صفحه نخست > خبر و گزارش > فراخوان تورکان افغانستان برای تظاهرات گسترده در شهر بن آلمان

فراخوان تورکان افغانستان برای تظاهرات گسترده در شهر بن آلمان

ما استبداد، قبیله سالاری، مواد مخدر، زن ستیزی و راسیسم نمی خواهیم!
فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان | هزاره اینترنشنال
جمعه 2 دسامبر 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان به همراه شبکه سراسری مردم هزاره، مرکز فرهنگی هزاره های مونشن، فدراسیون فرهنگی غرجستان و شورای سراسری مردم هزاره در اروپا از همه تورکان افغانستان ساکن اروپا و تمام انسان های آزادیخواه و حق طلب می خواهد در تظاهراتی که در اعتراض به توطئه های کنفرانس دوم بن برگزار می شود شرکت کنند. این تظاهرات روز دوشنبه پنجم دسمبر در شهر بن، مقابل محل برگزاری کنفرانس دوم بن برگزار خواهد شد.

زمان: دوشنبه 5 دسامبر سال 2011/ ساعت هشت صبح تا چهار عصر

مکان: Willy-Brandt-Allee, Bonn, Deutschland

شماره موبایل برای تماس در آلمان: 01724248562


View Larger Map

هموطنان عذاب کشیده و محروم افغانستانی!

کشور ومردم ما در نتیجۀ ظهور قبیله سالاران مزدورواستقرارطولانی مدت ایشان بر حاکمیت دولتی کشور، طولانی ترین وغیر انسانی ترین دوراستبداد تاریخ راکه، حدود اً بیشتر از یک ونیم قرن را در بر گرفته وهنوز هم ادامه دارد، متحمل شده و بدترین نوع جنایت های سازمان یافته رابا عناوین مختلفی چون داشتن زبان متفاوت، نژاد مختلف، مذهب جداگانه، اختلافات منطقوی وغیره تجربه نموده وهنوزهم شعله های آن ، مردم مارا جسماً وروحاً در حال شکنجه نمودن است.

آنچه که طی این دوران سیاه وشرایط امروزی، بیشترازهر چیزدیگری قابل دقت وتوجه عمیق می باشد وآیندۀ کشوررا نیز همانند گذشتۀ آن، به جهنمی برای اقوام وملیت های مختلف مبدل کرده است و به آن دوام می بخشد، همانا تلاشهای قبیله سالاران درجهت مدرنیزه کردن استبداد ملی واستفادۀ ابزاری ازمفاهیم مقدس وآزادی بخشی چون عدالت، برادری، آزادی، دموکراسی، وحدت ملی می باشد که درجهت اسیرسازی اقوام وملیت های محکوم، وتحکیم پایه های حاکمیت تک ملیتی درسرتاسرکشورمی باشد.

تلاشهای قبیله سالاران، این سرزمین را به معنی واقعی آن به فجیع ترین زندان اقوام وملیت های محکوم مبدل کرده وخواسته های فاشیستی گروه های معینی از پشتونسالاران رابه بر نامه های مدون دولتی تبدیل کرده است. چنانچه مردم ما و تمام جهانیان شاهد هستند که هر تحولی در مقاطع مختلف تاریخ، از جانب همین گروه های فاشیستی درتفاهم و تبانی با قدرت های بیگانه و اشغالگر، ازرسیدن به نتیجۀ مطلوبی که پایان بخشندۀ اسارت وبی عدالتی ها باشد جلوگیری کرده است.

تحولات خونین و ویرانگر چهار دهه ی اخیر علیرغم سنگینی آن بر زندگی مردم فغانستان، فرصت های مناسب و سازنده ای را مساعد ساخت که استفاده از آن می توانست دیواره های زندان نفاق وبد بختی مردم افغانستان را کاملن درهم ریخته ومردم این سرزمین همزیستی مسالمت آمیز را در کنار هم وبا دسترسی به کلیه حقوق وامتیازات برابر انسانی تجربه نمایند. اما با کمال تاسف که نیروهای فاشیستی و تمامیت خواه و هواداران حاکمیت های تک ملیتی با استفاده از شگرد های مختلف و با توسل به بازی های خونین، از این فرصت برای استقرار و استمرار حاکمیت تک قومی و تمدید بحران وتمدید مصیبت های مردم افغانستان استفاده کرده و آرزوهای مردم افغانستان را به ناامیدی مبدل کرد.

از یک طرف بی تجربه گی نهضت عدالت خواهی ملیت های محکوم واز جانب دیگرفعالیت های بی وقفه ی هژمونیست های تمامیت خواه در کلیه ابعاد داخلی وخارجی آن این فرصت ها راهم همانند گذشته به بیراهه کشانیده وزمینه را برای بقا واستقرارمکرر حاکمیت فاشیستی اما با جلوه های جدید آن مساعد نمود که در شرایط امروزی وحشتناکترین مانورهای قبیله سالاران را در پناه شعارهای تآمین صلح، استقرار امنیت، آشتی با مخالفین مسلح وغیره در حال عملی شدن می بینیم. نتایج این فعالیت ها به هر اندازۀ که برای عظمت طلبان مطلوب باشد بهمان اندازه برای دیگر باشندگان کشور تلخ وناگوار خواهد بود.

کنفرانس اول بن حاکمیت از دست رفتۀ تمامیت خواهان را برای آنها اعاده نمود واکنون نوبت کنفرانس دوم بن است که با یکجا سازی کلیه جبهات هژمونیست ها در وجود دولت حامد کرزی فرصت های اعادۀ حقوق ملی وانسانی اقوام وملیت های محکوم را برای یک دور طولانی دیگربه تعویق اندازد.

کنفرانس دوم بن کنفرانس فراهم کنندۀ فضای سازش ومماشات نیروهای عظمت طلب وتمامیت خواه قبایلی، در جهت حفظ وانحصار قدرت سیاسی کشورتوسط ایشان است، که درغیاب نمایندگان سالم ومنتخب اکثریت مطلق مردم افغانستان بر گزار میگردد. دولت نامشروع حامد کرزی با تیم افغان ملیتی آن همه کارۀ این کنفرانس بوده وسمت نمایندگی مجموع مردم افغانستان راغصب وازآدرس این کنفرانس خواهان مشروعیت بخشیدن حضور فاشیست های طالب در حاکمیت دولتی و عضب حقوق وآزادی های نیم بند بدست آمدۀ مردم در طی ده سال گذشته است که با نثار جان ومال بی حساب عاید گردیده است.

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان به همراه شبکه سراسری مردم هزاره، مرکز فرهنگی هزاره های مونشن، فدراسیون فرهنگی غرجستان و شورای سراسری مردم هزاره در اروپا از همه مردم کشور، خصوصاً از نیروهای آگاه وعدالت خواه سیاسی وفرهنگی کشورمی خواهد که با اتحاد وهمآهنگی آگاهانه برعلیه این توطئه های تیم افغان ملتی ها هماهنگ گردیده و با هدف ایجاد یک فضای سالم ومنطقی در جهت اساس گزاری یک دولت غیر متمرکز فدرال- پارلمانی که یگانه راه برون رفت از منجلاب بدبختی های تاریخی مردم افغانستان دانسته می شود، وارد عمل گردیده واعتراضات خودرا به هر وسیلۀ که ممکن است برعلیه ترکیب ومحتوای کنفرانس دوم بن بلند نمایند. این اعتراض کمک می کند مردم افغانستان وجهانیان آگاه شوند که علت اساسی تداوم جنگ و بحران در افغانستان حاکمیت های تک قومی وتمامیت خواهان افغان ملتی می باشند که با توسل به هر وسیلۀ ممکن ر صدد ابقای حاکمیت انحصار وتک ملیتی خود می باشند.

با توجه به ماهیت رفتار وسیاست این گروه، نا بود سازی مادی ومعنوی اقوام وملیت های محکوم هزاره، ازبیک، تاجیک، تورکمن، پشه ای، بلوچ، نورستانی، قزلباش ، ایماق وغیره از اهداف اساسی ودایمی آنها بشمار میرود. فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان در قدم اول مشروعیت کنفرانس دوم بن رابا ترکیب ومحتوای فعلی آن مورد سوال قرار داده و اعتقاد راسخ دارد که ریشۀ تمامی بد بختی های مردم ما در نبود عدالت وجاری بودن بی عدالتی ها با عناوین مختلف است که قانون اساسی فعلی و نظام جمهوری ریاستی با اساسات متمرکز ویک قطبی خود به هیچ وجهه جوابگوی حل قاطع ونهایی این بی عدالتی ها در موجودیت اقوام وملیت های محکوم وادامۀ نابرابری های ملی نبوده و نیست. به اعتقاد ما یک نظام فدرال پارلمانی قادر به کشودن این گره کور با اهدای حق تعین سرنوشت برای کلیه باشندگان کشور می باشد.

پس اگر واقعاً آرزوی وطن واحد وزندگی مشترک در کنار هم را داریم واین سرزمین را گهواره وگور تمامی باشندگان آن میدانیم، بیایید با هم متحد شویم ودر جهت ایجاد یک نظام فدرال- پارلمانی در کشور قاطعانه مبارزه نماییم. طالب ها یک گروه جنایتکار با افکار واندیشه های فاشیستی مذهبی اند که هر نوع مذاکره وآشتی با ایشان بمعنی هدر دادن خون هزاران شهید بیگناهی است که توسط این جلادان سربریده شده اند.

بناءً راه ما مبارزه با فاشیست های طالبانی وحامیان نیکتایی پوش آنهاست که نباید دراین رابطه یک لحظه هم غفلت نموده وکنفرانس دوم بن وهر کنفرانس دیگری که با همین متن ومحتوا بر گزار گردد، اقدامی در جهت محو دموکراسی وعدالت در کشورما دانسته می شود که نباید بی پاسخ باقی بماند.

با توجه به این واقعیت قرار است که فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان ومتحدین آنها درایام تدویر کنفرانس دوم بن تظاهرات اعتراضی را در اطراف محل بر گزاری کنفرانس بر گزار کرده وصدای مردم ستمدیدۀ افغانستان را به گوش جهانیان رسانیده، خواهان تدوام مبارزه ودادرسی به خواست های بر حق مردم خویش شوند.

این اعتراضات را با هر وسیلۀ ای که می توانید همراهی ومدد گاری نمایید تا صدای حق وعدالت خاموش نمانده وستمکاران جبار به آرزو های نا مشروع خویش فرصت دست یابی رابرای همیش از از یاد برده و باورمند شوند تا زمانیکه بی عدالتی واستبداد وجود دارد هیچ نیرنگی مردم ما را از مبارزه علیه بی عدالتی و فاشیزم باز نخواهد داشت.

آنلاین :

شبکه سراسری مردم هزاره متعلق به مردم هزاره در هر جای جهان برای دفاع از حقوق آنان، در هر جای جهان بويژه افغانستان است. این شبکه با نگاه به قوانین حقوق بشر بويژه بیانیه جهانی حقوق بشر که هرگونه تبعیض و ستم را نفی می کند و به انسان ها برای بدست آوردن حقوق شان، حق راه اندازی گروه و اجتماع را می دهد، راه اندازی شده است.

آنلاین :

شبکه سراسری مردم هزاره

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس