صفحه نخست > کارتون > امنیت ملی و امرالله صالح

امنیت ملی و امرالله صالح

عتیق شاهد
يكشنبه 6 سپتامبر 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • برای ریاست امنیت ملی افغانستان در این شرایط جنگی ما به به شخص توانمند و مقتدری چون داکتر نجیب الله ضرورت داریم که مانند اداره خاد سازمانی دشمن شکنی را ایجاد کند. این صالح بچه نه تنها که ضعیف و بیکاره است بلکه اصلا استعداد رهبری یک سازمان جاسوسی- اطلاعاتی را که ضربتی و دشمن شکن باشد ندارد.

    مشکل دیگر صالح این است که از صبح تا شام وصف جنایتکار ملی مسعود را میکند و عکس آن شیاد را در دفتری نصب کرده که از آنجا داکتر نجیب الله دل دشمن اصلی افغانستان یعنی پنجابی های کثیف و بویناک پاکستانی را سیاه کرده بود. ولی حیف که همین مسعود جنایتکار و کارمل خائین آن مرد بزرگ را نگذاشتند که افغانستان را به صوب ترقی و پیشرفت رهبری کند.

  • محدودمقامات افغانستان اکنون حاضرمیشونددرحالیکه عضودولت باشندازکارکردهاونابسامانی های رهبری انتقادنمایندوبخاطرمردم خودکدام اهمیتی به قدرت دولتی ندهنداما این نوع خودگذری رامادروجودامرالله صالح میبنیم بدون درنظرگرفتن آینده سیاسی خودانتقادشدیدازپدیده نوتاسیس(پاکستان)اعلان اینکه مجرمین دستگیرشده به دلایل نامعلومی توسط حلقاتی بخصوص رئیس جمهوررهامیشوندبه این ادعای مامهرصدق میگذارد.
    بجواب هموطن مریض ماکه گفته گویادرشرایط کنونی مابه شخصی مانندنجیب الله ضرورت داریم که اداره ای رابه نام خادبسازدوازآن برعلیه مردم استفاده کندوبه همینطورموردتوجه بیگانه هاقرارگرفته بعدازکنارزدن رهبرش به ریاست جمهوری برسدبایدبگویم مردم افغانستان باگذشت سی سال ازخادوخادی هابابه یادآوردن آن ظلم وستم کشتارهای دسته جمعی اشک میریزندودرشرایط کنونی مردم افغانستان به یک شخصیت جبارنه بلکه به یک رهبرمهربان ضرورت دارند.
    بنده میپذیرم دوره ریاست جمهوری نجیب الله تقریباًلکه های سیاه راازشخصیت خادی اوپاک مینمایدامااین موضوع تاآن اندازه که شمامبالغه نموده ایدقابل پذیرش نیست شخصاًبنده ازجمله کسانی هستم بادرنظرداشت دوره های قبل مرحوم نجیب الله دوره ریاست جمهوری اوراازبهترین دوره ها میدانم شمادوست عزیزازمسعود(قهرمان ملی کشور)بانفرت نام برده ایدبایدبگویم هیچگاه خودداکترنجیب الله باچنین لحنی ازاویادننموده بودبرعکس اورا(درزمان اقامتش درنماینده گی سازمان ملل متحد)آمرصاحب میگفت وجوانمردی احمدشاه مسعوددربرابرمرحوم نجیب الله راهمه امروزمیدانیم که هیچ نوع صدمه به حیات اووبرادرش نرساندوحتی قبل ازخروج دولت اسلامی ازکابل برایش پیشنهادخروج ازکابل رادادمتاسفانه چراغ های سبزی که برایش نشان داده شده بودباپیشنهادمذکورموافقت نکرددرنتیجه به نابودی خودش برای همیش انجامید.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس