صفحه نخست > دیدگاه > اهانت به تورکان را تقبیح می کنیم

اهانت به تورکان را تقبیح می کنیم

پیام اعتراضیۀ فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان در رابطه با توهین تورکان و تیمور جهانگشا از طریق تلویزیون طلوع
فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان
شنبه 7 می 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

طلوع اهانت نسبت به تورکان وبکار گیری ادبیات مستهجن وبازاری در رابطه با زندگی نامۀ امیر تیمورجهانگشا، دریکی ازبرنامه های نشراتی تلویزیون طلوع که، معمولاً از آن گونه ادبیات دورازادب، نژاد پرستان ایرانی وتورک ستیزان منطقه طی سالیان مدیدی استفاده برده اند، موقف طلوع را درمعرض غروب باور واعتماد تورکان افغانسانی قرارداده است.

سوال اساسی که با نشراین مطلب دراذهان مردم افغانستان بالخاصه تورکان افغانستانی مطرح گردیده، این است که:

چرا تلویزیون طلوع، درین شرایط حساس وبحرانی جامعۀ ما، بصورت ناگهانی وخلاف انتظارخلق های تورک کشور، اقدام به نشر این مطلب تحریک کننده وغیرضروری نموده، احساسات بخشی از باشندگان ستمدیده ومحروم این سرزمین راجریحه دار، وموقف خودرا بعنوان یک منبع تورک ستیز به نمایش گذاشت؟؟؟؟

چی عاملی در عقب این عمل گردانندگان تلویزیون طلوع قرار دارد:

پان ایرانیسم منطقه ویا عوامل نفاق آفرین دیگری که ازاین طریق خواهان تحریک احساسات تورکان وکشانیدن ایشان در جریان بعضی از بازی های سیاسی با هدف دستیابی به اهداف بعدی خود میباشند؟

به همه حال بروز این گونه یک حرکتی از جانب آن منبع اطلاع رسانی کشور برای ما دور از انتظار وکاملاً باور نکردنی بود که هیچ گونه وفقی با اهداف تنویری وآگاهی بخش یک نهاد نشراتی که جامعۀ ما جداً نیازمند آن میباشد، در آن به نظر نمیرسد.

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان با نشر این نامه خواهان دریافت جواب قانع کننده در برابر کلیه سوالات خلق شدۀ خود ومردم خود از جانب گردانندگان محترم تلویزیون طلوع در کمترین زمان بوده ومجدانه از جمیع رسانه های جمعی کشور تقاضا میدارد که از نشر وبکار گیری اینچنین مطالب تحریک وکننده وجداً غیر مفید بحال اتحاد وهمبستگی مردم ما خودداری نموده، وفضای تیرۀ اعتماد ها را درین سرزمین بیشتر ازین مکدر تر نسازند.

ما اعتقاد راسخ داریم به اینکه، با نثاراهانت به تیمور، اورا ازاورنگ تیموری اش در تاریخ، هرگزنمیتوان به زیر آورد، وجایگاه او دراعیارزمانه اش کاملاً پا برجا وخلل ناپذیر است.

همانند آنکه سایرفاتحین وجهانگشایان بزرگ تاریخ اعم از یونانی،عرب، پارسی، رومی، تورک، مغول، افغان، انگلیسی، فرانسوی، روسی، آلمانی، ایطالوی، پرتگالی، هسپانوی وغیره را نمیتوان جنایتکار وقاتلین محض خطاب نمود، تیموررا نیز هرگز نمیتوان ازاین قاعده مستثنا ساخت، وجهانگشایی های آن دوران اورا که، هرمرد وملت مقتدر دیگری هم، اگر توانایی واستعداد اورا میداشت از اجرای همچون کاری خودداری نمیکرد، با ارزیابی های مغرضانه وکین توزانه مورد طعن ونفرین قرارداد.

ولی آنانیکه خارج ازمعیارزمان خواهان سنگ اندازی های امروزی به آدرس تیمور وهر شخصیت دیگری در تاریخ اند، صرفاً افراد عقده مند ومریضی اند که با منطق وخرد انسانی بیگانه، وهدفی هم جز تحقیراقوام وملیتهای غیر خودی، از طریق دشنام به گذشتگان ایشان ندارند.

ما نه گذشته پرستیم ونه هم اجازه میدهیم که با عنوان ساختن گذشته ها، زندگی امروزی خلق های ما را کسی زهر آلود و معیار تحمل مردم مارا از طریق دشنام وبی حرمتی به گذشتگان ما به بازی گیرد.

هرجهانگشا ونام آور میدان نبرد وجنگ، اگر برای مغلوبین عنوان ستمگار وجبار را دارد، برای مردمی که او بر خاسته از میان آنان است، بدون شک یک قهرمان والگوی افتخار بشمار میرود . چنانچه اسکندر مقدونی برای یونانی ها واروپایی ها، ناپلیون برای فرانسوی ها، پطرکبیربرای روسها، خالد این ولید، مغییره، قاسم، عبدالرحمان، عبیدالله، علی، حمزه، صلاح الدین ایوبی وغیره برای اعراب ومسلمانان، احمد خان ابدالی برای پشتون ها، ابو مسلم، طاهر، یعقوب برای خراسانیها، وهزاران دیگر، سمبول های شجاعت وآزادگی برای مردم خود اند، آتیلا، محمود غزنوی، ارغون، اوغوز، سنجر، ملکشاه، شیبان خان، سلطان احمد فاتح، تیمور، شاهرخ ، بابر، جلال الدین اکبر وغیره هم برای تورکان از همین مقام وموقعیت ملی ومردمی برخوردار بوده واین حق را هیچ کسی به هیچ عنوانی از ایشان سلب نموده نمیتواند.

اگر جنگ وجنگ آوری منفور وعامل بدبختی است، هرگز نمیتوان آن را برای خلقی مقدس ومایۀ افتخار ساخت وبرای خلق دیگری مایۀ ذلت وبدنامی!

یک جانبه نگری های مغرضانه در همه ادوار تاریخ مال کسانی است، که روان های مریض وعلیل ایشان ، درجستجوی افتخارات موهوم قومی وقبیلوی، دراوراق تاریخ محکوم به یأس گردیده، واین سرخوردگی خودرا با حواله نمودن دشنام ها وطعنه ها به آدرس آنانیکه در تاریخ مالک چنین دستآورد های میباشند تلافی مینمایند.

این افراد وگروه های عقده مند که خواهان طفره روی از قانونمندی های حیات انسانها در قید زمان ومکان بوده، وطبیعی بودن تصادمات میان خودی انسانهارا در ادوار مختلف، به اشکال متنوع و درجات متفاوت آن قدرت درک وداوری ندارند، همیشه با پیروی از پندار، (بدانگاری خوب دیگران وزیبا نگری زشتی های مربوط بخود) ، وارد عرصۀ قضاوت وتحلیل گردیده، چه بسا که بگمان تحقیر وتوهین دیگران مایه های بی مایگی خودرا هم عریان ساخته وهیزم آورآتش، درمعرکۀ تناقضات خونینی میشوند که هیچ یکی از گروه های سالم انسانی بدان میل ورغبتی ندارند.مگر آنکه از عقل بیگانه وبه مرض مهلک خود برتر بینی مبتلا باشند.!!!!

درین چند روز اخیربرنامۀ نشرشده ازشبکۀ تلویزیون طلوع که، با بهانه قراردهی نبش قبرامیر تیمورکورگان، توسط روسها طی دهه های نخستین قرن بیستم میلادی، صورت گرفت، نمونۀ گویای چنین مرض اهانت به دیگران با روحیۀ مسلط تورک ستیزی، ونفاق افگنی، دروجود تهیه کننده وناشر آن میباشد.

ناشر این برنامه که مستقیماً مجموعۀ ازدشنام ها واهانت ها را،بیشتراز تیموردرگورخفته، مستقیماً حوالۀ تورکان درقید حیات، خصوصاً در قلمرو افغانستان کنونی که از جملۀ شنوندگان وبینندگان طبیعی وهموطن بلا فصل گردانندگان وناشرین،تلویزیون طلوع محسوب میشوند نموده است، فردمریض وشاید هم از جملۀ عوامل آگاه نفاق افگنی در میان باشندگان این سرزمین باشد که، با خواست وارادۀ اجانب وکشور های همجوار افغانستان که ، ازمدتها پیش کانون های نژاد پرستانۀ آریایی بازی وسامانی بازی را دایرومصروف پختن وپخش چنین زهرآبه ها، به عناوین مختلفی بوده، وازبکار گیری هیچ فرصتی در جهت بذر نفاق در میان باشندگان میهن ما، خود داری نمیکنند.

هر چندی که نشر این مطلب تحقیر آمیز به آدرس تورکان که، خلق های تورک افغانستان نیز بخش جدایی ناپذیر ایشان بشمار میرود، شاید هم بر خاسته از نیات وعقاید گردانندگان تلویزیون طلوع نباشد، ولی درین شرایط بحرانی وشدیداً مملو از نفاق وپراگندگی، به ادامۀ گذشته ها که، خنجر تحقیروتعدی به شیوه های گوناگون آن تا مغز استخوان خلق تورک کشور را جریحه داروهریکی ازتورکان ازبیک، تورکمن، قرقیز، قزاق، هزاره، ایماق وغیره نمونۀ مجسمی از استبداد زدگی ومحرومیت در کلیه ابعاد مادی ومعنوی آن درین سرزمین بشمار میروند، رو آوردن به ترتیب ونشر این چنین بر نامه ها از جانب هر کسی وهر مرجعی که باشد مستقیماً بمعنی آتش افروزی در خرمن باور واعتماد نیم بند مردم وسهیم شدن در برنامه های نفاق افگنانه واستحماری دشمنان داخلی وخارجی مردم ومیهن ما خواهد بود.

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان (ففتا )در حالیکه این عملکرد غیر مسئولانه وغیر واقبینانۀ ناشرین بر نامۀ فوق را از طریق تلویزیون طلوع به شدت نکوهش نموده وآنرا معادل با کاروعملکرد، بد ترین دشمنان وحدت وهمبستگی مردم افغانستان خصوصاً خلق های تحت ستم قلمداد میکند، از مسئولین تلویزیون طلوع ومقام محترم وزارت اطلاعات وفرهنگ افغانستان مجدانه خواهان پیگری قضیه وتنبیه عاملین اصلی آن میباشد.

وحدت وهمبستگی واقعی مردم افغانستان نیازمند همدیگر پذیری وقبول واقعییت کثیرالملیة بودن کشور، با احترام گذاشتن به ارزش ها وافتخارات تمامی مردم افغانستان به دور از گرایشات قبیح نژاد پرستی، منطقه پرستی، زبان پرستی، قبیله پرستی وغیره نماد های تفرقه ونفاق دربین نسل بشر ومردم افغانستان است.

هرملیتی شاخصه های تاریخی خود بودن را بر محور تاریخ وبر نامه های اجرا شده در تاریخ توسط اسلاف خود، اساس گذاشته وتجارب نیک وبد آنها را معیار ساختار زندگی حال وآیندۀ خود قرار میدهد، وآیندۀ شکوهمند هر ملیتی مستقیماً با گذشتۀ تاریخی وعملکرد های امروزی آن در ارتباط است.

ملتی که تاریخ ندارد بمشکل میتواند از موجودیت ملی خود سخن گوید، وآنانیکه تاریخ را بعنوان پرورشگاه انکار ناپذیر اقوام وملیت ها بحساب آورده وملت را نشانی از فرآیند تکاملی انسان در جهت انسان شدن آن بحساب میآورند، هرگز به افتخارات ملی هیچ ملیتی متعرض نگردیده، وآنهارا از مجموع بشریت بحساب میآورند.

ناسیونالیسم کوروخود بیش نگرانه با فاشیسم هیچ تفاوتی ندارد که کار خودرا از تحقیر وتعدی به داشته های مادی ومعنوی دیگرملیت در یک کشورو مجموع جهان آغاز، ونفی جهانی اقوام وملیت های مختلف را با شیوه های منحوس برده سازی تعقیب مینمایند.

امید برآن داریم که گردانندگان تلویزیون طلوع از گرفتار آمدن در پنجه های هیولای خود بر تر بینی ودیگر ستیزی خویش رادر امان نگهدارند.

با آرزوهای همیشگی وپایان ناپذیرنابودی فاشیسم وعظمت طلبی در افغانستان وجهان

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان(ففتا)

ششم ماه می 2011 میلادی

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس