانحصارکرزی بودنداوهرچی ميخواست بنام مردم ميگفت ولی امروزديگرمشت جناب بازشده وبايدهرکی ميتواندبرای جهان واقعيتهای افغانستان رابرملاسازدبوش درهفت سال جزباکرزی ديگرباهيچ فردافغانستان ديداری نکردنتيجه چه شد؟
   اشرف غنی وداکترعبدالله دپلوماتهای ورزيده اندوميدانندکه چه بگويند
   نبايدکرامت کسی رازيرپاگذاشت کاشکه کرزی ميگذاشت تاسفيرامريکاباتمام نامزادهاديداری ميداشت چراکه هرکسی بخشی ازتراژيدی افغانستان وناکامی دولت رابرملاميساخت تاکنون مانشنيديم که جامعه مدنی بامقامات خارجی ديده باشندافغانستان به تغيروتحول نيازداردوهرکسی بايدقدمی درين راه برداردچراچنين کارتونی رابرای کرزی که باروس وايران پيوندبست نکشيدچرابرای کرزی که پای بوش وبليرودوستم وملاعمرش رابوسيدنکشيدوقتی ماهرشخصيت خودراچنين خوردميسازيم پس کی درين کشورتبارزکندجرم اين بودکه مخفيانه بامقامات امريکاديداری ميکردندولی هدف کسی خطانت باشد روبروی رسانه هابا بادارشان نمی نشيننداگربشردوست رئيس شودميتواندبدون روابطه وحمايت جامعه جهانی بقاداشته باشد؟ نبايدخيالپردازبود---- هرکسی دربرابرحکومت فاسدوضعيف که عامل پييشرفت طالبان شده مقاومت کندبه نفع مردم افغانستان است

 • karzai kojaast? nakonad ke khodat ham dar jenahe karzai bashi

 • Bradar to besyaar ghair adelana qasawat kardi. Dr. Abdullah zamani ke america taliba ra taqwiya maikard hamrai massoud dar moqabil america estaad. Alla ham yagana candidi ke waqaan base mardomi darad Dr. abdullah ast. tajika kho qataan hamraish hastaan. een safir america hast ke pa boosi dr. abdullah ra maikunad bakhaterai ke waqef ast ke general hai ma wa mardomi ma maitawanan dar zaarfi doroz hami okamati karzai ra hamrai support americaish sqoot betan. kabul boro baaz maifami ke che maigum. saad ha qomandan hai ma ba nafarati shaan hanooz zinda hastaan wa zoor ham daran. hamishaan az dr. abdullah support maikunan. tu ke asti ke chishma put dana kaj kadi. waqiat ha cheeze deegar ast. zooritan da kamaritaan.

 • یک سلام گرم شامگاهی خدمت عتیق شاهد وبعد به وجوددتان افتخار میکنم که واقیعت راتوسط کارتون منعکس میسازید.

 • والله خیلی چرتیدم به ای مانا که چرت زدم اما ازین کارتون قشنگ تان چیزی ندانستم.البته نادانستن خیلی بده ولی کسی که میکشه و مثل ما نمیفامه خیلی درد آوره.عتیق جان میدانم تازه کاری ولی کوشش کن کارت خوب میشه ها!نگویی که ما کارتون مارتون نمیشناسیم ما کارتونیست نیستیم لاکن این هنررا خوب میشناسیم.تو هم مشق کن زیاد پیشرفت داره ها!من امپرسیونیزم کار میکنم اولا مثل شما بودم یعنی نمیدانستم که چه میکشم و چیزی که میکشیدم چیزی نمیشد که من میخواستم عینه مثل شما ولی حالی کارم حرف نداره .تو هم کوشش کن تا به سن و سال ماها که 30-35سال داریم برسی دیگه کارت پخته میشه ها بارک الله

 • Ateqkhan to nafari karzai maloom maishe.

  • مه خو دوستای عزیز اولین بار است که یک کارتون چی ره میبینوم که از حق تیر نشوده عکسی خودیشه او ام ده حالتی بوت لیسیدن کشیده باشه . شاید شوما ام ندیده باشین . خوب سیل بکونین باز میفامین اگه نفامیدین زیر عکسیش نامیشه بخانین باز ام که نفامیدین بالا ده پسیتان .

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس