صفحه نخست > دیدگاه > خاموشی مارشال فهیم و کریم خلیلی یا تفرقهء جدید کرزی

خاموشی مارشال فهیم و کریم خلیلی یا تفرقهء جدید کرزی

احمد راشد جمال
دوشنبه 23 جنوری 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

باوجود فواید و محاسن که نظام پارلمانی دارا است، چرا وقتی حرف از تغییر نظام مطرح می شود، با حساسیت های عجیبی از طرف تیم حاکم روبرو می شویم؟ چرا شخص رییس جمهور نمی خواهد تا تصمیم گیرنده اصلی بر سرنوشت ملت خود مردم گردد؟ چرا همیشه حکمرانان ما خواستار قدرت بی حد وحصر و هوادار استبداد هستند؟ آیا ملت ما شأیسته زندگی مرفعه و آرام مانندسایر ملل جهان نیستند؟ به کدام اساس نظام پارلمانی نمی تواند بهتر از نظام تک فردی جناب کرزی باشد؟ چرا ایشان ناسنجیده و نا آگاهانه حساسیت مضحک از خود نشان داده اند؟ همه را میتوان به یک پاسخ خلاصه کرد "منافع شخصی و فردی".

خاموشی مارشال فهیم و کریم خلیلی یا تفرقهء جدید رییس جمهورکرزی

من در حال این پارچه را می نویسم، که با وجود بیشتر از یک دهه حضور جامعه جهانی، افغانستان دارای یکی از ناکام ترین وفاسد ترین حکومت های جهان است. مطابق گزارش مؤسسه بروکنگس ، که در آن 141 کشور جهان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، دولت افغانستان بعد از سومالی دومین دولت ناکام در جهان است. بنابر گزارش سازمان بین المللی شفافیت ، افغانستان دومین دولت فاسد در جهان است. به همین منوال در تولیدو قاچاق مواد مخدر مقام اول و حتا در سال های اخیر مطابق گزارش سازمان جرایم و مواد مخدر ملل متحد میزان مهاجرت افغان ها از کشور شان به طور گستردهء افزایش یافته که درطول ده سال اخیر این میزان بی سابقه گفته شده است.

بیشتر از یک دهه حکمرانی کرزی، نه تنها وضع مردم بهبود نیافته، بلکه در عرصه های حکومت داری، مسوولیت پذیری، اشتغال و امنیت انسانی اوضاع کشور بحرانی گردیده است. آنچه را میتوان درجریان 12 سال اخیر به عنوان دستآورد قلمداد نمود، همانا فقر، خشونت و تعصب میان شهروندان افغانستان است. بسیاری از مردم ترجیح میدهند تا به ساختار قبیله و ملیت خود اتکاء نمایند، نه به حکومت فاسد و ناکام. اما یکی از شاخص ترین خصوصیات فردی جناب کرزی همانا تطبیق مووفقانه تیوری "تفرقه بانداز و حکومت کن" است. زمان حین برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به گونه های مختلف از رهبران و گروه های جهادی سوء استفاده نموده است. با این حیله و فریب افغانستان فعلاً در حالت بحرانی قراردارد، که نمی توان به ساده گی از آن عبور کرد. اما میتوان با همکاری و همآهنگی مردم راه حل منطقی به آن جستجو کرد. یکی از راه حل های اساسی همانا تغییر نظام ریاستی متمرکز به نظام پارلمانی با استاندارها یاوالی های انتخابی است. این گونه رژیم سیاسی نه تنها در کشور های بعد از جنگ دارای نتایج مفید و فوق العاده خوب بوده، بلکه درکشور های پیشرفته نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. این نوع نظام اصل مسوولیت پذیری کارمندان دولت را نزد ملت تضمین می نماید. به هر اندازه که مردم در کار های دولتی سهیم شوند، به همان اندازه برنامه های عمومی و دولتی بیشتر سودمند می گردد و ملت خود را دروظایف حکومت سهیم می دانند.

.1. هرگاه والی ها توسط رأی مردم برگزیده شوند، بیشتر احساس مسوولیت می کنند تا اینکه از جانب یک شخص انتصاب گردند.

.2. احزاب سیاسی مختلف می توانند در میدان رقابت حاضر گردند و راهکارهای مؤثررا پیشنهاد نمایند.

.3. رشد فرهنگ مسوولیت پذیری و پاسخ گویی مقامات محلی. 4. تطبیق اصل تفکیک قواء و احترام به رأی مردم.

5. ساده ساختن اصل سلسله مراتب اداری و بوروکراسی

. 6. تأمین روابط بین نمایندگان و مردم. خصوصاً تجسم خواست های شهروندان در تصمیم گیری های مهم

. 7. تطبیق برنامه های عام المنفع در اسرع وقت.

باوجود فواید و محاسن که نظام پارلمانی دارا است، چرا وقتی حرف از تغییر نظام مطرح می شود، با حساسیت های عجیبی از طرف تیم حاکم روبرو می شویم؟ چرا شخص رییس جمهور نمی خواهد تا تصمیم گیرنده اصلی بر سرنوشت ملت خود مردم گردد؟ چرا همیشه حکمرانان ما خواستار قدرت بی حد وحصر و هوادار استبداد هستند؟ آیا ملت ما شأیسته زندگی مرفعه و آرام مانندسایر ملل جهان نیستند؟ به کدام اساس نظام پارلمانی نمی تواند بهتر از نظام تک فردی جناب کرزی باشد؟ چرا ایشان ناسنجیده و نا آگاهانه حساسیت مضحک از خود نشان داده اند؟ همه را میتوان به یک پاسخ خلاصه کرد "منافع شخصی و فردی".

در پهلوی عکس العمل های کرزی، خاموشی معاونین رییس جمهور قابل تأمل است. طوریکه ما شاهد بودیم در جریان 10سال حکمرانی خود این چهره های اثر گذار رابه انواع مختلف مورد استفاده سوء قرارداده اند. اینبار می خواهد که بامَشت خاک چشم و ضمیر تمام ملت را کور ساخته و پایه های مردم سالاری را لرزان بسازد. امروز تمام تصامیم مهم توسط یک فرد گرفته می شود، ولی درد و رنج حاصله اش را تمام ملت تحمل می کند. پارلمان بیشتر از هر زمان در انزوا قرارگرفته است ، مصوبات مجلس نمایندگان هیچ گاهی از سوی قوه اجرایه تطبیق نمیگردد. تمام خواست ها و نظریات نمایندگان توسط تیم حاکم نادیده گرفته میشود. حتا در بسیاری موارد رییس جمهور جسورانه قوانین نافذه بخصوص قانون اساسی را نیز نقض می کند و بر خلاف مصالح عمومی حرکت می نمایند. موارد نقض قانون اساسی از جانب رییس جمهور:

1.تشکیل محکمه خاص برای بررسی دوسیه های انتخابات مجلس نمایندگان

2.گردهمایی ها یا جرگه عنعنوی که هیچ جایگاه قانونی در نظام حقوقی افغانستان ندارد

3. عدم برگزاری انتخابات شهردار ها، با وجودکه این موضوع صریحاً در قانون اساسی صراحت دارد.

4. عدم برگزاری انتخابات شورای ولسوالی ها.

5.عدم روشن بودن و تعین خطوط کلی سیاست خارجی، بامشورت نمایندگان. و ده ها موضوع دیگر.......

اینک با نشان دادن حساسیت های پوچ و مضحک میخواهد خواست های طیف بزرگ از ساکنان افغانستان را نا دیده بگیرد، تا باشد که منافع ملی را فدا منافع شخصی نماید.

منابع:

1. Brookings failed states Index, 2010: www.brookings.com
2. Transparency International , corruption perceptions index 2010. www.transparency.org
3.Afghanistan constitution, 2004.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • مارشال فهيم و كريم خليلى مانند ميخ اين دولت را با ثبات نكاه كرده اند.با ز هم نظام بايد حفظ شود.ابو زيستيون با اين معنى نيست كه ظام را سقوط بدهد و دشمن در كمين است.ما خو مغز كله خر را نخورده ايم كه ارمان دشمن خود را بر اورده بسازيم.مبارزه حق است ولى براندازى و خلق كردن هرج و مرج,كار اين ابوزيسيون كه عبارت جبه ملى و داكتر عبدالله باشدنيست.از يكطرف نظام را حفظ ميكنند و به اصلاح ان ميبردازند.تغير نظام به اين معنى كه نظام كمى مردم دوست و نزديك با مردم شود و همه دران خود را شريك بدانند و از دل جان همه بكوشند.كار بسيار خوبى است.ولى اين معنى براندازى نظام جه خاصا كه يك عده مغرضين به سر كردكى سلطان تقلب باد ها خارج كردند.باد ها مانند فير هوايي بى هدف و ميان خالى كه با عث سر افكندى خود شخص سلطان و جهل دزد شد.انها خود شان خودها تر ساندند.جيزيكه نبود و نيست تجزيه طلبان انها تجزيه ميخواهند عرعرعرعر اين جه معنى ميدهد.بعد از وزارت خارجه جرجرجرجر باد خارج ميكنند.در خارج كردن باد مردم فريب نميخورد و سبب سر افرازى جهل دزد نميشود.اكر تجزيه هم مطرح شود به عرعرعر و جرجرج مثله حل نميشود.بيا به ميدان خداو راستى استدلال كو و قناعت بده. احمد ضيا مسعود كفته ميرويم كه استد لال كنيم كه نظام بارلمانى اينكه ولى ها انتخحابى شوند شوند فايده بهتر دارد و امكان بيشرفت زياد است.ايطور خو ماديديم كه سر بس ميرود.همان قصه دونفر دزد نشود.دزد سوم اماده است خوب جرب هم كرده.

 • به کریم جان یکروز نائب خرزی بودن بهترازهمه ملت هزاره وفهیم جان از بس بی شمار نوش جان نموده دیگر آوازی ازدهن جناب عالی راۀ بیرون رفت نداردوهمه وهمه در هنگام خواب ازدهن زیرین بیرون میروند.

 • نویسنده گرامی! مقاله تان را سه بار خواندم، از کابل پرس? هم تشکر که همین قسم فرزندان راستین ملت را با خود دارد. تمام نکته های ذکر شده د رمقاله شما سر گذشت و واقعیت تلخ روزگار ماست. باید آن دو نفر هم از خواب غفلت بیدار شوند ، اگر نه سر نوشت شان روزی مثل دیگر قهرمانان خواهد شد.
  سپاس فراوان
  قلم تان همیشه چون شمشیر برنده باد!

  ظریفی

 • اگر کریم خلیلی و فهیم از کرزی حمایه نمیکرد امروز کرزی این قدر قیرتک نمیزد خدا این دو مرد طفیلی هزاره و تاجیک را از روی هردوی این قوم بگیرد . رستگار

  • آمین وآمین یا شیطان رحیم ومهربان

  • واقعا که شیطان زاده هستی و از نسل شیطان میباشی .

  • تو که ملک زاده هستی چه کردی . بلی که من شیطان زاده هستم . شیطان نراست که به آن آدم نجس از گل بویناک ساخته شده سجده نکرد و به الله توهم نر واری جواب رد داد . با احترتم ومن الله توفیق شیطان زاۀ اصیل

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس