صفحه نخست > دیدگاه > اصلاحات اداري و خدمات ملكي افراد را براساس شايستگي و اهليت انتخاب مي كند يا (…)

اصلاحات اداري و خدمات ملكي افراد را براساس شايستگي و اهليت انتخاب مي كند يا به اساس ملحوظات ؟

اين اداره با شعار هاي بزرگ عوام فريب خود در رسانه هاي محلي ،ملي و بين المللي ظهور كرده و مردم را از شفافيت در كار اين اداره اطمنان مي دهند،كه اين يك اداره عاري از فساد،عاري از ملحوظات سياسي،سمتي،لساني و ملحوظات ديگر است.در حاليكه اين بيشتر از يك شعار نيست.
احمد حارث جمالزاده
جمعه 14 جنوری 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

اين اداره با شعار هاي بزرگ عوام فريب خود در رسانه هاي محلي ،ملي و بين المللي ظهور كرده و مردم را از شفافيت در كار اين اداره اطمنان مي دهند،كه اين يك اداره عاري از فساد،عاري از ملحوظات سياسي،سمتي،لساني و ملحوظات ديگر است.در حاليكه اين بيشتر از يك شعار نيست.

در جهان بشري با در نظرداشت نظم اجتماعي و تنظيم امور زنده گي دانشمندان و خرمندان هميشه كوشيده اند تا زمينه را براي تعالي و رشد جامعه بشري مهيا نموده بستري براي آسوده گي بشر ترتيب و تنظيم نمايند.

نهاد هاي مدني و حقوقي كه افراد شايسته و متخصص در راس آنها فعاليت مي نمايند اينها همه به منظور اصلاح جامعه، تنظيم امور اجتماعي و رفاه بشري ايجاد شده است و بايد هم در اين موارد توجه جدي داشته باشند.

در كشورهاي دنيا ايجاد كمسيون هي چون اصلاحات اداري ،كمسيون بررسي و تخطي امتيازات كامندان و مامورين و غيره كمسيون ها امر نو و تازه اي نيست و اين يك امر معمول براي برقراري و توازن نظم اجتماعي در هر كشور پيشرفته و مترقي وجود دارد.

در كشور فقير و بيچاره اي ما هم كه چندين ده جنگ و بدبختي را تجربه كرده و نظام هاي مختلف را شاهد بوده است ،حكومت افغانستان هم خواهان ايجاد كمسيون اصلاحات اداري در اين كشور شد.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اساس فیصله بن و فرمان اداره مؤقت دولت افغانستان جهت تطبیق اصلاحات ادارای در وزارت ها و ادارات ملکی مستقل دولتی به منظور ایجاد اداره سالم از طریق طرح و تطبیق اصلاحات در سیستم اداری کشور، تثبیت وظایف خدمات ملکی،استخدام مامورین خدمات ملکی به اساس اهلیت، شایستگی و تجربه کاری وتنظیم اساسات امور ذاتی و طرز فعالیت مامورین خدمات ملکی ایجاد گردید.

اين اداره با شعار هاي بزرگ عوام فريب خود در رسانه هاي محلي ،ملي و بين المللي ظهور كرده و مردم را از شفافيت در كار اين اداره اطمنان مي دهند،كه اين يك اداره عاري از فساد،عاري از ملحوظات سياسي،سمتي،لساني و ملحوظات ديگر است.در حاليكه اين بيشتر از يك شعار نيست.
شايد هم براي كسانيكه در ادارات دولتي ايفاي وظيفه مينمايند،اين موضوعات كاملا روشن و بدور از مبالغه باشد كه اصلاحات اداري بر اساس چه ملحوظاتي استوار است و چه موضوعات در انتخاب يك كادر علمي و ياهم يك كارمند عادي مدنظر گرفته مي شود.

به نظر من در كشور كه بنيادهاي مدني و فرهنگي آن به شدت آسيب ديده باشد و اهميت ارزشهاي انساني جايگاه خود را از دست داده باشد اين يك امر تازه و جديد نخواهد بود كه رفتار آنها بر اساس تعصبات و ملحوظات مختلف صورت بگيرد.

اين حرف براي همه مردم افغانستان روشن و آشكار است كه در بدست آوردن وظيفه از طريق اداره محترم اصلاحات اداري و خدمات ملكي نظر مقامات حكومتي ،نماينده گان مردم،فرمانده هاي محلي وحلقات سياسي نيز ميتواند موثر و سازنده باشد.

چندين قبل رياست عمومي امنيت ملي چند تن از افراد را بازداشت كرده بود كه در تقرر افراد بلند رتبه دولتي به اساس پول دست داشتند و به منظور تقرر شان در رياست ترانسپورت ولايت هرات از آنها پول گرفته بودند.اين ميتواند دليل خوبي باشد كه نه تنها تعدادي از مقامات بلند رتبه دولتي و غير دولتي آلوده به فساد هستند بلكه دوستان و نزديكان آنها ميتوانند در اين دست برد ها نيز دست داشته باشند.

همچنان موارد در وزارت هاي ديگري كشور نيز وجود دارد كه تعدادي زيادي از پست ها به اساس ملوظات قومي ،سياسي و سمتي ويا هم به اساس رقابت هاي خانواده گي به افراد سپرده مي شوند.

در اين كشور شايد هم كساني باشند كه داراي تخصص و استعداد عالي باشد،و خواهان شموليت در اين پروسه را داشته باشند،ولي در اصلاحات اداري نميتوانند نتيجه موفقيت بدست بياورند،چون رابطه اي به اساس ملحوظات كه نزد اين اداره مطرح بحث است ندارد.

در كشور چون افغانستان بهتر است افراد متهد به ارزشهاي انساني،انسانهاي بشر دوست،وطن پرست و با ديانت كه در بخش هاي اداره و علوم انساني تخصص دارند برگزيده شوند تا براي تنظيم اهداف والاي كه همانا نظم اجتماعي است،با راه اندازي پروسه هاي واقعا شفاف و بيطرف از ملحوظات و تعصبات اقدام نمايد و كار به اهل آن سپرده شود.

با اين اداره و با اين افراد اصلاحات اداري نميتوان در راستاي سپردن كار به اهل آن اقدام موثر و ارزنده داشت،چون اداره كه خود درگير ملحوظات و فساد اداري باشد چگونه ميتواند كاري نمايد كه باعث رفاه اجتماعي و بشري گردد.
www.jamalzada.com

خبرنگار

آنلاین :

شمال پرس

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس