صفحه نخست > دیدگاه > اعلامیۀ فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان دررابطه با توسعۀ حملات طالبان (…)

اعلامیۀ فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان دررابطه با توسعۀ حملات طالبان بمناطق غیرپشتون نشین کشور و آغاز مذاکرات امریکایی ها و ناتو با نمایندگان این آدمکشان حرفوی

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان
شنبه 25 جون 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

درین روز ها مردم ما شاهد آن اند که اوضاع سیاسی وامنیتی کشوربصورت پلان شده، ودور از تصوری در حالت بحرانی شدن بلا انقطاع خود قرار داشته وحلقات مختلف داخلی وخارجی، از شئونیست های معامله گردر داخل، تا حلقات استخباراتی وقدرتهای مافیایی دیگردر خارج همه باهم در تلاش آن اند که جنگ را درین سرزمین باالوسیلۀ این نیرو های شیطانی ابدیت بخشیده واین آشیانۀ سوخته وخاکستر شدۀ انسانهای مظلوم واسیر دست بد ترین وبی رحم ترین نیرو های مافیایی را از وجودآخرین نماد های زندگی انسانی تهی، وبه قرارگاه ابدی نیروهای فاشیستی مذهبی طالبان در منطقه مبدل سازند.

طالبان بی هیچ خوف وهراسی، با تمام نیرو وتوانی که دارند بر طبل جنگ وآدم کشی میکوبند وهیچ حرفی هم، بجز ازجنگ وهراس افگنی اززبان آنها شنیده نمیشود.

حملات وحشیانه ودور ازکرامت انسانی این نیروهای پرورش یافته دردستگاه های استخبارات پاکستان وانگلیس، به شیوه های گونا گون آن، در حال رشد وتوسعۀ همه جانبۀ خود قرارداشته، از جانب آنها، راه اندازی فعالیتهای انتحاری، مین گزاری های کنار جاده ای ، تهاجمات سازمان یافته بمناطق مسکونی غیر پشتون ها، خصوصاً خلقهای هزاره، ازبیک، تاجیک، تورکمن وغیره، تحت نام کوچی، محروم سازی زنان از کار وتحصیل، توسعۀ کشت وتولید مواد مخدر، ویران نمودن مکاتبِ، شفاخانه ها ودیگر موسسات عام المنفعه، وادارسازی زنان ودختران خورد سال در سهم گیری بفعالیت های تروریستی وهزاران جنایت دیگر، در حالت رشد روز افزون خود قرار داشته وهیچ مرجع ممانعت کننده از تداوم کار آنها بچشم نمیخورد.

آقای کرزی که اسماً به رئیس جمهورافغانستان مسما، وظاهراً خواهان نمایندگی از مجموع مردم این کشور میباشد، در واقعیت امر نمایندۀ حقیقی این گروه فاشیست وبد ترین نمایندۀ قبیله پرستی در تاریخ این سرزمین است که، طی مدت بیشتراز ده سال تیکه داری قدرت درین سرزمین، ابعاد مختلف زندگی جامعه را، با استفاده ازنام دموکراسی ومبارزه برعلیه تروریسم چنان بنابودی مطلق، ولجنزار فساد سوق نمود که، قلوب مردم ما از آخرین ته مانده های امید به سعادت وزندگی دوراز فساد وآلودگی هم تهی گردید.
امریکا ونیروهای ناتو که در ابتدای ورود خود به افغانستان، حیثیت ناجی مردم مارا از چنگ هیولای تروریسم، طالبان ومافیای مواد مخدربخود گرفته بودند، امروز نقش وارونه را بازی نموده ومصروف هموار نمودن راه برای آشتی ومصالحه با طالبان قرار دارند.

این عمل امریکایی ها وشرکای آنها در ذهن مردم ما این سوال را خلق نموده است که، آیا واقعاً ایشان برای سرکوب طالبها والقاعده ودیگر نیرو های شیطانی به افغانستان آمده بودند، یا کدام اهداف دیگری را، با دست آورد های غیر مرئی دیگری در حواشی افغانستان دنبال مینمودند ؟؟؟؟؟

ترور شخصیت های مطرح مردم افغانستان در سرتاسر کشور بصورت سرسام آوری در حال تزاید است.
حملات طالبان تحت نام کوچیها در مناطق مختلفی چون غزنی، ارزگان، میدان ووردک وغیره سیر سعودی خودرا طی مینماید.

همزمان با این فجایع ملل متحد روی مسألۀ جدا سازی نام رهبران طالبان از نام رهبران القاعده در لیست سیاه خود مصروف کار است.

آقای کرزی هم طالبان را دیگر تروریست نه بلکه برادران ناراضی خود خطاب میکند، وآقای بارک اوباما رئیس جمهور امریکاهم شاید که در همین نزدیکی ها با نمایندگان طالبان ملاقاتهایی را انجام دهد!!!! باالآخره مردم سیاه روز افغانستان دموکراسی ومردم سالاری را که در انتظار آن اند تحت ریاست ملا محمد عمر برادر ناراضی آقای کرزی تجربه خواهند نمود وزنان افغانستان که چند روزی را بدون چادری ومردان آنها بدون ریش بسر برده بودند، چادری وریش دموکراسی را دوباره به سر وروی خود زیور خواهند ساخت.

درین میان آنچه که از همه ترسناکتر وقابل تشویش است، همانا رشد گرایشات فاشیستی با تفرقه اندازی های دور از تصور در بین اقوام وملیت های مختلف افغانستان ونابود سازی روحیه های وحدت وهمبستگی در بین اقوام وملیت های محکوم کشور، بگونه های متفاوت آن میباشد، که ترویج نابرابری های ومظالم بر اساس زبان، نژاد ، مذهب، منطقه، قوم وغیره ضمیمۀ بلا انفکاک آن ها بوده وحالت فجیعی را که تاریخ افغانستان تا حال از آن بی خبر است، وجنایات امیرعبدالرحمان، نادر خان وسردار محمد هاشم خان در برابر آن بی رنگ خواهند شد در دور نما قرارمیدهد.

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان با ملاحظۀ این وضع فاجعه بار کشور از کلیه مردم افغانستان، خصوصا اقوام وملیت های محکوم آن تقاضا مینماید که متوجه حقیقت این هیولای سیاه در آیندۀ سیاسی کشور گردیده وراهی راکه مانع از بقدرت رسیدن دوبارۀ نیروهای فاشیستی طالبان شود با وحدت ویک پارچگی عمیق وهمه جانبه جستجو نمایند.

کرزی وهوا داران شیطان صفت او از محکمۀ ویژۀ رسیدگی بتخلفات انتخاباتی، دردومین دور انتخابات پارلمانی کشور، بعداز رویکار آمدن دولت او، بحیث یک شمشیر داموکلیس بر فرق وکلای منتخب فعلی استفاده نموده، ازاینکه درین دوره اکثریت مطلق با پشتونها نمیباشد، واکثریت پارلمانی را بصورت کل غیر پشتون ها بخود اختصاص داده اند، خیلی ها عصبانی وناراضی اند، که در صورت آمدن طالبان با استفاده ازمحکمۀ ویژه، پارلمان کشور را به هرج ومرج غیر قابل پیش بینی تا سر حد انحلال آن سوق خواهند داد!!!!. لویه جرگه های فرمایشی با اشتراک کنندگان از قبل تعین شدۀ آنها جاگزین پارلمان خواهد شد!!!!!

انکشاف دهی جنگ ها بمناطق شمال ومرکزی کشور ونزدیک سازی مراکز طلبان به سر حدات جمهوری های آسیای میانه، وانتقال جنگ ها از جنوب به شمال از جمله اهداف استراتیژیکی کرزی وحامیان خارجی اوست که، به قیمت نابود سازی آخرین مظاهر زندگی انسانی درین مناطق عملی خواهد شد.

این خطرات وصد ها خطر تعریف ناشدۀ دیگری که، در چانتۀ آقای کرزی ودیگر حلقات فاشیستی کشور توسط نیرو های استعماری جابجا گردیده است، صلح وثبات سرتاسر کشور، حتی منطقه را مواجه با تهدیدات جدی نموده ، وایجاب دقت همه مردم کشور ، باالخاصه خلق های محکوم را بیشتر از پیش مینماید.

همین اکنون تدارک جنگ ها تصفیوی در بسا مناطق کشور منجمله ساحات هزاره نیشن هم جوار با محلات زیست پشتون ها در جریان است واین امر تا بی نهایت وآخرین خانۀ مسکونی ازبیکها، تورکمن ها، تاجیک ها، ایماقها، پشسه ای ها، نورستانیها، بلوچها، قزلباشها وغیره توسعه خواهدیافت که راه جلو گیری از آن فقط آگاهی وخود آگاهی همه مردم واتحاد آگاهانۀ همه باشندگان کشور بر علیه این پدیدۀ شوم میباشد.

طالبان بعنوان یک نیروی از قبل تعریف شدۀ تروریستی که وابستگی های گسست ناپذیر آنها باحلقات جهانی تروریسم چون القاعده ولشکر طیبه، کاملاً یک امر عریان وانکار نا پذیر بوده واز همان بدو پیدایش تا امروز، همه روزه جان ومال مردم مارا به شیوه های مختلفی آماج حملات بی رحمانۀ خود قرارداده، واساس زندگی مردم مارا از دایرۀ انسانی آن منحرف ساخته اند هیچ جایی در نظام زندگی انسانها منحیث انسان ندارند.
ما کسانی راکه از آوردن طالب ها در تر کیب دولتی افغانستان حمایت میکنند، انسانهای بی تفاوت در برابر حق وحقیقت ارزیابی نموده واز آنها سوال مینماییم که جواب خونهای بی حسابی را که توسط این جانیان بی فرهنگ ریخته شده ، در پیشگاه تاریخ چگونه پاسخ خواهند گفت وبدبختی مردم مظلوم افغانستان را تا کجا امتداد خواهند داد؟؟؟؟
مبارزه تا محو آخرین لانه ها فاشیسم نیازمند وحدت ویک پارچگی همه مردم افغنستان است ودر موجودیت مظاهرفاشیسم وعظمت طلبی های فوق فاشیستی در جامعه، صلح وثبات بمعنی واقعی آن هرگز پدیدار نخواهد شد. زیراکه بی عدالتی منشأ بزرگترین جنگ هاست!!!!!

تکروی،انحصار گری وسازش با شئونیستهای پشتون سالارهیچ یکی از اقوام وملیت های محکوم رابه سعادت رهایی از اسارت فاشیسم موفق نخواهد ساخت وفاشیسم بهمان اندازۀ که دیگر خلق ها را اسیر خود میسازد خلق پشتون را به بردۀ بی همه چیز خویش مبدل مینماید.

پس بیایید همه باهم آگاهانه برعلیه آن در کشور خود مبارزه نماییم
فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان

(ففتا)

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • اعلاميه ترك تباران افغانستادر حقيقت يك زنك خطر و يا هوشدار دهى براى همه اقوام است كه بخاطر نجات بايد متحد شوند.فاشيزم حيوانى ,قتل و خونريز بيرحم در بنج قدمى ماست.كشور هاى حامى دموكراسى كه تحمل تلفات را در برابر اى اس اى نداشتند با بينى خميرى كه از اى اس اى تحفه حقير را در يافت كرده اند راه فرار را بيش كرفتند.ديكرا انها كشور ما و ما را به با كستان ميفروشند و منافع خودرا از طريق با كستان بدست مياورند.رهبران جهادى ما هم دست بين شده اند و فريب وعده هاى ميان خالى كشور هاى را خورده و امروز مانند موش در تلك بند هستند.بشتونها براى تسخير مناطق بيشتر و از بين بردن اقوام غير بشتون و باك سازى قومى به كومك اى اس اى كمر بسته اند.جنك و خانمانسوزى از مناطق هزاه ها اغاز شده اين 30 قريه كه سوخته نيست و نا بود شده و مال,دوكان, دتارايي و زيوران مردوم به غارت برده شده و حتى حيوانات مردومرا بشتونها ى حمله كننده با خودبر دند,اين يك هوشدار براى همه ماست.
    از همان اغاز بيدابود كه بنام دموكراسى در انتخابات رياست جمهورى تقلب شد وتقلب كار از جانب به اسطيلا جامعه جهانى برسميت شناخته شد.اين قدم خيانت به دموكراسى و به مردوم ما و به انهايكه سلاح خودرا به زمين كزاشته و به دموكراسى باور داشتند,بود.
    اين هم خيانت بعدى كه ما با ور ندشتيم كه امريكا انقدر زليل شود كه در جنك زير باى اى اس اى با فتد و با بينى خميرى ننكين از جيزيكه تا امروز لاف ميزد بكريزد.طالب و القايده دوشمن بشريت است ما به اين حرف خود با برجا هستيم شما جرا ميكريزيد.زد و بند سوال بر انكيز دو قسمت مرك ان وحشى نا انسان علامت يك معامله بنهان بود.
    بدين لحاظ اعلاميه تركان افغانستان يك زنك خطر به موقع ميدانم و از ان بشتيبانى مينمايم.من هم از اقوام غير بشتون ميخواهم كه از مو قف هاى سمبوليك كه كرزى به انها داده بكزرند و از قوم خود دفاع كنند.نكزارند كه بشتونها بنامهاى اين وان به و حشيكرى ببردازند و خونها بريزند.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس