صفحه نخست > خبر و گزارش > مذاکره با طالبان وعدالت انتقالی فراموش شده

مذاکره با طالبان وعدالت انتقالی فراموش شده

متن کامل اظهارات کريس الکسندر معاون نماينده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان
سه شنبه 4 دسامبر 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

نيلاب مبارز، يوناما (ترجمه شده از زبان دری): صبح همه بخير و به کنفرانس مطبوعاتی ما خوش آمديد. نام من نيلاب مبارز است و از دفتر سخنگوی يوناما ميباشم. ما امروز آقای کريس الکسندر معاون نماينده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان را با خود داريم که در ابتدا سخنان افتتاحيه شانرا خدمت تان تقديم خواهند کرد و بعدآ به سوالات شما پاسخ ارائه ميکند. قبل از اينکه رشته سخن را به آقای کريس الکسندر بدهم، ميخواهم يکی دو اعلان از جانب ملل متحد را خدمت تان تقديم نمايم.

کمپاين ختم خشونت عليه زنان

همانطوريکه ميدانيد، يک کمپاين جهانی جهت ختم خشونت عليه زنان آغاز گرديده و الی 10 ديسمبر که مصادف به روز حقوق بشر است ادامه خواهد داشت. در طی اين هفته مراسمی در حمايت از اين کمپاين در سراسر افغانستان برگذار ميگردد. اداره يونيفم يا صندوق ملل متحد برای زنان و وزارت امور زنان فردا و روز چهارشنبه به هرات خواهند رفت تا در قسمت آگاهی دهی کار نمايند. يوناما نشست های مطبوعاتی و ساير مراسم را در مزار و جلال آباد برگذار خواهد کرد. ما جزئيات مراسمی را که در روز های آينده در کابل صورت خواهد گرفت برايتان ارسال خواهيم نمود. همانطوريکه شما به ياد داريد، خانم لويس آربور کميشنر عالی حقوق بشر ملل متحد موضوع حقوق زنان را طی سفر اخيراش ياد آور شد. يوناما با نظر وی همنوا بوده که زنان پيوسته بطور نامتناسب از بسياری مسايل حقوق بشری رنج ميبرند. اين تنها به زنان نه بلکه به همه ما ارتباط دارد تا بهبود واقعی در وضيعت زنان در افغانستان بياوريم و ما از رسانه ها ميخواهيم تا حمايت شانرا از اين تلاش ادامه بدهند.

روز جهانی معيوبين

روز، 3 دسمبر، مصادف است به روز جهانی معيوبين. امسال، ملل متحد و سائرين روی هدف کار شايسته برای معيوبين تمرکز مينمايند. اين برای همه ما است تا بياد داشته باشيم کههرکس در جهان مستحق فرصت ها برای اشتغال موثر در شرايط آزاد، مساويانه، با امنيت و کرامت انسانی ميباشد.
برنامه انکشافی ملل متحد برای ترويج درک مسايل معيوبين در سراسر کشور کار مينمايد و تلاش مينمايد تا حمايت برای کرامت، حقوق و رفاه معيوبين را جلب نمايد.

اداره برنامه انکشافی ملل متحد مراسمی را امروز بخاطر ارج گذاری به معيوبين در افغانستان برگذار مينمايد. اين مراسم شامل موسيقی، نمايشات سرکس، دوش و مسابقات واليبال و فوتبال ميباشد. اين مراسم در مرکز آموزش حرفوی افغان-کوريا واقع افشار برگذار گرديده و الی اواسط بعد از ظهر ادامه
خواهد داشت. از همه شما دعوت بعمل ميايد تا دراين مراسم اشتراک نمائيد. برای معلومات مزيد در مورد اين مراسم، بعد از ختم همين کنفرانس مطبوعاتی لطفا با ما در تماس شويد.

نيلاب مبارز : اکنون رشته سخن را به آقای کريس الکسندر ميدهم.

کريس الکسندر معاون نماينده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان

السلام عليکم و رحمت الله و برکاته

تشکر از خانم نيلاب. از همه شما برای حضور تان در اينجا اظهار تشکری می کنم. خيلی ساده اگر بگويم، هدف من از نشست امروز گفتگو روی بعضی از ديدگاه های ما نسبت به آينده است. و اين ها اولويت های کليدی هستند که يوناما به حمايت حکومت افغانستان و در همکاری با تمام جامعه جهانی در ماه های آينده آنها را تعقيب خواهد کرد. اين موضوعات شامل سه عنوان بزرگ، اول دسترسی سياسی، دوم حاکميت قانون و سوم آن که فعلاً ما آن را استراتيژی منسجم ميخوانيم، می شود.

دسترسی سياسی مسئله است که در سال گذشته بار ها در اين محل با شما روی آن بحث کرديم. اين موضوع بار ها توسط رئيس جمهور کرزی، و تام کوينگز، نماينده خاص سرمنشی ملل متحد، و همچنان توسط اکثر آنهاييکه در رهبری تلاش ها برای پايان بخشيدن به منازعات فعلی و تقويه صلح و امنيت قرار دارند، مطرح شده است.
در قسمت دسترسی سياسی هدف ما برقراری ارتباطات با آنعده افراد و گروه های افغان است که به دلايل مختلف احساس می کنند که از پروسه سياسی و تلاش های که برای انکشاف در کشور جريان دارد، محروم مانده اند. اين تقريباً غير قابل اجتناب است که يک تعداد اينطور احساس نکنند، و توقع اين را نيز بايد داشت که احساس دور ماندن از يک پروسه خيلی پيچيده، چيزايکه فعلاً در جريان است، بايد در بعضی از بخش ها
کشور اتفاق می افتاد. اما نکته مورد نظر ما اين است که بايد تمام افغان ها خود را جزء اين موسسات و مجتمع احساس بکنند و از طريق يکجا کردن تمام گروه ها در تمام بخش های کشور که احساس پيوستن را بکنند، مستلزم تلاش های قوی، درازمدت و جدی توسط تمام آنهاييکه با اين مسايل رابطه دارند، خواهد بود.
بناءً ما قصد داريم که با بعضی از گروه های در تماس شويم که تا بحال در شورش ها شريک بودند و اما فعلاً در جستجوی راه های بيرون رفت از خشونت هستند. اينها ميخواهند که به فاميل ها و مجتمعات شان صلح بياورند و ما ميدانيم که تعداد زياد از اين قبيل گروه ها وجود دارند. هدف ما اين است که ارتباط آنها را با
حکومت و مجتمع شان برقرار بسازيم تا در تقويه موسسات سهم گرفته و در تلاش ها برای تحکيم صلح با ما بپيوندند.
من ميدانم که برای شما به عنوان ژورنالست ها اين يک مسئله مشکل است، برای اينکه در اين قسمت نتايج آنی وجود نداشته و هيچ چيزی مشهود در اين عرصه تلاش ها و دسترسی سياسی وجود ندارد که برای شما نشان بدهيم. اما از شما ميخواهيم که در پيش برد اين اجندا و برنامه ما را همراهی کنيد. اين اساسی است. به تاريخ 21 سپتمبر، پوستر ها ايکه در کنار شما نصب شده ما را به ياد عکس العمل های خودجوش نسبت به "يک روز صلح" در افغانستان می اندازد. باور ما اين است که تشنگی برای صلح در سال ها ايکه در پيش است بيشتر خواهد شد و گفتگو ها برای صلح وسيع تر و عميق تر از هر زمان ديگر خواهد بود. ساحه دوم مورد علاقه ما در ماه های آينده عبارت از حاکميت قانون است. طوريکه همه شما ميدانيد، علاقه مندی افغانستان و جامعه جهانی در اين بخش در کنفرانس بين المللی عدلی و قضايی که توسط رئيس جمهور کرزی و سرمنشی ملل متحد آقای بان کی مون و سرمنشی ناتو مشترکاً در جون گذشته در روم رياست می گرديد، روشن شد. از آن زمان تلاش های جدی در کابل برای ساختن يک استراتيژی ملی عدالت و پروگرام ملی عدلی در جريان ااست - هر بخش اين کار هامراحل نهايی خود را می پيمايند. و ما در پهلوی حکومت افغانستان و جامعه جهانی متعهد هستيم که اين تلاش ها به يک پيشرفت واقعی در راستای ارتقای ظرفيت و عملکرد های موسسات عدلی افغانستان در سال 2008 ، البته به شمول دسترسی بهتر افغان ها به عدالت در سرتاسر کشور، تبديل گردد.
حاکميت قانون تنها در مورد محاکم ،څارنوالان، محاکمه و حبس کردن ها نيست. تطبيق بهتر حاکميت قانون در سرتا سر افغانستان طور پيهم وابسته به اصلاحات موفقانه در پوليس خواهد بود. ساختار تازه وزارت امور داخله و آموزش بهتر، به سطح کابل و زون ها، اتخاذ تدابير به منظور کاهش فساد و بهتر ساختن پروسه حسابدهی مالی و توانايی وزارت برای نشان دادن رهبری از طريق اصلاحات ساختاری است که در تمام نقاط
کشور بطور مساويانه تطبيق و موثر باشد. ما شاهد پيشرفت های قابل ملاحظه در اصلاحات پوليس طی سال گذشته صورت گرفته است. ما فکر می کنيم که در سال آينده دستاورد های بيشتری بدست خواهد آمد. پوليس در جمع قربانيان اصلی شورش ها در سال جاری بود و ما به خاطر داريم که صد ها تن شان امسال جان شان را در راه تامين صلح از دست دادند. ما حکومت افغانستان و جامعه بين المللی را در قسمت تصميم شان بران اولويت دادن به اصلاحات پوليس حمايت می کنيم.
اصلاحات پوليس و اصلاحات عدلی هر دو به نوبه خود به وسيله پروسه خلع سلاح که اکنون به نام داياگ مشهور است، تقويت و تسريع می شوند. با وجود شورشگری بسيار جدی در سال 2007 نسبت به سال 2006خلع سلاح بيشتر انجام شده است. تمامی اين تلاش ها در عرصه حاکميت قانون با بهتر شدن اداره ملکی در سطوح ولايتی و ولسوالی حمايت بيشتر خواهد شد، زيرا اين مسئله به علت رياست جديد مستقل حاکميت محلی
تحت سرپرستی جيلانی پوپل برای اولين بار توجه جدی را به خود جلب نموده است.

اولويت سوم برای ما يک ستراتيژی منسجم می باشد. مقصد ما از ستراتيژی منسجم چيست؟ مقصد ما اين است که تلاش ها در عرصه های مختلف و در بخش های مختلف اين کشور که جريان دارد، بايد به مثابه يک پلان منسجم با هم متناسب شوند. در مرکز اين پلان، ما موافقتنامه افغانستان و ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان را خواهيم داشت. اما همه ما ميدانيم که هيچ يک از اين پلان ها بدون يک رويکرد موفق در برابر مبارزه با شورشگری، بدون تطبيق موفق يک اجندای مبارزه با مواد مخدر، و بدون تلاش های موفقانه جهت تقويت مجدد و تعميق همکاری منطقوی، بصورت موفقانه تطبيق نخواهد شد.
استراتيژی برای مبارزه با شورشگری موجود درسال 2007 بهتر شده است. افغانها بايد بخاطر داشته باشند که از حمايت يک نيروی نظامی تاييد شده از طرف سازمان ملل متحد و از کل جامعه بين المللی در مبارزه با شورشگری موجود برخوردار می باشند. ما ميدانيم که حمايت از گروه های شورشگر در ميان افغانها بسيار پائين است. در سال 2008 مبارزه ما با شورشگری حتی موثر تر خواهد بود، البته در صورتيکه به پيشرفت خود در کاهش تلفات ملکی ادامه دهيم، در صورتيکه رهبران شورشی را هدف قرار دهيم، و در صورتيکه به تقويت نيرو های امنيتی افغان ادامه دهيم. اردوی ملی افغان اکنون نسبت به هر زمان ديگر سريعتر رشد می کند، البته در صورتيکه ما به تقويت رهبری سياسی افغانها در اين تلاش ادامه دهيم.

بنابرين، ستراتيژی يکپارچه چيزی است که شما در مورد آن در ماه های آينده بيشتر خواهيد شنيد. يک بخشی از آن در ماه فبروری در جريان نشست بورد مشترک هماهنگی و نظارت در شهر توکيو که به اجندای مبارزه با مواد مخدر متمرکز خواهد بود، مشخص می شود. اين موضوع در ماموريت يوناما که در ماه مارچ سال آينده تمديد می گردد نيز منعکس خواهد گرديد. همچنان در زمان آمادگی برای نشست ناتو در اپريل سال آينده که طی آن يک ستراتيژی منسجم برای حمايت از افغانستان موضوع اساسی بحث خواهد بود، بحث و گفتگو های زيادی وجود خواهد داشت.
در مورد اجندای همکاری منطقوی به شما، دورنمای جرگه دوم صلح منطقوی افغانستان و پاکستان را ياد آور می شوم که احتمالأ در سال 2008 در اسلام آباد برگزار خواهد شد. همچنان ميخواهم تذکر دهم که قرار است يک کنفرانس ديگر در ارتباط به همکاری های اقتصادی منطقوی به ميزبانی پاکستان در شهر اسلام آباد در سال 2008 برگزار شود. بنابرين، هيچ يک از اين مسائلی را که من مطرح نمودم مبهم نيستند بلکه مسايلی
اساسی می باشند. يوناما و ملل متحد در ارتباط به مسائلی که هر هفته از طريق اين تربيون گفته می شود، اولويت های زيادی دارند. اما يکی از اين مسائلی را که امروز مطرح نمودم در بين اولويت های اصولی ما در سال 2008 وجود خواهد داشت. از طريق دسترسی سياسی، با تقويت حاکميت قانون و با منسجم ساختن تلاش های عظيم و بسيار پيچيده در حال جريان برای حمايت از افغانستان، ما فکر می کنيم که سال 2008ميتواند يک سال پر از موفقيت برای اين کشور، شرکای بين المللی آن و ملل متحد باشد.

يکبار ديگر از پيوستن شما با ما امروز تشکر نموده و با کمال خوشی آماده پذيرفتن پرسش های شما می باشم.

سوال اول، راديو کليد: با توجه به مسئله اول شما در خصوص دسترسی سياسی، ميخواستم بدانم که آيا شما قبلأ با گروه های خاصی جهت مشارکت در جريان صلح در افغانستان تماس برقرار نموده ايد و دوم در خصوص ملا عمر و حکمتيار و بعضی از رهبران طالب که نام شان در فهرست سياه قرار دارد .آيا فکر می
کنيد که اين افراد نيز ميتوانند در اين تلاش ها سهم بگيرند؟

معاون نماينده خاص سرمنشی ملل متحد: بعضی از شرايط ها برای اين گفتگو و بخاطر دسترسی سياسی قبلأ توسط جامعه بين المللی وضع شده و ما قبلأ در اينجا در مورد قطعنامه 1267 صحبت نموده بوديم .همچنان قطعنامه های ديگری نيز وجود دارند که اين لست را تا اکنون بازنگری نموده است .ما
طبعا به اين اصول متعهد هستيم. اما مهمترين شرايط برای اين گفتگو توسط خود افغانها، توسط دولت افغانها، پارلمان و جامعه مدنی افغانها وضع ميشود و ما ميدانيم که بحث های زيادی در اين مورد طی سال جاری در همه جا ها براه انداخته شده است .
اين گفتگو ها ادامه خواهد يافت و طوريکه به خوبی ميدانيد، بعضی از اين گفتگو ها بايد دور از انظار عامه برگزار شود .
اما يک چيز قبلأ مشخص شده و در خصوص يک مسئله رضايت عمومی وجود دارد .از آنعده افغانهای که تمايل خوب نشان داده و ميخواهند تحت قانون اساسی فعلی زندگی کنند و در نهاد های قانونی افغانستان سهم بگيرند و مشارکت در خشونت ها را پايان بخشند، در اين پروسه استقبال می شود .
طوريکه خود شنيده ايد اين اصل حد اقل توسط رئيس جمهور و ديگر اعضای رهبری نهاد های دولت و از سوی جامعه بين المللی پذيرفته شده است .طوريکه قبلأ گفتم گروه ها و افراد زيادی وجود دارند که ميخواهند تا در اين پروسه سهم بگيرند .کاش ميتوانستم همه آنها را در اين مرحله با خود داشتم اما به
دلايل مشهود اين کار را نمی توانم.

درخواست من از شما اين است تا علاقمندی خود به اتخاذ يک رويکرد مسئولانه در برابر اين مسئله را حفظ نموده و اين پيام استقبال را به کسانی برسانيد که آماده احترام گذاشتن به قانون اند و ميخواهند در نهاد های که اين دولت انتخاب نموده سهم بگيرند.

صدای امريکا: شما در مورد لست اشاره کرديد .عبد الحکيم منيب يکی از مقامات ارشد طالبان و والی اسبق ولايت ارزگان بود .آيا ملل متحد استثنايی هم برای اشخاص ايکه به پروسه صلح می پيوندند را می پيذيرد و به تعبير ديگر آيا اين اشخاص از لست حذف خواهند شد.

معاون نماينده خاص سرمنشی ملل متحد :اين به کشور های عضو و شورای امنيت ملل متحد که دارنده اين لست هستند، ارتباط می گيرد .اين لست نسبتاً کوتاه است و من اين موضوع را که عبدالحکيم منيب از اين لست حذف نشده است تاييد می کنم .و او فعلاً ديگر والی ارزگان نيست .اما نظر ما اين است که قدم های را که او سال ها قبل برای مصالحه با حکومت برداشت می تواند که يک نمونه برای ديگران باشد .

اين يک نمونه بالقوه برای تمام آنهاييکه چه در لست يا خارج از لست هستند، می باشد.

صبح بخير افغانستان: سوال من در مورد استراتيژی منسجم است .چرا حالا جامعه جهانی بعد از شش سال در مورد يک استراتيژی منسجم فکر می کند؟ اگر اين ها در مورد همچون استراتيژی در ابتداء يا حد اقل سه سال قبل فکر می کردند، افغانستان ديگر با اين مشکلات مواجه نمی بود که حالا با آن دست و پنجه نرم می کند.

معاون نماينده خاص سرمنشی ملل متحد: اين يک سوال خوب است .اجازه بدهيد که به شش سال قبل برگرديم .موافقت نامه بن، بدون شک، يک تلاش بود، يک تلاش خيلی با اعتبار برای داشتن يک استراتيژی منسجم .توافقنامه افغانستان که در اواخر سال 2005 تهيه و در اويل سال 2006 در لندن به امضاء رسيد، نيز يک تلاش قابل اعتبار برای داشتن يک استراتيژی منسجم برای زمان خود يعنی ، زمانيکه شورش ها کمتر و کشت کوکنار هم در سطح پائين تر قرار داشت، بود .در اواخر سال 2001 حکومت افغانستان تقريباً هيچ نوع کارآيی نداشت .پوليس ملی، اردوی ملی و همچنان برنامه های ملی فراگير وجود نداشت .مکاتب هنوز دوباره فعال نشده بودند و برنامه همبستگی ملی وجود نداشت و کمک های بين المللی برای بازسازی افغانستان نيز خيلی محدود بود .در سال جاری، شش سال بعد، بنابر تمام دلايلی که شما بهتر از من ميدانيد، ميزان تلاش ها و فعاليت ها برای بازسازی اين کشور به هدف تامين
صلح خيلی بيشتر است .بودجه عادی و انکشافی دولت به 1.5 ميليارد دالر بالغ می شود .بيشتر از نصف اين مبلغ از منابع داخلی که توسط حکومت جمع آوری ميشود پرداخته می شود .جامعه جهانی بين 3 الی 4ميليارد دالر امريکايی را در سال جاری در تمام بخش ها از سرک تا به مسايل صحی به مصرف می رسانند .فعلاً برای 34 ولايت افغانستان پلان های انکشافی ولايات وجود دارد 18 .استراتيژی سکتوری هسته استراتيژی ملی انکشاف افغانستان را می سازد .فعلاً نيرو های نظامی خارجی در اين کشور دو برابر تعداد نيروهای است که يک و نيم يا دوسال قبل در اينجا حضور داشتند.

بناءً جواب واضح و خلاصه به سوال شما اين است که شرايط تغيير کرده است .تعهدات بين المللی برای افغانستان افزايش يافته است .و در مقابل ميزان چالش ها در داخل افغانستان نيز بالا رفته است .من نمی خواهم که شما را متقاعد بسازم، اما اين اولين تلاش برای منسجم سازی استراتيژی ها نيست، بلکه تلاشی است برای دوباره منسجم سازی استراتيژی های که خيلی پيچيده تر از قبل ميباشند .نمونه همکاری های
منطقوی را در ذهن مجسم سازيد .افغانستان در سال 2001 با همسايه های نزديک و کشور های عضو ايکو فقط 0.5 ميليارد دالر تجارت داشت .بعد از پنج سال، اين رقم تقريبا هشت برابر افزايش يافته و تجارت اين کشور با همسايه هايش به 4 ميليارد دالر بالغ ميگردد .استراتيژی برای اداره روابط تجارتی، پروژه های سرمايه گذاری با کشور های همسايه بايد منسجم باشد .اگر قرار باشد برق آسيای ميانه از افغانستان عبور کرده به جنوب آسيا برسد تمام اين کشور ها بايد در اين فکر باشند که چگونه اين پروژه تکميل گردد .و عين پيچيدگی بالای تمام سکتورهائيکه من ياد کردم صدق می کند. پس چالش انسجام خود را بالای ما تحميل می کند .و اين بخشی از تلاش ها برای داشتن موفقيت دوامدار هست .در قسمت رشد اقتصادی توقع می رود که در سال جاری 13.5 فيصد باشد .و بناءً سوال اين است که ما چگونه می توانيم که تمام اين تلاش ها رای برای مطمين شدن از اينکه رشد اقتصادی به سطح بالايی دوام داشته باشد، در انسجام و اختيار خود داشته باشيم.

افغانستان تايمز: در مورد استراتيژی که صحبت نموديد چی وقت به فعاليت خويش آغاز ميکند؟ و در مورد مساعی سياسی، آيا اين به چيزيکه يک مقام ملل متحد در گذشته گفته بود که طالبان و حکمتيار در مذاکرات شامل گردند ارتباط ندارد؟ اگر آنها آشتی نمايند، سهمی در قدرت برايشان داده خواهد شد؟ چقدر مطمين هستيد که اين پروسه در حاليکه تلفات افراد ملکی از سوی قوای نظامی هنوزهم صورت ميگيرد تطبيق گردد؟

معاون نماينده خاص ملل متحد: ما در مورد تلفات افراد ملکی تا هنوزهم نگران هستيم. بسياری شما در همين جا حاضر بوديد که خانم لويس آربور در مورد علاقمندی ملل متحد نسبت به اين مسله تاکيد کرد و گفت که ملل متحد مصمم است تا اين مسله را پيگيری نمايد و از همه اقدامات از سوی آنهائی که درگير جنگ هستند دفاع نموده تا افراد ملکی را مورد محافظت قرار دهد و مطمين سازند که افراد ملکی قربانی خشونت در هيچ مرحله ای نگردند. خبر خوش اينکه ما از مساعی همه کس سپاسگزار هستيم که تعداد کمی افراد ملکی قربانی خشونت های ناشی از حملات شورشی در نيمه دوم امسال نسبت به نيمه اول گرديدند. اجراآت بهتر صورت گرفت. درک ما اينست که طالبان بخاطر بعضی از اشتباهات و بيرحمی هائی که در برابر اطفال، زنان و مردان در بسياری قسمت های اين کشور مرتکب شدند سرافگنده هستند. نيروهای آيساف و نيروهای امنيتی افغان هر دو به عنوان نيروهای مسلکی هر گونه تلاش را بخرچ دادند تا شيوه عمليات و طرزالعمل های هدف گيری شانرا بهبود بخشند که اين نتايج مثبت را در قبال داشت. اما بهبودی ها بايد ادامه پيدا کند. اين بخشی از استراتيژی موفق منسجم است. مردم بايد احساس نمايند که قوای امنيتی از آنها محافظت می کنند. در مورد اينکه کی ها شامل اين پروسه شده ميتوانند يا خير، تصاميمی است که تنها حکومت افغانستان ميتواند آنرا اتخاذ
نمايد.

سلام وطندار: اگر حزب اسلامی و طالبان به شرط خروج نيرو های خارجی از افغانستان به پيوستن در پروسه صلح توافق نمایند، در آنصورت نظر ملل متحد به این مسئله چی خواهد بود؟

معاون نماينده خاص سرمنشی: بديهی است که آيساف و تمامی نيرو های نظامی بين المللی فعال در افغانستان تحت اختيارات شورای امنيت ملل متحد فعاليت می کنند. هر فردی که اين اختيارات را مورد پرسش يا ترديد قرار می دهد، هم خواست افغانها را طوريکه توسط دولت بيان شده تحت سوال قرار می دهند و هم خواست جامعه بين المللی را مورد ترديد قرار می دهند.

پژواک: شما در مورد تقويت حاکميت قانون صحبت نموديد. سوال من اين است که آيا عدالت انتقالی همانگونه که لوئيس آربور کمشنر عالی حقوق بشر نگرانی های خود را در مورد آن بيان نمود، در نظر گرفته خواهد شد يا خير؟ و ممکن است که در مورد قطعنامه 1267 روشنی بياندازيد؟

معاون نماينده خاص سرمنشی ملل متحد: پلان عمل برای عدالت، صلح و مصالحه طبعأ يک بخشی از اجندای دولت و شرکای بين المللی آن به مثابه دنبال نمودن اصلاحات در سيستم عدلی و همچنان بخشی از ايجاد حاکميت قانون می باشد. کمشنر عالی برای حقوق بشر نکاتی را مطرح نمودند که عده زيادی با آن موافق اند و آن اين است که در اين پلان عمل بايد به قربانيان جنايات گذشته توجه اساسی مبذول گردد.

قربانيان مستحق اند تا فرصت حرف زدن را داشته باشند و تا داستان خود را حکايت کنند و مستحق به رسميت شناخته شدن اند و در بعضی از موارد اگر دولت توافق کند حتی اين افراد در برابر آنچه که برای شان اتفاق افتاده، مستحق دريافت غرامت هستند. کمنشری عالی برای حقوق بشر نگران بود که احتمالأ توجه به قربانيان منحرف شده و بخصوص طی سال گذشته. بديهی است که بهترين روش برای حفاظت از حقوق بشر و جلوگيری از تکرار مجدد جنايات گذشته به وسيله تقويت نهاد های عدلی، اصلاح و تقويت اين نهاد ها می باشد.
قطعنامه 1267 و لست تجديد نظر شده که بخشی از اين قطعنامه است به مسئله حاکميت قانون ارتباط دارد. اين يک بخشی از شرايط تحريم است و اعضای ملل متحد مکلف اند تا تحريم ها را در برابر افراد و گروه های موجود در اين لست تطبيق نمايند.

خبرنگار آزاد: آيا به اين معنی است که پلان عمل صلح، عدالت و مصالحه نيز اهداف پروژه عدلی افغانستان را که در سال 2004 آغاز شده، دربر دارد؟

معاون نماينده خاص سرمنشی ملل متحد: اين يکسلسله گزارشات مستقل از سوی يک موسسه غير دولتی که با کميسيون مستقل حقوق بشرارتباط داشت بود، اما اين يک بخشی از دولت نمی باشد. پلان عمل صلح، عدالت و مصالحه به مثابه يک بخشی از موافقتنامه افغانستان در نظر گرفته شده و تصديق شده است. تطبيق پلان عمل يک بخشی ازستراتيژی ملی عدلی که قبلأ ياد آور شدم خواهد بود. بنابر اين اجندا تغير نکرده است.

ما همه تاييد می کنيم که تحت پلان عمل بعضی از نکات به سرعت پيش برده شده و بعضی نکات ديگر اکنون نيازبه توجه بيشتر دارند.

:AFP شما گفتيد که مبارزه با شورشيان در سال 2007 بهتر شده است. اما چيزی که ما می بينيم، خلاف آن است . تا کنون حدود 6000 تلفات ناشی از شورشگری وجود دارد و حدود 150 بمبگذاری انتحاری و تعداد زيادی تلفات در ميان سربازان خارجی وجود دارد. اگر اين ارقام را با ارقام سال گذشته مقايسه کنيم، متوجه می شويم که از زمان سقوط طالبان بدينسو، امسال خونين ترين سال بوده است. پس اساس رويکرد خوشبينانه
شما در خصوص بهبود مبارزه با شورشيان با در نظر داشت اين که تعدادی نيروهای خارجی در افغانستان دو برابر شده است چه است؟

معاون نماينده خاص سرمنشی ملل متحد: من نمی خواهم ارقام مطرح شده توسط شما را مورد بحث قرار دهم. خشونت امسال اندکی بيشتر و تعداد حملات انتحاری نيز بيشتر است. اما من اصرار می ورزم که کيفيت تلاش، تلاش نظامی و ملکی در مبارزه با شورشگری در حال بهتر شدن است و امسال نيز بهتر شده. بگونه مثال، اردوی ملی اکنون بصورت مستقلانه عمليات می کند و عمليات ها در سطح کندک و حتی در سطح غند بسيار موثرانه صورت می گيرد. عليرغم تمامی چالش های که مطرح نموديم و با وجود تعداد قربانيان در ميان پوليس، عملکرد پوليس بهتر شده است. مهمتر از همه فعالين ملکی، وزارت های دولت، بعضی از موسسات غير دولتی و بعضی از بهترين فعالين بين المللی شرايط جديد را پذيرفته اند و حتی در مناطق تحت تأثير شورشيان، می توانند بازسازی و انکشاف را انجام دهند. هدف من از کيفيت بهتر شده تلاش های مبارزه
با شورشگری همين مسئله بود. اين تلاش به رهبری از سوی دولت، رشد سريعتر شورشگری را همانند رشد سال گذشته، مانع شد. چالش سال آينده اين است که همان تلاش ها بايد به حدی قوی انجام شود تا شدت شورشگری کاهش يابد.__

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • معلوم نیست که یوناما و نیروهای ایتلاف بین المللی خودشانرا بازی می دهند ویا مردم مارا کودن خیال کرده اند ، گاهی لیست سیاه می سازند گاهی هم آن را باطل می کنند ، گاهی چپ می رقصند و گاهی راست، گاهی برای حذف سران طالبان و القاعده ، قراء و قصبات ما را به آتش میکشند و مردم ستمدیده و بیگناه ما را قطعه قطعه می کنند و حتی در مجالس عروسی حمام خون به را می اندازند و زن و مرد و صغیر و کبیر را قتل عام می کنند ، اما در محافل خبری تشریفاتی ، دم از دسترسی سیاسی و استراتژی منسجم و حاکمیت قانون و صلح و امنیت و... می زنند . لازم است بعد از این ما افغانها لیست سیاه معرفی کنیم ، من پیشنهاد می کنم در این لیست سیاه ، علاوه بر بن لادن و ملا عمر ، مقامات آی اس آی پاکستان و سرکرده های مافیای مواد مخدر در افغانستان و آنعده از قومندانها و عساکر خارجی که باعث قتل مردم بیگناه ما شده اند و غارتگران اموال و دارایی های مردم ما و متجاوزین به نوامیس ، چه داخلی و چه خارجی ، در این لیست جای داده شود .

  • من با نظر اقای احمد کامل موافق هستم و اصلآ دلم نخواست گفتار معاون یونما را مطا لعه کنم از اینکه هیچ حرف نو برای مردم ندارد این ها بعد از چندین سال توطئه و اقدامات شوم شان علیه خواسته های مرد م افغانستان وقتیکه موفق نشدند بنآمجبور میشوند بخاطر پوشش دسیسه های خود اظهارات عوام فریبانه ای خود را کنند. از اقدامات و عملکرد های یونما طوری معلوم میشود که گویا افغانستان کشوری تحت قیمو میت ملل متحد باشد، اگر یونما حاکمیت ملی دولت ساخته دست خود شانرا برای مردم نشان میدهند، پس چرا این اظهارات از جانب دولت افغانستان اعلام نمیشود و این دولت افغانستان نیست که استراتیژی و پالیسی داشته باشد تا به حمایت ملل متحد و جامعه جهانی آن را عملی کند. اگر ملل متحد دولت افغانستان را منحیث یک میکانیزم میخواهد تقویت کند و اعتماد مردم را نسبت به این دولت تقویه کند، پس چرا بجای اینکه تلاش میکند با استفاده از کمک های مالی جامعه جهانی دفاتر خود را در تمام ولایات افغانستان فعال نماید. چرا موسسات دولتی را در همه ولایات تقویه نمیکند بر عکی موازی با موسسات دولتی و بدون نظر داشت حاکمیت ملی دولت افغانستان اقدام نموده دست به کار های بی نتیجه زده و تمام خواسته های خود را هم بر دولت و هم بر مردم اعمال میکند.

   مشکل بزرگ دیگر مردم در افغانستان این است که فکر میکنند ملل متحد یک حکومت جهانی است و ساز مان مقدس است. ملل متحد در واقع سازمان نا کار آرا آله دست قدرت های جهان خوار ی است که از هیچ گونه اعتبار و دست آورد در جهان نداشته.

   ملل متحد وظیفه دارد تا با در نظر داشت منافع ملی و حاکمیت ملی همه کشور های در تقویت نظام های دیموکرات جهان کار نماید.

   سازمان ملل متحد یک سازمن بین الحکومتی محل گفتگو و مذاکره میان کشور ها به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی، رشد اقتصادی و اجتماعی و بسا مسایل دیگر به میان آمده تا در روشنای منشور این سازمان عمل، میثاق ها و قطعنامه ها و سایر نورم ها و معیار های پذیرفته شده جهانی عمل نماید.

   اما تا جای که به افغانستان مربوط است ملل متحد هیچ گاه بی طرفی خود را حفظ نکرده و باید پاسخگوی همه بد بختی های ملت رنج دیده افغانستان باشد. ملل متحد در افغانستان همیشه بر مسایل سیاسی و حقوق مدنی تاکید می نماید که قابل قدر است اما به طور غیر اساسی و به شیوه غیر ارگان غیر بیطرف در هم دسیسه های سیاسی افغانستان دست دارد. اما انسان ها تنها حقوق سیاسی و مدنی نداردند، ما هم حق سر پناه، حق داشتن غذای کافی، حق تعلیم، حق زندگی مصئون، حق دست رسی به مسای بهداشتی و ده ها حق حقوق دیگر داریم که آنها هم فراموش شده و کشور ما باید سر افگنده تحت نام تروریست، وحشی، و صادر کننده مواد مخدره به جهان معرفی شده است.

   افراد ملل متحد به تداوم بهران در افغانستان علاقه مند هستند تا وضایف و معاشات بالای خود را که به بهانه اینکه گویا حیات خود را در خطر انداخته به افغانستان کار مینند، علاقه مند هستند.

   همه شهر کابل پر از دفاتر ملل متحد است، مصارف و سر صدا های شان دنیا را گرفته عملآ هیچ خدمتی به مردم افغانستان نکرده اند.

   ما افغانها همه خواهان عدالت هستیم مشروط بر اینکه این پروسه شفاف و واقعآ جنبه عدلی داشته باشد، تا جایکه به عدالت انتقالی افغانستان مربوط میشود این یک دسیسه آشکار سیاسی است تا یک بر نامه عدلی، بنآ نباید به این عناوین فریب خورد.

   آنلاین : مذاکره با طالبان و عدالت انتقالی فراموش شده

 • يک مزاق آقای کامران!

  کابل پرس? نمی تواند لست سياه منتشر کند؟

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس