صفحه نخست > دیدگاه > گاهشمار حوادث مهم تاریخ تورکان افغانستان یا تورکستان جنوبی بعد از اشغال این (…)

گاهشمار حوادث مهم تاریخ تورکان افغانستان یا تورکستان جنوبی بعد از اشغال این منطقه توسط قبیله سالاران

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان
جمعه 30 دسامبر 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

همه میدانند که شکل دهی وزمینه سازی های ایجاد کشور کنونی افغانستان، مرتبط است با توسعه وانکشاف حاکمیت های استعماری انگلیس وروس در قارۀ آسیا وتقسیم ومنطقوی این ساحۀ جهان دربین این دو قدرت بزرگ استعماری طی قرون، هژده و نوزدهم میلادی .

1- - شالودۀ نخستین دولت مستقل پشتون ها، در بخشی از قلمرو افغانستان کنونی که عمدتاً در بر گیرندۀ منطقۀ قندهار واطراف آن بود بعداز کشته شدن نادر شاه افشار در سال 1747 میلادی، توسط احمد خان ابدالی، بکمک لشکر ازبکیه وتورکمانیۀ نادر افشار تحت قوماندانی حاجی بیگ خان مینگ باشی بوجود آمد.

2- - در سال 1748میلادی احمد شاه ابدالی، بیگی خان پوپلزای ( شاه ولیخان) را از جانب هرات مامور فتح تورکستان جنوبی وسر کوب ولی نعمت خود یعنی حاجی بیگ خان مینگی ودیگر امرای این ساحه مینماید، وبا استفاده از نفاق وپراگندگی که دربین مردم این منطقه، در نتیجۀ سقوط سلسلۀ هشترخانیه وظهور منغیت ها بوجود آمده، با حیله ونیرنگ تورکستان جنوبی را فتح وودر سال 1751خراجگزار دولت افغانیه میسازد.

3- - بعداز سال 1748 میلادی تورکستان جنوبی تحت اسارت دولت افغانیه، به اثر فتنه انگیزی های اشغالگران وحدت ویک پارچگی سیاسی خودرا از دست داده به خان نشینی های متعدد میمنه، اندخوی، بلخ، سرپل، آقچه، قطغن وبدخشان وغیره منقسم میگردد.

4- - با سقوط دولت شاه زمان ابدالی وشروع هرج ومرج در قلمرو حکومت قبیلوی ابدالی ها تورکستان جنوبی هم بدون داشتن مرکز واحد سیاسی از زیر سلطۀ افغانها خارج میشود، واستقلال نسبی خودرا در برابر روسها وافغانها تا1894 میلادی یعنی سقوط واسارت آخرین امیر مستقل میمنه میر محمد شریف خان محافظت مینماید.

5- - در تابستان 1840 که کابل ومناطق جنوی وشرقی افغانستان کنونی به اثر سازش ووطنفروشی قبیله سالاران سدوزایی ومحمد زایی تسلیم انگلیس ها گردیده بود، امیر دوست محمد خان بقسم پناهنده در نزد پادشاه بخارا زندگی مینمود از ماوراءالنهر وارد تورکستان جنوبی وعلم جهاد بر علیه انگلیسها را بلند نمود.

مردم تورکستان جنوبی ظلم وبیعدالتی های گذشتۀ افغانها را با دیدۀ عفو نگریسته وقشون بزرگی سی هزار نفری را که از سرتاسر آن منطقه یعنی از میمنه تا بدخشان بصورت داوطلبانه جمع آوری گردیده به زیر فرمان امیر دوست محمد خان قرار دادند.

6- - به روز بیست وهشتم سپتمر 1840 امیر دوست محمد این سپاه سی هزار نفری تورکان را یکجا با ده ها هزار نفر دیگر از مبارزین تاجیک وهزارۀ مناطق مختلف شمالی چون پروان، نجراو، چهاریکار، غوربند وغیره در حالتی که همه چیز به نفع مجاهدین ادامه داشت، در منطقۀ تتمدره بحال بی سرنوشتی رها وخود را بصورت پنهانی تسلیم سپاه انگلیس نمود. سپاه تورکان با برخورد های خصمانه وخائینانۀ سران قبایل در منطقۀ تتمدره تحت محاصرۀ قوای انگلیس ومتحدین افغان آنها قرار گرفته واکثراً نیست ونابود گردیدند.

7- - در سال 1847 میلادی وزیر یار محمد خان سدوزایی والی هرات با بهانۀ مبارزۀ مشترک بر علیه ایرانی ها وانگلیس ها وارد منطق تورکستان گردیده، منطقۀ چیچکتو ونواحی آنرا از وجود تورکان با ساختن کله منار ها تصفیه نمود با امیر حکومت خان امیر میمنه بعداز یازده ماه جنگ ومحاصره مصالحه واندخوی را بعداز توافق دوستی وهمکاری با میر غضنفر خان امیر آنجا چنان چپاول وغارت نمود که چیزی بنام آبادی وانسان در آن حدود باقی نماند.

عمق فاجعه را از این میتوان حدس زد که، یار محمد بعداز شکست در بلخ وعقب نشینی بطرف هرات در مسیر راه خود زمانیکه به اندخوی رسید حتی برای شخص خود هم نتوانست غذا ودیگر احتیاجات خود را فراهم کند.

8- - در سال 1893 میر محمد شریف خان آخرین امیر مستقل میمنه سرنگون وبه تعداد هفتصد و پنجاه خانوادۀ سران تورک میمنه با آل وعیال خود با پای پیاده، در حالیکه توبره های بزرگی از خاک بالاحصار میمنه را بر گردن خود حمل مینمودند بکابل منتقل وهمۀ مردان اعم از پیر وجوان در منطقۀ عاشقان وعارفان کابل بر بالای همان خاکی که از میمنه باخود حمل نموده بودند گردن زده شدند.
گور دسته جمعی این شندا را تا اکنون هم تپۀ بلخک مینامند.

9- - در صبحگاه هفدهم ماه می 1828 سپاه مجهز وبزرگ امیر شیر علی خان تحت قواندانی نائیب محمد علم خان طی یک جنگ خونین شهر میمنه را اشغال وهزاران نفر اعم از زن ومرد، پیر وجوان را قتل عام نمود، بگفتۀ ذولفقار شاعر دربار امیر عبدالرحمن تورانیان را از صفحۀ گیتی نابود نمود.

10- - در سال 1299قمری سردار اسحاق خان نمایندۀ امیر عبدالرحمن با میر دلاور خان امیر میمنه بعداز جنگ های طولانی با مهر بر قرآن مصالحه وموصوف را با عدۀ کثیری از بزرگان میمنه بکابل میفرستد که همه بشمول عبدالباقی خان مینگباشی پدر پروفیسور غلام محمد میمنگی قتل عام میشوند.

11- - در زمان حکومت نادر خان 1929 میلادی وصدارت محمد هاشم خان وزیر محمد گل مهمند بالاحصار میمنه را تخریب وبزرگترین کتاب سوزی تاریخ را با سوزانیدن بیشتر از چهار هزار جلد کتب مختلف چاپی وقلمی که همه بزبان تورکی بودند، به انجام رسانید.

12- - در زمان سلطنت نادر ودهه های اوس سلطنت ظاهر تدریس بزبان تورکی حتی در مکاتب سنتی وخانگی ممنوع و در همه جا جبراً زبان پشتو جاگزین میشود.

13- - نظامنامۀ ناقلین که در زمان شاه امان الله تدوین گردیده بود، در زمان زمامداری نادر شاه وظاهر شاه، با انتقال ده ها هزار فامیل پشتون از مناطق جنوب وشرق دوطرف خط دیورند، بمناطق مختلف تورکستان تطبیق وصدها هزار جریب زمین مرغوب جبراً با بهانه های مختلف از اختیار ساکنین تورک وتاجیک تورکستان غصب وبه پشتون ها یکجا با امتیاز دهقان سازی صاحبان اصلی آن زمین ها توزیع میگردد. این پروسه هنوز هم ادامه دارد.

14- - در سال 1933 هاشم خان با بهانه قرار دادن سرکوب ابراهیم بیگ لقی که یک مجاهد آزادیخواه وضد اشغالگران روسی بود، هزاران فامیل تورک را از مناطق مختلف تورکستان جبراً تبعید وسربه نیست نمود، که داستان آوارگی ها وبدبختی های آن بینوایان تاریخ تا هنوز ورد زبان باشندگان تورکستان جنوبی یا افغانی است.

15- - در 23 دلو 1343 به روز جمعه جمعی از دهاقین مردم سرپل در قریۀ بغاوی اعم از تاجیك و اوزبیك بواسط محمد اکرم اسحاق زایی وبرادرش کمالیلدی اسحاق زایی تیر باران واجساد آنها یکجا با اجساد حیوانات سوزانیده میشود.

16- - در زمان نادر ودهه های اول سلطنت پسرش ظاهر تورکان اعم از هزاره در مجموع اجازۀ شامل شدن بمکاتب نظامی وموسسات مربوط به وزارت خارجه وداخله را ندارند.

17 – - در زمان زمامداری داود با براه اندازی اصلاحات ارضی نا موفق، گرگ های گشنه و لجام گسیخته و بی ترحم اداره حكومت متعصب وقت به صفت مامورین فرستاده شده اصلاحات ارضی به شكل مور و ملخ به جان دهاقین توركستان زمین حواله گردیده و با رشوه ستانی خود خون دهاقین را مكیدند.

18- - در زمان زمامداری نورمحمد تره كی و حفیظ الله امین 1357 خورشیدی، با بهانه قرار دادن اختلافات سیاسی، تورك بودن زمینه نابودی ایشان را هرچه بیشتر و وسیعتر مهیا نموده و هزاران تن به كام مرگ سوق داده شدند.

19- - در زمان حاکمیت داکتر نجیب الله نیرو های قومی ازبیک وتورکمن تحت نام های مختلف محکوم به نابودی وسر کوب میگردند که قیام های همآهنگ ایشان منجر به سقوط خود او میگردد.

20- - در سال 1997 فاشیست های طالب بعداز اشغال منطقۀ قیصار جمع کثیری از جوانان تورک آن منطقه را قتل عام وسر های شهدا را یکجا با سر سگ ها مورد عکسبرداری قرار داده وبنمایش گذاشتند.

21- - در سال 1350 که قحطی وخشکسالی شدید کلیه مناطق تورکستان را در هم کوفته بود هجوم های پلان شدۀ کوچی کبا مقاومت مردم میمنه خصوصاً منطقۀ قرایی المار تحت رهبری شهید نورالله خان قرایی مواجه وجنگی راکه تا هنوز هم ادامه دارد بوجود آورد.

22- - در هفتم جوزای 1386 خورشیدی جمعه خان والی جوزجان بروی مظاهره چیانی که بر علیه مظالم حکومت دست بمظاهرات مسالمت آمیز زده بودند امر آتشباری ارتش را صادر وده ها تن ای مردم بیگناه را قتل عام نمود.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • YAK nafar roshanfekr tajik wa ozbek wa hazara nabod ke ba genral Dostum wa marshal fahim goshzad konad ke ke dar tarekhi aughanistan chi gozashta?????ee be maghz haa e besewad chi ehshteba e kardan ke tarekh 2bara takrar shod...???!!!

 • Our real enemy in Afghanistan are Tajiks and Iran. They are both fascists and love only Aryans, even if the are not or if than only partly Aryans. Look what they think of other ethnic. Either your are Aryan "white race" and than you have a big culture and history and are the founder of this world or you are not Aryan and more or less a wild tribe of turks or hazaragi. not. Every second name is either Arya or Aryana or yama and so on. And yes, exactly the Tajiks reign Kabul and discriminated other ethincs. Pashtus are looking for power and a state to live, but are not fascist as they accept other cultures and other languages. But Tajiks are the evils in this part of the world. They hate Turks, hazaras and Pashtuns. Worldwide the most fascist regime in the world is iran. either you are Fars or a loser. Look what they do with hazaras in Iran. So if you are against fascists forget Pashtuns, you can find with them always a solution. With people who think, you are not worth because of your origin, you can never live in freedom, as they will always look at you as a low level a barbar. They have it in their genes.
  Tareqh Turk

  • ترکستان (جنوبی) نامید به همان اندازه خودخواهانه و انحصارگرانه است که افغانستان نامیدن است. مگر در این مملکت به غیر از افغان یا در شمال به غیر ترک دیگر کسانی زندگی نمی کند که افغانستان یا ترکستان (جنوبی) نامیده شود؟ این خودخواهی نژادگرایان ترک سبب می شود که تاجیک ها به همان همنژادان پشتون خود تسلیم شوند تا اینکه از چاله به چاه بیفتند و همه داشته هایشان به تملک ترکتباران درآید.

  • Turkestan was the origin name of Nord- Afghanistan. Up to now ordinary people call it Turkestan instead Baghlan or Taghar ad so on. Turks live between Greec and China. They have rich culture and history. They reigned 1000 years over arabs and european. That is something which some stupid Tajiks never want to understand. Because they think, that only Aryana is something to be proud of. Turks or not fascist. If turks were fascist, they would have never been able to reign over so much nationalities around the world. Pashtuns and Tajiks have nothing in common. Tajiks should be proud . to be mostly Turks and forget about the stupidity of been Aryans.

  • قابل توجه برادری كه در استعمال كلمه تركستان حساسیت نشان داده است ، میگویم كه كلمه «صفحات شمال» ساخته و پرداخته فاشیسم اوغان و آریائی است كه تو هم شاید از همان آخور آب میخوری !!! تا چهل سال قبل نام اصلی تمام مناطق از سالنگ شمالی تا هرات بنام تركستان یاد میگردید و میتوانی در نقشه سال های پیش از 1965 عیسوی مراجعه كنی .
   خراسان ، تركستان ، غرجستان ، اوغانستان و هزارستان نام های اصلی منطقه یی است كه امروز بنام اوغانستان یاد میگردد .
   و برای خودت یادآوری میكنم كه تركستان جنوبی بخش افغانستان است ، تركستان شرقی یا اویغورستان بخش چین است ، تركستان مركزی شامل دولت های تركی آسیای میانه میگردد ، تركستان شمالی مربوط مناطق ترك نشین روسیه مانند تاتارستان ، باشقرتستان و ... است ، تركستان صغیر برای تركیه عثمانی گفته میشود و تركستان قفقازی مربوط آذربایجان شمالی و جنوبی میگردد .
   تعصب و عدم تحمل باعث جنون میگردد

  • جرررررررررررررت. شیر ترکستان دوستم بود که شانزده بار مانند میمون از ترس ضربات افغان های دلیر به ازبکستان وترکیه گریخت واز وارخطایی عیالداری وموترهای خودرا در بندر ترمز درافغانستان گذاشت و سرکنده وپای لچ به دامان اسلام کریموف خودرا انداخت!

   شما ببرهای کاغذی هستید. ازبک را چه به ترک! ترکها ازبکهارا سگ هم حساب نمیکنند.

   نشنیده اید: قلدنگ ملدنگ زمانه.....تخم ازبک نبانه!

   حال شما امده وتمام شمال وبلخ را که مرکز اریاییان است را ترکستان جنوبی خطاب میکنید که من برای تان میگویم: جرررررررررررررررررت!

  • ma azari az azarbabayjan hastam .tarikh ma besyar abromandane ast .mesle sattar khan va bagher khan.babak khorram din vaaaaaaa.nang bar ma azarihaye aryaii ke nameman ra ba torkhaye osmani zede shie va adam kosh (yek milyon armani ra koshtand akhar yeki nist be man begoyad hamin torkha che daran ke ma khodeman ra tork benamim.anghadar badbakhtan ke shaerhaye ma ra mesle molana balhki ,ya shahriar ra az khod mikonand.zemnzn jahate ettela dar azarbayjan hame khod ra azari va balatar az hame torkha khososan sonni midanim.albate ghasde tohin be sonniha ra nadaram .amma faghat begoyam ma ba shoma torkha hich dosti nadarim.balke hamishe dar tole tarikh batorkha dar jang bodim

 • Dear brothers you see the comments of fascist Tajiks. To all fasicts the time will show the creation of TURKESTAN. Afghanistan was surely devided in a Pashtunistan and a Turkistan, if Tajikis like Massoud did not help Taliban. They prefer to be in arms of Pashtuns than to live with Uzbecks and Turks and Harazras in Turkestan.

  • جررررررررررررررررت! هوش کو که سرش او نخوری او ازبک کله خام! دوستم خو سرش او خورد وگویش برامد! یکدفعه گویشه ملک کشید دفعه دیگه اکبر بای وبلاخره احمد خان سمنگانی. مقصد تو احتیاطته کو ترکستانی! هههههههههه

  • پیام که بنام بیخدا نوشته شده است، از من نیست دوستان! فکر میکنم از جناب ولی باشد!

   بیخدا

  • آقای بیخدا ، فکر نکنید و دقیق است که این پیام از ولی جان بدماشک است . ایشان در دهه بیست زنده گی خود به تنهایی چکر های بسیار در ترکستان زده اند که هر گاه و بیگاه ناغلطی و سرسر خود همین جررررررررررررررررت لعنتی شان میره !! تشویش نکنید ، آدم های جرتکی ، نیکری و قرتکی را از پیام شان می شناسیم اگر چی زیرچادری هم اگر خود را خو بتن ، فرق ندارد و از طرز خرام و خو کردن شان شناخته میشوند !!

  • جناب چلوی مزار وخانواده خراباتی شانرا سلام تقدیم است! ازاینکه گاه گاهی در ذهن واندیشه لواطی ورقاصه گری تان این بنده را فراموش نمیکند جای شکران است. بنده مانند چلوییان واهل بیت شان که گاه گاهی چادری بسر وبرای غریبی بیرون میروند وبعد از سپری کردن شب ورفتن به حمام زنانه صبع دوباره چاک چاک وچادری بسر دوباره به خانه برمیگردند و چلوییان رگ غیرت شان هم تور نمیخورد وبرعکس منتظر ان هستند که پول عاید شده را بشمارند نیستم. من وتبارم بیرقی هستیم وبیرق ما از شرق تا به غرب در اهتزاز است وشما از دوصد وشصت سال صحبت میکنید واگر دوصد وشصت قرن هم بگزرد ما بادار خواهیم بود وشما نفر خدمت! ما جنرال خواهیم زایید وشما سرباز! ما سردار خواهیم بود وشما سربدار! ما حاکم خواهیم بود وشما زیر حکم ما زندگی خواهید کرد. البته میخواهم خاطر نشان بسازم که ان پیام بنام بیخدا از من نبوده است وشاید اغای بیخدا گاه گاهی بیعقل هم شوند وضد ونقیض نویسی کنند. امیدوار هستم که خرفهم شده باشی درغیر ان چماق من و گرده های تو!

  • Tu az haman mardome khod nemoiandagi mekoni ke dar hamin sath farhang darand

 • ترکستان جنوبی؟ بر پایه کدام اسناد تاریخی؟ ترک بازی دارد مضحک می‌شود. تنها نام موثق که می‌شود به آن صد فی صد مطمئن بود خراسان است. بقیه اسم‌ها همانند ترکستان و آریانا مهمل است و بخار معده! نمی‌شود به گونه قاطع آن را تایید کرد.

  • آقای بیخدا را درود و ادب پیشکش است . نخست سال نو عیسوی 2012را به شما و نزدیکان گران ارج شما تبریک عرض میدارم . دوم ، چگونه شد که از خر آسان به خُراسان صد فیصده اندیشه بدل کردید ؟

   به دید من حقیر ، یگانه سرزمینی که به همۀ باشنده گان این مرزو بوم مربوط می شود و بدون در نظرداشت تعلقات قومی و قبیلوی گفته شود همان خُراسان است که همۀ ما با افتخار میتوانیم خود را خُراسانی بخوانیم نه اوغان اوغانستانی ، نه تورک تورکستانی ، نه تاجک تاجکستانی و هزاره هزارستانی . این دیدگاه بزرگ منشانه گذشته گان مابوده که همه را مربوط به یک سرزمین یگانه و یک زبان همه گانی پارتی دری مربوط دانسته اند که افتخارت بزرگ ادبی و فرهنگی در درازی تاریخ دارد نه بیک قوم و قبیله یی ویژه که تا چند سال پیش حتی الفبای نوشتاری نداشت ! امید که ازین اندیشه ام نرنجیده باشید و با هم بروبرو نشویم .

 • تورکستان یکی از ولایات مهم افغانستان بوده که بنابر سیاستهای فاشیستی حکام نام آن تغییر کرد.
  http://afghanistandl.nyu.edu/p...
  در تمام کتابهای قدیمی از تورکستان به عنوان منطقه وسیع در شما افغانستان کنونی یاد میشود.

  آنلاین : http://afghanistandl.nyu.edu/p...

  • راست میگوید یک منطقه بنام ترکستان وجود داشت واین ترکستان یک شیر هم داشت که خودش ازبک ولی پیروانش وی را "شیرترکستان" مینامیدند.

   این شیر با امدن شغال های طالب دمب خودرا "قر" کرد واز ترکستان فرار وترکستان را لگد مال طالبان کرد. این شیر فعلا در خانه خود درکابل زندانی است وباوجود که در کمپاین برای کرزی از دهن الی معقد خودرا پاره کرد ولی اکنون بی عزت در خانه مانند یک خرس افتیده است اگرچه به وی "شیر" میگویند ومشغول لواط گری است.

  • Wali jan
   Feker mekonam ke ein sheer tura LEWAT karda ke dard kune tu qarar namegirad
   !!!

 • تا یک نفر افغان است زنده افغانستان است زنده افغانستان است تا یک نفر افغان است

  این کشور افغانستان است نه ترکستان وترکیه وترکمنستان وغیره. هرکس که در این محدوده زندگی میکند افغان است. اگر غیرت دارید تذکره وپاسپورت های تانرا نگاه کنید وببینید که نام افغان دارید. اگر نه بروید به همان ترکستان خیالی خودتان ودمبوره بزنید وبخوانید:

  قلدنگ ملدنگ زمانه.....تخم ازبک نبانه!

 • تمام پیام ها را خواندم و به این نتیجه رسیدم، که اگر قدرت سیاسی افغانستان بدست شما میبود، روی کرزی و جنگسالاران را سفید کرده بودید. خدا را ممنون که مردم را لاعقل از شر شما ها به امان نگهداشته است.

  • نادر جان!
   هزار سال اخیر قدرت سیاسی بدست ما بود ، احمد خان ابدالی را قدرت دادیم ، زبان فارسی را رشد دادیم ، به وزن شاهنامه سیم پرداختیم ، تاج محل آباد كردیم ، غزنی ساختیم ، هرات ساختیم ، مزار شریف ساختیم و ... حالا هم درین ملك اوغانستان قالین میبافیم ، چپن ابریشمی میپوشانیم ، پخته تولید میكنیم ، دهقانی میكنیم و عسكری میكنیم

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس