صفحه نخست > دیدگاه > آقای حبیب رحمان الفت اول باید سرطان خبیثه خودرا علاج کند

آقای حبیب رحمان الفت اول باید سرطان خبیثه خودرا علاج کند

پرویز "بهمن"
شنبه 30 اكتبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

آقای حبیب رحمان الفت بار دیگر ماسک دروغین تقوا وزهد را برتن کرده وتحلیل های کهنه وفرسوده اش را زیر نام ( سرطان خبیثه) به نگارش گرفتند که عاری ازهرگونه ارزش واعتبارعلمی است. با خواندن مقالهء آقای حبیب رحمان الفت درسایت کابل پرس بار دیگر معتقد شدم که حبیب رحمان الفت مانند ملا عمر کور وجود خارجی ندارد. اقای الفت درظاهرامرچنین وانمود میکنند که گویا ایشان وجود خارجی دارند وهیچ نوع جنایت وخیانتی را درزنده گی خویش مرتکب نشده اند اما ازآنجائیکه ایشان ازنشاندادن فوتوی خویش ابا می ورزند این خود نشان میدهد که ایشان یکی ازقاتلان وجنایت کاران جنگی استند که خودرا زیرنام حبیب رحمان الفت پنهان نموده اند.

بعدازنشرمقالهء قبلی من دربارهء ایشان وافکار واندیشه های شیطانی شان وهمچنان توهینی که ایشان به تمام نویسنده گان مستعارنویس روا داشته بودند من ماده های مندرج درمقاله ایشان را یک یک برایشان تشریح کرده واین را برایش ثابت کردم که اگرایشان درمقاله هایشان عکس وفوتوی خویش را نصب نمیکنند معلوم میشود که ایشان هم جزو لشکر جانیان وقاتلانی اند که از افتیدن شان بدست وارثان قربانیها هراس دارند.

اما چنان معلوم میشود که آقای حبیب رحمان الفت مقالهء من وجناب هاشمی صاحب را نادیده انگاشته وبرخلاف تمام معیارهای اخلاقی وضوابط نویسنده گی، ازمقام یک قاضی وتحلیلگر امورمسایل به تشریح سرطان خبیثه ای مداخلات کشورهای همسایه پرداخته اند. این موضعگیری آقای الفت بما میرساند که یا ایشان شخص متکبر وخود خواه بوده که به هیچ صورتی حاضربه قبول اشتباهاتش نیست و افرادی که پائین تراز سن وسالش بالایش ایرادی بگیرند همه را مطابق آیهء قرآن جزو جاهلان قلمداد مینماید که این خود یک استفاده جوئی ناروا از آیات قرآن میباشد.

ویا اینکه ایشان مردی هستند که با وجود شکست مقتضحانهء شان درمیدان بحث ومناقشهء انترنتی اعتراف را بخود ننگ دانسته وخفاشانه ازمیدان فرارمیکنند که درهردوصورت ایشان مرتکب خطا میشوند.

اگر آقای الفت این را می پذیرد که نوشته هایش بدون داشتن معلومات کافی بصورت عجولانه نوشته شده است او باید ازین بابت ازتمام شیعه ها وهمچنان نویسنده های مستعارنویس معذرت بخواهد این کاربیشتربر بزرگی ایشان میفزاید نه اینکه ایشان را خوار وذلیل سازد.
آقای الفت درقدم اول راجع به ادعاهای قبلی شان که بخش بزرگی ازمردم شیعهء افغانستان را عمال کشورایران دانسته بودند وحتی آنهارا خطری برای دین اسلام ارزیابی کرده بودند بایدداد سخن دهند وثابت کنند که چگونه یک بخش بزرگی ازمردم بصرت دسته جمعی عمال یک کشوربیگانه گردیده وخواهان خراب ساختن خانه وکاشانهء آبائی خویش به نفع یک کشورهمسایه میباشند. لازم بود که آقای الفت به جوابات من وجناب هاشمی صاحب پاسخ ارائه میداشتند وبعد به این تشریحات کهنه وفرسوده ایکه حتی یک طفل افغانستانی هم آنرا میداند که (دلده شور است) میپرداختند.

آقای الفت اگر وجود خارجی دارد باید خویشتن ازپردهء حجاب بیرون آورده ودربارهء مقالهء شان راجع به مستعار نویسی تشریح بدهند که بکدام دلیل ایشان نویسنده گان مستعارنویس را توهین کرده اند بکدام دلیل میتواند یک مستعارنویس جبون وفاقد جرأت اخلاقی باشد. بکدام دلیل یک مستعارنویس میتواند ماسک سگ را به رخ کشیده ومردم را بترساند؟ تا وقتیکه آقای الفت به این پرسشها پاسخ نگوید وعکس خویش را ضم مضامین خویش نسازد خواننده گان سایتهای انترنتی افغانستانی ایشان را به حیث یک عنصر اجیر ونفاق افگن که زیر کلمات مقدس وآیات قرآن خودرا پنهان کرده اند می شناسند وسخن های شان اعتبار وارزش علمی ،قانونی وحقوقی نخواهد داشت.

واژه های کلیدی

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس