Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

در همین بخش

صفحه نخست > خبر و گزارش > بالارفتن قيمت مواد غذايی و برف کوچ!

بالارفتن قيمت مواد غذايی و برف کوچ!

متن کامل نشست خبری رييس برنامه ی جهانی غذا در کابل!
دوشنبه 14 جنوری 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

(نزديک به اصل متن)

ريک کورسينو، رئيس پروگرام غذايی سازمان ملل متحد و تيکيستی تيکی رئيس سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد درافغانستان

نيلاب مبارز، دفتر سخنگوی يوناما

نيلاب مبارز: به نام خدا و با عرض سلام به تک تک شما، من نيلاب مبارز مسئول مطبوعاتی دفتر يوناما ،
تشريف آوری شما را به کنفرانس امروزی مان خير مقدم ميگويم. کنفرانس امروزی ما برای کمک های
بشری اختصاص داده شده است. مهمانان امروزی ما آقای ريک کورسينو رئيس پروگرام غذايی جهان در
کابل و آقای تيکيستی تيکی رئيس اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان ميباشند. قبل
ازاينکه در مورد کمک های بشری به شما معلومات ارائه گردد، گزارش کوتاهی خدمت تان ارائه ميگردد.

تاثيرات برف باری ها و برف کوچ های اخير:

سازمان ملل متحد گزارشات اخير برف باری ها و برف کوچ های سنگين اخير در بخش های کشور را از
نزديک تعقيب ميکند. تلفات مجموعی بشری ناشی از اين حوادث تا هنوز دقيق نيست. با وجود آنهم ما در
مورد مجامع آسيب پذير نگران استيم و اوضاع را از نزديک پيگيری ميکنيم. با ادارات حکومتی و سازمان
های خيريه و کمک رسانی برای مردم ضرورتمند هماهنگ ميکنيم. حمايت برای کمک های زمستانی از قبل
در بسياری جا ها جا به جا شده است.

ريک کورسينو ،رئيس پروگرم خوراکی ملل متحد

صبح همه بخير، امروز می خواهم تا درمورد افزايش قيمت مواد خوراکی اساسی در ماههای گذشته و در
واقع سال گذشته و تاثير آن بر مردم افغانستان صحبت کنم.

در طول ماه گذشته ما با دولت افغانستان همکاری کرديم تا ميزان افزايش مواد خوراکی اساسی مانند گندم،
آرد، و روغن و غيره را ارزيابی کرده و بفهميم که اين بر چه کسانی در کشور بيشترين تاثير را داشته است.
و سروی FAO ما از سروی های خودمان و همچنين از سروی های سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد
های دولت دريافتيم که ،به عنوان مثال، قيمت آرد در طول دوازده ماه گذشته در سرتاسر کشور حدود شصت
درصد افزايش يافته و حتی در بعضی نقاط اين افزايش به هشتاد درصد رسيده است.

اين افزايش الزاماْ مختص به افغانستان نيستند، در دوازده ماه گذشته قيمت گندم در سرتاسر دنيا حدود صد
درصد افزايش داشته است. دلايل زيادی برای اين افزايش وجود دارد که مربوط به تقاضای بيشتر برای غله
در بعضی از بخش های دنيا، مخصوصا در آسيا، چين و هند، تغئير و استفاده بعضی از غلات برای سوخت
های گياهی و در يک يا دوتا از مکانهايی که معمولا توليد گندم بالايی داشته اند، درسال 2007 حاصلات
خوب نداشتند.

نگاه نزديکتر به افغانستان و همچنين فضای منطقه نشان می دهد که پاکستان نيز که بيشتر آرد تجارتی
افغانستان از آنجا وارد می شود شاهد افزايش قيمت ها بوده است. اين چندين دليل دارد مانند نابسامانی سياسی
در آن کشور (پاکستان) و جريان نامنظم مواد خوراکی به سرحد افغانستان. و در خود افغانستان نيز، ما مطلعيم
که نا امنی در بعضی از نقاط کشور باعث افزايش هزينه ترانسپورت شده است. جابه جايی مواد خوراکه در
کشور امری پرهزينه می باشد و با توجه به خطر حملات و غارت، افزايش قيمت کالاها امری قابل انتظار
است، همانطوری که آنها نيز بالا رفته اند.

هدف از تحليل ها ايکه ما يکجا با وزارت زراعت و مالداری انجام داديم، تشخيص افراد بود که از بلند رفتن
قيمت های مواد غذايی اوليه در افغانستان بيشتر متاثر شده اند. اين تحليل ها که در اين اوخر در مناطق
روستايی افغانستان تکميل شد، و من بايد تاکيد کنم که تا حد زياد تخمين های ما منحصر به مناطق روستايی
است، نشان ميدهد که در حدود تقريباً 1.3 ميليون انسان که قبلاً در خط وسيعتر عدم امنيت غذايی قرار داشتند،
فعلاً بخاطر بلند رفتن زياد قيمت ها به خطر بيشتر عدم امنيت غذايی مواجه اند. ما نتيجه گيری کرديم که
کمک به اين گروه مردم برای يک مدت يعنی الی فصل جمع آوری حاصلات در سال آينده، قابل توجيه و
ضروری ميباشد. و طبعاً، شما ميدانيد که اين ارتباط ميگيرد به زمان جمع آوری حاصلات و مناطق و
ارزيابی ها ايکه اين مردم در آنجا زندگی می کنند. اين يک سهم گيری بشر دوستانه خواهد بود که 1.3 ميليون
انسان را تحت پوشش قرار ميدهد، خصوصاً ساکنين محلات روستايی را. و اين شامل تدارک 40000 تن مواد
غذايی اضافی، بعلاوه برنامه های در حال تطبيق پروگرام غذايی جهان ميشود که تقريباً مبلغ 30 ميلون دالر
امريکايی هزينه برخواهد داشت.

ما همه با وزارت های حکومت، بخصوص با وزارت زراعت و وزارت احياء و انکشاف دهات کار خواهيم
کرد تا بهترين راه توزيع برای اين مواد خوراکی را بيابيم و در حال حاضر نظر ما اين است که توزيع غذا
عمدتأ از طريق پروژه های غذا در بدل کار در مناطق روستايی باشد. اما در نخست بايد منابع اين مواد را بدست بياوريم و باز يکجا با دولت با بعضی از تمويل کنندگان دولتی بحث های داشتيم و کاری که طی هفته
آينده خواهيم کرد اين خواهد بود تا به نمايندگی ملل متحد و به رهبری دولت، جهت دريافت کمک های غذايی
و بعضی از اقلامی را که ديگر نمايندگی های ملل متحد جهت کمک به مردم نياز دارند، يک درخواست
مشترک نمائيم.

دولت نيز برای کمک گامهای را بر می دارد. بگونه مثال، اخيرأ بخاطر لغو ماليات بر واردات گندم و آرد و
کاهش ماليات بر صادرات سبزيجات تصميم گرفته شد. به نظر ما اين يک مسئله بسيار مهم است. دولت سعی
دارد تا بعضی از اقدامات دراز مدت ديگر را جهت همکاری با سازمان غذا و زراعت ملل متحد بردارد که
در همکار ما بعضی از اين اقدامات را بصورت مختصر به شما شرح می دهد.

در اخير می خواهم اشاره کنم که مداخله بشری ای را که در مورد اش شرح دادم، منحصر به مناطق روستايی
می باشد و البته به اين معنی نيست که در ارتباط به ساکنين مناطق شهری هيچگونه نگرانی وجود نداشته و
دولت نيز بخاطر مداخله در ارايه کمک به اين افراد با ما کار می کند.

آقای تيکيستی تيکی، رئيس سازمان خوراکه و زراعت سازمان ملل متحد درافغانستان

اسلام وعليکم و صبح بخير به همه شما، خوشوقتم استم که با شما هستم.

ميخواهم بطور مختصر راجع به فعاليت های سازمان خوراکه و زراعت در افغانستان صحبت نمايم و متعاقب
آن برميگرديم به سوالات شما. سازمان خوراکه و زراعت در افغانستان دو نوع فعاليت عمده دارد-يکی پروژه
های کوتاه مدت عاجل و احياء مجدد و دوم- فعاليت های درازمدت انکشافی (توسعه يی).

پروژه های کوتا مدت اضطراری و بازسازی

يکی از فعاليت های کوتاه مدت- سازمان خوراکه و زراعت عبارت از کمک و مساعدت با دهاقين است
زمانيکه آنها به حالات اضطراری چون سيلاب، خوشکسالی ها، کنترول افت زراعتی و بروز امراض مواجه
ميباشند.

560 تن تخم گندم و 477 تن کود کيميايی را برای بيشتر از ، سازمان خوراکه و زراعت در بهارسال 2007
11،000 خانواده در ولايات بادغيس، جوزجان، سمنگان، و سرپل که از ناحيه خشکسالی متاثرگرديده اند
توزيع نموده است.

600 تن تخم و 1،200 تن کود کيميايی را برای بيشتراز ، سازمان خوراکه و زراعت در خزان سال 2007
12،000 خانواده که در ولايات پنجشير، کندهار، لوگر، غور، کنر، و نيمروز متاثر از سيلاب و به کمبود
مواد خوراکه مواجه بوده اند، توزيع نموده است.

سازمان خوراکه و زراعت همچنان در کمپاين کنترول آفت زراعتی کمک مينمايد، چيزيکه بطورجدی توليد
خربوزه، و کچالو را در سراسر افغانستان متاثر ميسازد- خربوزه و کچالو دو محصول کليدی عايداتی در اين
کشور ميباشد.

کمپاين های موفق جهت از بين بردن حشره خربوزه، و ملخ کولارادو که محصولات کچالو را مورد يورش
قرار ميدهد تا اخير سال 2008 ادامه خواهد يافت.

پروژه های دوامدار انکشافی

تخم بذری تصديق شده:

گذار به پروژه های انکشافی درازمدت بيشتر- دهاقين در خزان اين سال در سراسر افغانستان، برای اولين
بار، از تخم با کيفيت بين المللی به منظور کشت محصولات گندم شان استفاده خواهند کرد.
% بيست و دو نوع تخم گندم اصلاح شده برای زمين های للمی و آبی که محصول فی هکتار را تا به 30
افزايش ميدهد وجود خواهد داشت. خبرخوش است برای دهاقين و برای مردم افغانستان.
اين تخم با کيفيت ميزان برداشت دهقانان را افزايش خواهد داد و محصول بهتری توليد خواهد کرد که در
مقابل آفات مقاوم تر می باشد.

باعث امنيت غذايی بيشتر برای ملت می شود، ميزان گرسنگی را کاهش ميدهد، و افغانستان را به سوی
خودکفايی ازنظر گندم سوق خواهد داد.

سال گذشته افغانستان شاهد برداشت خوب حاصلات گندم بود- که باعث کاهش در ميزان واردات شد. سازمان
خوراکه و زراعت اميدوار است که سال 2008 سال بهتری در توليد گندم در سرتاسر کشور باشد.

طرح های لبنياتی:

پروژه ای برای کمک به توليد شير و محصولات لبنی داريم که به بيشتر از 1200 خانواده دهقان کمک می
کند و به 7000 مصرف کننده در کابل، وردک، مزار، هرات، و کندوز سود می رساند.
نتيجه تلاشهای ما در سال 2007 باعث افزايش درآمد خانواده های تحت پوشش ما از 58 دالر به 527 دالر
برای هر دهقان شد. ما اميدوار هستيم که شاهد ادامه اين موفقيت در سال 2008 باشيم.

آبياری اضطراری:

سازمان خوراکه و زراعت به وزرات انرژی و آب در تطبيق 1280 طرح کوچک، متوسط، و بزرگ آبياری
در سال 2007 کمک کرد.

اين پروژه برای مزارع آب فراهم کرد که باعث افزايش توليد زراعتی و درآمد دهقانان شد. اين همچنين به
بهبود امنيت غذايی و کاهش خطرهای ناشی از خشکسالی کمک کرد. اين برای صنعت زراعت در افغانستان
مهم است و ما به تلاشهايمان در اين زمينه ادامه خواهيم داد.

فعاليت های جاری ديگر:

بعضی از فعاليت های ديگر سازمان خوراکه و زراعت در طول سال آينده شامل پروگرم خاص برای غذا می
باشد.

ما همچنين پروگرم معيشتی زراعتی دوام دار در باميان را با همکاری مردم آن قريه ها، ايجاد خواهيم کرد.
ما به همکاری نزديک خود با دولت افغانستان مخصوصا با وزارت زراعت، آبياری و مالداری و وزارت آب
و انرژی در طرح پاليسی برای کمک مستقيم به مردم افغانستان در امور غذايی ادامه خواهيم داد.

سپاس فراوان.اکنون ريک و من خرسند خواهيم بود تا به سوالهای شما پاسخ دهيم.

سوالات :

راديو آزادی: شما از بی امنيتی و بعضی عوامل ديگر به عنوان عوامل بلند رفتن نرخ ها ذکر کرديد. آيا شما
فکر نمی کنيد که اقتصاد بازار نيز بايد در اين قسمت مقصر دانسته شود؟ بخاطر اينکه اقتصاد بازار در هر
کشور با رشد اقتصادی تطبيق شود که در افغانستان اين بسيار بطی است؟

پروگرام غذايی جهان: به نظر می آيد که اصول اقتصاد بازار در افغانستان کارآيی داشته است. ما شاهد هيچ
انحراف در قسمت نرخ گذاری ها در افغانستان نيستيم که منجر به اين تغييرات در قيمت ها شود. ما باور
داريم که اينها اکثراً عوامل خارجی دارند و متاثر از افزايش قيمت ها در سطح جهان بعلاوه يک وضعيت
خيلی خاص در پاکستان که طی چند ماه گذشته در پاکستان اتفاق افتاده، می باشد.

تلويزيون طلوع: سوال من به نماينده سازمان خواراک و زراعت راجع می شود. شما ذکر کرديد در توليد گندم
در سال گذشته افزايش وجود داشت. آيا اين افزايش در توليد مانع افزايش در نرخ گندم نشده است؟

سازمان خوارک و زراعت: توليد گندم 90 فيصد احتياجات مردم را برآورده ساخت و تنها 10 فيصد آن بايد از
خارج وارد می شد، البته جمع فراهم نمودن تسهيلات برای آنهاييکه به کشور عودت کرده اند. بناءً فقط
600000 تن کمبود وجود داشت. من باور دارم که افزايش در توليد حد اقل به ما کمک کرده است تا از
افزايش خيلی بالای نرخ آن جلوگيری شود. در طول يک سال، نرخ ها همواره در حال افزايش بوده است، اما
اين از افزايش قيمت ها در سطح دنيا نيز متاثر بوده است. قيمت گندم در جهان در سال 2007 صد فيصد بالا
رفت، ولی در افغانستان اين تنها 45 فيصد افزايش يافته است.

راديوی سراسری هند: شما ياد آور شديد که بخاطر دريافت کمک به تمويل کنندگان متوسل شده ايد. آيا به
درخواست شما پاسخ داده اند و زمانی که بخواهيد کمک ها را انتقال دهيد، وضعيت امنيتی چگونه خواهد بود
و نا امنی چقدر بر فعاليت های شما تأثير می گذارد؟

پروگرام غذائی جهان: در مورد درخواست بايد بگويم که تا هنوز ما درخواست رسمی نکرده ايم. اين کار
بصورت مشترک و با رهبری دولت خواهد شد. کاری که ما کرده ايم، ارزيابی بود که تا ماه گذشته نيز ادامه داشت. ما با حساس کردن تمويل کنندگان به اين مشکل آغاز کرديم؛ تا درصورت درخواست از جانب ما
بصورت ناگهانی متحير نشوند و در واقع کاملأ آماده باشند. شما به مسئله نا امنی درست اشاره کرديد. زيرا نا
امنی تا هنوز بر توانائی ما در انتقال کمک به بعضی از نقاط کشور بخصوص به غرب، تأثير می گذارد. با
استفاده از اين فرصت می خواهم تا درخواستی را که دو ماه قبل يک جا با نماينده خاص سرمنشی – آقای توم
کنونيگز از همين اتاق نموديم يکبار ديگر برای کسانی که مانع تردد کمک های بشری می شوند تکرار نموده
و بگويم که اجازه دهند تا اين کار ادامه يابد، زيرا اساسأ و نهايتأ اين کمک ها به نفع افغانها، بخصوص
افغانهای فقير می باشد.

افغانستان تايمز: سوال من متوجه نماينده سازمان غذا و زراعت ملل متحد می باشد. شما افزايش توليد آرد را
ياد آور شديد، در حاليکه ما تا هنوز از خارج بخصوص از پاکستان آرد وارد می کنيم. چرا نتوانستيد طی شش
سال گذشته پروژه های انکشافی زراعت را در مناطق امن اجرا نمائيد؟

سازمان خوراک و زراعت: در پاسخ به سوال اول شما. ظرفيت آرد سازی در افغانستان تا هنوز کافی نبوده و
حتی اگر به اندازه کافی گندم توليد کنيد، اما تا هنوز توانائی آرد کردن آن وجود ندارد. در پاسخ به سوال دوم
شما بايد گفت، ارقامی را که به شما دادم در رابطه به سال 2007 ميلادی بود و طی پنج سال گذشته فعاليت
های ما ادامه داشته و در عمل ما به مدت 20 سال در افغانستان هستيم. بگونه مثال اگر در مورد دانه های
بزری صحبت می کنم، بايد گفت که اين کار در نتيجه چندين سال تحقيقات کاری با وزارت زراعت و ديگر
شرکا می باشد و طبعأ اين گونه همکاری در آينده نيز ادامه خواهد داشت.

تلويزيون آئينه: ميشود لطفا در مورد مقدار مواد خوراکه که در جريان سال 2007 در افغانستان توزيع نموده
ايد برای ما روشنی بی اندازيد؟ و چی مقدار در سال 2008 توزيع خواهيد کرد؟

پروگرام غذايی جهان: ما در سال 2007 تقريبا 220،000 تن مواد غذايی را در افغانستان توزيع نموديم. پلان
ما برای سال 2008 قبل از مداخله اضافی که من در مورد امروز صحبت نمودم 175،000 تن بود. دليل که
اين پلان سال 2008 قرار است پايين باشد اينست که در اوايل سال 2007 ما در حال تمام کردن کمک های
خشکسالی از سال قبلی بوديم طوريکه شما بياد داريد.

راديو کليد: بعضی از ساکنان ولايات سرد سير و نا امن از کمبود مواد خوراکی شکايت دارند، و تاجران
افغانستان جهت پايين آورد قيمت ها در اين کشور از دولت صد مليون دالر کمک خواسته اند. آيا ملل متحد
ميتواند در اين راستا کمک کند؟

پروگرام غذايی جهان: زمستان هرسال درافغانستان ميايد. اين چيز نيست که پيش بينی نه ميتواند شود. تاثير
زمستان بالای مردم در ولايات نشاندهی شده به خوبی درک ميشود، از اين خاطر پروگرام غذايی جهان برنامه
های از قبل تنظيم شده دارد، که ما ميدانيم کدام مناطق از اين بيشتر قابل دسترس نميباشد، و کوشش ميکنيم تا
مواد غذايی را به آن مناطق قبل از رسيدن زمستان انتقال دهيم. امسال ما در مقايسه به سال گذشته به مراتب
موفقتر بوديم. ما 22،000 تن مواد غذايی را قبل از رسيدن زمستان در مناطق مانند ولايت بدخشان، غور،
دايکندی، و باميان توزيع نموديم. ما تقريبا 7 الی 8 صد را در اخير زمانيکه در ولايت دايکندی دسترسی ما
محدود گرديد از دست داديم. درمورد سوال ديگر، ما فهميديم که دولت با دونرهای بزرگتر در مورد مساعدت
های اضافی و بالاتر از آن چيزيکه اين دفتر پلان دارد بحث های داشته است، و البته منظور آن امکان دارد
که جلوگيری از افزايش قيمت ها بوده باشد. مداخله ما بخاطر اندازه آن و بدليلی اينکه توزيع آن در بسياری
مناطق افغانستان صورت ميگيرد، ما تاثير مادی بالای قيمت ها نخواهيم داشت.

تلويزيون تمدن: مشکلات عمده در سکتور زراعت افغانستان چی خواهد بود که نياز به حل داشته باشد؟

پروگرام غذايی جهان: من باور دارم که آبيار يک ناحيه است که نياز به توجه و سرمايه گزاری دارد. در
حال حاضر 1.5 مليون هکتار تحت آبيار است و 1.5 مليون هکتار تحت آب للمی قرار دارد. بازسازی ساحه
آبياری و همچنان سرمايه گزاری بالای دهنه آب و آب دادن از طريق بندها، و تغير مسير جريان آب درياها به
منظور آوردن آب بيشتر به زمين های آبياری شده، کار های عمده هستند که بايد اولويت داده شوند. دوم به
منظور بهبود توليدات، دهاقين ضرورت دارند تا از تخم های بزری تصديق شده استفاده نمايند که من قبل
تزکردادم. در صورتيکه دهاقين از تخم های ديگر استفاده نمايند، محصولات شان تقريبا 30 % پايين خواهد
% آمد، ليکن درصورتيکه دهاقين بيشتر از تخم های بزری تصديق شده استفاده نمايند، توليدات شان 30
افزايش خواهد يافت. استفاده از کود کيمياوی و تحفظ و حمايت در برابر امراض توليدات شانرا بيشتر افزايش
خواهد داد. سوم، افغانستان سبزيجات و ميوجات زياد توليد ميکند، و اين ضرورت دارد که با مبارزه با
امراض و آفت که محصولات را متاثر ميسازد تقويه گردد. هر سال بعضی آفت های وجود داشته ميباشد، که
گندم را متاثر ميسازد و يا ملخ ها ميباشد، طوريکه از حشره خربوزه و سوسک کالارادو که کچالو و خربوزه
را متاثر ميسازد يادآور شدم. ساحه چهارم بازاريابی است. افغانستان توليدات زياد با کيفيت عالی را توليد مينمايد، بطور مثال، انار و خربوزه. اين کشور ضرورت دارد تا بازاريابی های خارجی را پيدا نمايد، تا اينکه
دهاقين بتوانند توليدات خودرا خارج از کشور ارسال بدارند. دهاقين بايد کمک شوند تا سيستم يخسازی داشته
باشند و همچنان مارکيت های خارجی.

پژواک: شما در گذشته نگرانی های خود در قسمت برف باری های سنگين و برف کوچ ها را مطرح کرده
بوديد. اقدامات خاص شما در رابطه به کمک به اين مردم در بخش های مختلف کشور چی است؟

يوناما: ما در مرحله جمع آوری معلومات هستيم. ما هنوز هم در حال بدست آوردن معلومات از سرتاسر
کشور قرار داريم، و شايد شما هم ميدانيد که در موراد مختلف ما کمک در اختيار داريم که در وقت مناسب به
آنها خواهد رسيد. نيروهای امنيتی ملی و بين المللی بيشتر از 400 نفر را در طی چند روز گذشته نجات داده
اند. ما اين اوضاع را از نزديک زير نظر داريم و در تماس دايم با کمک دهندگان و نمايندگان موسسات
هماهنگ کننده و همچنان حکومت هستيم تا مردم ای را که از سرمای اخير متاثر شده اند، کمک کنيم.

ايرين: با توجه به تغييرات اخير، در واقع به چی تعداد نفر در خط عدم امنيت غذايی قرار گرفته اند؟ تعداد
مجموعی اشخاص ايکه در شرايط عدم امنيت غذايی به سر می برند چقدر هست؟

پروگرام غذايی جهان: بعد از اين کنفرانس مطبوعاتی من ارقام را در اختيار شما قرار خواهم داد که رقم کلی
چند است. تا فعلاً تحليل های ما نشان ميدهد که در در حدود 1.3 ميليون ايکه من ذکر کردم، کسانی هستند که
نسبتاً در يک حالت بهتر قرار دارند. يعنی قبل از بلند رفتن نرخ ها، اينها در خطر بالای از عدم امنيت غذايی
قرار نداشتند. ولی ما معتقد هستيم که بلند رفتن قيمت ها بالای گروه های خيلی آسيب پذير تاثيرات خاص خود
را داشته است. و من ارقام اساسی در اين مورد را بعد از جلسه برای شما خواهم داد.
ميخواهم اين را نيز واضح بسازم که اين شامل ساکنين روستا ها می باشد. يک تحليل جداگانه که در قسمت
باشندگان مناطق شهری انجام شد، پيشنهاد ميکند که شايد به تعداد 900000 نفر ديگر به 1.3 ميليون نفر علاوه
گردد.

بی بی سی: سوال من متوجه آقای کورسينو است. در سراسر کشور چه تعداد خانواده با خطر عدم تأمين مواد
خوراکی روبرو اند؟ اگر به آنها کمک نشود با آنها چه اتفاق خواهد افتاد و با توجه به بارش برف سنگين در
سراسر کشور، آيا احتمال قحطی را می دهيد يا خير؟

پروگرام غذايی جهان: در ارتباط به تعداد خانواده ها در مناطق روستايی بايد گفت که حدود 220 هزار
خانواده می باشند. ما خبر داريم که حدود دو هفته قبل از جانب يکی از وزرای دولت در ارتباط به احتمال
قحطی در کشور، اعلاميه وجود داشت. اما هيچگونه شواهدی دال بر اين مسئله وجود نداشت و زمانيکه اين
مسئله را با دولت بررسی نموديم، گفتند که آنها نيز هيچگونه شواهدی را در ارتباط به قحطی نمی بينند.
بنابرين ما در مورد قحطی صحبت نمی کنيم. مسئله عمده و اساسی کمبود يا نبود مواد خوراکی زمانی مطرح
است که مردم تحت اين گتگوری قرار بگيرند و در برابر هر گونه صدمه ديگر بسيار آسيب پذير باشند. بگونه
مثال، اگر طوری اتفاق بيافتد که سال 2008 بدترين سال محصولاتی باشد، در آنصورت تأمين مواد خوراکی
در کشور محدود می شود و باعث افزايش قيمت ها گرديده، در آنصورت افرادی که در انزوا قرار دارند و
کسانی که از اين مسئله رنج می برند وضعيت شان نسبت به گذشته بدتر می گردد.

هشت صبح: با توجه به اين واقعيت که افغانستان با اينگونه مشکلات روبرو است و از آنجائيکه جامعه بين
المللی چندين سال می شود که در افغانستان قرار دارد، پس شما چرا اينگونه قبل از اتفاق اينگونه وضعيت،
درخواست کمک نمی کنيد؟

سازمان خوراک و زراعت: همه ما بصورت مداوم بر وضعيت مناطق مختلف کشور نظارت داريم. اما يک
چيز را بايد بدانيد. هر چند من به افزايش قيمت ها در طی يک مدت طولانی اشاره کردم، اما هدفم بيشتر دو
ماه اخير بود که طی آن اين افزايش قيمت رخ داده است. اين مسئله درست بعد از آن اتفاق افتاد که آقای تاکی
محصولات امسال افغانستان را بسيار خوب خواند. بنابرين، هيچگونه هشداری داده نشده و هيچ نشانه ای دال بر اتفاق افتادن اين مسئله وجود نداشته است. طوری که قبلأ گفتم، افزايش قيمت ها در اين کشور بصورت
عمده از خارج کنترول می شود.

از همه شما متشکرم.

واژه های کلیدی

پيام‌ها

جستجو در کابل پرس