صفحه نخست > دیدگاه > درحاشیهء ترور احمد ولی کرزی ومرور کوتاهی بر رویدادهای ګذشته

درحاشیهء ترور احمد ولی کرزی ومرور کوتاهی بر رویدادهای ګذشته

پرویز "بهمن"
دوشنبه 18 جولای 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

بخش نخست:

قبل ازآنکه سخن را دربارهء قتل احمد ولی کرزی برادرتاتنی حامد کرزی بیاغازم لازمست که به پیش زمینه ها وعواملیکه منجربه قتل وی شد نیزنظری بیفګنیم. عوامل ظاهری که دررسانه ها تاکنون مطالعه شده است عبارت ازدست داشتن احمدولی کرزی درقاچاق مواد مخدر، اختلافات ذات البینی برادران برسر تقسیم ثروت وپول های باد آورده واختلاف برسرتقرر افراد دلخواه هریک ازبرادران درپوستهای پردرآمد دولتی، دست داشتن سازمان استخبارات انګلیس وغیره میباشد.

ګفته شده است که احمدولی کرزی ازنحوهء عملکرد والی ولایت، آقای توریالی ویسا ناراض بوده است بالمقابل آقای توریالی ویسا نیز که به اثر وساطت قیوم کرزی به آن پوست رسیده بود به احمد ولی کرزی اعتنایی نداشت. حقیقت آن است که این اختلافات وخودخواهی ها میان اعضای یک خانوادهء واحد صورت ګرفته است. خانم احمدولی کرزی ازعشیره، محمدزایی بوده وبا توریالی ویسا که وی نیز محمدزایی است هم قبیله میباشد. ازنظر علم قبیله شناسی پشتونی قبیله محمد زایی بخشی از عشیرهء بارکزایی ودرنهایت هردو ازسلسلهء درانی میباشند پوپلزایی ها نیز درانی اند.

تبصره هایکه تاکنون درسایت بینوا یګانه سایت قندهاریهای قوم ګرا که آنرا خانهء پشتونها (دپښتنو کور) لقب داده اند نشرشده چنان میرساند که توریالی ویسا چندین بار ازتصرفات احمقانه وبچګانهء احمدولی کرزی درامور اداری ولایت قندهار به بعضی ازسران قبیلوی وریش سفیدان قندهار شکایت برده بود. آقای ویسا به مردم ګفته است که احمدولی میخواهد که من مزدور وی باشم نباید ازخود استقلال عمل داشته باشم هرچه که وی خواست بدون درنظرداشت قوانین ومقررات باید فرمایشات وی را اجرا کنم. درمقابل احمدولی کرزی ازطریق سایت بینوا اشخاص مستعاری را وظیفه داد که حداقل درهرهفته یکی دومقاله را برای بدنامسازی توریالی ویسا به نشر بسپارند. خالدجان هادی حیدری مسؤول سایت بینوا که همچنان ازتوریالی ویسا بدش می آمد نیز سایت خویش را بروی معارضین آقای ویسا بازګذاشت.آقای ویسا باوجودیکه خود شهروند کانادا میباشد دربرابر این حملات تبلیغاتی سایت بینوا کاملا عاجز ماند. سال ګذشته زمانیکه سایت بینوا بخاطر پخش اخبار نادرست درفضای افغانستان ازطرف وزارت مخابرات واطلاعات وفرهنګ دولت کرزی مسدود ګردید ، ناله وافغان نویسنده ګان وشاعران قومګرای پشتون درغرب به آسمان بلند شد وتمام کوزه وکاسه بالای مارشال محمدقسیم فهیم وسیدمحدوم رهین شکست.درحالیکه قبل ازسیدمخدوم رهین ومارشال قسیم فهیم توریالی ویسا درمسدود ساختن این سایت نقش عمده را بازی کرده بود. اما خالدجان هادی حیدری رند بچهء لاس انجلس آدرس سایت خویش را درافغانستان تغیر داد وحالا بار دیګر با ایزاد نمودن رقم ۹ دروسط کلمه( بی)( وا) ازفیلتر سانسور قابل عبور بوده ودرفضای افغاسنتان قابل دسترسی میباشد.

توریالی ویساهیچ نمیدانست که این نامه ها بصورت انلاین از درون شهرقندهار، ګاه ګاه ازدرون جلسات محرم اداری چګونه ازطریق سایت بینوا به بیرون درکمترین فاصلهء زمانی درزمی کند. احمدولی کرزی به این هم اکتفانکرده تعدادی ازریش سفیدان ولایت قندهاررا نزد برادرش حامد کرزی به کابل فرستاد که درآن محفل آقای کرزی به ریش سفیدان مذکور این وعده را داده بود که باید توریالی ویسا را ازمقامش برکنارکند. دلایل ظاهری معارضین ویسا عبارت ازبی کفایتی والی بود که وی به هیچ صورتی ولایتی چون قندهاررا اداره کرده نمیتواند. شهروندان قندهار که درظاهر امر خودرا درفضای انترنتی معارض توریالی ویسا معرفی میکنند مدعی اند که والی ولایت قندهار یک شخص تنبل وتن پرور وراحت طلب بوده وقدرت ،کفایت ،کیاست واهلیت کاررا بحیث والی ندارد وفقط درغم پرکردن جیب خود میباشد.
البته حامد کرزی نیز درابقا ویا کنارزدن توریالی ویسا دچار تردید شده بود. او باری دریک کنفرانس مطبوعاتی که ازطریق تلویزیون پخش شد دربارهء والی قندهار ګفت:

«زه هیځ نه پوهیږم چه کندهار خلک څنګه والی غواړي که مجاهد می مقررکړله خلک وویل چه دا ټوپکی دی را باندی مقرر کړل او اوس چی می یو تحصیل یافته سړی مقرره کړيدي نو دادی چه ویل کیږي چه دی په کار نه پوهیږي اودخلکو سره بلدتیا نلري نو زه حیران یم چه شی وکم»

ترجمه: من هیچ نمیدانم که مردم قندهار چګونه والی را میخواهند، اګریک مجاهد را مقرر کردم ګفتند که یک سلاح بدوش را بالای ما مقرر کرد حالا که یک تحصیل یافته را مقرر نموده ام میګویند که وی کاررا بلد نیست وبامردم بلدیت وآشنایی ندارد. من حیران استم که چه کنم. علت حیران بودن حامد کرزی اختلافات برادران خودش بود که هرکدام به نوبهء خود بخشی ازمردم را به نفع خویش تحریک کرده ونزد حامد کرزی میفرستاد تا خواسته های آنانرا بحیث خواستهء کل مردم قندهار مورد بازبینی قرار دهد. اما درکنار دیګرعوامل، یک عامل دیګر نیز که احتمال دارد بحیث یک فاکتور قابل حساب باشد نباید ازنظر دورانداخته شود. وآن این است که چندماه قبل یک پسرکاکای حامد کرزی بنام بازمحمد دریک اختلاف قبیلوی کشته شد.

ګفته میشود که سردارمحمد قاتل احمد ولی کرزی ، هم با بازمحمدخان قرابت نزدیکی داشت. بعداز کشته شدن بازمحمد خان چنان معلوم شد که برادران کرزی بعداز رسیدن بقدرت چنان مغرور ګشتند که هم عشیره های فقیر پوپلزایی خویش را همه فراموش کردند. ګفته میشود که درجنازه بازمحمد نام هیچیک ازبرادران کرزی اشتراک نکرده بود. این موضوع وهمچنان یک سلسله موضوعات پشت پردهء دیګر سردارمحمد نام را همیشه رنج میداد که وی بخاطرحمیت وغیرت پښتونوالی وپوپلزیوالی وحفظ آبروی قوم وقبیله درخدمت کسی قرار ګرفته است که هیچګونه اهمیتی به نزدیکان خانواده ګی که سالها باهم درغم وشادی یکجا بوده اندد نمیدهد. ګفته شده است که سردار محمد بحیث قوماندان بادیګاردان احمد ولی کرزی، بحدی به احمد ولی کرزی نزدیک بوده که هیچ حجاب فامیلی میان وی و اعضای خانواده احمدولی کرزی وجود نداشته است. اما قطع نظر ازهر انګیزه ایکه باعث ترور احمد ولی کرزی ګردیده باشد یک نتیجهء مسلم که ازین حوادث دلخراش میتوان حاصل کرد عبارت ازین است که کنترول وادارهء مناطق پشتون نشین خصوصا قندهار، حالا از دست خود پشتونها نیز خارج ګردیده است.

بعداز کنفرانس بن، ایالات متحده وکشورهای غربی بخاطر پیدا کردن جانشین برای طالبان غلجایی عمامه بسر که بیشتر درخدمت پاکستان قرار داشتند ترجیح دادند که درانی های تحصیل کرده اما شکست خوردهء غرب را بار دیګر بایک سناریوی جدید وارد میدان سازند. اما حالا بعداز ده سال ګذشت زمان ثابت ګردید که قبایل درانی هم قدرت مانوررا درجامعهء پشتونی از دست داده اند. ادامه دارد.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • Kndahari.
  Buhman john kash Cnadai ha ba awz Turyali john perchami yak Purchami deger ra mukerer mekerd, en mukerari ha khwaish merdum Kandahar na mebashad.

 • جناب بهمن صاحب!
  نوشته تان بسیار پر محتوا و آموزنده بود. حقا که برای من نکات تازه و حقایق جالبی را آشکار ساخت. تشکر از شما و منتظر ادامه نبشته تان هستم.

 • احمد ولی کرزی یک شخصیت ملی می باشد از طرف طالبان اجرپاکستانی به شهادت رسید روح شان شاد ویادشان گرامی باد

 • سلام به شهدای افغانستان.

  روح شان شاد ویاد شان گرامی باد

  به فامیل های شهدای افغانستان صبر جمیل ازبارگاه خداوند متعال استدعا می نمائیم .

  احتمال است که احمد ولی کرزی برادر رییس جمهوری اسلامی افغانستان توسط دستگاه استخبارات پاکستان به قتل رسیده باشد.

 • سلام به همه دوستان عزیز

  روح تمام شهدای افغانستان شاد ویادشان گرامی باد بهیشت برین جای شان .

  به فامیل های شهدا صبر جمیل استد عامی نما ئیم از بار گاه خداون (ج)
  نشر شد توسط عبدالحکیم "حنیفی"

  • همه درست حساب شده.

   اما !!

   چرا دل میگه دوست قدیمی ما ..... بنام های مختلف مینویسند!!

   شایدمثل مخالفین به نام های متعدد هدفی مشخصی را دنبال میکنند .

 • سلام 100 سلام به آ دم های زرنگ وفهمیده

 • سعدیا شیرازییا تعلیم مده بیزادرا
  بیزاد اگر عاقل شود گردن زند استاد را

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس