صفحه نخست > دیدگاه > شکنجه گران دیروزی تاکسی رانهای امروزی

شکنجه گران دیروزی تاکسی رانهای امروزی

پرویز "بهمن"
شنبه 28 جنوری 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

زمانیکه شیپور نحس انقلاب کبیر ثور به قیادت نابغه های خودساخته قبیله چون حفیظ الله امین ونورمحمد تره کی به صدا درآمد اکثریت قبایل ستمدیده وتحقیرشدهء غلجایی که سالهای زیادی را در ذلت وخواری گذشتانده بودند به یکباره گی به رقص وپایکوبی پرداخته ونوید یک حا‍کمیت عادلانهء انسانی را که درآن توده ها خود برسرنوشت خویش حاکم باشند بمردم دادند. دهل ها به صدا درآمد دختران جوان ازپردهء عصمت بیرون آمده ودرملاء عام به رقص وشادی پرداختند تاجاییکه نورمحمد تره کی دریکی ازسخنرانی های رسمی خویش خطاب به دختران جوان آن روزگار گفت: که برای من سفرای کشورهای خارجی گفتند که ما تاکنون هیچ نمیدانستیم که دخترهای جوان اوغان اینقدر استعداد شور دادن سرین وکمررا دارا میباشند من به افتخار برای شان گفتم که دختران اوغان ازین هم با استعداد تراند. واقعا من به استعدا هنری شما دختران جوان افتخار می کنم وجودم از مشاهدهء این صحنه ها گوشت میگیرد. آری!
این سخنانی است که اکنون ثبت تاریخ گردیده است وفلم های مستند آن درسایت یوتوب موجود است. اما آنانیکه درتحکیم پایه های آن نظام ازجان ودل می کوشیدند وبرای حفظ آن نظام ازهیچ جنایت وخیانتی دست بردار نبودند اکنون عمریست که خودرا زیر پردهء دفاع ازحقوق ایل جلیل سلطنتی درکشورهای ارروپایی مصروف ساخته اند. آنها حالا از آدرس ملت ومردم بیطرف حرف میزنند. اتحادیه ها وتشکلات قومی وقبیلوی شانرا درکشورهای اروپایی بوجود آورده وسایتهای انترنتی را از نوشتن لاطایلات واراجیف پر ساخته اند. مصروفیت عمدهء این اتحادیه ها این است که در روزهای تعطیلی رسمی یعنی شنبه ویکشنبه به تدویر محافل وگردهمایی می پردازند که خیلی زود ماهیت فاشیستی آن نمایان میگردد. منظور ازین گردهمایی ها دوچیز است یاسوگواری است یا هم اتن. چنانچه که محترم کریم استالفی راجع به تفاوت میان مذاکره درقطر واجلاس برلین نوشته اند که :
اتن درقطر وسوگواری دربرلین. واقعا تمام محافل گردهمایی ناسیونالیست های اوغان ازین دوحالت خارج نیست.
ولی بهر حال برگردیم به اصل مسئله که همانا تجلیل وبزرگداشت ازیکی ازشخصیتهای قبیلوی درسویدن:

مضمون اخیرمن راجع به قهرمان تراشی های اوغانهای سویدن یعنی از بریدمن عبدالاحد مومند باعث آن شد که یکی از دوستانیکه این مقاله را خوانده بود بامن تماس برقرار سازداو برای من درایمیل نوشت که من ترا به شخص پر درد معرفی می کنم که دلش ازدست خلقی های شهر مالمو داغ داغ است. زمانیکه من آدرس آندوست را بدست آوردم باوی درفضای خیلی دوستانه به زبان شیرین پشتو داخل بحث وگفتگو شدم. از صحبت ومکالمه باوی خیلی خوشحال گردیدم . ایشان با وجودیکه پشتون میباشند ولی از خلقیها وکارروایی های آنها درسویدن واقعا دل پر دردی داشتند. آنچه که این همولایتی (قندهاری) خودم برایم ازطریق تیلفون بیان داشت واقعا برای من آموزنده بود. من مطالب این دوست ارجمند را اینجا نقل می نمایم:

ایشان فرمودند که : ’’درست بعداز پیروزی کودتای ثور از قندهار همراه بایک فامیل بزرگ خارج گردیدیم. زیرا دیگر فضای زنده گی کردن درقندهار بعداز پیروزی خلقیها چنان تنگ وخفقان آور شده بود که هرلحظه خطر مرگ اعضای خانوادهء ما که درگذشته ها صاحب رسوخ و اعتباری بود میرفت. خلقی ها در استان قندهار شبانه بخانه های مردم یورش می بردند. وافرادی که درزمان داوود کدام کاره بودند ویا کدام منصب وچوکی داشتند بی پرس وپال با خود برده وزنده ومردهء آنها گم میشد. بالاخره یک روزچند صد نفر ریش سفید قندهاری که یک تعدادی ازآنها با نورمحمد تره کی از قبل آشنایی داشتند تصمیم گرفتند که به کابل بروند وبا شخص نورمحمد تره کی ملاقات نمایند. ریش سفیدان ذریعهء طیاره از قندهار به کابل به این بهانه که اینها بخاطر اظهار تبریکی وتهنیت گفتن نزد ریس شورای انقلابی میروند منتقل گردیدند. در ارگ خلقی ; تعدادی از محافظان وبادیگارد های خلقی بعداز تلاشی وپرس وپال به تره کی اطلاع دادند که ریش سفیدهای قندهار به دیدن شما آمده اند. تره کی باعصبانیت به شخص مذکور میگوید که : تیرشان کنید! افراد مذکور بدون چون وچرا چندین صد نفر ریش سفید ورهبر قومی را دریک روز در دشتهای پلچرخی کابل تیرباران نموده وزیر خاک می نمایند که چند سال قبل گور دسته جمعی آنها ازطرف پولیس کابل کشف گردید ولی دراثر نفوذ خلقیها خصوصا سیدمحمد گلاب زوی این موضوع عمدا به فراموشی سپرده شد. اکنون همان خلقی ها با بروتهای کشال شان درشهرمالمو برای ما اتحادیه بوجود آورده اند وازما دعوت میکنند که درمحافل شان باید اشتراک کنیم. اگر دنبال بیوگرافی اعضای رهبری این اتحادیه بروی تمام اینها یا کارمند وزارت داخله بودند ویا هم (اکسا) ویا هم (کام) حفیظ الله امین. اما امروز با بیشرمی تمام خودرا فرشته وموسیچهء بیگناه جلوه داده از دیگران توقع دارند که باید اتحادیهء آنها را تقویت مالی وسیاسی کنیم. چندسال قبل سلیمان لایق را دعوت کرده بودند که آن لامذهب به زبان شعر بر خداوند وخلقت خدایی ریشخند زد وتمام اوغانها که حالا هرروز درصف اول مسجد می نشینند مسخره گی های سلیمان لایق را گوش داده وبرایش کف زدند تعدادی از جوانان خواستند که درموقع تفریح سلیمان لایق را در دهلیز کنفرانس مورد لت وکوب قرار دهند که با میانجیگری یک تعداد عناصرسست ایمان ; سلیمان لایق را نجات دادند’’

وی در ادامه میگوید:
’’اینها اکنون به کمک اولادهای شان سایت اینترنتی بوجود آورده وهرروز عکس ها وفوتوها خودشان را به نشر می سپارند وازین کار خود لذت می برند . هیچ کدام اینها کدام سویهء علمی ندارد. بالاترین کار اینها اکنون تاکسی رانی است که لایسنس آنرا نیز به هزار چال وفریب وبی لیاقتی بدست آورده اند.

شب وروز مصروف تاکسی رانی اند صرف وقتی که بیکار ماندند یکی دو فراری لعنتی دیگر را مثل خودشان که درکشورهای دیگر اروپایی است دعوت میکنند شعر می سرایند وموسیقی می نوازند وپایکوبی می کنند وجز پشتو وبشتو بازی دیگر کدام حرفه و‍کاری هم یاد ندارند درحالیکه درخانه؛ اولادهای شان به زبان سویدنی حرف میزنند وازپشتو هیچ اثری در میان اعضای خانواده های شان وجود ندارد.
جالب این است که این ها اینقدر بی حیا وپر رو هستند که هیچ نمیدانند که ما از دست اینها سی سال پیش بی وطن وآواره شدیم وطن را تباه کردند وحالا خودشان نیز با اولادهایشان تشریف فرما گردیده نسبت به هر پشتون دیگر این ها پشتون تر شده اند. تعجب می نمایم به این پررویی ! پشتون را خودشان قتل عام کردند اما حالا از آدرس آنها درسایت های انترنتی چرند وپرند می نویسند. بدون اینکه خم به ابرو بیاورند ازما توقع این را دارند که با آنها یکجا به رقص وپایکوبی بپردازیم. این دیگر نهایت حماقت است ’’

سخنان این دوست عزیز وهموطن پردرد ما واقعا با واقعیتهای جاری همخوانی دارد. مطابق گفته های این دوست عزیز اکنون درشهرمالمو یک ائتلاف از سه جناح ازبقایای خلقی وپرچمی یک تشکل زیر نام اتحادیه علمی وفرهنگی بوجود آمده است . بقایای خلقی های که پیرو افکار دکتور زرغون بودند اکنون شخصی بنام محمد آقا کوچی شیرزاد وفرزندانش آنرا رهبری می نمایند. پیروان حفیظ الله امین بیشتر توسط اقای حبیب الله غمخور درسایتها نمایش داده میشود ونیز هوادران دکتر نجیب الله احمدزی که بیشتر مردمان لغمان آنرا تمثیل میکنند. تمام این جناح ها در ضدیت شان با قدرت گیری اقوام غیر پشتون باهم متحد ویکپارچه اند. چنانچه چندی قبل یک محفلی برای بزرگنمایی از کارکردهای
غوث خیبری درشهرمالمو برگزار شد که درآن غوث خیبری ازبس که احساسات وعواطف درونی بجوش آمده بود کنترول را ازدست داده و درقسمتی ازسخنانش دستها را به آسمان بلند نموده وچنین دعا کرد که خدایا تخم فارسی زبان را ازسرزمین ما اوغانها گم بساز. این لعنتی ها تاریخ مارا تحریف کرده اند

باهمه حال آنچه که ازسایت رسمی این آقایون برمیاید اعضای رهبری این اتحادیه قبلا ازصاحبمصبان وزارت داخله دررژیم های خلق وپرچم بودند که حالا به شغل تاکسی رانی مصروف میباشند لطفا به این نامها وآدرس ها توجه بفرمایید:

په سويډن کې د افغانانو علمي او فرهنګي مرکزد مشرتابه جرګه ګۍ

انجينر عزيز الله مقری - قبلا صاحب منصب اکنون تاکسی ران

Azizollah Mukuri
aziz_mukuri hotmail.com
0707687223

احمد گل اندړ

Ahmad Gul Andar
ahmad_andar hotmail.com
0735766867

سيد قاسم حميد

Said Qasem Hamid
0704244659
h.qasemkhan hotmail.se

ميوند شيرزاد

Maiwand Agha
agha68 hotmail.com
0736292522

اجمل سيال

Ajmal Sial
ajmal.nasrat gmail.com
0707889614

ظاهر مقری

Zahir Muqurai
muqurai hotmail.com
باتشکر ازسایت وزین لر وبر پشتانه که عکس های بالا را درخدمت بیننده گان عزیز قرار داده است

واژه های کلیدی

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • لعنت به تره کی که چه نوع تربیت کرده بود وچه قسم انسان هارا به اطراف خود جمع نموده یود . این سخن را بخاطری گفتم که نه تنها خلقی های پشتون اکنون فاشیست شده اند ،بلکه خلقی های تاجک شؤ نیست وخلقی های ازیک وهزاره سکتریست شده اند . شنیدم که دریکی از کشور های اروپائی یک خلقی سابقۀ تاجک روز جشن عروسی پسرش در دروازۀ ورودی سالون عروسی با خطوط برجسته نوشته نموده است که : هر کسی که به زبان پشتو صحبت میکند خق داخل شدن در سالون را ندارد. این دیگر درد آور است هموطن.

  • chishmi amo Tajik khaloqi ra sadqa key hamontour nawishta karda. talari arosi tawila khana nist key ar ar ha beyaed ka wa alofa bekhorand.

 • Degeshe chi mekoni Parwez Bahman Dokhtarai shan bisyar maqbol ast. ma ham da sweden astum

 • کس فروشی شاخ دارد ویادم
  این هم کس فروشی قبیله
  یا جهاد باشد یا کس فروشی
  از این دویک شان باشد
  یا مسلمانی باشد یا وحشی گری
  از این دوهم یک شان باشد

  قبیله هم کس فروشی هم جهاد معنی ندارد
  قبیله درز بان مسلمان هستند ولی در عمل وحشی جاهل

  که نداند که نداند که نداند همه می داند همه می داند .

 • Besyar ba bewejdani maqaleta noshta kardi khoda shoma jahadi hae jahel ra tabah kona.khoda kona ke az har qaome ke asti.insan kho neti.

  • بهمن صاحب .

   تنها خلقی تره کی و امینی نه بلکه پرچمیهای اوغانی و سایر فرکسیون های قبیله همه با هم در ان شهر دنبال اهداف شرم اور قبیله یی خود شده اند .

 • بهمن صاحب خود دانشمند بزرگ است نام پرچمی ها را شامل نکن!
  اکثر پرچمی ها تمدن دیده یا فارسی زبان اند ، پشتونها دربین شان اقلیت اند و اهلی شده اند.یک پرچمی پشتون ده برابر یک ملیون اوغان غول میفهمد.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس