صفحه نخست > دیدگاه > طلایه داران خراسان کبیر بجان هم افتاده اند

طلایه داران خراسان کبیر بجان هم افتاده اند

شبیر « کاکر»
يكشنبه 14 مارچ 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

مدتی است قلمچه های مزدور، طرفداران جنایت وخونریزی علمبرداران تجزیه وبیگانه پرستی، وپیشتازان تفرقه ونفاق به جان هم افتاده اند وسایتهای مبتذل ومسخره ای که تادیروز دهل ضدیت با وحدت افغانستان را بصدا درآورده بودند اکنون آتش نفاق ورسوائی درخانه های خودشان شعله ورگردیده است. آنانیکه میخواستند یک کشوردرماتم نشسته را که خود درآغوش آن پرورده شدند بیشتر درقعراختلافات قومی وزبانی فرو برند وخود درشهرهای اروپائی ازپول قاچاق لاجورد وزمرد درعیش ونشاط بسر برند خوشبختانه عقده های کینه وعداوت وخودخواهی وحس انتقام جوئی ورسوا سازی وافشاگری در وجود خودشان همچومرض سرطان خانه کرده است.

هیچ هفته ای نیست که طلایه داران احیای دولت خراسان موهوم ،گلی را به آب ندهند ویکدیگرخویش را رسوا نسازند. آنانیکه دیروز خانم بیسوادی را نویسنده وپژوهشگر معرفی کرده بودند اکنون خود، درسایت های مختلف اذعان بربیسواد بودنش دارند وتاکید دارند که کسان دیگری پشت پرده برای این خانم مقاله نوشته اند و اورا پهلوان معرکه ساخته اند چیزیکه بارها وبارها اینجانب وهمچنان دیگرکارشناسان مسایل ، هم درپورتال افغان جرمن انلاین وهم درسایت کابل پرس از آن پرده برداشته بودیم. کسان دیگری که ازنزدیک با این خانم معرفت داشتند درطول سالهای زنده گی شان درشهرگوتنبرگ سویدن حتی یک رقعهء مریضی را هم ازاین خانم نخوانده اند چه برسد به مقاله وکتاب نویسی.

اما سخن بجای میرسد که خانم مذکور العیاذبالله وبلا تشبیه، همچو پیامبران الهی یکباره مانند سمارق قد بالا میکند وکتابنویس می شود وبنا به قول حاقظ شیرین سخن : به غمزه مسئله آموزصدمدرس میشود.هیچکسی درافغانستان تاکنون شاهد این معجزهء علمی نبوده است که دختر یا پسر بی سوادی بنا به قول خانم لیمه ازآلمان" نرسی که ادعای داکتری ونویسنده گی دارد" بدون طی نمودن کوچکترین مراحل علمی یک شبه کتابنویس گردد خودش مصروف سفرهای اروپائی وآسیائی و درمحافل خوشی مصروف پایکوبی باشد اما مقالاتش بصورت اتوماتیکی بدون اینکه کوچکترین اطلاعی ازنشر آن داشته باشد آذین بخش صفحات انترنتی گردد.درحالیکه ازنظرسیاق کلام وسجع جملات، یک مضمون با مضمون دیگر همخوانی هم نداشته باشد. اما حالا این تکلیف را خود این دوستان برای دیگران آسان کرده اند دیگرهیچ ضروتی برای تحقیق وموشگافی باقی نمانده است که مضامین را ازحیث سیاق کلام وسجع جملات باهم مقایسه کرد زیرا بنا به حکم این مقولهء عربی (صاحب البیت ادری بما فیها) یعنی صاحب خانه بهترازدیگران به آنچه که در داخل خانه هست وقوف دارد آقای حشمت الله پیکان درسایت کابل پرس این زحمت را بردیگران آسان کردند. ایشان واقعا توانستند که سیرو پودنهء این نویسندهء دروغین وساختگی را به میدان کشند. واین جای بس شکرگذاری وخوشی است که نقاب ازچهره این دلالان قومی برداشته شود تا دیگرمردم عمدتا بیسواد افغانستان قربانی توطئه های فرزندان ناخلف وطن شان نگردند.

حقیقت آنست که این گروه نا به کار تحت نام فرهنگ وادب، تجارت را براه انداختند امادرین سلک، بی ادبی وبی فرهنگی را رونق داده اند که نظیر آن را تاریخ سیاسی و تجارتی افغانستان کمتربه یاد دارد. دفاع ازیک جنگ سالار وتعرض بالای جنگ سالار دیگر وروز بعد تغیرموضع دادن به نفع جنگ سالارقبلی خود موئید ادعای فوق است که چگونه ادبیات وفرهنگ درخدمت پول وقدرت قرارمیگیرد. چه انسانهای بی وجدانی که برای بدست آوردن پول ومقام ودارائی به چه قهرمان تراشی ها متوسل نمیشوند و ازهیچ پستی ودنائتی رو گردان نیستند وبدترازهمه که این چنین انسانها ازجنس شریف زن هستند. زنی که مادر است زنی که بوجود آورنده بزرگترین تمدنهای بشری است زنیکه بزرگترین نوابغ جهان را در آغوش پرعطوفت خویش پرورانده است. وای بحال کسی که ننگ برتاریخ این موجود شریف باشد.! .

بعضی تجارتها نامشروع اند مانند تجارت مواد مخدر اما تجارت بالای خون یک ملت وتجارت بالای تاریخ یک ملت زیر نام فرهنگ وادبیات ازبدترین وبدنامترین تجارت ها محسوب میشود.

من بالای این گروه همان لقبی را میگذارم که جناب دکتوراشرف غنی احمدزی بالای این قماش افراد گذاشته است وآن( دلالان قومی) است . دلالان قومی درافغانستان کنونی، به کسانی اطلاق میشود که زیرشعار دفاع ازمنافع یک قوم بخصوص، دفتررهنمای معاملات را بازنموده وازجنگ اندازی وخون ریزی دو طرف متخاصم صاحب مال ومنال شود. درحالیکه هزاران پابرهنه ومعلول ومعیوب در خود همان قوم موجود است اما دلال قومی با وجود ملیاردها افغانی وهزاران دالر، شجاعت کمک کردن یک روپیهء افغانی را به آنها ندارد ونه هم به اندازهء یک تار موی التفاتی بحال مردم گرسنه وغریب آن قوم میکند. دلال قومی فقط درغم پرکردن جیب خود است. دلال قومی درین راه ازبکاربردن هیچ عبارت زننده وموهن علیه قوم ویا اقوام دیگر، بخاطررسیدن به هدف خویش که همانا رسیدن به مقام وچوکی دولتی ویاکسب ثروت ودارائی است رو گردان نیست.نزد دلال قومی تمام حوادث تاریخی تسلسل منطقی دارد وهیچ واقعهء تاریخی به شکل تصادفی حادث نگردیده است. برای گرم کردن بازار، دلال قومی همهء حوادث تاریخی را بهم پیوند میزند وعوامل آنرا خود طوری که میخواهد تشریح میکند وخوددرمقام قاضی قرارگرفته وحکم صادرمیکند.

فی الجمله، دلالان قومی آن نمک ناشناسان وناسپاسان وفرزندان ناخلف وطن اند که ذره ذرهء وجودشان ازپول مردم بیچاره وغریب افغانستان تغذیه شده وازمالیات مردم دهفان وبزگرکشورفقیری چون افغانستان، پدران شان در دانشگاههای امریکا واروپا تحصیل کرده وصاحب القاب ماستر ودکتور ومتخصص زراعت وغیره گردیده اند اما حالا برای پارچه پارچه نمودن همان خاک و طن شان ازهیچ همدستی وهمیاری با دشمنان وطن وازهیچ نوع دسیسه بازی برعلیه منافع علیای کشورشان دست بردارنیستند. دلالان قومی حیثیت کاه بی دانه را دارند که ازین کاه بی دانه هیچ سودی نصیب مردم وملت رنجدیده نمیشود نه تنهاکه سودی عاید نمیگردد بلکه درین زمین شوره زار آنچه که تاکنون ازین جنس روئید ونمو کرد فاسدبود. تعدادی تخم های گنده ای بودند که حتی برای نباتات مفیده وپاک نیز مضر واقع گردیدند.پس یگانه راه حل قطع نمودن ریشه های این درختان گندیده است تا بقیه اشجار ونباتات سالم ازفاسد شدن نجات یابند.
بهترین طریقه برای قطع نمودن این موجوات مفسد همانا رسوا سازی ومعرفی نمودن چهره های کریه این موجودات برای مردم است که خوشبختانه این تکلیف رانیزبرای دیگران خودشان آسان کرده اند. حالا میکروبها خود باخود درگیرشده اند یکی دیگری را محومیکند واین لطف پروردگار عالم برمردم بیچارهء افغانستان است که دلالان قومی را به وسایل مختلف رسوا وشرمنده میسازد.

فارغ ليسه مجاهد در پشاور واسلاميك ينورستي در اسلام آباد

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • شبیر کاکر؟!
  مقالهء تان جای در خوری در "پورتال" دارد. جالب اینست که شما از "به جان هم افتیدن" طلایه داران خراسان بزرگ حرف می زنید اما به جای آن در مورد یک خانم و سپس در مورد دلالان قومی داد سخن داده اید: آنهم از زبان اشرف غنی احمد زی و لیمه...
  روباه را گفتند شاهدت کیست گفت دمم.

  تا کنون که چیزی به نام داعیهء خراسان بزرگ وجود ندارد. اما اگر کسانی "لوی افغانستان" بخواهند و برای یک حکومت اکثریت پشتون کار کنند وآن را کسی گناه، جنایت و وطنفروشی و خیانت به وطن و مردم وطن نداند، به کدام وجدان داعیهء خراسان بزرگ را میتوان محکوم کرد؟

  نام خراسان بزرگ، حقوق قانونی و مدنی کلیه باشندگان آنرا در خود دارد، اما با کلمهء افغانستان این وطن به یک قوم خاص متعلق شناخته میشود که نه با واقعیت تاریخی این سرزمین همخوان است ونه هم با واقعیت های مدنی و اقتضا های حقوقی.

  خواست خراسان بزرگ را "لوی افغانستان" ایجاد کرده و د"اعیه داران خراسان بزرگ"هنوز که هنوز است عمل انفعالی دارند. اگر لوی افغانستان و افغان ملت و فاشیزم قومی آن نباشد کسی به فکر خراسان نیست. حتی ستم ملی به رهبری طاهر بدخشی و مولانا باعث خواهان عدالت اجتماعی بودند. وانگهی خراسان بزرگ یک خواست عادلانه است که حقوق باشندگان آنرا تلف نمیکند بلکه این نام چون مادر همهء باشندگان این خاک را اعم از تاجک، هزاره، پشتون، ازبک.... در بر میگیرد. اما نام غیرعادلانهء افغانستان سبب شده است که شماری تصور کنند، این خاک تنها متعلق به یک قوم است. این نام به ذات خود جنجال آفرین، غیر عادلانه و نا به جاست...

  اگر خواست "لر او بر پشتانه" یا "لر و بر افغانستان" را شما ترک کنید و به فکر ساختن همین وطن و در کنار همین هموطنانی که سالها در کنارشان بوده اید و در فرهنگ شان بزرگ شده اید و از زبان شان به دانش و علم راه یافتید... شوید، این وطن ساخته می شود و مشت محکمی خواهد شذ بر دهن هر متجاوز، نقاق افگن و دشمن.

  البته این جای شکر است که دوستان قلمبدست آزادیخواه و عدالت پسند کار را به جایی رسانده اند که امروز چیزی به نام "طلایه داران خراسان بزرگ" چشم ها را پر کرده است. این درحالیست که دوستان نه تجارت افیون و تریاک دارند، نه در راس ان جی او ها و بانگ جهانی قرار دارند، نه در دولت فاسد مقامی دارند، نه از مدارک ویژهء وزارت مالیه چیزی برایشان می رسد.... دوستان فرهنگی ما تنها با یک قلم توانسته اند اینهمه کیک در پاچه ها بیندازند و کابوسی به نام "طلایه داران خراسان بزرگ" ایجا کنند.

  آفرین بر قلمبدستان مبارز و عدالتخواه!
  اینست معجرهء حق و تلاش در راه داد خواهی!

 • دایر کننده جرگه نصوار جناب کاکر فکر کنم کابل پرس را با اوغان جرمن ان لاین اشتباه گرفته اید .

  اما بعد .

  باید در رد یاوه سرایی هر سطر از دشنامنامه جنابتان جوابیه یی نوشته شود چون هر جمله از ان پر از اتهام است و ناروا و دشنام و دورغ و تحقیر دیگران که نسب غرغشت ..ندارند .......

  قصدم از این چند جمله که مینویسم ( چون شما) دفاع از جنگ سالار و دزد.... قوم وملیت خودم و فلان قوم وملیت دیگر نیست . ولی باید گفت که تراوز شما پانگ دارد چون ملاعمر دنیا را به یکچشم نگاه میکنید .
  نقد ادبی و نوشتاری تانرا نیز به خود اجازه نمی دهم چون دانش من به اندازه یی نیست که به ان بپردازم ( از دوستان میخواهم اینکار را بکنند ).

  نوشته اید ((علمبرادان تجزیه و بیگانه پرستی طرفداران جنایت و خونریزی پیشتازان تفرقه و نفاق .......))

  دوست محترم مگر فدارالیزم تجزیه معنی دارد ایا درکشور همسایه یا کعبه افکاروالهام تان , پشتیبان تان مشوق تان حقوق خواه تان.... وارث انگریز ها( پاکستان)!! فدرالیزم تجزیه معنی دارد .ایا امریکا ووانگلستان و المان......با نظام های فدرالی شان تجزیه شده اند ؟؟؟ ... چرا شما قوم گرایان از فدرالیزم در هراس اید؟ چرا اندام تریاکی شما علمداران جرگه جهالت را سر شماری چون بید می لرزاند ؟ چرا شما شاگردان مکتب صیهونیستها و نازیستها از توزیع شناسنامه خوشتان نمی اید؟ چراباسواد و بیسواد شرق دیده و غرب دیده تان یک قسم تفکر میکنند به قبیله و ارزش های ناپسند ان چسپیده اند ؟

  ((طلایه داران احیای دولت خراسان موهوم...))
  چرا !!خراسان و اریانا ....چه بدی دارد چه کمی دارد ایا این دو به یک قوم و یک ملیت ارتباط دارد یا به همه ایا افتخارات بزرگ تاریخی و سیاسی علمی و اقتصادی ...ندارد ؟ایا این دو به تریاک و افین و حشیش تروریزم حملات خودکش وغلامی کردن انگریز ها ع عرب ها و پاکستانی گره خورده است ..؟
  اگر نام کشور به یکی از این دو تغیر بکند چه اتفاقی رخ خواهد داد کسانی سکته خواهد کرد کسانی چیزی را بدست خواهد اورد کسانی هستی خود را از دست خواهد داد یا از بد نامی تریاک کشتن و سوختن و نازیزم رهایی خواهد یافت ؟
  ((صفت این گروه نابکار .....قهرمان تراشی ها ...))
  برادر زمانیکه قاتل مردم شمالی و شمال را قاتل شیعه و سنی را که نسب قبیله دارد ( محمد گل مومند ) در حاکمیت کرزی باسوادان تان قهرمان ملی خطاب میدهندعکس های او را توسط حباب به افلاک بلند میکنند یا والی ننگرهار گل اغا سگ باز عکس جانی دیگر تان (امیر عبدالرحمان خان غلام انگریز ها)را بنام قهرمان ملی به قصر و مقام دولتی نه خانه شخصی خودش می اویزد وقهرمان تراشی میکند یا نادر شاه غدار تان یا.....تان قهرمان جلوه داده میشوند چرا مسعود و مزاری و دوستم ... قهرمان نباشند !!!!

  ((بعضی ها تجارت های نامشروع...لاجورد و زمرد ...از بد نام ترین تجارت ها ....))برادر فکر کنم از نظر شما تجارت تریاک مخدر خاک فروشی تجارت نوکری وجاسوسی کردن به عرب و پاکستانی و انگلیس تجارت جنگلات و اثار تاریخی و باستانی و تخریب انان... ...تجارت زن ودختر ..از خوش نام ترین هاست ؟

  (( دلالان قومی ان نمک ناشناسان وناسپاسان .....برای پارچه پارچه ....همان خاک ..))جانم در مکتب فاشیترین اوغانملتی ها پروش یافته یی تو هم چون بزرگانت عقیده داری که تاجک از تاجکستان ازبک از ازبکستان .... امده اند و احسان فراموش اند .. اما نمک ناشناسان همانا قبیله خودتان اند که از چار گوشه این وطن توته قطع وبه اجانب انرا لیلام کرده اند و وپاس اب و دانه این مرزوبوم مرد خیز را نداشته اند اجانب را با خود اورده و با مردم بومی وطن ما بخاطر کسب ارگاه وبارگاه .. جنگانیده اند (پاکستانی و تروریست های وهابی .....)

  (( این چنین انسانها از جنس لطیف زن هستند ......زنی مادر است زنی که .....))خوب بود مینوشتید زنی که با شتر ها تبادله میشوند چون حیوان خرید و فروش میشوند .. زنی که در هفت سالگی نامزد و در ده سالگی با مرد پنجاه ساله همبستر ساخته!!! میشوند ... زنی که در بازار ها کیبل کاری میشوند و تیزاب بروی شان پاشیده میشود ...

  (در هیچ همدستی و همیاری با دشمنان .. واز هیچنوع دسیسه بازی بر علیه منافع علیا ی کشور ..دست بردار نیست )) کدام منافع وکدام علیا کدام دشمنان صعودی - پاکستان- انگلستان- چین - اسراییل ...کدام یک؟
  کدام کشور میخواهد وطن ما تجزیه شود هند- ایران - روسیه- تاجکستان- ترکمنستان یا پاکستان و اورپا و همپیمانان شان در وطن ما ؟؟

  ((کاه بی دانه ))را نفهمیدم ..مگر کاه یک جسم زنده وقابل نشو نمو ست یابقایای یک گیاه مرده ..؟اشجار مثمر کدام ها اند اوغانها طفیلی وتاریخ فلاکتبار شان..؟ا

  ((خودش مصروف سفر های ...ودر محافل خوشی مصروف پایکوبی میباشد ...)) مگر او نغمه است مگر او دختر زاخیل صاحب و محترمه قمر گل است که مجلس ارا باشد و کاکل بیندازد واتن کند؟

  نقل قول های تان نیز از منابع معتبر جهانی گرفته شده است چون شخصیت جهانی خودتان کاکر!!!( چون تر ه کی خودتان را نابغه و کارشناس جا زده اید -گویا بار ها و بار ها اینجانب و همچنان دیگر کارشناسان در سایت خوشنام اوغان ...از ان پرده برداشته ایم ...)همچنان لیمه پختنه (که ترجمه مژگان فارسی ماست ) و پدر فاشیزم امروزی اوغانی احمدزی ...

  باقی را تو دانی و خوانندگان محترم باین خسته گیو کار شاقه روح و روان مرا مغشوش کردی !!
  مرد قبیله که در خواب و بیداری در عبادت و فراغت با بت قبیله - یی چون کاکر - احمدزی- پشتونجار وپشتونیار- زی و وال ...

  خان اصلی نه پتنه یی و نمبر دو ودیسی

 • آفای کاکر ! درخت بریده شده خراسانیان جوانه ها زده و کاج های بلندش پربار و پر بارترمیشوند . دیر نخواهد بود که سرزمین خراسان کبیردوباره احیا خواهد شد . مردم سرزمین ما پی برده اند که شما طلایه داران لوی اوغانستان دروغ می نوشتید ودروغ می نویسید . هرقدر در گلخن وحدت ملی سقاوی دوم و ملاعمر دست و پا زنید همانقدر غرق تر خواهید شد . آن زمانه های عبدالرحمان خانی و نادر خانی به گورستان تاریخ دفن شده !! حق دارید که داد و واویلا کنید !!

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس