شهید آزادی عبدالخالق هزاره

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

نادر غدار

چهار شنبه 7 نوامبر 2012, توسط بشیر بختیاری

ثبت است برجریده‌ی عالم دوام ما

چهار شنبه 7 نوامبر 2012, توسط خلیل پژواک

جستجو در کابل پرس