صفحه نخست > دیدگاه > انتخابات > رسانه ها باید به سکوت در مقابل کمسیون گوش به فرمان کرزی خاتمه دهند!

رسانه ها باید به سکوت در مقابل کمسیون گوش به فرمان کرزی خاتمه دهند!

امکانات بالقوه کودتای "انتخاباتی" نوع ایران در افغانستان نیزقویأ موجود است!
کمیته حقوق بشرفارو
پنج شنبه 18 جون 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

قرارگزارشات انتشاریافته توسط اپوزیسیون ایران، ترس ازبرنده شدن موسوی میانه رو، علی خامنه ای را واداشت تا بدفاع ازخادم صادقش محمود احدی نژاد به کودتای انتخاباتی دست بزند. هنوزرای دهی ادامه داشت که خامنه ای طی یک فرمان محرم به کمسیون انتخابات دستور داد تا محتوی صندوقهای انتخاباتی را نادیده انگاشته ومحمود احمدی نژاد را برنده اعلان کند. فقط یکساعت بعد ازبسته شدن صند وقهای رای دهی کمیسیون که معنی عدم اطاعت ازمقتدرترین فردکشور را میدانست به حکم وی عمل کرد. ملت ایران متوجه توهین بزرگی گه ازین طریق به ده ها میلیون رای دهنده که در سراسرجهان بپای صندوق رای رفتند خشمگین شدوموج عظیم اعتراضات ایرانیان را در سراسرایران وجهان آغازشد.

سرکوب خونین اعتراضیون را احمدی نژاد با بیشرمی یک دیکتاتور" آزادی نزدیک به مطلق" خواند. جریانات ایران آغاززوال مستحکمترین جمهوری اسلامی نوع اخوانی را مژده میدهد.

جریانات قبل از انتخابات افغانستان از بسیاری جهات به ترفندهای دسته خامنه ای -احمدی نژاد شباهت دارد. کرزی واحمدی نژاد هردو درنزد مردم خویش بخاطربی حرمتی به خواستهای مردم وخدمت بی چون وچرا به یک الیگارشی مذهبی فاسد وغرق در جنایت بیحد منفور اند. پایگاه اجتماعی هردو همین اشرافیت فاسد بوده وهردو حاضرند بخاطرحفظ مقام خویش به پای هر جنایتکاری بوسه زنند وبه ایشان ازجیب مردم امتیازبپردازند. باید اذهان داشت که موقف کرزی درین میانه بسیارخجالت آورترازحالت احمدی نژاد است. میان کمسیونهای انتخابات هردوکشورنیزشباهت گسترده وجود دارد. هردوکمسیون پوشالی ودست آموزاشرافیت مذهبی میباشند. اعضای کمیسیون انتخابات از طرف رهبران تنظیمهای متحد کرزی یعنی جنایتسالاران پیشنهاد گردیده وتوسط کرزی مقرر شده اند. این کمسیون مجری اوامرکرزی است، شیوه کار معیاری را نمیشناسد وکورکورانه همچون کرزی در رکاب جانیان جنگی حرکت میکند. تأیید کاندیداتوری حبیب منگل، شهنوازتنی، داکترعبدالله، سلام راکتی وغیره وتایید معاونت قسیم فهیم وکریم خلیلی برای کرزی وحذف اکبربای بنفع کرزی توسط کمسیون انتخابات ماهیت پوشالی ملابنویس های راکه درکمسیون انتخابات به وجدان فروشی میپردازند افشأ ساخت. هردو کمسیون میلیونها کارت رای اضافی چاپ کردند. این کارت ها درفضای غیرشفاف حاکم در ایران وافغانستان وسیله خوبی برای پرساختن خلای بیروکراتیک کودتای انتخاباتی محسوب میگردد. هردو کمسیون خود را مجبور ندانسته اند به اتهامات موجود جواب مقنع وشفاف ارایه کنند. در افغانستان حتی لیست دقیق مناطق نا امن که درآن ثبت نام صورت نگرفته روشن نیست. تعداد ثبت نام شده های سابق وجدید در هر واحد اداری بشکل رسمی وشفاف بیرون داده نشده است. این ابهامات آگاهانه ایجادگردیده تا برای کرزی وشرکا بتوانند ازین آب گل آلود به سادگی برای کتمان باخت خود استفاده کنند.
موجودیت امکانات نظارت بین المللی بر انتخابات افغانستان توسط برخی تحلیلگران بعنوان ضامن شفافیت انتخابات افغانستان قلمداد میگردد. تجربه انتخابات قبلی ریاست جمهوری وپارلمانی افغانستان نشان داد که بنا شرایط خاص سیاسی افغانستان موسسات نظارتگرخارجی وخود موسسه ملل متحد در برابر تمام معیار شکنی های کرزی ومتحدین داخلی وخارجی ش که راه را برای تبدیل شدن خانه ملت به لانه جانیان جنگی هموارساخت، سکوت اختیارنمودند واین انتخابات را با همه غیراصولی بودن وناشفاف بودن آن، تاپه شفاف زدند. اکنون که داعیه حقوق بشردر پالیسی جدید قصرسفید نسبت به افغانستان کمرنگترشده است، ملاحظاتی ازقبیل انتخابات شفاف صرف بخاطرمصرف تبلیغاتی وتوجیه عملیات نظامی بکارگرفته میشود.

یگانه راه مبارزه با دسایس کرزی ومتحدین داخلی وخارجی اش برخورد مسوولانه مردم با کارت رای شان میباشد. دادن رای اعتراضی بیکی از کاندید های که حداقل دست پاک دارند چون اشرف غنی یا بشردوست ویاتحریم انتخابات بهتر ازمشروعیت دادن به ادامه حکومت جنگسالار ومافیا سالارکرزی ویا رای دادن به کسانیکه مسوولیت قتل میلیونها افغان را بدوش میکشند وتا اکنون از ملت افغان معذرت هم نخواسته اندچون جبیب منگل، شهنوازتنی، کوشانی،عبدالله عبدالله، فهیم، دوستم، خلیلی، محقق، عطا، ربانی وغیره میباشد.

"کمیته حقوق بشر فارو"

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • کمسيون بگومستقل انتخاباتی يک کمسيون ملی ومستقل نه بلکه ستادانتخاباتی کرزی است بخاطريکه لودين راکه ستيزن شيب امريکاست کرزی خواسته بودتاعوض اسماعيل خان درهرات والی سازدوحتی برايش زمينه سازی هم کردندتاموردحمايت مردم هرات قرارگيردچنانچه درخانه اوحکومت نارنجک انداخت وتبليغات زيادی رابراه انداخت ولی ازطرف مردم هرات باسردی اين خبراستقبال شده وکمترين حمايتی ازلودين تبارزندادندبعدهمين لودين دريک مصاحبه عليه اسماعيل مصاحبه دادکه اين کاراسماعيل بودبالاخره کرزی بخاطريکه بتواندميان شيعه وتاجک هادرهرات تفرقه رابذرکندانوری راتعين کردوأشوبی راتيم قدرت درهرات براه انداخت که ازأتش گرفتن تيکه خانه هاومساجدهمه خبردارندهدف تفرقه بيأندازوحکومت کن بودنه انوری درين تفرقه دست داشت ونه اسماعيل بلکه تيم کرزی بالاخره لودين راکرزی موظف ساخت تاکمسيون بزعم خودشان مستقل انتخابات رابسازدشماقضاوت کنيديک نامزادکمسيون "مستقل" انتخابات ملی راميسازد!؟ اين منطق راکی قبول کرده ميتواندبنابرين ستادانتخاباتی کرزی درسطح کل ولايايت کمسيون "مستقل" انتخابات است و70% کارمندان وهيئت رهبری اين کمسيون برای کرزی کمپاين ميکنندوسرقت أراء توسط اين کمسيون يک امرکاملاواردوحتمی است بازسخن مراتأئيدخواهيدکردلودين يعنی کرزی کوچک جالب اينکه اوخودتابيعت امريکاراداردولی کسان ديگری راکه تابعيت ديگری داشته باشندردوحذف ميکنداگراين کارخيانت است پس چراخودجناب بايدرئيس نهادی باشی که رئيس جمهور، وکيل ونماينده ولايتی وشاروال راتعين ميکند؟أيارياست کمسيون کم ارزش ترازرياست جمهوريست ؟ چنين شخصی بايدکاملاملی ، مستقل ، بدون تابيعت خارجی وشناخته شده وباسوابق درخشان وغيرحزبی وشخص غيرسياسی يا أيالوژيک باشدمثلاسيماسمرکه خودسوابق چپی داشت غيرازمجاهدين ديگرعليه هيچ مجرمی مبارزه نکرداوهرگزموقف بيطرفانه درکمسيون حقوق بشرنداشت همين مواضع جانبدارانه اوازهميت وتأثيرگذاری کارش درسطح کشورکاست
    رئيس واعضاء چندنهادبايداشخاص کاملاملی ، مستقل ، غيرحزبی ، وخوشنام باشند: کمسيون مستقل برگذاری انتخابات ، کمسيون مستقل حقوق بشر، رياست اهلال احمر، دادستان کل ، رئيس محاکم ، رئيس دانشگاه کابل ، رئيس راديوتلويزيون ملی ، رئيس اتحاديه ژورناليستان و--- درحاليکه فعلاچنين نيست

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس