صفحه نخست > کابل پرس افشا می کند > اختلاس انجنیر روزی و محمد شاه هاشمی در وزارت تجارت

اختلاس انجنیر روزی و محمد شاه هاشمی در وزارت تجارت

شواليه خود ما یا سلمان رشدی؟
داود جبارخیل
يكشنبه 9 دسامبر 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

چند ماه قبل انجنیر عزیز روزی باتهام اختلاس چند میلیون دالر در خریداری تیل از کشور های آسیای میانه در توقیف قرار گرفت. اسناد بدست آمده هویدا می کند که تنها عزیز روزی نه بلکه افراد بلند رتبه در وزارت تجارت هم در اختلاس دست داشته و چند میلیون دالر از این بابت اختلاس شده. بعداً محمد هاشمی مشاور وزیر تجارت هم باتهام همدستی با عزیز روزی بندی شد ولی بزودی وزیر تجارت بر هیت تحقیق فشار آورد تا روزی و هاشمی را آزاد کند. چرا؟

اسنادی که از آن بابت بدست آمده نشان می دهد که این رسوایی، گندگی و اختلاس بسیار کلانتر است از آن چه که فکر می شود.

لوی خارنوال پشت تلویزیون طلوع را محکم گرفته و یگان آدم عاجز را می پالد و سر و صدا براه می اندازد، چرا از این قضیه تیر خود را آورده؟ دوسیه هزار صفحه وجود دارد و آدم شاخ می کشد که چقدر عوام فریبی در این ملک جریان دارد.

مقامات در وزارت تجارت نه تنها در اختلاس متذکره دست دارند بلکه بعضاً اموال تاجران را در حیرتان و بنادر کشور بسرقت می برند.

روزانه در بنادر حدود 200 تن تیل بسرقت می رود که از بابت این سرقت هر روز مبلغ یکصد هزار دالر امریکایی بدست دزدان و اختلاس کننده می افتد. بهمین رقم از تیل وارد شده، همروزه حدود 300 تن تیل بنام تکس 3% اخد می شود که یکصد و نود هزار دالر دیگر هر روز از این بابت بدست می آید. کی ها از این همه پول حق خود را می گیرند؟ تلویزیون طلوع در گزارش ساعت شش و نیم خود نشان داد که کدام دست ها در پشت پرده کار می کنند. مگر هیچ کس توجه نکرد.

اسناد خریداری تیل توسط روزی و محمد هاشمی از آسیای میانه نشان می دهد که در تیل متذکره اختلاس در آن صورت گرفته.

رسوایی انجنیر روزی و محمد شاه هاشمی در ترکمنستان:

سفارتکبرای افغانستان در ترکمنستان بوزارت خارجه نوشته که دو نفر از هیت آقای انجنیر عزیز الله روزی رئیس مواد نفتی و گاز مایع و آقای محمد هاشمی مشاور ارشد وزارت تجارت و صنایع بدون اطلاع قبلی جانب ترکمنستان و این سفارت مورخ 29 عقرب 1385 بسفارت افغانستان در عشق آباد تشریف آورده در حالیکه آتشه تجارتی سفارت نیز حضور داشت با سفیر ملاقات نموده و در عین حال با آتشه تجارتی سفارت برخورد نامناسب را نموده اند. هیات مذکور بعداً در هوتل محل اقامت شان با بعضی از تجار ملاقات و در مراسم دعوت تجار ملی کشور اشتراک نموده و یکروز بعد طی تماس تیلفونی خواهان تحریر مکتوب دیگر بمقامات کشور ترکمنستان گردیدند و عنوان نمودند که زمینه ملاقات از طریق آقای نور احمد سروری یک تن از تجار فراهم خواهد گردید که آقای سروری به این سفارت مراجعه و اعلام داشت که موضوع کذب بوده و نامبرده هیچگاه توانمندی چنین هماهنگی را ندارد.

گزارش متذکره توسط عبدالکریم خدام سفیر کبیر و نماینده فوق العاده افغانستان در ترکمنستان بوزارت خارجه ارسال شده و بعد از ارسال گزارش متذکره وزیر تجارت گفته که سفیر افغانستان در ترکمنستان تابعیت آنکشور را اخذ نموده و باید برطرف شود. (اسناد ضم است)

افشاگری معین اقتصادی وزارت خارجه:

محمد ایوب معین اقتصادی وزارت خارجه در مکتوبی بتاریخ 29 عقرب 1385 بریاست قونسلی آن وزارت خبر داده که عزیر الله روزی رئیس عمومی مواد نفتی و گاز مایع، محمد هاشمی مشاور ارشد وزارت تجارت و صنایع و غلام حضرت سخی زاده کارمند بانک مرکزی عازم کشور ترکمنستان استند که از جمله دو نفر آنها عزیز الله روزی و آقای محمد هاشمی قرار مفاهمه تیلفونی ریاست تحریرات وزارت تجارت قبلاً عازم آن کشور گردیده اند. (اسناد ضم است)

وزارت تجارت باید جواب بدهد که مامورین اش:

چرا قبلاً رفته؟

با کدام پاسپورت و کدام ویزه رفته؟

سفر رسمی بوده یا نی؟

اگر مامور مقرر نشده چرا پاسپورت دولتی دارد؟

وقتی هیت تحقیق می خواست پاسپورت های آنان را ببیند با هیت مخالفت صورت گرفت. چرا؟

دروغ معین وزارت تجارت:

محمد حیدر رضا معین وزارت تجارت بتاریخ 29/6/1385 بوزارت خارجه نوشته که از اثر حکم وزیر صاحب تجارت قرار است محترم هاشمی مشاور ارشد اینوزارت و محترم انجنیر عزیز الله روزی رئیس عمومی مواد نفت و گاز مایع به کشور های قزاقستان، ترکمنستان و از بکستان جهت خریداری مقدار ده ملیون لیتر دیزل و پطرول مورد ضرورت ذخایر احتیاطی که در ایام ضرورت از آن استفاده کرده بتواند سفر نمایند. (اسناد ضم است)

افشاگری سفیر افغانستان در ازبکستان:

ولی این هیت یک هفته قبل از مکتوب به ازبکستان سفر کرده بود. باسنادی که ضم است توجه کنید.
در مکتوب دیگر محمد فاروق برکی سفیر و نماینده فوق العاده افغانستان در ازبکستان بوزارت خارجه نوشته که هیت افغانی به اینکشور بدون اطلاع قبلی سفر کرده و مقامات ازبکستان میگویند که این بازار نیست که هر کس بیابد و چیزی بخرد. (اسناد ضم است)

مشاور شخصی وزیر تجارت عضو هیأت دولتی:

هیت تحقیق می گوید که در وقت برسی اسناد معلوم گردید که مشاور ارشد وزارت تجارت محمد هاشمی، رسماً کارمند دولت نیست و وزیر تجارت می گوید که او مشاور شخصی من می باشد. (اسناد ضم است)

هیچکس از وزیر تجارت پرسان نمی کند که مشاور شخصی ات در سفر رسمی برای خریداری از پول دولت می رود. چرا؟ این وزارت هم خانه شخصی ات است؟

اگر آقای لوی خارنوال نتایج تحقیقات در این مورد را اعلان نکند تمام ادعا های او مورد سوال قرار می گیرد و ما حاضر استیم که اسناد را افشا کنیم. این عجب مملکتی است اگر کسی کم دزدی کرد یا رشوت گرفت بندی می شود و اگر میلیون دالر رشوت گرفت خیر است.

اسناد دیگر هم وجود دارد که نشان می دهد مشاور شخصی وزیر از پول دولت سفریه و مصارف رفت و آمد سفر خود را گرفته که یک کار غیر قانونی و اختلاس واضح می باشد.

مخفی کردن تحقیقات در خارنوالی:

هیت تحقیق بعد از تحقیق نوشته کرده که: محترم محمد شاه هاشمی ذریعه امر شخص وزیر تجارت بحیث مشاور ارشد در آن وزارت تقرر حاصل نموده و حکم ریاست جمهوری را ندارد. مذکور دفتر سوانح و سجل در وزارت تجارت ندارد و مامور رسمی نیست. محمد شاه هاشمی بار اول بخاطر تصفیه حسابات سنوات ماضیه که اصلاً چنین اسناد تصفیه طلب در ترکمنستان وجود ندارد به آنجا سفر بدون هدف به امر وزیر تجارت نموده و کدام دستاورد هم ندارد. محمد شاه هاشمی بار دوم بخاطر عقد قرار داد مقدار پانزده هزار تن مواد نفتی باید عازم ترکمنستان میشد اما مذکور به ترکمنستان نرفته و قرار داد فوق را در داخل افغانستان عقد نموده و سفریه اضافه از سه هزار و پنجصد دالر امریکایی را اخذ نموده امر مقام محترم ریاست جمهوری در زمینه تدارک سفر و قرار داد اخذ نگردیده و در قرار داد مذکور صفحه بخش قرار داد های وزارت محترم مالیه نیز موجود نمیباشد. قرار داد مذکور با چند کمپنی دست دوم داخلی عقد گردیده که در حدود یک میلیون و سه صد و هفت هزار دالر با مقایسه به نرخ جهانی بضرر دولت تمام شده و مواد اختلاس آن هویدا است و با چند نفر تاجران دست دوم معامله صورت گرفته. اسناد و دلایل فوق درج شماره 107366 می باشد و در ریاست تحقیق لوی خارنوالی موجود است.

یک نفر با چند نام (الکساندر، محمد شاه، محمد هاشمی):

محمد شاه هاشمی چند نام دیگر را هم دارد که در اسناد وزارت تجارت و پاسپورت اش استعمال می کند و آنها عبارتند از محمد هاشمی و الکساندر شاه هاشمی (اسناد ضم است)

لوی خارنوالی باید جواب داشته باشد که چرا انجنیر روزی و مشاور وزیر را بندی و چرا آزاد کرد؟ اگر گناه دارد چرا رها شد و اگر گناه ندارد چرا بندی شد؟

وزیر تجارت برای این اسناد کدام جواب قناعت بخش ندارد او عادت کرده که بالای مامورین غالمغال کند. اگر لوی خارنوال ادعا می کند که یک افغانی پول دولت را هم از مردم حصول می کند چرا از این آدم ها حصول کرده نتوانست. زور لوی خارنوال به آدم های که از غرب آمده اند نمی رسد.

وقتی که مشاور از درون وزارت گرفتار می شد همگی ترسیده بودند که قانون آمده ولی روز بعد دیدند که قانون تنها برای آدم های عادی آمده نه بمشاور ارشد وزیر صاحب. وزیر بسیار زود رفت به جان لوی خارنوال و کار را خلاص کرد و هر دو نفر خود را آزاد کرد.

این دوسیه در لوی خارنوالی موجود می باشد ولی شاید حالا یک بلست خاک در بالایش باشد و چند روز بعد دفنش کنند. این ها هم زور آور استند و اگر کسی زور آور نباشد رشوت خورده می تواند یا دزدی و اختلاس کرده می تواند؟

شوالیه سلمان رشدی یا الکساندر افغانی؟

کسی که می تواند "محمد" را از نام خود پس کند و عوض آن "الکساندر" بیاندازد و در یک کشور اسلامی هم زندگی کند، چه کار های دیگر که کرده نمی تواند؟! مربی داری مربا بخور!

مردم مسلمان افغانستان و شورای علمای افغانستان باید به این عمل رسیدگی کنند. عجب کشور اسلامی داریم. با این حالی که ما داریم کی بر ما اعتماد خواهد کرد؟ ما با این حالت خود ما از کشور انگستان گله می کنیم که چرا به سلمان رشدی لقب شوالیه داده است؟ شوالیة خود ما چطور می شود؟

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • جانم ! قانون مثل تار عنکبوت است عنکبوت های خورد در آن گیر می مانند ولی عنکبوت های بزرگ از آن می رهند .

  • در سایت بی بی سی خواندم که لوی سارنوال دو رئیس صحت عامه را به اتهام اختلاس هفتاد هزار دالر توقیف کرده است، ولی در مورد این چند میلیون دالر خاموش است. او بیشتر به جنگ های روی سرک خود با مردم رسیدگی می کند تا به قضایای جنایی و جرمی!

   آقای میر هزار!
   دنبال این قضیه را مثل والی بادغیس، مثل محراب الدین مستان و مثل ده ها دزد دیگر رها نکرده و بروید از سارنوالی بپرسید که خواب استید یا حق تان را گرفته اید؟

   دیگر چه رقم اسناد باشد؟

  • چرا هر دزد را وزیر مربوطه اش حمایت می کند؟ معلومدار که شریک می باشند. شنیدم که وزیر صحت عامه هم از خاطر دو نفر اختلاسچی خود حاضر به استعفا است!؟ عجب مملکتی؟!

   یک مرد پیدا نمی شود که این وزیر های حمایتگر دزدان را به محکمه بکشاند؟ یونس قانونی خو پشت گپ های سیاسی و معامله های سیاسی و قدرت مصروف است!

   آه این مردم روزی خاندان خاندان تان را تباه خواهد کرد!

  • این آدم که سه نام دارد حتماً ده تا پاسپورت هم دارد و وقت گریخته است، اگر نگریخته بود حتماً دستگیر می شود، زیرا لوی سارنوال آدم بسیار خطرناک است پروای پدر خود را هم ندارد! تنها یگان آدم کلان سرش زور آوری نکنند، دیگر او بسیار خطرناک است!

   این دزد ها را حتماً توقیف می کند خو بشرطی که قاضی ها حق خود را گرفته و آزاد شان نکنند!

   خیر است همین قدر هم که بی آب شده اند بس شان است، اگر غیرت داشته باشند!

  • آفرین به جرأت این آدم و جرأت وزیر تجارت که او را مشاور گرفته و پارلمان بنیاد گرایی که ما داریم حتماً این قضیه را پرسان کردنی است!

   شیخ شینواری در شورای علما غیر از این چه کاری دارد؟ این آدم بدتر از عبدالرحمن است که عیسوی شده بود! نامِ محمد را پس کرده و عوضش الکساندر مانده است، آفرین!

   پروفیسور شهرانی! جناب شما تا به ملکة انگلیس نامه می نویسید که چرا به سلمان رشدی لقب شوالیه داد، چرا غم این آقا را نمی خورید؟ از امین فرهنگ بپرسید که این شوالیه را چرا با خود نگاه کرده است؟ آیا هنوز هم شرم نیست؟ در یک کشور اسلامی یک آدم نام محمد را دور می کند و عوضش شوالیه الکساندر می شود!؟

   فرهنگ! اولین کاری که ما بکنیم اینست که از پارلمان می خواهیم ترا به جرم داشتن همین مشاور استیضاح کنند، این ملک شخصی ات نیست که هر چه دلت خواست بکنی!

  • یا این گونه آدم های بی ادب را که به مقدسات دینی توهین می کنند توقیف کرده و به سزای اعمال شان برسانید و یا این که شورای علما را لغو کنید.

   شیخ شینواری تنها معاش می گیرد یا کار دیگر هم دارد؟ عجب کشوری است؟!

   رئیس جمهور مسؤولیت دارد تا این قضیه را بررسی کند، اگر این پاسپورت شوالیه الکساندر است، چرا زندان نمی رود؟ این شخص باید به جرم توهین به مقدسات اسلامی توقیف و زندانی شود، هنوز هم در وزارت تجارت کار می کند و امین فرهنگ هم افتخار می کند؟

   لعنت به این قانون شکنی!!

   ما مظاهره می کنیم به ضد وزیر تجارت و هم چنان اعتصاب غذایی می کنیم اگر او را پارلمان استیضاح نکند!

  • رئیس جمهور آدم بسیار خوب است، شاید هنوز به او واقعیت را نگفته باشند ورنه او آدم بسیار باغیرت و باناموس و وطندوست است. هم اکنون مثل او کسی دیگر را نداریم.

   اگر این اسناد و این نامه به رئیس جمهور برسد، دم فرهنگ را سیخ می کند! اگر باجة بابای ملت است بخود است ولی حق ندارد که با مقدسات اسلامی ما بازی کند!

   وزیر صاحب! غربی استی یا شرقی، در یک کشور اسلامی استی و باید به مقدسات اسلامی مطابق قانون اساسی احترام بگذاری!

   از رئیس جمهور عدالت می خواهیم!

  • من از ملا امامان و علمای دین دعوت می کنم که روز پنجشنبه بیایند تا در مقابل وزارت تجارت بر ضد این گونه حرکت الحادی مظاهره کنیم. وزیر صاحب تجارت! آیا وزارت خانة شخصی ات است؟

   هنوز شما درک نکرده اید که در یک کشور اسلامی بسر می برید؟

   رسوایی اندازه دارد!

   آقای فرهنگ! اگر من همه علما را جمع نکرده و بر ضدت مظاهره نکردم باز بگو! از خود چه ساخته ای؟ حتماً باید معذرت بخواهی و اگر از گذشتة این آدم خبر داشتی هیچ معذرتت هم قبول نمی شود! استعفا کن! بدنامی هم اندازه دارد! هم دزدی می کنید و هم توهین؟

   لعنت به این رقم خدمت بوطن!

  • به جواب محترم انصارالله !
   برادر محترم باید متذکر شوم که هیچوقت آله دست دیگران نشوید . بیاید با هم وطن عزیر خود را آباد نمایم. برادر عزیز هیچوقت یک وزیر یک دزد را حمایت نمیکند باید اول مطلب را درک کنی باز ادعا نمائی . باید بگویم که قبل از آمدن آقای فرهنک در وزارت تجارت به شکلی رشوه خواری و فساد اداری جریان داشت که اندازه ندارد کسانی که در آن دوران در پست های بلند کار میکردند شما میتوانید ببینید که فعلاً یکی از تجاران ملی کشور هستند از کجا کردن این همه پول را در حالی که یک مامور دولت صرف 2500 افغانی معاش دارد آیا میشود که معاش کم اینطور سرمایه اندوخت؟ این خود معلوم میشود که از کجا کرده اند خودتان بهتر میدایند ولی اکنون که وزیر جدید تجارت یعنی آقای فرهنگ به سمت وزارت تجارت آمده است کار کسانی که رشوه میخوردند و استفاده جوئی میکردند خراب شد و حالی ادعا دارند که فلانی رشوه خور است یا وزیر دزدان را در پهلوی خود جای داده برادر اینطورنیست باید درک کنی کسی که اینطور ادعا میکند باید منشأ آن پیدا شود که چی منظور دارند آیا اینهای که حالی ادعا دارند یکسال قبل نمی فهمیدن که در وزارت تجارت چی میگذرد . به یعقین که میدانستن چون آنوقت خودشان در پروسه فسادادرای شریک بودن ولی حالا که درهای رشوه خوری و فساد اداری به رویشان بسته شده است اینگونه ادعا ها را میکنند . بیاید دیگر بازی دست چندنفر جنایتکار و دزد نشویم آنها صرف بخاطر منفعت خویش اینگونه تبلیقات را مینماید تا خودشان منفعت ببرند . بزرگان ما گفته اند که : آب را خت کن و ماهی بگیر .

  • دوستان سلام !

   من نمیدانم که مردم و دانش دوستان ما چقدر سراسیمه و تند حمله ور به یک موضوع و یک نقطه که هیچ اهمیت ندارد میشود.

   باید خوب فکر کرد ،مخصوصا ً اوضاع منطقه برسی نموده و در مورد گفتار خود فکر کرده ، و راه را مشخص نموده باید تحلیل ، سخن ، و به استقامت خود پیش برویم .

   من نمیگویم که فلان شخص کاری خوبی کرده که اسم خود را عوض نموده و هم نمیگویم که کاری خرابی را انجام داده است . این را همه ماو شما میدانیم که اسم با مسما باید سازگار باشد ، در مورد اینکه چرا فلان کس اینطور کاری را انجام داده ؟
   باید گفت که شاید اسم را که انتخاب نموده سازگار با خودش باشد .
   اگر کسی سوال کند که از دین اسلام کسی خارج شود که شده باز باید چیزی نگویم ؟

   من میگم آنهایکه ظرفیت و لیاقت یک چیزی را نداند و نتواند از عهده اش برآید و فائیده به دین نرساند ، جز بدنامی ، مسلما ً که نه تنها از دین بلکه از همه چیز میگذرد .

   در اخیر از همه دوستان خواهش میکنم که در هر مورد باید با خونسردی گام بردارند .

   zmuhammadi85 yahoo.com.au

  • اين همه دزد و جنايتكار فقط آزاد مي گردند. از نشر اين مقاله ها چي بر مي آيد؟‌ عوضي كه به اين دزد ها گفته شود كه بشرميد از كار هاي تان، برعكس نويسنده ها دشنام مي خورند. اين است انصاف مملكت ما.

  • جانكم!

   نام خود را تبديل كند،‌هر چي كه مي ماند اما دزدي نكند و اگر هر دو را مي كند و سرش اسناد هم نشر مي شود بايد بشرمد و ببيند كه مردم مي دانند كه آنان دزد استند اگر نام شان هر چيزي كه باشد. چرا بي اجازه رفته بود به تركمنستان؟ چرا پيش از همه اعضاي هيت رفته بود؟ چرا اين قدر دزدي از مال مردم بيچاره كه نان ندارند، آرد ندارند، تيل هم قيمت شده و اين آقايان نكتايي هاي مود روز مي زنند و نام شان هم الكساندر.

   ظلم است بخدا ظلم!

  • كدام تار عنكبوت؟

   هر كس رفت خانه خود و پارلمان است يا خانه ملت، او هم رخصت شد. پيسه بخو، حق بتي، بيغم باش.

  • بيخي درست ميگي

  • از اول دزد بود نو خو نيست.

 • افشاي خيلي جالب است. اما چرا شکايت کنيم در صورتيکه يک شخص مفسد، مغرض با سرگذشت آغشته با اعمال تروريستي دادستان کل است ؟ اول بايد چشمه را پاک کرد تا آب در پاهين پاک و روان جاري شود. اما اين کار صورت نميگيرد چرا که اين دولت دست نشانده است که براي بيگانگان کار ميکند نه براي ملت. دولت داستان کل را به مثابه سگ درنده براي مخالفينش تربيه کرده نه براي عدالت در اجتماع. سوال ديگر: اين جناب وزير تجارت چه نام دارد؟

  • I am very sorry for afghan people only theives are ruling this country I do not know— have these people honour and reputation?I am sure not they are shamless by stealing the property of the nation thier blood is totally dirty and nasty from the money they have stolen by that money they feed thier children so they are all Harami as in Islam says if they feed thier family with haram so their children will be harami

   So good knows for those who stolen the money which was donated by other countries and they fill thier pockets with it at least we can call thier children Harami

   In this case we want our elected president to save this nation from theivs and robbers if he really want to won heart and mind of people otherwise the dark ages of taleban will come again

   ikhlas wardak

 • سایت کابل پرس? باید جایزة بهترین رسانة خبری را بگیرد. حتی تلویزیون های ما با همه امکاناتی که دارند نتوانسته اند به این پیمانه خدمت بزرگ را انجام بدهند.
  میرهزار! مرحبا! شیری که خورده ای حلالت باد!

  در عین مورد قبلاً هم در سایت شما خوانده بودم، اما این بار بسیار مستند و رسواگرانه! لعنت به این دزدان!

  آنلاین : http://www.kabulpress.org/my/s...

  • این مقاله را حد اقل برای ده روز در همین موقعیت حفظ کن و یا این که کاملاً در اول ببر و همانجا بمان تا به آن رسیدگی شود!

   خودت هم مسؤولیت داری که دنبال این قضیه را بگیری، این موضوع را در همین جا حفظ کن تا همه قدرتمندان و حتی رئیس جمهور آن را ببینید، دزدی و چشم پارگی اندازه دارد!

  • واقعاً آقای میرهزلر خودت یک انسان پاک و وطنپرست هستی که بدون هیچگونه هراس دزدان و خاینین را افشا میکنی , شیر مادر برایت حلال باد . در مورد این موجود سه نامه الکساندر شاه و ....باید گفت که وی تابعیت فرانسه دارد و قبلاً در یک کمپانی فرانسوی به نام الکاتل در کابل کار میگرد که در اثر دستبرد از آنجا اخراج شد و وزیر تجارت فرهنگ نظر به استعدادی که به خیانت و دزدی الکساندر شاه دید , وی را مشاور ارشد خود مقرر نمود . حالا اولاًٌ این موجود باید به هیچ شکلی اجازه داده نشود تا از افغانستان با پاسپورت فرانسوی خارج گردد چرا مانند زلمی حقانی سفیر قبلی فرانسه که به اختلاس صد ها هزار ایرو متهم است و یا محراب الدین مستان , بعداً به خاطر آسوده در غرب زندگی آرام خواهد نمود .

   امین از کابل

  • تبریک باشد، من او را بنام می شناختم و به چهره نی! این همان دزد معروف و مشهور است!

   واه واه آقای فرهنگ!
   خوب ابتکار کرده ای، بسیار یک دزد کلان را بدون شناخت قبلی مشاور خود گرفته ای؟ اقلاً سوابق او را معلومات می کردی!

   این دزد مشهور اگر ممنوع الخروج شود بکدام نام ممنوع الخروج شود؟ لوی سارنوال باید هر سه نام او را بمیدان ها و سرحدات بدهد که خارج نرود و دفعتاً تحقیقات تکمیل شود! چند میلیون دالر کم نیست که زده است!

   داشتن سه نام خودش یک جرم کلان است! پاسپورت فرانسوی اش را ببین به یک نام و اسناد هایش بدو نام دیگر!؟ اینست مملکت و اینست مشاور ارشد؟!

   نام خدا وزیر صاحب تجارت! دامنت را از این رسوایی پاک کن ورنه در همین حساب خودت را هم شامل کن!

  • آقای میرهزار برادر عزیز و ای یار مضلومان:

   فقط پروز باشی.

  • سلام وهزاران افرين به دست اندركاران سايت زيباي كابل برس من از شما ارزو دارم كه كابي اسناد ونظريات مردم را چاب كرده به اغاي احمد غوث زلمي كه با لوي سارنوال در بخش مطبوعات كارميكند تسليم نموده رسيد اخذ كنيد تا فردا نگويند كه ما خبر نداشتيم و... وما وقت ديدن سايت كابل برس را نداريم بااحترام فريد از كابل

  • mir hazara khoshk kon shod da daftare amneyat

  • slamam!
   kaka mir 1000 !

   khai khabar nadaree khowaharee mohamad shah khanom shekeba hashmi ham az chi rah haiee ba sefarate afghanistan dar paris raseed az khowahar khowanda gee ba Dr abullah ta kaka karzai wa kaka ahmad zia masoud wa kaka spanta kolagee ra kaka gofta ba jaiee rasida megan ta nabashad kaka gak kai mesha karak khowaharakesh ham az sefaratr afghanistan dar broksil baqee ast aora ki baz khowast karda ???

   آنلاین : kaka gak!!!

  • خبر رهایی میر هزار نرسیده؟

   میر هزار گناه ندارد باید رها شود.

  • کابل پرس? بهترین سایت است

   هر نوع معلومات را می توان در آن دریافت کرد

   میرهزار باید بعلت خدمتی که به آزادی بیان کرده بزودی آزاد شود.

 • امکان ندارد که میرهزار بدون آن که گناهی کرده باشد در زندان بماند. او آزاد می شود اما وقت بیچاره ناحق ضایع شد.

  اصلاً دیگر باید خبرنگاران اجازه ندهند که یک همکار شان این طور زندانی شود، بدون علت و بدون اعلام جرم و یا تخطی.

  قانون است یا نیست؟

  • این واقعه دور از انتظار هم نبود؟! نشر مطالب و مقالات انتقادی و نشر اسناد اختلاس از دوایر دولتی و خصوصی بدون هیچ گونه سانسور و ملاحظه قومی سمتی و حزبی که در کشور مرسوم است٬ از طریق صفحه انترنتی کابل پرس? فعالیت این رسانه را با رسانه های دیگر متمایز میساخت و جایگاه خاصی در جمع رسانه ها و خواننده گان خود پیدا کرده است.

 • باکمال تأ سف باید یادآور شویم که تمام این نوع اتهامات بی اساس بوده و صرف به خاطر بعضی عقده ها و ‏استفاده جوی های شخصی می باشد . وزارت تجارت و صنایع مانع بعضی خلاف رفتاری های که یک گروپ کوچک ‏از اشخاص استفاده جو از عنوان سکتور خصوصی و بازار آزاد می نمایند موانع ایجاد داده است یا ‏یکتعداد اشخاص که آلوده به فساد اداری و استفاده جوئی از منافع ملی بودند ، منافع خود را در ریفورم ‏های جدید وزارت تجارت وصنایع در خطر می بینند به اتهامات بی اساس بالای اشخاصیکه نمیگذارند این ‏نوع استفاده جوئی صورت گیرد می پردازند. ‏
  یک امر مسلم است که ریفورم های جدید وزارت تجارت دست استفاده جوئی های بعضی مامورین وزارت ‏را گرفته و همچنان نمیگذارد تا یکتعداد محدود از تاجران و متشبثین خصوصی به عنوان سکتور خصوصی ‏استفاده جوئی های نامشروع برضدمنافع ملی را نمایند وبه بدنامی ارگان های دولتی می پردازند. ‏این متشبثین خصوصی به خاطر استفاده جوئی غیر قانونی خویش حتی به القاب مافیا وزارت تجارت و ‏صنایع وکدرهای آنرا در مطبوعات معرفی می نمایند. وزارت تجارت و صنایع کوشش می نماید تا حداکثر ‏منافع کشور و ملت را با احترام کامل و مراعات از قانون اساسی نموده ، سکتور خصوصی را در چارچوب ‏قانون حمایه نماید. از اتهام کنندگان تقاضا می نمائیم تا به عوض اینکه به اسامی مستعار و ناشناس مضامین ‏بی مسؤلیت و بی اساس را مینویسند و اگر فکر میکنند که اتهامات شان برحق است ، چرا موضوعات را از ‏طریق قانون و محاکمات افغانستان تحت بررسی و مطالعه قرار نمیدهند ؟ تا معلوم گرددکه واقعیت به ‏کجاست و کدام شخص خیانت می نماید. ‏
  دربارة خریداری تیل از طریق ریاست عمومی مواد نفتی و گاز مایع باید گفت که مسؤلیت تدارکات بدوش ‏آن ریاست بوده و مشاورین در ارزیابی و جمع آوری آفرها سهم داشتند. ریاست عمومی مواد نفتی و گاز ‏مایع ارزانترین قیمت همان وقت را انتخاب و مراحل عقد قرارداد در کابل صورت گرفته بود. این ‏خریداری نه تنها یک مفاد بزرگی اقتصادی را به ریاست عمومی مواد نفتی و گاز مایع که خود کفا ئی باشد ‏نموده بلکه در زمستان گذشته این ریاست توانست یک مقدار تیل را به قیمت مناسب به بازار بفروش ‏برساند، تا قیمت ها برای مستحلکین بالا نرود . این عمل واضح است که منافع یکتعداد تاجران تیل را که ‏خود سرانه قیمت ها را تعیین مینمایند منافع نامشروع شانرا در خطر گذاشت ، یکتعداد تاجران به خاطر ‏جلوگیری از فعالیت های ریاست مواد نفتی به اتهامات و توطئه های بی اساس بالای یکتعداد اشخاص می ‏پردازند. این دوسیه هنوز هم تحت مطالعه و بررسی ارگان های دولتی قرار دارد. سوال اینست که چرا ‏یکتعداد تاجران از مدت چندی به این سو علاقمند زیاد به خریداری تیل های مواد نفتی هستند. ‏

  ما باور داریم که اگر ریاست عمومی مواد نفتی و گاز مایع خودش به خرید تیل و فروش آن به بازار به ‏قیمت مناسب نمیپرداخت هیچگونه اتهاماتی صورت نمیگرفت. همین حالا قیمت های تیل را در بازار ‏مشاهده کنید که یک تعداد انحصار کنندگان تیل به چه اندازه قیمت تیل را بلند برده اند . و اگر بازهم ‏دولت افغانستان تیل را به بازار توزیع ننماید بازهم این تعداد تاجران بالای مردم بی چاره مان قیمت را به ‏هر اندازه که دل شان خواست بلند میبرند. ‏
  تصامیم وزارت تجارت و صنایع و ریاست عمومی مواد نفتی و گاز مایع باعث میشود که انحصار واردات تیل ‏را توسط یکتعداد اشخاص محدود جلوگیری نماید. تمام تیل های بی کیفیت توسط همین اشخاص داخل ‏افغانستان می شود و حتی مانع کنترول ریاست عمومی مواد نفتی از ذخایر شان میگردند. بگذاریم تا ملت ‏افغانستان و اشخاص بااحساس و مسؤل نظر بدهند که کدام اشخاص خدمت می نمایند و کدام اشخاص ‏خیانت !‏
  همه میدانند که در بدل پول هرنوع مضامینی نوشته می تواند شود و هرنوع پروگرام های تلویزیونی که ‏اکثراً تجارتی هستند بدون اسناد و احترام بر بی گناهی شخص تا حکم ارگان های قانونی برنامه ریزی ‏میشوند. آزادی بیان و دیموکراسی در بعضی موارد مثبت است و در بعضی موارد به هویت و شخصیت ‏انسانها روبرو میگردد . این آزادی ها ارتباط میگیرد به شخصیت و متخصص بودن ژرونالیزم و احترام و ‏مراعات از قوانین و پرنسبپ های ژورنالیزم . ‏
  در اخیر از نویسندگان این مضامین که از شبکه های انترنیتی استفاده می نمایند خواهش می نمائیم که اگر ‏به اتهامات وارده خود شکی ندارند و از مردانه گی و شرافت خود ادعا مینمایند ،بیایید و حاضر شوید به ‏ارگان های قضائی که با اسناد صحبت نمائیم . ‏
  سوال دیگری که نزد ما پیدا میشود که چرا همین اشخاص استفاده جوئی های ریاست حمایه از سرمایه ‏گذاری ( ایسا) را یاد نمی نمایند. این اداره به ملیون ها دالر را به عنوان پارک های صنعتی به مصرف ‏رسانیده و هیچ گذارش مالی وجود ندارد. همین نمرات زمین پارک های صنعتی دوباره به سکتورخصوصی ‏به فروش رسیده و یکتعداد اشخاص توانستند با پرداخت یک پول رشوه از این نمرات استفاده نمایند. ‏درعین حال ریاست اداره ایسا به سرپرستی ذاخیل وال به ملیون ها دالر عایدات لیسانس های را در ‏حسابات شخصی به مصرف رسانیده اند و یکتعداد مامورین این اداره با معاشات گزاف نه تنها استفاده ‏جوئی از عواید این اداره می نمایند بلکه هرکدام آنها در یکی از شرکتهای که به عنوان سرمایه گذاری ‏حاضر می شوند سهم دارند. خود آقای ذاخیل وال در شرکت های تیل فروشان مانند شرکت داوی و شرکت ‏بهار سهیم می باشد. ‏

 • شماهمیشه به اینطور گپ های پوچ و بی اساس بازی میخورید شما را در اینکار کارها دخالت میدهند و خودشان استفاده جوئی مینمایند اگر همه این ادعا ها درست باشد هرکسی که این اتهامات را در ویب ساید به نشر سپرده است باید که به محکمات مراجعه کند در صورتیکه که وجدان دارد اگر دورغ است باید خودش محکمه شود و در صورتیکه دورغ باشد بایدبگویم که خودش یک شخص دزد ، رشوه خوار میباشد. باید همه بداندکه بدون کدام ثبت کسی را نمیتوان مجرم شناخت . این همه کاغذهایکه در ساید نشر شده کدام سندی نیست که به درد کسی بخورد همه مکاتب رسمی است که ردوبدل شده است . وشما باید بدانید که در کشور ما رسانه ها بدون گرفتن پول چیزی را نشر نمیکنند باید بدانید که مدیر مسؤل این ویب ساید چقدر پول از کسانی که منفعت میبرندگرفته است.

  • در كدام محكمه بروند؟‌ در همان محكمه كه اگر از دو ميليون دالر، فقط يكصد هزار رشوت بدهي ترا مي بخشند و دعوا كننده را زنداني مي كنند؟

   دزد ها؟‌ همين امين فرهنگ نبود كه صد معامله ديگر را در دو وزارت قبلي خود كرد و سه وزارت را تا حال ناكام كرده است؟

 • تمام نظرات موافق ومخالف را به دقت مطالعه کردم چیزی که برای من جالب بود شجاعت روزنامه نگاری وخبرنگاری شماست به شما تبریک می گویم وبرایتان آرزوی موفقیت میکنم

 • نویسنده علی احمدراده
  برادران محترم وزیر تجارت اقای فرهنگ تین کارنامه اولش نیست ، ایشان در وزارت اقتضاد بیشتر ازاین خودرا الوده ساخته بود ، ما تنها اقای فرهنگ را نباید ملامت کنیم . در کابینه افغانستان برای اقای فرهنگ ننگ است که از دیگران عقب بماند.
  اقای امیرزی سنگین وزیر مخابرات صاحب شرکت ها شده و از هر کمپنی مبایل که جواز دریافت کرده ملیون ها دالر حق گرفته ، اقای رامین وزیر زراعت دارای فابریکه ها شده و بابرادرش فابریکه های دولتی را خریداری کرده ، اقای جاوید وزیر ترانسپورت از دادن جواز به شرکت صافی ایرلاین پنح ملیون دالر می گیرد سکتور خصوصی را به کرابه داده است و خانه ها در خوشحال خان خریداری نموده ، اقای قرقین تمام بودجه وزارت معارف را نوش جان کرد و فعلا خون شهدا و معلولین رامی مکد . از کی گله گنیم این مملکت بسوی بربادی روان است .
  نمایندگان پارلمان ما وقتیکه رای اعتماد به وزرا را میدادند به استثنای یک یا دوفرد همگی در دعوت های همین وزرا در هوتل سرینا شرکت میکردند و امروز هم همان افراد از وی جانب داری میکنند.
  این همه فریاد ها بیجا است ، قبل از اقای فرهنگ کسان دیگر که در وزارت تجارت بودند ایا صداقت کردند؟ امین ارسلا مانندفیل شکمش را پر کرد و قبل از او هم هرکسی که دراین وزارت وزیر بوده یا معین و مشاور همگی همدست ملیون ها دالر را اختلاس کرده و رفته اند. پس فرهنگ بیچاره هم حق دارد چون در وقت رای اعتماد برای هرفرد از پارلمان ده ها و صد ها هزار دالر داده تا نصاب رای را پوره نتوانسته. بنأ ان مصارف را از وزارت باید پوره کند. و اقای فرهنگ به حدی بی ننگ و مقام پرست است که اگر یکبار رای اعتماد گرفته نتوانست ، بار دوم با سرمایه و مصارف بیشتر وارد میدان شد و وکلای پارلمان را خرید تا به منصب وزارت رسید .
  اب از سر گل الوداست و ما پائین را پف میکنیم .

 • برادر میرهزار:درین چه جای تعجب است این هم یک پروگرام انجوئی است.این بار هاشمی که نسبت داده میشود به خانواده متبرک رسول مقبولص ولی هاشمی صاحب مثال زنده امیزش تمدن ها شده.وبا الکساندر شدن در جمع تکنوکرات هاولی در بخش دزدی و اموزش ان به
  ابن کشور امده اندوبست عالی مشاور ارشد وزیر در امور بیرون قانون که دزدی-اختلاس-استفاده سو-ناگفتنی وغیره بوده انجنیر روزی
  هم درین اموزش از شاگردان ممتاز است که مایه افتخار اقای فرهنگ
  بودهملامت نگویدش برای غریبی امده ولی رئیس جمهور بیچاره چه کرده
  میتواند اگر از دهانش حرفی برامد باز شتاین مایر تهدید قطع کومک
  را میکندزیرا سپنتا صاحب با وزارت دوستی حود این راه رابازکود
  باز هر کس نفس وشکم دارد ملامت شان نکنید.

 • سلام وهزاران افرين به دست اندركاران سايت زيباي كابل برس من از شما ارزو دارم که همیشه این خاینین ملت راه رسوا کرده وچهره کثیف انها رابه ملت مظلوم وشهید پرور افغانستان نشان دهید امید که یک روز خداوند متعال این خاینین را به جزای اعمالشان برسانند به امید چنین روزی

  کوچک شما حسین از اردوی ملی

  • آقای میر هزار ! برای ما دیگر هیچ اعصاب و حوصله ای آرام باقینماند . هرقدر نامه ومقالات انتقادی در موارد گوناگون نوشتیم ، نتیجه ای مثبت و سودمند بدست نیامد . فکر میکنم که آقای کرزی مانند حنیف اتمر و خرم ، یک شخص بی مسؤولیت باشد . و یا اینکه روز چوروچپاول است . تا اینکه وقت خود را به خواندن مقالات انتقادی مصروف وضایع بسازد . بهتر میداند ، که فرصت چور وچپاول را از دست ندهد. منظور من اینست که شما از طریق خویش ، در موارد نبشته های انتقادی دوستان چه تصامیم و اجراات را که بپایه نتایج مفید و سودمند بی انجامد و یا انجامیده شده باشد به خواننده گان خویش ارایه داشته ویا بدارید؟ آیا این امکان بشما موجود است ، که اسناد فساد اداری و خیانت حکومت آقای کرزی و وزرای فاسد آنرا با مقالات انتقادی دوستان در مورد عملکرد آنها به مقامات سازمان ملل متحد ، سازمان دفاع از حقوق بشر و بمحاکم قضایی بین المللی سپرده باشید ؟ اگر چنین چیزی تا حال صورت نگرفته است دلیل آن چیست ؟ امروز سازمان ملل متحد ، امریکا و جامع جهانی مسؤولیت باز سازی افغانستان را بعهده گرفته اند . به میلیارد ها دالر ویور به حکومت ودولت افغانستان کمک ومساعدت میکنند. مگر هدف آنها این نیست که پول های کمک شده در بازسازی افغانستان به اختلاس و غارت برده شود. آنها هم در این موارد حساس مسؤولیت میکنند. اگر هر فرد ملت شریف افغانستان در ازاء میهن ومردم خود حساس مسؤولیت و خدمات صادقانه را در جهت ادای وظایف اسلامی و انسانی شان برمبناء اصول تحکیم عدالت اجتماعی و جامعه مدنی فارغ از هرگونه اهداف مغرضانه ایفا و مرتکبین فساد اداری را به معرفی سازمان ملل متحد و محاکم قضائی بین المللی بکشانند ، طرف اعتماد و پشتیبانی ملت افغانستان و جامع جهانی قرار خواهند گرفت. ملت شریف و نجیب افغان علیه دزدان ، غارتگران و تروریستها با استقامت و پاک نفسی برزمید.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس