صفحه نخست > دیدگاه > اینهمه انتظار به این وزرا؟

اینهمه انتظار به این وزرا؟

حنیف اتمرازکدام دانشکدهء امنیتی سندتحصیلی دارند؟ اگرایشان ازنگاهء پولیسی برای شخص آقای کرزی خیلی ها فرد مناسب ویاهم مسلکی درقسمت تأمین امنیت بنظرمیرسند، پس جناب ایشان اینقدرسالها دروزارت انسانساز معارف، وسالهای دیگررا هم دروزارت انکشاف دهات وروستاها چه میکردند؟
قاری عتیق الله ساکت
جمعه 25 دسامبر 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

پس ازهفته ها انتظارخیلیها طولانی وتعلیلات طاقتفرسا درمعرفی وزرای جدید سرانجام بتاریخ 28 قوس آقای کرزی پرده ازروی تابلوی کابینهء جدید خود برداشت ویکبار دیگرباز همان چهره های زشت وناکام مرحله یی کابوسناک گذشتهء دولت پیشین خودرا برخ مردم کشید. اما چنانچه دیدیم باتأسف بازهمان تابلوی آزاردهندهء گذشته صرف باکمی تغیردرحواشی آن مانند وزارت حج واوقاف، ایجاد وزارتی تازه بنام وزارت شهداء، انتصاب شخصی جدیدی بحیث وزیر تحصیلات عالی ومسلکی ودیگر هیچ. گویا درین کشور به معنی واقعی کلمه قحط الرجال است، دیگرهیچ انسانی نیست جزچندرأس آدمکهای جنبندهء که به کرات ایشان ازیک وزارت به وزارت دیگرتبدیل میشوند ویاهم درهمان موقف قبلی شان ابقا میگردند. درحیرتم که کجای این ادارهء جدید براساس شعارآرمانی شایسته سالاری تشکیل شده است. زیرا چنانچه میدانیم اولین سنگ معماری ومعیاری برای بنیادگذاری یک ادارهء شایسته سالار درنظرگرفتن تخصص ومسلک افراد گماشته شده است ودومین محک برای برگزیدن وزیران جدید ازمیان وزیران دورهء قبلی مطالعهء کارنامهء پیشین ایشان است. حالا بیایید بااین دومعیاریکی ازوزارت های خیلیها کلیدی دولت را که حیات وممات تک تک شهروندان این کشور پس ازخدا به آن ارتباط دارد، طور نمونه درنظربگیریم که انتصاب وزیر آن وزارت آیا براساس لیاقت درنظرگرفته شده ویابراساس جهالت، مصلحت ونزاکت؟ چنانچه همه شاهدیم آقای حنیف اتمرهم درمیان نامزد وزیران حکومت آینده ازطرف رییس جمهور بحیث وزیر داخله به مجلس نمایندگان معرفی شد. حالا بیایید بپرسیم که ازنگاهء مسلکی جناب آقای حنیف اتمرازکدام دانشکدهء امنیتی سندتحصیلی دارند؟ اگرایشان ازنگاهء پولیسی برای شخص آقای کرزی خیلی ها فرد مناسب ویاهم مسلکی درقسمت تأمین امنیت بنظرمیرسند، پس جناب ایشان اینقدرسالها دروزارت انسانساز معارف، وسالهای دیگررا هم دروزارت انکشاف دهات وروستاها چه میکردند؟ این کدام علامهء دهر است که یکبارازعهدهء تنظیم امورروستاییان چون کشت، زراعت، کشاورزی و آبیاری ونیازهای مواشی ایشان چون گاو، گوسفند خر وشتر میبرآید ویکبارهم دربین اهل معارف واهل قلم وکتاب ایشان را رهبری میکند وبعد هم برخلاف توقع همگان در رأس یکی از وزارت های کلیدی وامنیتی کشورقرارمیگیرد؟ میبینیم که اصل تخصص بوضوح درقسمت گماشتن آقای اتمر بحیث وزیراین اداره قطعأ درنظرگرفته نشده است. متأسفانه هرگاه محک دومی (مطالعهء پیشینه وکارنامه دورهء گذشته ایشان) را هم زیرنظر بگیریم، میبینیم که درگماشتن ایشان برای ادامه این موقف کلیدی خیلیها اشتباه بعمل آمده است. بگونه مثال میتوان گفت که توانمندی ویاهم بی کفایتی وزیرقبل ازایشان (آقای ضراراحمدمقبل) درقسمت تأمین امنیت کشورتااندازه یی بودکه طالبان ونیروهای دهشت افگن تاکناره های دروازهء ارگ ریاست جمهوری نفوذکرده وهرلحظه آرامی وآسایش شهروندان کشوربویژه مناطق سرحدی وجنوبی کشوررا گرفته بودند ولی در دورهء آقای اتمرساحهء فعالیتهای طالبان محدود به چند ولایات سمت جنوب باقی نماند ودامنهء این ناآرامیها حتی به سمت شمال هم پرتاب شد. قبل ازآقای اتمر سرچشمه این همه آشوبها منحصربه چند ولایت هم مرزبا پاکستان بود درحالیکه ولایات سمت شمال کشور کاملأ درامن بسر میبردند وبعنوان یک دستاویزمحکم ونمونه یی پرافتخارمملوازامنیت برای دولت محسوب میشدندکه این امرخودنشاندهندهء مداخله مستقیم آی اس آی در ناآرامیهای ولایات همجوار با پاکستان بود. دران دوره امنیت مناطق سمت شمال کشور به اندازه یی مطمین وبدورازتهدیدات طالبانی بود که حتی خارجیان ملل متحد وسایردفاتربرون مرزی دراصطلاحات رمزی شان هنگام مخابره، مکاتبه ویاهم جلسات اداری شان ولایات سمت شمال چون مزار، کندز، تخار، بدخشان وغیره را بنام ساحهء سبز یاد میکردندکه به مفهوم ساحهء آرام وبدون جنگ بکارمیرفت. استعمال واژه یی "ساحه سبز" باین معنی بودکه کارمندان داخلی وخارجی درهنگام سفر وحضردر این مناطق نیازمند تدابیرشدید امنیتی ازقبیل زره پوشیدن، چندموتر وواسطهء نقلیهء زرهی را باخودبردن، درشب سفرنکردن وغیره مسایل نبودند. درحالیکه ایشان به هنگام سفر ویاهم اطراق کردن درولایات دیگرافغانستان حتی اگرباد دل خودرا هم خالی میکردند، گزارش آنرا ذریعهء دستگاه های مخابراتی لحظه به لحظه به مرکز انتقال میدادندبرعلاوه اینکه صدها امکانات تخنیکی عصری دیگررا نیزبخاطرامنیت جسمی خودبکارمیبردند. ولی متأسفانه که پس ازانتصاب آقای اتمر بحیث وزیر داخله ابرهای سیاهء جنگ آهسته آهسته به مناطق سمت شمال هم سایه افگند واین ساحات آرام که مردم آن کلأ درصلح وصفا بسرمیبردند واراضی شان بنام "سرزمین سبز" یاد میشد، پس ازرویکار آمدن وزیرصاحب متذکره به ساحات خیلیها سیاه وتیره، خون وآتش مبدل گشت که به عنوان مشت نمونه یی خروارولایت کندز یکی ازان سرزمین های فلاکتزدهء سمت شمال است که چندی پیش یکی ازخبرنگاران جوان وعزیزکشور ما آقای "سلطان احمدمنادی" توسط طالبان اختطاف وبعد توسط عساکرانگلیسی که درنقش گروهء نجات آمده بودند، درانجا به شهادت رسید.

ازان جا که گفته اند:

تانگفته ای کسی ندارد باتوکار / حال که گفتی دلیلش بیار

من هم درینجا لازم میبینم که برای ثبوت ادعای خود به تصاویرپخش شده ازطریق تلویزیون "نور" اشاره نمایم که دران خیلیها واضح نشان میدهدکه افراد پولیس منسوب به وزارت داخله وملبس به لباس های نظامی بسیار منظم ودریک صف ایستاده سلاح های خودرا بنوبت به طالبان تسلیم میکنند ویکتن ازطالبان هم به مسخره گی بالای ایشان صدا میزند. واه واه پولیس ملی است، از وطن دفاع میکند!!!؟

ازان گذشته اظهارات آقای "عطامحمد نور" والی بلخ هم نمیتواند درین قسمت بی ارتباط با ادعای ما باشدکه ایشان طی یک مصاحبهء مطبوعاتی درحضورده ها خبرنگارداخلی وخارجی آقای "حنیف اتمر" را متهم به تسلیح گروه های بخصوص درسمت شمال نمودند. چندی پس آقای عبدالله عبدالله" یکتن ازنامزدان دوم نمرهء انتخابات سال 2009 نیز اتهامات مشابهی را مبنی برناآرام کردن قصدی مناطق سمت شمال توسط حکومت درحضور خبرنگاران ابراز نمود.

ازبحث اصلی کناره نرویم که موضوع اصلی ما گماشتن وزیران آزموده شده وناکام قبلی مجددأ درادارهء آقای کرزی است که تااینجا با درنظرگرفتن دومقیاس یعنی تخصص وکارنامهء ایشان یکی ازین وزیران را مورد مطالعه قراردادیم که هرگاه هریکی ازیشان را درنظربگیریم، اکثریت ایشان یاتخصص لازم را درپیشبرد وظایف محولهء خویش ندارند ویاهم پیشینهء خوب ودرخشان که بالای ایشان بتوان حساب نمود. همینگونه تعارض درمیان فن و وظیفه، مسلک ومأموریت درارتباط وزیرمعارف آقای وردک نیز بوضوح دیده میشودکه باین ترتیب اصل شایسته سالاری با انتصاب ایشان هم دروزارت تعلیم وتربیه کاملأ زیرپا شده است.

درارتباط آقای فاطمی بحیث وزیرصحت عامه باید گفت مناسبترین مکانی که میتوان چهرهء وحشتناک دولت کنونی وبی کفایتی ایشان را بخوبی درانجا به تماشا نشست شفاخانه های دولتی وزارت صحت عامه است که ظرف چندسال اخیرتحت ادارهء آقای فاطمی قرارداشته اند. ولی متأسفانه چنانچه دیدیم آقای فاطمی بازهم در تشکیلات وزرای حکومت جدید دیده میشوند.

حدیث شریف روایت است که حضرت پیامبراسلام گفته اند: اِذَا لَم تَستَحی فَاصنَع مَا شِیتَ. ترجمه: هرگاه شرم وحیا نداری پس هرآنچه میخواهی انجام بده. بزرگترین خدمت آقای فاطمی برای حکومت آقای کرزی صرف این بودکه درآستانهء اعلان نتایج تقلبی انتخابات ریاست جمهوری امسال برای جلوگیری ازتجمعات اعتصاب آمیز مردم برضد حکومت شایعهء سرایت مرض "ریزش خوکی" را سرهم بندی نمود ودرب مکاتب ودانشگاه هارا در اوج جوش وخروش دروس تعلیمی شان بروی جوانان ونوجوانان کشورتاسال آینده بسته کرد.

شاید بپاس همین یک خدمت جانانهء که جناب آقای فاطمی درنقش یک تروریست وهراس افگن حرفوی خیلیها مؤفقانه عمل نمود ومردم رابا ایجاد ترس و وحشت سرایت مرض خوکی متفرق وپراگنده نگاه داشت، اینک بازهم درموقف قبلی شان ابقا شده اند. درغیر آن آنچه ما اندرون شفاخانه ها ومراکزصحی مربوط ایشان باآنهمه کمک های سیل آسای مجامع بین المللی میبینیم کاملأ گیج کننده است؛ شفاخانه های کاملأ فاقدامکانات طبی، تختخوابهای خونین وپراز زرداب صدها مریض، فضای پرازعفونت وکثافت دهلیزها وتشناب های گندیدهء شفاخانه ها، استخدام بعضی ازداکتران کاملأ بیگانه بااخلاق طبابت وانسانیت، واردکردن ادویه جات بی کیفیت وتاریخ گذشته وصدها ناملایمات دیگررا میتوان درادارات مربوط شان باچشم سرمشاهده کرد.

بهرتقدیر هرگاه همین چهره های تکراری بازهم خدای ناخواسته ازمجلس نمایندگان رأی اعتماد بگیرند وحاکم سرنوشت مردم ما شوند، هیچ روزنهءامیدی را نمیتوان حتی ذریعهء ذره بین برای آیندهء مشاهده کرد جز اینکه بگوییم والله مع الصابرین یعنی خدا باصابران است ومردم ما ناچارخواهند بودتاقریب پنج سال دیگررا نیز با قاش کردن استخوان های خود خو کنند ویا اینکه راه های دیگریرا برای برکناری این چهره های ناکام تأریخی جستجونمایند.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس