صفحه نخست > دیدگاه > حملات راکتی از خاک پاکستان و خاموشی ناتو

حملات راکتی از خاک پاکستان و خاموشی ناتو

عبدالصبور
يكشنبه 3 جولای 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

حملات راکتی ازخاک پاکستان ازچندی به این طرف بالای ولسوالی های ولایات کنروننگرهار ادامه دارد که تاحال بیش از(۶۰۰) فروند راکت ویامرمی های توپ به خاک وطن عزیزی ما اصابت کرده که دراثرآن ده ها نفرکشته وده هاتن زخمی وصدهانفرهم بجاهای مصون پنهاهنده شده اند.

درمورد باوجود سروصداهای زیاد ازطرف قومندان قوای سرحدی پولیس محترم امرخیل ووالی ومردم کنرازطرف حکومت وبه خصوص از طرف وزارت دفاع، داخله منحیث قوای دفاعی کشور ووزارت خارجه منحیث تأمین کنندۀ روابط خارجی ودستگاۀ دیپلوماسی کشورهیچ اقدام تااکنون انجام داده نشده است ،اگرچه بعدازبسیارسرو صداها وزارت خارجه یک اعلامیۀ متحدالمال صادرکرد که درست به امریک نفرامربی کفایت وفاقد سلاحیت کاری می ماند که به جای صدور امر قاطع می نویشت «طبق قانون اجراأت شود» که این امرمشکل عارض راحل نمیکردبلکه بیشترمیساخت.

اکنون هم چنان شده است که اعلامیۀ وزارت خارجه به نوشته طبق قانون اجراأت شود می ماند وزارت دفاع که قدرت دفاع ندارد واگرکم وبیش داشته باشند چون مسؤولین جیره خواروهم برخوردار از روابط نزدیک زمان هجرت با آی اس آی پاکستان هستند بناً جرأت یک اقدام سریع قاطع و ممکن رادربرابرپاکستان ندارند.

فرضاً اگرعدۀ جرأت هم داشته باشند توان آنراندارند که چنین کاری راانجام دهند زیراهمین افراد که اکنون درکررسی های بلند دولتی تکیه زده اند درانحلال یک اردوی باقدرت افغانستان که باداشتن تجارب جنگی وداشتن سلاحهای ثقیل که بیش ازدوهزارچین تانک بیش ازچارصدفروندطیاره دها فروند راکتهای «اسکات» وراکت های «اوراگان» راکت های «لونا»بابوردهای مختلف «بیم چهل» وغیره رادراختیار داشت ویکی ازجمله باقدرت ترین اردودرسطح منطقه بود به دستور نوازشریف وجنرال حمیدگل توسط احمدشاۀ مسعود وآقای ربانی منحل وسلاحهای آن دربازارهای «کباړي» پاکستان بفروش رسانیده شد، اردوی فعلی که هنوز توان امنیت گرفتن وزارت دفاع راندارد چطور خواهد توانست که امنیت وطن رادرمقابل یک کشور بیگانه بگیرد.

افغانستان اززمان پیدایش پاکستان تااکنون بااین ملک دردسرداشته است ولی هیچ گاهی پاکستان جرأت آنرانکرده که بالاخاک افغانستان حمله کند ویا راکت پرتاب کند.

من وبسیاری از هموطنان بخاطرداریم که درزمان حکومت داکترنجیب الله دو فروندطیارۀ «اف ۱۶» پاکستان داخل خاک افغانستان شدکه توسط قوای مسلح افغانستان درمنطقۀ جاجی ومیدان ولایت خوست که آن وقت لوی ولسوالی بود بلادرنگ سرنگون شد وهمه ازرادیووتلویزون اعلان آنرا ولاشۀ طیاره را دیده وشنیدند،وبه اساس توافقات ژینو لاشۀ طیاره به مسؤولین ملل متحد جهت نقض توافقات ژینو نیز نشان داده شد، ولی امروزوزارت دفاع ما توان یک اخطارجدی راندارد.

آیا پاکستان ازکجااین جرأت راپیداکرده که درموجودیت قوای ناتووامریکا باچنان چشم درائی ازمداخلۀ پنهان روبه مداخلۀ اشکاربیاورد واقدام به پرتاب راکت ومرمیهای توپ کند،جای تعجب است که پاکستان بعدازکشته شدن اسامه بن لادن دیگرخودرامجبورنمی داند که ازموجودیت لانه های ترور یستها انکارکند،زیرااسامه یک تحفۀ بود که پاکستان به امریکا جهت اعاده شدن حیثیت آن دادتاامریکا درچشم مردم خودومتحدان شان خاک انداخته نشان دهد که درمبارزه باتروریزم کامیات شده است و گویامتهمی حملات ۱۱سپتمبر۲۰۰۱رابه جزاء اعمال شان رسانید،چون قتل اسامه به کمک پاکستان صورت گرفت بناً امریکادربرابرلانۀ تروریستی نه تنهاعکس العمل ازخودنشان نداد بلکه باخاطر جمع وافتخار خروج ازافغانستان راآغازکردند.

این خروج درحالی صورت میگرد که دوجنرال عالی رتبۀ امریکا ابرازنگرانی وتردید کرده اند که مداخله پاکستان به این زودی ازافغانستان قطع شود، «جنرال جان الن که برای قومندانی نیروهای ناتو در افغانستان نامزدشده گفته است که تردید دارند پاکستان به این زودی‌ها پناهگاه‌های شورشیان در خاک خود را از بین ببرد.، همزمان جنرال ولیام مک‌روین که قرار است فرماندهی قوای مخصوص آمریکا را به عهده بگیرد، نیز گفته است که احتمالاً ملا محمد عمر، رهبر طالبان در پاکستان پناه گرفته است.

این دو فرمانده آمریکایی این سخنان را در کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا ایراد کردند.»

جالب است که جنرال جان الن درجوابی سوال یک سناتوامریکا میگوید« از تصمیم باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به خروج ۳۳ هزار سرباز طی دو سال آینده حمایت میکند، اما در پاسخ به سوالات سناتورها گفت که اگر اوضاع افغانستان رو به وخامت بگذارد، به فرماندهان خود توصیه خواهد کرد که برنامه خروج را متوقف کند.»
حال سوال دراین است که این آقایون حملات راکتی ازخاک پاکستان راخرابی اوضاع نمیدانند طیارات تورنادوکه کارکشف راانجام میدهندوچندین فروندآن درافغانستان موجوداست ، ازجاهای پرتاب راکت ها وتوپخانه خبرنمیگیرد، ایا این راکت هارا تروریستان می اندازندیا اردو و آی اس آی پاکستان؟ نیرو های افغانی تاحال توان آنراندارند که کشف هوائی انجام بدهند وزارت دفاع هم ازحقیقت پس پرده که چرانیروهای خارجی دربرابراین همه حملات بی تفاوت است خاموش مانده است.

جنرال امین الله امرخیل این فرزند قهرمان دلیر ووطن دوست افغان که بادیدن خون هموطنان خود تکیه زدن درکرسی جنرالی که بایدازمردم خود حراست کند باوجود درخواستهای مکرازحکومت که دربرابراین حملات عکس العمل نشان دهد جواب دریافت نکرد ازوظیفۀ خود استعفا داد چون نمی توانست دیگرخون هموطنان خودرا بیش ازاین تماشا کند.

خاموشی نیروهای خارجی مقیم افغانستان رادربرابراین حملات وجرأت پاکستان دراین حال جزاینکه سازش بین امریکاوپاکستان باشد ودرعقب آن خطربقای افغانستان نهفته باشد میتواند هم جواب ندادن به این انداختها جهت فشار بالای حکومت وشخصی حامد کرزی نیزباشد ،چون خواستن لویه جرگه ازطرف حامد کرزی وبر طرفی شصت ودوتن ازوکلاء به طبع امریکا سازگارنیست زیرا امریکا برای ماند ن در افغانستان باید طبق شرایط که نفع خود رابیشترتمثیل کند وازافغانها منحیث غلام زرخرید استفاده کند میخواهد تادرهمه قلمروافغانستان دست بازداشته باشند،ازاین رووزارت دفاع و ریاست جمهوری در برابراین همه حملات خاموشی اختیارکرده است ازنظرمن ممکن نیست که از نیرو های خارجی در مورد طالب کمک نشده باشندواگرخوداقدام کنند باکدام زوروپشتوانه.

مسٔله دیگرکه میتواند احتمالاً وجودداشته باشد این است که آی اس آِی طرفدارصلح باافغانستان نیست ودرمخالفت باحکومت ملکی زرداری قراردارد بازدیدها ی مکرر وزیردفاع ورئیس آی اس آی با مقامات افغانی وبدست نیاوردن یک جواب قابل قبول ازجانب افغانی ممکن است دست به فشاراخطار آمیز بزنند که اگر قوای خارجی درافغانستان باقی بماند این ها میتوانند به فشارخود ادامه بدهند تصمیم بستن فرودگاه «شمسی» دربلوچستان به رُخ امریکا ازطرف پاکستان میتواند ثبوت این مدعا باشد.

ازطرف دیگروزیردفاع پاکستان چوهدرى احمد مختار به تاریخ ۲۶ جنوری گفته است «که رسیدن به پناهگاه های طالبان وارتباط به آن کاردشوارنیست وزير دفاع پاکستان، در موردموقف پاکستان در مورد واکنش شديد رئيس جمهور حامد کرزى در عکس العمل به حملات پاکستان بر خاک افغانستان گفت، که رئيس جمهور کرزى و زردارى، در تهران مذاکرات مؤثرى داشته اند. وى علاوه نمود؛ پاکستان نيز ميخواهد تا مشکل افغانستان هرچه زودتر حل گردد، درآنجا صلح تامين گردد و مهاجرين افغان مستقر در پاکستان، دوباره به کشورشان برگردند.» درچنین شرایط وزیردفاع پاکستان چنین یک اعتراف سریع را میکند که خروج قوای خارجی ازافغانستان انقریب آغازشدنی است گویا این سخن رامیتوان امتیاز طلبی ازطرفی پاکستان تصورکردکه باید امتیازات را بگیرند ویااینکه به مداخله همچنان ادامه داده میتوانندچون نیروهای فشاررادراختیاردارند. این امتیازطلبی زمانی صورت میگرد که امریکادربحران اقتصادی فرورفته که هفتۀ دومیلیارد دالرمصرف جنگ افغانستان برایش کمرشکن شده است.

بی تفاوتی نیروهای خارجی وحملات راکتی ازکشورهمسایه بالای خاک ماازیک سؤ نشاندهندۀ آنست که ناتوومتحدین تاچه اندازه به حقوق بشر ودفاع ازاهالی بیگناه وملکی متعهد هستندو این بشردوستی را مقائیسه کنیدبا دفاع از اهالی ملکی در لــــبیا،جای بس تأسف است که این دوصد هزارعسکر ناتوو امریکا درافغانستان مصروف چه میباشند ؟ ایاچندنفرطالب ؟مضحک است.

وازطرفی به مامی آموزدکه باید درتشکیل وداشتن یک اردونیرومند ومجرب که جواب گوی به مداخلات همسایگان باشدبااتحادویکپارچگی بایدسعی جدی بخرچ دهیم.

پایان

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • >>> >>> باقی سمندر
  یازدهم سرطان سال 1390
  2-7-2011
  دست تجاوزگران از افغانستان کوتاه باد !

  مدتیست که بازهم مداخله و تجاوز دولت پاکستان بر تمامیت ارضی افغانستان بیشتر از پیشتر علنی و آفتابی شده و اینک هیچ یک از سردمداران دولت پاکستان نمیتوانند تجاوز خویش را برخاک وجان ومال و زندگی مردم افغانستان پت وپنهان سازند ، اما بازهم از زرداری تا اشفاق کیانی و پاشا ها و رهبران سیاسی ونظامی و استخباراتی پاکستان خود را از تجاوزات ومداخلات پیگیرو راکتباران وگلوله باران برخاک و تمامیت ارضی افغانستان بی خبر جلوه میدهند.
  زهی براین بشرمی !
  در خبری خواندیم که :
  "ستر پاسوال بسم الله محمدی وزیر امور داخله ، در مورد چگونگی حملات توپچی پاکستان ، بالای ولسوالی های شیگل ، گوشته ، سرکانو ،لعل پور ، مروره ، دانگام ، اسمار، ناړی ولایات کنر وننگرهار واجراآت این وزرات درپیوند با این رویداد ، به مجلس معلومات ارائه نمود..
  : پاکستان از تاریخ 28 ثور

  نقاط مختلف رادر قلمرو افغانستان آماج حملات راکتی قرارداده که این حملات به طور پیهم و متواتر وباسرعت بیشتر ادامه دارد
  . بنا براظهارات وزیرامورداخله ،
  ازآغاز حملات پاکستان برخاک افغانستان تاکنون
  761
  فیر توپ بالای نقاط مختلف
  ولایات کنرو ننگرهار صورت گرفته که منجربه کشته وزخمی شدن 91 تن ازاهالی ملکی بی دفاع ، تخریب بیش از یک صدو بیست منزل مسکونی و بی جا شدن یک صدبیست و هشت خانواده شده است "
  ( منبع خبر گزاری باختر )
  پس وطندار از خود بپرسیم که :
  مسئولیت دفاع از تمامیت ارضی وخاک و مردم سرزمین بخاک وخون کشیده افغانستان بدوش کیست ؟
  دولت افغانستان تا کنون در مورد تعرض وتجاوزآشکار پاکستان بخاک وجان ومال مردم افغانستان هیچ نوع راهبردی اصولی ندارد. دولت افغانستان در داخل افغانستان و در داخل ارگ توسط مارهای دهن آستین و گماشتگان آی اس آی بیشتر از پیشتر ناتوان گردیده و اسپ های ترویای پاکستان و سایر تجاوزگران از کران تاکران افغانستان اطراق کرده اند .
  وظیفه وزارت دفاع ملی وارگان های وزارت داخله و امنیت ملی افغانستان دفاع از خاک و جان مال مردم هردم شهید افغانستان است ، اما در این مورد بازهم دولت افغانستان بنا بردلایل کوتاه بینانه سیاسی وملحوظات قومی وقبلیوی شانه خالی مینماید.
  کمیسیون صلح و آشتی خاموشی را برگزیده و لب به سخن نمیگشاید.
  قوای امریکایی وناتو و آیساف که وظیفه وفلسفه وجود ی حضورخود را از ده سال بدنیسو در افغانستان مبارزه برضد تروریسم ودهشت افگنی جلوه میدهند، برضد تروریسم دولتی آَشکار ونهان پاکستان بازهم تماشاچی بوده و برای جلب حمایت دولت پاکستان خاموشی را ترجیح داده اند .
  گرچه قوای نظامی وسیاسی و استخباراتی امریکایی و ناتو خود را متحد طبیعی دولت افغانستان در مبارزه علیه تروریسم و دهشت افگنی میدانند و خواستار امضا و تعهد وتوافق دراز مدت وداشتن پایگاه های نظامی در افغانستان میباشند وبرای برگزاری لویه جرگه و امضای تعهد و توافق از یکسو و برگزاری جلسه ای در دسامبر سال جاری در شهر بن بخاطر آشتی وسازش و توافق با طالبان از سون دیگرمنتظر میباشند، با آنهم دیده میشود که دولت پاکستان دوست دیرینه و 64 ساله شان بوده و در برابر افغانستان دوستی با پاکستان را عملن به طور آشکار ترجیح داده اند و در برابر گلوله باران برخاک افغانستان چشم پوشی نموده و اظهار بیخبری مینمایند.
  ملاهایی که خود را مدافع دین وخاک افغانستان میدانند و در شورای علمای افغانستان جمع شده اند؛ خاموشی وسکوت را ترجیح داده و براین تجاوز عریان پاکستان بخاک وجان ومال مردم افغانستان چشم میپوشند. اگر تجاوز گر دیگری از تبار امریکایی و اروپایی ویا متحدین شان بالای دهکده ای حمله مینمایند ، رییس جمهور اشک می ریزد و گریه سر می دهد وشورای علما ی افغانستان با رییس جمهور حامد کرزی همرایی میکنند ونوحه سرایی را ادامه میدهند،اما در مورد تجاوزآشکار پاکستان خموشی را پیشه مینمایند.
  چه ریگ های در کفش های خویش دارند ؟
  طالبان که برای کشتن زن وفرزند مردم افغانستان از بم گزاری تا خود کشی را پیشه نموده اند . یکی از پیش شرط های شان برای مذاکره با دولت افغانستان قطع مداخلات خارجی ها وبیرون شدن امریکایی ها میباشد ، اما در مورد مداخلات پی در پی و راکت پراگنی وگلوله باری دولت پاکستان سر خویش را با سکوت به معنی تایید حملات مرگبار شور میدهند تا ولی نعمتان شان شاد ومسرور باشند.در اینجا حتی رگ غیرت پشتونولی خواهان هم با نشتر آی آس آی بریده شده است!
  رادیو ها ورسانه ها ی برقی وچاپی که همیشه با آقایون سخنگویان طالبان و حزب اسلامی حکمتیار درافغانستان ارتباط ناگسستنی دارند وهمیشه افکار شان را زیر پوشش قرار میدهند، در مورد تجاوز آشکار پاکستان طفره میروند و سراغ آشنایان شان را نمیگیرند تا مواضع شان را بپرسند!
  این همه خیمه شب بازی ها میرساند که :
  دفاع ازتمامیت ارضی افغانستان ، دفاع از خاک وجان مال وزندگی مردم افغانستان کماکان بدوش خود مردم افغانستان بوده و خواهد بود.
  مردم افغانستان درسده نزدهم و بیستم- سه جنگ و جهادبر ضد کلونیالیسم کهنه ونواستعمار انگلیس را متحدانه بر ضد تجاوزگران در صف جهاد وپیکاربه پیش بردند و دوش بدوش هم در سنگر ها ایستادندو رزمیدند ودر28 ام اسد سال 1298 خورشیدی توانستند استقلال کشور را زیر رهبری ملی شاه امان الله تحقق بخشند.
  اما استعمار و ایادی اش با هزاران خدعه ونیرنگ دولت امانی را سقوط دادند و بازهم استعمار برکشور ما سایه شوم خود را گسترد. در پایان قرن بیستم آوانیکه شوروی زیر بیرق سرخ و نشان داس وچکش برسرزمین ما تجاوز نمود ، ایادی و ستون پنجم اش به رقص واتن وپایکوبی پرداختندو تجاوز راجشن گرفتند اما مردم برهنه پا و زحمتکش افغانستان راه دفاع از وطن وخاک وجان مال خود را برگزیدند و با مبارزه گرم و سرد افغانستان را گورستان تجاوزگران ساختند.
  گرچه دولت پاکستان ازبدو تاسیس اش از سال 1947 بدنسو برخاک افغانستان چشم دوخته و خود را میراث خوار بریتانیای کبیر میدانست و افغانستان را کماکان عمق استراتیژی اش میداند اما مردم افغانستان تا همین اکنون در 64 سال اخیر با هزاران نیرنگ وتوطیه وتزویر دولت مداران پاکستان رو برو بوده است.
  دولت پاکستان تا ماه دسامبرامسال وسال 2014 روز شماری ودقیقه شماری مینماید تا با هزار ویک نیرنگ سیاسی ودیپلوماتیک افغانستان را صوبه پنجم خود گرداند اما کور خوانده است.
  افغانستان جمهوری شانزدهم شوروی نگردید و هرگز صوبه پنجم پاکستان نخواهد شد.
  افغانستان گورستان تجاوزگران است.
  برای تحقق بخشیدن و نایل شدن به افغانستان مستقل، متحد ؛ آزاد، شگوفان ومترقی صفوف خود را فشرده سازیم و برای تامین آزادی، برادری، برابری و عدالت اجتماعی گامهای استوار به پیش برداریم.
  هرنوع کرنش در برابر هر نوع تجاوزگران و در همین شب وروزدر برابر تجاوزگران پاکستانی و آی اس آی تسلیم طلبی ملی میباشد.
  برای تامین منافع ملی مردم ودفاع از تمامیت ارضی افغانستان با سلاح ای شعور وآگاهی ملی خود را منسجم تر گردانیم ومتشکل شویم.
  افغانستان خانه مشترک همه مردم افغانستان است. تجاوز بر هرگوشه خاک ما تجاوز برهمه افغانستان است وبایست محکوم گردد.
  ازوطن و خانه مشترک مان مانند مردک چشم مان دفاع نماییم.
  دست تجاوزگران از افغانستان کوتاه باد.

  >>> ا

  • اينكه نامش را استقلال كزاشتند و دست و باى ما را با زنجير ديورند بستند.اين استقلال كازب بود ما هنوز اسير ديورند هستيم.همين زندكى يك اسير است.ما بايد ازادى خودرا از با كستان بكيريم.ان كشور ما را تباه و برباد كرده است البته به كومك يكعده بشتونها خود فروش.

 • صبور نام اين همه عصاره معده خود را افشانده و نا مش را تحليل سياسى كزاشته است.واضح است كه اين شخص مزخرف هدف ديكرى در لابلاى اين همه جفنك سرايى بى سر و اخر داشته است,كه الا و بلا را به كردن ملا باندازد.او بسيار بابيشرمى و دون همتى از نقش حكمتيار و طالبان و خلقى ها انكار كرده است.
  از تعفنش بيداست اين شخص خاين يكى از او غان ملتى هاى فاشيست و خاين است كه در برابر نخبه كان غير بشتون حساسيت دارد.
  انكه نا موس وطن را از زير باى با كستانى نجات داد با او از در خصم ميبرايد,و از انا نيكه واقعا جنايت كردند روزانه هزار ها راكت را بالاى كابليان ريختند,حتى نام نميبرد.روحيه ضد امريكايي را كه اين مرتد ترويج و ترزيق ميكند اين همه به نفع با كستان است.
  اكر اين طور ميبود ,بس جرا همه روزه عزيزان امريكايي كشته ميشود.
  ايا اين بخاطر جهار تا جاهل هيرو يين فروش است؟درين كشور منافع ملى ما معلوم نيست هر مزخرف شروع ميكند بر عليه دوستان ما كه در برابر تروريستان روزانه قربانى ميدهند ,به به تبليغات خصمانه.اين طور افراد خاين ملى هستند كه يكش همين صبور نام باشد.يكعده مانند يك كله سكان ميجفند تا ان دوستان ما را برنجانند و انها ديكر تمايل نداشته باشند تا به اين كشور از با مانده ,كارى كنند.
  اين كشور را قبيله و قبايل زير باى باكستانى افكنده است ,روز انها نيز رسيدنى است.برو برادر ازينكه جفنك بنويسى و عصاره معده افشانى كنى ,برو يكان كار انسانى را براى خود بيداكو.امريكايي را در جايش بكزار...كه جرا از خاك دفاع نميكند؟
  جرا ان جنرا در صورتيكه فير شده بود با تمام امكان به جواب مقابل نبرداخت؟
  بس براى جه امر جيل انجا و ظيفه دشت؟
  اين اجازه خواستن يك كار غلط است,ديدى كه تجاوز شد فورى بايد به جواب مقابل ميبرداخت.
  يكنفر دانسته همين مسله را روشن كند كه جرا اجازه از رييس جمهور كرفته شود.كسى تجاوز كرده جواب فورى تو سط همان قواى نزديك بايد داده شود. اين همه سفسته جه معنى دارد.
  يكان مرغ جنكى ميشود ولى همان قواى انجا فورى بايد جواب بدهد.
  اجازه راكى...اجازه راكى ...اجازه راكى داحه معنى لرى.
  در هر غ جنكى رييس جمهور فرمان جنك نميدهد.
  همان قواى نزديك بايد جنك ميكرد و بعد رييس جمهور خودرا تك ميانداخت كه من هم معلو مات درست ندارم ...مانند خود با كستان.
  من خو نا خوان هستم ميخواهم كه كسى راستى كه ميداند مسله را روشن كند نه ايكه عقده كشايي و و قف از دهان خود و باد از دل خود خارج كند.مانند اين برادر ما صبور نام.با عرض حرمت

 • راستى صبور نام از جند تا اف شانزده ياد كرد.من هم بياد دارم كه كدام طياره با كستانى تجاوز كرده بود و بعد از ميدان به رييس جمهور داود ديوانه و يا نجيب كاو بود فراموشم شده نامه فرستاده بودند و بعد جند ماه دستور داده شده بود كه دزى وكى.

  • عجیب است از دندکی اوغان ملی برامد بایانی خان , کاکر خان... اینک صبور پرید شدند...

   تحلیل اوغانی سر تا پا دورغ.. حتا سقوط دو طیاره با محل و لاشه ان ....

   جنرال گله یی امر خیل گویا فرزند قهرمان ... باید مینوشتی جنرال دزد , رشوه ستان ,همدست قاچاقچیان مخدر , از غلامان یکی از وزرا داخله امریکایی کرزی خان , بی بهره از دانش مسلکی نوکر انگریز ها و به زور انان دوباره در سرحدات مشرقی مقرر شده است .

   رتبه تورنی برایش بسیار است ! باید هر چه عاجل از سرحدات دور ساخته شود و بجایش جنرال مسلکی باتجربه که پلیت و شعاع را از برکت کار و فعالیت و کوره داغ مبارزه بدست اورده باشد نه از موقف بادیگاردی و گوشزد خارجی ها .

   اردو را نه نواز شریف و نه مرحوم و مظلوم ربانی از بین برد بل ای اس ای و نوکران معلوم الحال انان (حکمتیار سیاف شمالی و حقانی قدیر گل اغا و جان اقا البته با موافقه جانب امریکا و سعودی ..... حتا اینک نوکر شان روستار تره کی میخواهد چارتا خادیست رده های پاین باقیمانده از ان زمان را که ماشین فرسوده استخبارات را به گردش در اورده اند باید سبکدوش میدان به گلبدین حقانی و ملا عمر ای اس ای و کام و اگسا صاف و پاک خالی شود )درست است که در حاکمیت مجددی و ربانی ظاهرا چنین شد.

   شب زنده دارن وطن پرست سرحدی اوغانی هزاران میل تفنگ و تانک و توپ و طیاره را که سه گروه غیر اوغانی ربانی دوستم مزاری فروخته بودند همه رادر مناطق شان ضبط و در گدام منحیث ثبوت خیانت انان تا حال در موزیم ها نگهداری و در محضر دید مردم و جهان گذاشته اند تا سیه روی شود هر که در او غش باشد .

   همین سه گروه غیر اوغانی همه چیز وطن را بر باد نمودند این بی شرم ها حتا تمام موتر های ضد گلوله جرمنی و روسی مقامات را به پاکستان و جلال اباد بردنندچارتا تانک و توپ که از زمان حاکمیت ح د خ ا بجا مانده است انهم از برکت اوغان در لوی پکتیا و لوی قندهار و لوی مشرقی بوده نه هرات مزار...

   اگر که هر کی و هر گرو چون اوغان وطن پرست و عاشق اسلام وطن وانسان میبود دنیا گل و گلزار اوغانستان از این هم نامدار میشد ..... .

  • ملا صبور گله یی ته .
   magar namedani ke chura Haqaani pakistani ra tankfrosh megoyand ? magar khabar nadari ke Haqaani tank hai durest wa faaal ra ba monhadem mekard wa ba estelaah Kabad / ahan kohna ba pakistan qachaq mekard wa mefrokht ?tu az kodam awghan watan parast gap mezani ? awghan juz nokar sharq wa gharb cheze degar boda nametanwanad wa dar shan shan deda nameshawad !ya qachaaqbar mawad mokhader , zan setiz , wairangar , zed tamadon wa talim . in shuar hai awghani 200 sal hast ke dada meshawad hata ta emroz ke hama jol wa postak awghan ha az ab baramada hast ke nokar wa watanforosh , khaayen , bodand , hastand wa khowhahad bodand .

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس